Haku

FINE-046506

Tulosta

Asianumero: FINE-046506 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 01.07.2022

Aiemmin vaurioituneiden osien korjauskulut. Korvattavan esinevahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ajaessaan pois parkkipaikalta 3.1.2022 osunut tien reunan kivetykseen. Tästä aiheutui kuljettajan puolelle etupuskuriin vaurioita.

Vahinkotarkastaja on todennut ajoneuvon vasemmassa etukulmassa olevan tapahtumakuvaukseen sopiva ajosuuntainen naarmuvaurio. Etupuskurin vasemman etukulman alaosa on haljennut. Puskurin vaihto on perusteltua kyseisen vaurion johdosta.

Vahinkotarkastajan mukaan puskuri on kuitenkin ollut maalaustarpeessa jo muiden vaurioiden vuoksi, ja lisäksi edellisen maalauksen yhteydessä on lakkapinnan tartunnassa tapahtunut virhe lakkapinnan hilseillessä puskurissa osittain. Etupuskurin vasemmassa päädyssä on epäsymmetrisiä naarmuvaurioita, jotka jatkuvat vasempaan etulokasuojaan, ja samankaltaisia naarmuja on myös rekisterikilven ympärillä etupuskurissa sekä oikeassa takaovessa ja takalokasuojassa. Nämä eivät vahinkotarkastajan mukaan ole törmäysvaurioita tai tyypillistä ilkivaltaa.

Asiakas oli epäillyt vahinkotarkastuksessa epäsymmetristen naarmuvaurioiden syntyneen lumiharjan käytöstä. Vauriot sopivat tarkastajan mukaan asiakkaan epäilyyn, jos lumiharjaa tai jääraappaa on käytetty väärin.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 7.2.2022 katsonut, että itse etupuskuri on vaurioitunut tässä vahinkotapauksessa ja että puskurin vaihto on perusteltua ja tulee siten korvattavaksi kolarivakuutuksesta. Puskurin maalauksen osalta vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että koska puskurin pinnassa on naarmuvaurioita ja lakkapinta on hilseillyt, ei vakuutuksesta korvata vaurion korjauksen yhteydessä tehtävää maalausta, joka olennaisesti parantaa vakuutuksen kohteen kuntoa. Vakuutusyhtiö tarkentaa, että ajoneuvon etupuskuri on ollut muiden vaurioiden takia maalaustarpeessa, eikä vahingon määrä ole maalipinnan osalta kolarivahingon seurauksena kasvanut.

Vakuutusyhtiö on todennut myös, että koska eri puolilla olevat naarmuvauriot vastaavat asiakkaan epäilemää lumiharjan aiheuttamaa vauriota ja etupuskurin lakkapinnan hilseily johtuu aiemmin virheellisesti tehdystä maalaustyöstä, niin maalaus rajautuu korvauksen ulkopuolelle myös ajoneuvon varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti tehtyä puhdistusta tai korjausta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiön tulee maksaa myös puskurin maalaustyöt. Asiakas perustelee vaadettaan sillä, että vaikka etupuskurin maalipinta on haalistunut, ja siinä on muita naarmuja ja käytön jälkiä, niin törmäysvahingon takia etupuskurin maalipinta on vaurioitunut ja siihen on tullut syvät naarmut.

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan viitannut aiempaan päätökseensä ja todennut vielä, että ajoneuvon vasen sivu on vaurioitunut törmäyksen yhteydessä. Vakuutusyhtiö toistaa, että puskurissa on aikaisempia vaurioita ja sen lisäksi virheellinen maalaus, minkä johdosta puskuri on ollut maalauskuntoinen ennen vahinkoa. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että se korvaa puskurin vaihdon, mutta ei sen maalaustyötä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kaskovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.11.2019 alkaen) kohdan 4.1 (Kolarivakuutus, Vakuutustapahtuma) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä
- yhteentörmäys
- tieltä suistuminen
- kaatuminen
- äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkopäin vaikuttanut tapahtuma.
[…]

Kohdan 4.1 (Rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun
[…]
- ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti.
[…]

Kohdan 5.2 (Vahingon määrä ja korvaus, Ajoneuvon kunnon paraneminen) mukaan, jos ajoneuvon korjaamisen yhteydessä on vahingoittumisen takia uusittu kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osita tai tehty sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, jotka olennaisesti parantavat vakuutuksen kohteen kuntoa, tämä otetaan huomioon korvausta alentavana tekijänä korvausta laskettaessa.
[…]

Ratkaisusuositus

FINE toteaa asiassa olevan riidatonta, että ajoneuvo on vaurioitunut kolarivakuutuksesta korvattavalla tavalla. Törmäysvahingosta johtuen etupuskuri halkesi ja sen vaihtaminen oli tarpeen, minkä vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvaavansa. Erimielisyys asiassa koskee etupuskurin vaihtotyöhön liittyvää puskurin maalausta ajoneuvon korin väriseksi.

Osapuolten FINElle toimittamien selvitysten perusteella etupuskurin maalipinnassa on ollut aiempaa kulumaa, mitä myöskään asiakas ei kiistä. Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutusehtojen mukaan vaurion korjauksen yhteydessä ei korvata sellaista maalaustyötä, joka olennaisesti parantaa vakuutuksen kohteen kuntoa. Yhtiö on myös katsonut puskurin olleen maalauskuntoinen jo ennen vahinkoa.

Osapuolten toimittamiin selvityksiin sisältyvien valokuvien perusteella FINE toteaa, että etupuskuri on aiemmista jäljistä huolimatta ollut yleisilmeeltään siisti, eikä siinä valokuvien perusteella ole havaittavissa välitöntä maalauksen tarvetta. FINE katsoo puskurin maalaustarpeen perustuvan ensisijaisesti kolarivakuutuksesta korvattavaan vahinkoon.

FINE toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan, jos ajoneuvon korjaamisen yhteydessä on vahingoittumisen takia tehty sellaisia maalaustöitä, jotka olennaisesti parantavat vakuutuksen kohteen kuntoa, tämä otetaan huomioon korvausta alentavana tekijänä korvausta laskettaessa. FINE toteaa sinänsä olevan mahdollista, että kyseisen ehtokohdan soveltaminen voi joissain tilanteissa johtaa siihen, että jonkin aiemmin vaurioituneen osan korjauskulut rajautuvat kokonaan vakuutuskorvauksen ulkopuolelle. Huomioiden ehtokohdan sanamuoto, sen ilmentämä yleiseen vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen sisältyvä rikastumiskiellon periaate sekä korvaussäännöksessä mainittu suoranaisen esinevahingon korvaaminen, FINE katsoo korjauskulujen jättämisen kokonaan korvaamatta tulevan kyseeseen kuitenkin vain verrattain harvoin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, esimerkiksi ratkaisusuosituksessa VKL 209/13, että jos ajoneuvossa on ollut aiempia vauriota, jotka tulevat korjatuksi vakuutuksesta korvattavan vahingon korjaustöiden yhteydessä, voi vakuutusyhtiö huomioida tämän korvauksen määrässä. Viitatussa tapauksessa, jossa vakuutusehdoissa myös oli sisällöltään vastaava kohta kuin tässä tapauksessa on korvaussäännösten ajoneuvon kunnon paranemista koskeva kohta, korvattavaksi tuli 50 % riidanalaisista korjauskustannuksista.

FINEn näkemyksen mukaan nyt esillä olevassa tapauksessa kolarivakuutuksesta korvattava vahinko kiistatta aiheutti etupuskurin maalaustarpeen puskurin vaihtotyön yhteydessä, eikä puskurin kunto toisaalta ennen vahinkoa ollut niin huono, että siinä olisi aiempien vaurioiden perusteella ollut välitön maalaustarve. FINE katsoo, että vakuutusyhtiö ei voi vetoamansa ehtokohdan 5.2 perusteella rajata puskurin maalauksesta aiheutuvia kustannuksia kokonaan korvauksen ulkopuolelle. Kyseisen ehtokohdan perusteella ja huomioiden aiempien vaurioiden olemassaolon riidattomuus, FINE katsoo vakuutuksesta korvattavaksi osuudeksi puolet puskurin maalaustyöstä aiheutuvista kustannuksista.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään vedonnut myös vakuutusehtojen kohtaan 4.1, jonka mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun ajoneuvoa on muun muassa huollettu, puhdistettu tai muuten käsitelty varomattomasti tai taitamattomasti. Tältä osin FINE toteaa, että aiempien vaurioiden vaikutus korvauksen määrään tulee huomioitavaksi ehtokohdan 5.2 mukaisesti, joten asiassa ei ole tarpeen enempää lausua ehtokohdan 4.1 soveltumisesta tilanteeseen.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa etupuskurin maalauksen kustannuksista asiakkaalle 50 %.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Paasikoski

Tulosta