Haku

FINE-046482

Tulosta

Asianumero: FINE-046482 (2023)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.01.2023

Vakuutuksen päättymisajankohta. Selvitykset. Mitä osapuolet olivat sopineet vakuutuksen päättymisestä?

Tapahtumatiedot

A (s. 1962) haki 8.4.1985 henkilövakuutusta, joka sisälsi turvan tapaturman ja sairauden hoitokulujen osalta. Vakuutus tuli voimaan 10.4.1985. Vakuutushakemukseen merkittiin vakuutuksen säästösumman suorituspäiväksi 1.4.2022.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 15.2.2022, että vakuutus päättyy sopimuksen mukaan 1.4.2022.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön ilmoitukseen vakuutuksen päättymisestä. A viittaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan sopimus on voimassa joko 60- tai 70-vuotiaaksi saakka. A täyttää 60 vuotta 10.9.2022, ja hän tarvitsisi ehdottomasti vakuutusta, koska hän sairastaa syöpää. A toteaa nostaneensa säästösumman aikanaan lähtiessään opiskelemaan noin 1980–1982. A kysyy, voiko vakuutusyhtiö yksipuolisesti lyhentää vakuutusaikaa yli neljällä kuukaudella. Vakuutussummaa on käytettävissä vielä yli 60.000 euroa ja A tarvitsee vakuutusta, koska hänelle aiheutuu kuluja sairastamansa syövän hoidoista ja lääkkeistä. A vaatii, että vakuutus on voimassa hänen 60-vuotispäiväänsä saakka.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Vakuutushakemuksessa on merkitty säästöjen nostopäiväksi 1.4.2022, joka on tarkoittanut vakuutuksen päättymistä tuona ajankohtana kaikkien turvien osalta – myös silloin, kun vakuutuksessa ei ole ollut säästöjä. Vakuutushakemuksen mukaan vakuutussopimuksen päättymisen ajankohdaksi on näin ollen sovittu 1.4.2022, ja tämä ajankohta ilmenee myös sopimuskirjasta. Toisaalta, jos vakuutuksessa olisi ollut säästöjä, ja A olisi nostanut säästöt ennen 1.4.2022, olisi sairauskuluturva jatkunut edelleen ko. päivämäärään asti.

Vakuutuksesta ei ole tehty säästöjen nostoa. Vakuutuksen päättyessä 1.4.2022 erääntyvän säästösumman määrä on ollut 40,18 euroa. Alkuperäistä sopimuskirjaa ei ole saatavilla.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- A:n valitus 16.2.2022 ja lisäkirjelmä 2.10.2022
- vakuutusyhtiön vastine 7.4.2022 ja lisävastine 18.11.2022
- vakuutushakemus 8.4.1985
- ilmoitus vakuutukseen tehtävistä sopimusmuutoksista 23.1.2017
- ilmoitus vakuutuksen päättymisestä 15.2.2022
- sopimuskirja 23.2.2022
- vakuutusehdot 1.1.1985
- vakuutusehdot 1.1.2003.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys A:n sairauskuluvakuutuksen päättymisajankohdasta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Sopimuskirjan 23.2.2022 mukaan A:n henkilövakuutus on alkanut 10.4.1985. Vakuutussopimus sisältää sairauskuluvakuutuksen sairauden ja tapaturman varalta. Turvan päättymispäivä on 1.4.2022.

Vakuutusehtojen 1.1.1985 kohdan 5.4 mukaan (…) työkyvyttömyys ja sairausvakuutusten sekä tapaturmaista kuolemaa koskevan vakuutuksen päättymisiät määritellään erikseen niitä koskevissa erityisehdoissa ja sopimuskirjassa. (…)

Sairauskuluvakuutuksen erityisehtojen kohdan 20.1 mukaan (…) vakuutus päättyy vakuutetun täytettyä sopimuskirjassa mainitun iän tai sovittuna ajankohtana sitä ennen. (…)

Vakuutusehtojen 1.1.2003 kohdan 11.3 mukaan vakuutusturvien päättymisajankohdat on ilmoitettu sopimuskirjassa. Eri vakuutusturvat voivat olla voimassa korkeintaan kunkin turvan erityisehdoissa mainittuun ikään saakka.

Sairauskuluvakuutuksen erityisehtojen kohdan 70.3 mukaan (…) vakuutus päättyy viimeistään vakuutetun täytettyä 60 vuotta ja vain tapaturman varalta otettuna viimeistään vakuutetun täytettyä 70 vuotta. 

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, mitä osapuolet ovat sopineet A:n sairausvakuutuksen päättymisajankohdasta.

Vakuutushakemuksen 8.4.1985 mukaan A on hakenut henkilövakuutusta, joka on sisältänyt turvan sairauskulujen varalta, mutta ei muita vakuutusturvia. Hakemuslomakkeen kohtaan ”Säästösumman suorituspäivä, jos vakuutus ei ole päävakuutetun osalta elinikäinen (90 vuoden ikään asti)” on merkitty 1.4.2022. Hakemuslomakkeessa ei ole erillistä kohtaa, johon merkittäisiin eri vakuutusturvien päättymispäivät. Sekä vakuutussopimuksen alkaessa voimassa olleiden vakuutusehtojen (1.1.1985) että nykyisten ehtojen (1.1.2003) mukaan vakuutusturvien päättymisajankohdat on merkitty sopimuskirjaan. Nykyisissä ehdoissa on lisäksi määrätty, että sairauskuluvakuutus päättyy viimeistään vakuutetun täyttäessä 60 vuotta. Vakuutuksen alkuperäistä sopimuskirjaa ei vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan ole enää saatavilla. Vakuutuslautakunnalle toimitettuun, 23.2.2022 päivättyyn sopimuskirjaan on vakuutusturvan päättymispäiväksi merkitty 1.4.2022. Vakuutukseen ei yhtiön ilmoituksen mukaan ole tehty säästöjen nostoa.  

Vakuutuslautakunta katsoo edellä selostetun selvityksen perusteella, että osapuolet ovat vuonna 1985 sopineet sairauskuluvakuutuksen päättymisajankohdaksi 1.4.2022. Tätä päätelmää tukevat se, ettei vakuutushakemukseen ole merkitty eikä hakemuslomakkeella kysytä muuta päättymispäivää kuin säästöjen nostopäivä, se, ettei alkuperäisissä sopimusehdoissa mainita vakuutuksen päättymistä viimeistään 60 vuoden iässä, ehtojen maininta siitä, että vakuutusturvan päättymisikä on merkitty sopimuskirjaan sekä se, että sopimuskirjaan 23.2.2022 on merkitty päättymispäiväksi 1.4.2022. Vaatimus vakuutuksen voimassaoloajan jatkamisesta A:n 60-vuotispäivään saakka ei siten perustu osapuolten väliseen vakuutussopimukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen                                     
Sihteeri Laine

Jäsenet

Koskiniemi
Kummoinen
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia