Haku

FINE-046410

Tulosta

Asianumero: FINE-046410 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Tavarantarkastuksen maksamista koskeva riita-asia. Johtuiko riita-asia As Oy:n rakentamisesta uudiskohteena. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu As Oy A oli osapuolena riita-asiassa, jossa oli kysymys As Oy:lle esitetyn tavarantarkastuslaskun maksamista. As Oy A:n vastapuoli osakas B oli tilannut itse kohteeseen tavarantarkastuksen, joka suoritettiin 8.6.2020 ja vaati As Oy:tä maksamaan tarkastuslausunnon kustannukset lisättynä asian hoitamisesta aiheutuneilla selvittely- ja perintäkuluilla yhteensä 10.013 euroa. Tavarantarkastus toteutettiin sen selvittämiseksi, olivatko asunto-osakkeen asennukset ja laitteet osakkaan ja perustajaurakoitsija X Oy:n 1.4.2019 tekemän sopimuksen mukaisia. As Oy A kiisti B:n vaatimukset kaikilta osin.

As Oy A on hakenut oikeusturvaetua 21.12.2016 voimaantulleesta kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että As Oy A:n vastapuolena olevat osakkeenomistajat ovat hakeneet taloyhtiöltä ja perustajaurakoitsijalta korvauksia liittyen perustajaurakoitsijan toimintaan ilmanvaihdon toteuttamisen osalta. Yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja katsoo tapauksessa olevan kysymys riita-asiasta, joka koskee As Oy A:ta ja sen rakentamista uudiskohteena. Uudiskohteen rakentamista ei voida pitää ehtojen kohdan 5 edellyttämänä tavanomaisena kunnossapitoon liittyvänä työnä. Näin ollen As Oy A:lle ei voida myöntää riitaa oikeusturvaetua.

Päätöksen vastaanottamisen jälkeen As Oy A on pyytänyt vakuutusyhtiöltä uudelleenkäsittelyä sillä perusteella, että käsillä oleva riita ei koske uudisrakentamista, vaan sitä, kenen kuuluu maksaa osakkaan tilaaman tavarantarkastuksen kulut.

Vakuutusyhtiö katsoo uudessa päätöksessään edelleen, että kysymyksessä on riita, joka koskee As Oy A:ta ja sen rakentamista uudiskohteena. Tavarantarkastuskertomus on liittynyt siihen, että on selvitetty perustajaurakoitsijan korjaustöiden sopimuksenmukaisuutta. Yhtiön mukaan tavarantarkastuksen osalta asiassa on kysymys ehtojen kohdan 4 mukaisesti asia, joka perustuu olennaisesti edellä mainittuun samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen. Näin ollen samana tapahtumana pidetään siis alkuperäistä riitaa tavarantarkastuksessa todettujen virheiden osalta, joka taas puolestaan ei ole tavanomainen kunnossapitoon liittyvä työ. Lisäksi tavarantarkastus johtuu vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan uudiskohteen rakentamiseen liittyvästä sopimuksesta, jotka ovat ehtojen kohdan 5 mukaan niin ikään rajattu oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan valitus

As Oy A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan As Oy A toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. As Oy A toteaa edelleen, ettei käsillä oleva riita koske kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitettua rakennustyötä, vaan laskua, joka osakas B:n näkemyksen mukaan kuuluu taloyhtiön maksettavaksi. As Oy A huomauttaa myös, ettei kumpikaan riidan osapuoli ole perustajaurakoitsija.  Myöskään vakuutusehtojen kohtaa 4 ei voida pitää oikeusturvaedun myöntämisen kannalta merkityksellisenä nyt käsillä olevassa tilanteessa, koska mainittu ehtokohta liittyy sen arvioimiseen, onko kysymyksessä yksi vai useampi riita-asia.

Edellä todetuin perustein As Oy A katsoo edelleen, että asiassa tulee myöntää oikeusturvaetu tavarantarkastuslausunnon maksamista koskevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa ensinnäkin, että As Oy A:n oikeusturvavakuutus on tullut voimaan vakuutusyhtiössä 21.12.2016 ja kerrostalo, johon riidat liittyvät, on valmistunut vuonna 2016. Rakennus on valmistunut ennen vakuutuksen alkamista vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö katsoo, että kysymys on siten ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneesta rakentamisesta ja siinä sittemmin ilmenneiden vikojen korjaamisesta. Oikeusturvaedun kannalta ei ole merkitystä sillä, milloin mahdolliset virheet on havaittu, milloin virheiden johdosta on pyydetty asiantuntijalausuntoja tai milloin virheistä aiheutuvat riitaisuudet ovat syntyneet. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä rakentajan vastuuta koskevaan sinällään pitkittyneeseen riitaan. Yhtiö toteaa, ettei vakuutuksesta korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka johtuu kiinteistöllä ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennustyöstä tai sitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista. Selvyyden vuoksi yhtiö toteaa myös, ettei vakuutusyhtiö vakuuta rakenteilla olevia kohteita, vaan ainoastaan valmiita kohteita.

Vastineessa vakuutusyhtiö selventää seikkaperäisesti niitä olosuhteita ja mainittujen olosuhteiden taustaa, joiden seurauksena osakas B on alun perin päätynyt pyytämään asiassa lausuntoa tavarantarkastajalta. Vakuutusyhtiö toteaa muun muassa, että As Oy A on reklamoinut X:lle rakennuksen ilmanvaihdon ongelmista ensimmäisen kerran jo 4.12.2017 ja että asian selvittely on jatkunut tämän jälkeen X:n kanssa, kunnes kevättalvella 2022 X on pääosin tehnyt vaaditut korjaustoimenpiteet.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että As Oy A:n ilmanvaihto-ongelmat ovat johtuneet X Oy:n rakentamisenaikaisista menettelyistä ja ovat siten X Oy:n viaksi luettavia seikkoja. Asiassa on siten edelleen tavarantarkastuslausunnon ja siihen liittyvien kulujen osalta lähtökohtaisesti kysymys ennen vakuutuksen voimaantuloa 21.12.2016 tapahtuneesta rakentamisesta ja siinä sittemmin ilmenneiden vikojen korjaamisesta sekä siihen liittyvistä sopimuksista, takuista ja vakuuksista.

Vastineen mukaan tavarantarkastus 8.6.2020 ja siihen liittyvä lasku liittyvät jo vuonna 2017 esiin nostettujen X Oy:n ilmanvaihtovirheiden korjaamiseen. Vakuutuksesta on haluttu rajata pois kaikki sellaiset riidat, jotka koskevat alkuperäistä rakentamista. Myöskin vikojen jälkiselvittelyyn (korjaustoimien riittävyys) liittyvät asiat ovat vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan suljettu pois edellä mainitulla rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiiristä. Olennaisesti kyse on samasta asiakokonaisuudesta ja tavarantarkastuskertomuksen syy-yhteys kompleksiseen ilmanvaihtovirheen korjaamisketjuun on ilmeinen. Yhtiö katsoo edelleen, että annettu korvauspäätös on ehtojen mukainen, eikä sitä ole syytä muuttaa ratkaisusuosituspyynnössä esitetyillä perusteilla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiön myönnettävä asunto-osakeyhtiö A:lle oikeusturvaetu asunto-osakeyhtiön ja sen osakas B:n väliseen tavarantarkastustoimituksen laskun velkomusta koskevaan asiaan ja että onko kyseinen riita perustunut vakuutusehtojen rajoituksessa mainituin tavoin ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitettuun rakennustyöhön ja sitä koskeviin sopimuksiin, takuisiin tai vakuuksiin.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennuskorjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.

Asian arviointi

Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan As Oy A on osapuolena riita-asiassa, jossa on kysymys tavarantarkastuksen tekemisestä ja sen johdosta annetun lausunnon kustannuksien maksamisesta. As Oy A:n vastapuoli B on teettänyt asunnossaan tavarantarkastuksen muun muassa asunnon ilmanvaihto-ongelmien vuoksi. B on vaatinut tarkastuksesta aiheutuneiden kustannusten maksamista As Oy A:lta. Rakennus, jota tarkastus koskee, on valmistunut vuonna 2016 ja sitä koskeva oikeusturvavakuutus on tullut voimaan 21.12.2016.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt oikeusturvaedun myöntämisestä ensisijaisesti sillä perusteella, että asiassa olisi kyse vakuutusehtojen kohdan 5 rajoituksessa mainitusta asiasta, joka oli johtunut ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennustyöstä ja sitä koskevista sopimuksista. As Oy A:n tulkinnan mukaan riita johtuu yksinomaan sen selvittämisestä, kenellä on maksuvelvollisuus osakas B:n tilaaman tavarantarkastuksen kustannuksista.

Lautakunta toteaa, että yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti vakuutusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan ja kokonaisuutena. Vakuutussopimuksen rajoitusehtoja on lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti. Vakuutusyhtiön soveltaman rajoitusehdon mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu asiat, jotka johtuvat kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista. Lautakunta katsoo, että sanamuotonsa mukaisesti rajoitus kohdistuu ensisijaisesti itse rakennustyön toteutuksen ja sen suunnittelun aiheuttamiin riitoihin, esimerkiksi niissä ilmenneiden virheiden ja puutteiden johdosta, sekä sen lisäksi mainittua rakennustyötä koskevista sopimuksista, takuista ja vakuuksista johtuviin riitoihin.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen perusteella arvioiden lautakuntaa pitää riidattomana, että tavarantarkastuksen suorittaminen on suoritettu juuri rakennusaikana mahdollisesti tapahtuneiden rakennusvirheiden ja muiden puutteellisuuksien toteamiseksi. Ilmeistä on niin ikään, että edellä mainittuja virheitä on selvitelty jo vuosia ennen sen tavarantarkastuksen toimittamista, johon liittyvästä laskusta käsillä olevassa riidassa on kysymys. Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys sellaisesta vakuutusehdon tarkoittamasta rakennustyön toteutuksesta johtuvasta riidasta, kun riidellään siitä, kenen tulee maksaa rakennustyössä esitettyjen virheiden ja puuteiden toteamiseksi teetetty asiantuntijatutkimus.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin

 
 
   

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia