Haku

FINE-046209

Tulosta

Asianumero: FINE-046209 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2022

Lakipykälät: 69

Oikeusturvavakuutuksen ns. kahden vuoden sääntö.

Tapahtumatiedot

Asiakas myi omistamansa asunto-osakeyhtiön koko osakekannan 18.6.2021 tehdyllä kaupalla. Ostajat olivat 16.7.2021 lähtien esittäneet asiakkaalle korvausvaatimuksia kaupan kohteessa olevista virheistä, ja vaatineet sittemmin hinnanalennusta tai kaupan purkua. Asiakas on kiistänyt ostajien vaatimukset. Asiakas on hakenut korvausta asianajokuluista oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessään, että vakuutustapahtuma on syntynyt, kun asiakas on kiistänyt vastapuolen vaatimuksen 1.7.2021 voimaan tulleen oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaisesti jos vakuutus on kuitenkin ollut vakuutustapahtuman syntyessä voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, edellytetään, että myös kaikki ne seikat, joihin esitetty vaatimus perustuu, ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Tässä tapauksessa vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Riita perustuu 18.6.2021 tehtyyn asuntokauppaan. Koska asiakkaan edellinen oikeusturvavakuutus yhtiössä oli päättynyt 19.6.2021 ja asiakas oli ottanut uuden oikeusturvavakuutuksen, joka oli alkanut 1.7.2021, vakuutusturvassa oli ollut katkos 20.6.2021 ja 30.6.2021 välisenä aikana. Vakuutus ei siten ole ollut yhtäjaksoisesti voimassa perusteen syntymisestä vakuutustapahtuman syntymiseen saakka, eikä riita-asiaan näin ollen voitu myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut valituksessaan siirtäneensä vakuutuksensa toisesta vakuutusyhtiöstä nykyiseen vakuutusyhtiöön, mutta hänelle ei siirron yhteydessä kerrottu, että siirto kestää 10 päivää, ja että tällä katkoksella olisi vaikutusta vahinkojen korvattavuuteen.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että asiakkaan kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus oli voimassa 19.6.2021 saakka, jolloin asiakas oli irtisanonut vakuutuksen. Vakuutusyhtiön asiakashallintajärjestelmään tallennetun tekstin mukaan asiakas oli soittanut vakuutusyhtiöön 30.6.2021, jolloin hän ilmoitti tarvitsevansa kotivakuutuksia sekä kasko- ja liikennevakuutuksen. Vakuutusyhtiö on pyytänyt selvitystä asiakkaan oikeusturvavakuutuksen voimassaolosta muissa vakuutusyhtiöistä. Selvityksen mukaan asiakkaalla on ollut oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiö A:ssa 1.3.2002 ja 13.11.2019 välisenä aikana ja vakuutusyhtiö B:ssä 25.10.2017 ja 13.11.2019 välisenä aikana.

Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvavakuutuksen voimassaolon tärkeydestä oli tiedotettu asiakasta, kun hänelle oli lähetetty 14.11.2019 kodin ja tavaroiden vakuutusta koskeva tuoteopas, jossa oli todettu seuraavaa: ”Huom! Huolehdi, että oikeusturvavakuutuksesi jatkuu aina katkeamattomana, kun teet muutoksia kotivakuutukseesi tai vaihdat vakuutusyhtiötä.”

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Nyt puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.4.2021 voimaan tulleiden vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa
• riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta rikosasiassa.

Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä oikeusturvaetu asiakkaan vakuutusturvassa olleen katkoksen perusteella.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen, koska asiakkaan oikeusturvavakuutus ei ollut voimassa 20.6.2021 ja 30.6.2021 välisenä aikana asiakkaan irtisanottua vakuutuksen päättymään 19.6.2021. Vakuutus oli jatkunut 1.7.2021. Asiakas on kertonut valituksessaan katkoksen johtuneen siitä, että hän oli siirtänyt vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä nykyiseen vakuutusyhtiöönsä, mutta hänelle ei siirron yhteydessä kerrottu, että siirto kestää 10 päivää, ja että tällä katkoksella on vaikutusta vahinkojen korvattavuuteen.

FINElle on toimitettu kopio asiakkaan kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Asiakas on lähettänyt 13.6.2021 vakuutusyhtiölle verkkoviestin, jossa hän on ilmoittanut haluavansa kaikkien vakuutustensa päättyvän 19.6.2021 alkaen. Asiakas on viestissä pyytänyt vakuutusyhtiötä lähettämään selvityksen hänen vakuutuksistaan uuteen osoitteeseen. Vakuutusyhtiö on lähettänyt asiakkaalle 15.6.2021 verkkoviestin, jossa hänelle on kerrottu, että kaikki vakuutukset tulevat päättymään 19.6.2021 ja hänelle on lähetetty uuteen osoitteeseen päivitetty lasku ja vakuutuskirja.

Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan asiakas oli soittanut vakuutusyhtiöön 30.6.2021, jolloin hän ilmoitti tarvitsevansa kotivakuutuksia sekä kasko- ja liikennevakuutuksen. 1.7.2021 päivätyn vakuutuskirjan mukaan uusi vakuutus oli alkanut 1.7.2021. Asiakkaalla oli vakuutusyhtiön mukaan ollut oikeusturvavakuutuksia muissa vakuutusyhtiöissä 1.3.2002 ja 13.11.2019 välisenä aikana sekä 25.10.2017 ja 13.11.2019 välisenä aikana.

FINE katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ettei asiakas ole näyttänyt, että vakuutusturvassa ollut katkos olisi aiheutunut oikeusturvavakuutuksen siirtämisestä vakuutusyhtiöiden välillä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus oli päättynyt asiakkaan irtisanottua kaikki vakuutuksensa. FINE toteaa, että koska vakuutus ei ollut voimassa yhtäjaksoisesti riidan perusteen eli 18.6.2021 tehdyn asuntokaupan ja riidan syntymisen välisenä aikana, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua asuntokauppaa koskevaan riitaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                 
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia