Haku

FINE-046525

Tulosta

Asianumero: FINE-046525 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 01.09.2022

Lakipykälät: 3, 3.2, 31, 33, 34

Palovahinko. Suojeluohjeen laiminlyönti. Aggregaatin jättäminen saunaan.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vapaa-ajan asuinrakennus tuhoutui tulipalossa 28.10.2020. Palo syttyi, kun asiakas oli lämmittänyt aggregaattia saunassa, jonka kiukaassa oli tuli. Aggregaatin sisällä ollut polttoaine oli höyrystynyt ja syttynyt sitten palamaan, minkä seurauksena ja asiakkaan sammutusyrityksistä huolimatta koko rakennus tuhoutui palossa.

Asiakkaan kertoman mukaan aggregaatti käynnistyi huonosti kylmässä ulkoilmassa, minkä vuoksi hän oli nostanut sen saunaan tarkoituksin lämmittää laitetta lämpimässä saunassa käynnistämisen helpottamiseksi. Hän kertoi toimineensa näin joitain kertoja aiemminkin. Asiakas kertoi valvoneensa saunassa aggregaattia aika ajoin lämmittämisen aikana. Hän oli juuri käynyt tarkistamassa tilanteen ja mennyt sitten juomaan kahvia rakennuksen kuistille, kun hän oli haistanut saunasta tulevan käryä ja huomannut aggregaatin olevan tulessa. Hän oli yrittänyt kiskoa palavan aggregaatin pois saunasta siinä onnistumatta ja polttaen tuossa yhteydessä kätensä.

Vakuutusyhtiö teki asiassa 25.11.2020 korvauspäätöksen, jonka mukaan korvauksista tehdään 1/3 suojeluohjevähennys perustuen puu- ja sähkökiukaita koskevaan suojeluohjeeseen. Sen mukaan vaatteiden ja muun palavan materiaalin kuivattaminen löylyhuoneessa on kielletty, samoin saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen tai säilyttäminen löylyhuoneeseen. Asia ei ole riitainen muutoin kuin mainitun vähennyksen osalta, minkä vuoksi palovahingon tapahtumatietoja tai korvauskäsittelyä ei ole tässä tarpeen muilta osin käsitellä.

Uudelleenkäsittelypyynnössään asiakas katsoi vähennyksen olevan kohtuuttoman suuri, eikä vähennyksen määrää ole perusteltu muuton kuin viittaamalla vakuutusehtoon. Yhtiö oli erikseen kysyttäessä todennut 1/3 vähennyksen johtuvan vakavasta tuottamuksellisuudesta tulipalon syttymiseen liittyen. Perusteluina vähennyksen poistamiselle tai pienentämiselle asiakas esitti, että aggregaattia ei varsinaisesti ole jätetty saunaan tai säilytetty saunassa, vaan se on viety hetkeksi ja valvotusti lämpenemään saunaan. Asiakas myös kertoi laitetta aiemmin lämmitetyn onnistuneesti saunassa ja aiempaan kokemukseen perustuen asiakas oli katsonut, ettei lyhyestä poistumisesta paikalta aiheudu vaaraa vaan kyse on inhimillisestä erehdyksestä. Palon sammutusyritysten ja niiden yhteydessä sattuneen henkilövahingon asiakas totesi osoittavan vahingon tahattomuuden. Uudessa korvauspäätöksessään yhtiö ei muuttanut aiempaa päätöstään.

Uudessa uudelleenkäsittelypyynnössä asiakas vetosi siihen, ettei vakuutusyhtiöllä ole oikeutta evätä vahingon korvattavuutta, jos suojeluohjeen laiminlyönti on vähäistä. Suojeluohjeen sanamuodon osalta asiakas totesi, ettei tässä tapauksessa ole ollut kyse ehdossa mainitusta vaatteiden tai muun palavan materiaalin kuivattamisesta vaan aggregaatin lämmittämisestä. Asiakas korosti valvoneensa aggregaattia aika ajoin sen ollessa saunassa, joten kyse ei ole myöskään ollut sen säilyttämisestä löylyhuoneessa. Hän myös piti kyseenalaisena, voidaanko toimintaa aggregaatin lämmityksessä pitää vakuutusehdon tarkoittamana palavan materiaalin jättämisenä löylyhuoneeseen. Asiakas totesi, että vakiintuneen tulkintatavan mukaisesti, jos suojeluohjeen muotoilun vuoksi vakuutettu ei ole voinut tietää, miten hänen olisi tullut menetellä vahingon välttämiseksi, huolimattomuutta tulee joka tapauksessa pitää vähäisenä, jolloin yhtiöllä ei ole oikeutta alentaa korvausta laiminlyönnin perusteella. Asiakas myös viittasi yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, joiden mukaan vakuutussopimuksen rajoitusehtoa on tulkittava suppeasti ja kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:ään, jonka mukaan, jos elinkeinonharjoittajan laatimien sopimuksen vakioehdon sisällöstä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön viitaten asiakas lisäksi katsoi, että vaikka asiakkaan huolimattomuuden katsottaisiin olleen vähäistä suurempaa, on 1/3 joka tapauksessa liian suuri huomioiden tapahtuman olosuhteet.

Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö ei edelleenkään muuttanut aiempaa päätöstään korvauksen alentamisesta ja suojeluohjevähennyksen määrästä. Yhtiö katsoi suojeluohjeessa selkeästi todettavan, että saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen tai säilyttäminen siellä on kielletty. Tässä tapauksessa näin kuitenkin on toimittu aggregaatin polttoainesäiliössä olevan bensiinin osalta. Yhtiö myös viittasi aggregaatin käyttöohjeisiin, joihin sisältyy ohjeistus tilanteisiin, joissa laitteen moottori ei käynnisty ja totesi, ettei sen tiedossa ole asiakkaan noudattaneen tätä ohjeistusta. Yhtiö katsoi tekemänsä vähennyksen korvauksen määrästä olevan perusteltu.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan asiakas toistaa aiemmin esittämänsä perustelut todeten yhteenvetona, että korvauspäätöksissä mainittu suojeluohje ei sovellu tapaukseen, koska asiassa ei ole suojeluohjetta rikottu ja koska suojeluohjeet ovat epäselvät. Toissijaisesti vähennys on joka tapauksessa liian suuri ja vastoin Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vastaavissa tilanteissa.

Lisävastineessaan asiakas kommentoi yhtiön viittauksia aggregaatin käyttöohjeeseen todeten, ettei käyttöohjeiden perusteella voi todeta asiakkaan laiminlyöneen niiden noudattamista. Lisäksi asiakas toteaa, etteivät vakuutusehdot sisällä mainintaa, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä olisi oikeus vähentää korvausmäärää käyttölaitteen ohjeen laiminlyönnin perusteella. Asiakkaan mukaan palaneen rakennuksen pohjapiirustuksesta on todettavissa, että kiukaan takareunan etäisyys ovelle on noin kaksi metriä. Vahinkoa kokevasta asiakirjamateriaalista ei ole todettavissa, aggregaatin koko huomioiden, että laite olisi ollut alle yhden metrin päässä kiukaasta. Yhtiö ei myöskään ole esittänyt asiasta muuta näyttöä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan yhtiö viittaa aiempiin korvauspäätöksiinsä ja toteaa, että paloturvallisuutta koskevien suojeluohjeiden mukaan saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen on kielletty ja että bensiinikäyttöinen laite on tällaista materiaalia. On yleisesti tiedossa, että bensiini on erittäin helposti syttyvää kipinöiden, lämmön ja liekkien vaikutuksesta ja myös aggregaatin käyttöohjeessa mainitaan bensiinin olevan helposti syttyvää ja tietyissä olosuhteissa räjähtävää. Yhtiö toteaa saunaa lämmitettäessä puulämmitteisen kiukaan luukuun läheisyydessä lämpötila kohoavan, ja sen takia kiukaan edessä on oltava vähintään yksi metri vapaata tilaa. Kiukaan tulipesässä paloi tuli ja saunan koko huomioiden aggregaatti on ollut lähellä kiuasta ja siitä säteilevää lämpöä. Yhtiö katsoo asiakkaan laiminlyönnin suojeluohjeen noudattamisessa vaikuttaneen vahingon syntymiseen, eikä huolimattomuutta voida pitää tässä tapauksessa vähäisenä huomioiden bensiiniin liittyvät paloriskit. Yhtiö katsoo sillä olevan oikeus tehdä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella 1/3 vähennys korvauksista.

Aggregaatin sijainnin osalta yhtiö erikseen vielä lausuu, että huomioiden kiukaan syvyys, joka on pohjapiirroksen mukaan yli 50 cm, aggregaatin koko 51 cm x 41,5 cm ja pohjapiirroksen perusteella kiukaan ja oven väliin jäävä tila, niin saunaan jätetty aggregaatti on ollut liian lähellä kiuasta. Yhtiö myös toteaa, että puulämmitteisen kiukaan palotila ei ole tiivis, koska tulen palaessa kiuas imee ilmaa saunasta palotilaan. Bensiiniä sisältänyt aggregaatti oli jätetty kiukaan lähelle huolimatta siitä, että bensiinin syttymisherkkyys on yleisesti tiedossa ja tämä todetaan myös laitteen käyttöohjeessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys asiassa koskee vakuutusyhtiön oikeutta alentaa korvausta suojeluohjeen laiminlyömisen perusteella sekä suojeluohjevähennyksen määrää.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 § 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. […]

Vakuutussopimuslain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. […]

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Kotivakuutuksen 1.5.2019 voimaan tulleisiin vakuutusehtoihin sisältyvien suojeluohjeiden kohdan F20.10.2.3 (Puu- ja sähkökiukaat) mukaan vaatteiden ja muun palavan materiaalin kuivattaminen löylyhuoneessa on kielletty. Saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen tai säilyttäminen siellä on kielletty. Jos sähkökiukaaseen kytketään virta ulkopuolisesta ohjauskeskuksesta tai kauko-ohjauksella, on ennen kytkentää varmistettava, ettei kukaan ole kytkijän tietämättä jättänyt saunaan palovaaran aiheuttavaa materiaalia. […]

Vakuutusehtojen kohdan F22.1.1 (Palo tai noki) mukaan vakuutuksesta korvataan irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta aiheutunut vahinko.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että syynä palovahinkoon on saunassa lämmitetyn aggregaatin polttoainesäiliössä olleen bensiinin höyrystyminen ja syttyminen. Vakuutusyhtiö on katsonut aggregaatin jättämisen valvonnatta saunaan olevan vastoin paloturvallisuutta koskevaa suojeluohjetta, jonka mukaan saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen on kielletty ja asiakkaan huolimattomuuden olevan vähäistä suurempaa vakuutussopimuslain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Asiakkaan näkemyksen mukaan hän ei ole toiminut vastoin suojeluohjetta, koska hän on jättänyt aggregaatin valvonnatta vain lyhyeksi aikaa. Hän myös tuo esille, ettei vakuutusyhtiöllä ole oikeutta alentaa korvausta, jos huolimattomuus on vähäistä. Lisäksi asiakas katsoo suojeluohjeen olevan epäselvä siltä osin, että vakuutusehdoissa ei määritellä, mitä suojeluohjeessa mainitulla muulla palavalla materiaalilla tarkoitetaan, ja samoin on kyseenalaista, voidaanko asiakkaan toimintaa pitää vakuutusehtojen tarkoittamana palavan materiaalin jättämisenä löylyhuoneeseen.

Lautakunnan käsityksen mukaan riidatonta ja ilmeistä on, että aggregaattia voidaan pitää saunan käyttöön liittymättömänä materiaalina. Vakuutuslautakunta toteaakin asiassa olevan suojeluohjeen tulkinnan kannalta merkityksellistä palavan materiaalin jättämistä koskevan maininnan tulkinta, eikä asiassa ole muilta osin tarpeen ottaa suojeluohjeeseen kantaa. Lautakunta katsoo suojeluohjeen antavan tarkoituksensa eli puukiukaan käyttäminen paloturvallisesti huomioiden selkeän ja ymmärrettävän toimintaohjeen. Lautakunta toteaa lisäksi, että saunaan jätetyn materiaalin laatu sekä se, kuinka pitkäksi aikaa materiaali on saunaan jätetty, vaikuttavat huolimattomuusarviointiin, mutta eivät tee ehtokohtaa myöskään aggregaatin lyhytkestoisen jättämisen osalta siten epäselväksi, että se asiakkaan esittämällä tavalla estäisi yhtiötä vetoamasta suojeluohjeeseen.

Arvioitaessa asiakkaan toiminnan huolimattomuutta suojeluohjeen noudattamisessa lautakunta katsoo, ettei metallista valmistettua aggregaattia itsessään voi pitää vakuutusehdoissa mainittuna palavana materiaalina. Polttoainesäiliössä ollut bensiini sen sijaan on herkästi syttyvänä aineena ehdon tarkoittamaa palavaa materiaalia. Lautakunta myös katsoo, että koska ehdossa nimenomaisesti kielletään säilyttämisen ohella materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen, tämä tarkoittaa myös lyhytkestoista jättämistä valvonnatta. Vaikka asiakas on aiemmin joitain kertoja toiminut samalla tavalla lämmittäen aggregaattia saunassa, katsoo lautakunta, huomioiden erityisesti höyrystyvän bensiinin syttymisherkkyyden, asiakkaan huolimattomuuden asiassa olevan vähäistä suurempaa, ja vakuutusyhtiön siten voivan alentaa esinevakuutuksesta maksettavia korvauksia. Yhtiön esiintuomien laitteen käyttöohjeiden osalta lautakunta toteaa, ettei vakuutusehtoihin sisälly suojeluohjetta käyttöohjeiden noudattamisen osalta, mutta koska bensiinin syttymisherkkyys on yleisesti tiedossa, vaikuttaa tämä osaltaan arvioitaessa asiakkaan huolimattomuutta.

Arvioidessaan vakuutussopimuslain 34 §:n mukaisesti asiakkaan huolimattomuuden laatua sekä olosuhteita muutoin lautakunta toteaa näyttötaakan asiassa olevan ensisijaisesti suojeluohjeen laiminlyöntiin vetoavalla vakuutusyhtiöllä. Lautakunta kiinnittääkin huomiota siihen, ettei sille toimitetusta selvityksestä tarkalleen ilmene, missä kohti saunaa, millä korkeudella lattiasta ja kuinka lähellä kiuasta aggregaatti oli ollut; ei myöskään arviota saunan lämpötilasta tai siitä, kuinka pitkään kiukaassa oli ollut tuli siinä vaiheessa, kun asiakas oli nostanut aggregaatin saunaan. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseiset huolimattomuusarviointiin vaikuttavat seikat olisivat olleet yhtiön selvitettävissä, ja niillä olisi ollut merkitystä arvioitaessa asiakkaan huolimattomuuden laatua.

Lautakunta toteaa, että korvaus- ja lautakuntakäytännön mukaan suojeluohjevähennykset ovat tyypillisesti 1/5–1/4:n suuruisia. Tähän tapaukseen lautakunta ei esitetyn selvityksen perusteella katso liittyvän sellaisia asiakkaan piittaamattomuutta, tietoista riskinottoa tai muutoin tavanomaista suurempaa huolimattomuutta osoittavia piirteitä, jotka puoltaisivat yhtiön tekemää 1/3 vähennystä. Arvioidessaan tapahtumatietoja sekä niistä esitettyä näyttöä kokonaisuudessaan lautakunta katsoo vakuutusyhtiöllä olevan oikeus alentaa korvausta 1/4.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon siten, että suojeluohjevähennyksen määräksi jää 1/4, sekä maksamaan lisäkorvaukselle lainmukaisen viivästyskoron.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin                                         
Sihteeri Korpelainen

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia