Haku

FINE-046495

Tulosta

Asianumero: FINE-046495 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 02.06.2022

Todennäköinen syy-yhteys Vaxzevria-koronavirusrokotteen ja A:n niveloireiden välillä? Tuliko niveloireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1953) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 13.12.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai ensimmäisen koronarokoteannoksen Vaxzevria-valmisteella (AstraZeneca) 30.4.2021. A sai toisen koronarokoteannoksen Vaxzevria-valmisteella 23.7.2021.

Noin viikko toisen rokoteannoksen saamisen rokotteen saamisen jälkeen A:lla ilmeni kipua useissa nivelissä. Ensin oireita ilmeni vasemman nilkan seudulla. Sittemmin kipua ilmeni mm. lonkissa, polvissa, olkapäissä, kyynärpäissä, ranteissa ja sormissa. 18.8.2021 A:n tulehdusarvojen todettiin oleva hieman koholla. 2.9.2021 hoitava reumatologi arvioi, että A:n seropositiivinen nivelreuma oli puhjennut. A katsoi, että Vaxzevria-rokote oli aktivoinut hänellä seropositiivisen nivelreuman ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:n reumaattinen niveltulehdusoireilu ei todennäköisesti ollut seurausta Vaxzevria-rokotteesta. Koska rokotteen ja oireiden välillä ei ollut lääkevahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa edellytettyä todennäköistä syy-yhteyttä, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A:n mukaan hänellä on ollut nivelrikkoon liittyviä nivelvaivoja jo ennen koronarokotteen saamista. Kovat nivelkivut alkoivat kuitenkin vasta rokotteen saamisen jälkeen ja myöhemmin hänellä todettiin seropositiivinen nivelreuma. Hoitavan reumatologin mukaan Vaxzevria-rokote oli mahdollisesti aktivoinut A:n nivelreuman. A vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Ratkaisusuosituspyynnössä ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, minkä vuoksi aikaisemmin annettua korvauspäätöstä tulisi muuttaa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:lla on reumasairauksiin vahva sukurasite ja hän on jo vuosia ollut seropositiivinen. Koronarokotteiden ei tiedetä aiheuttavan reumasairauksia tai altistavan niiden puhkeamiselle. Reuman puhkeamisen ja Vaxzevria-rokotteen välinen yhteys on A:n tapauksessa ainoastaan ajallinen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 30.4.2021-16.11.2021.

Rokotuksen seuranta -lomakkeen mukaan A sai ensimmäisen annoksen Vaxzevria-koronarokotetta 30.4.2021 ja toisen 23.7.2021.

31.7.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A sairastaa verenpainetautia ja moninivelrikkoa. A:lla oli käytössä moninivelrikkoon liittyvien kipujen hoitoon Oxiklorin-lääkitys. Nyt Oxiklorin oli ollut tauolla, sillä A oli oleskellut paljon auringossa.

A oli hakeutunut päivystykseen vasemman säären turvotuksen, punoituksen ja kivun vuoksi. Hoitava lääkäri totesi vasemman säären alaosassa ja nilkan seudussa turvotusta ja säären etuosassa punoitusta. Palpaatiossa samalla kohdalla todettiin aristusta. Nilkan alue oli hyvin pinkeä. Nilkassa dorsifleksio provosoi kipua säären etuosassa. Muut liikkeet olivat nilkassa täydet. Hoitava lääkäri epäili, että oireet johtuivat nivelrikon pahenemisvaiheesta. A sai lähetteen nilkan röntgentutkimukseen ja alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimukseen syvän laskimotukoksen poissulkemiseksi.

3.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan nilkan röntgentutkimuksessa oli todettu lievää nivelrikkoa. Alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksessa ei todettu tukoksia. A:n nivelkipujen mainitaan hankaloituneen käsissä ja jalkaterissä Oxikloriinin lopettamisen myötä. Lääke päätettiin aloittaa uudestaan. A:lle oli suunnitteilla syksylle reumalääkärin kontrolli.

11.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli hakeutunut lääkäriin useissa nivelissä esiintyneen kivun vuoksi. Kipua ja turvotusta oli ilmennyt polvissa sekä sittemmin myös nilkoissa, päkiöissä ja ranteissa. Kipujen alkamiseen oli liittynyt punoitusta ja kuumotusta. Lisäksi A oli huomannut, että rasitus pahensi niveloireita.

A:n olkapäissä, kyynärpäissä ja ranteissa oli liikutellen kipua. Kliinisesti ei ollut havaittavaa turvotusta eikä punoitusta. Myös sormet olivat liikutellen kipeän tuntuiset. Lonkissa rotaatiot ja äärifleksio aiheuttivat kipua. Polvessa ei liikutellen havaittu erityisesti kipua. Molemmissa polvinivelissä oli lievää hydropsia. Nilkat eivät olleet liikutellen kipeät, mutta astuminen aiheutti kipua. A sai lähetteen laboratoriotutkimuksiin tulehdusarvojen, uraatin ja reumafaktorin selvittämiseksi.

18.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan tulehdusarvoissa oli todettu lievä CRP nousu (6 mg/ml). Lasko oli matala (7) ja uraatti myös viitealueella. Reumafaktori oli koholla (55.5).

2.9.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan syksylle suunniteltua reumalääkärin kontrollia oli aikaistettu A:n oireiden vuoksi. Esitietojen mukaan A oli ollut pitkään seropositiivinen. Hän oli kuitenkin ollut vähäoireinen ja lääkityksenä oli ollut vain Oxiklorin. A:n suvussa mainitaan olevan paljon reumapotilaita. A:n sitrulliinipeptidivasta-aineet ja reumafaktori olivat olleet jo 10 vuotta sitten koholla. Hoitavan reumatologin mukaan vaikutti siltä, että A:n reuma oli nyt puhjennut. Oxiklorinin rinnalla aloitettiin Nordimet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Vaxzevria-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet niveloireet korvata Vaxzevria-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lla on perussairauksina verenpainetauti ja moninivelrikko, ja hän on ollut pitkään seropositiivinen. A:n sitrulliinipeptidivasta-aineet ja reumafaktori ovat olleet koholla jo 10 vuotta sitten. A sai ensimmäisen annoksen Vaxzevria-koronarokotetta 30.4.2021 ja toisen 23.7.2021. Noin viikko toisen rokoteannoksen jälkeen A:lla ilmeni nivelkipuja. Hän hakeutui ensin lääkäriin säären alaosan ja nilkan alueen oireiden vuoksi. Sittemmin kipua ilmeni mm. lonkissa, polvissa, olkapäissä, kyynärpäissä, ranteissa ja sormissa. Kipuihin liittyi turvotusta, punoitusta ja kuumotusta. 18.8.2021 A:n tulehdusarvojen todettiin oleva hieman koholla. Syksylle suunniteltua reumalääkärin kontrollia aikaistettiin A:n oireiden vuoksi ja 2.9.2021 hoitava reumatologi arvioi, että A:n seropositiivinen nivelreuma oli puhjennut.

Arvioitaessa, ovatko A:lla Vaxzevria-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet niveloireet todennäköisesti Vaxzevria-rokotteen aiheuttamia, Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että A:lla on ollut vastaavantyyppistä niveloireilua jo pidempään ennen koronarokotteen saamista. A sairastaa moninivelrikkoa ja lisäksi hänellä on todettu remissiossa ollut seropositiivinen nivelreuma. Niveloireiluun A:lla on ollut käytössä Oxiklorin-lääkitys. A on itse päättänyt jättää Oxiklorin-lääkityksen tauolle heinäkuussa 2021 ja nivelkipujen on kuvattu hankaloituneen lääkkeen lopettamisen myötä. Lautakunta katsoo, että A:lla aikaisemmin esiintynyt, jo olemassa olleisiin sairauksiin liittyvä niveloireilu on todennäköisempi syy rokotteen saamisen jälkeen voimistuneille niveloireille kuin rokotehaitta.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että A:lla Vaxzevria-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet niveloireet eivät todennäköisesti ole seurausta hänen saamastaan Vaxzevria-rokotteesta. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia