Haku

FINE-046204

Tulosta

Asianumero: FINE-046204 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.12.2022

Uppkomst av tvist. Hos jorddomstolen anförda besvär över förrättning av enskild väg.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren A har anfört besvär hos jorddomstolen i ett ärende som gäller beslut vid förrättning av enskild väg.  Vägen till en fastighet som A äger går via en fastighet som B äger. År 2013 beviljades A vägrätt. År 2020 anhängiggjorde A genom ansökan en förrättning av enskild väg. Syftet var att precisera villkoren för den vägrätt som hade beviljats år 2013. A hade för avsikt att uppföra en ny byggnad på sin fastighet och ansökte därför om ändring av villkoren för vägrätten så att A:s fastighet skulle beviljas tillstånd att transportera bl.a. motorarbetsmaskiner på vägen. Lantmäteriverket meddelade ett beslut i oktober 2021 efter att ha hört fastighetsägaren B. A:s fastighet beviljades tillstånd att på vägen transportera vissa slag av motorfordon från den 1 oktober till den 30 april. A var missnöjd med beslutet och yrkade hos jorddomstolen på att förrättningen av enskild väg utförs på nytt och A:s fastighet beviljas vägrätt som inte är tidsbegränsad och inte heller begränsad till vissa specificerade ändamål.

A ansökte om rättsskyddsförmån i det ovannämnda tvisteärendet. Försäkringsbolaget hänvisar i sitt ersättningsbeslut av 9.12.2021 till punkt 4.1 i villkoren för rättsskyddsförsäkring, där det sägs att med försäkringsfall avses tvist som uppkommit eller åtal som anhängiggjorts under försäkringens giltighetstid. En tvist har uppkommit då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet. Försäkringsbolaget ansåg i sitt beslut att anförande av besvär över ett myndighetsbeslut inte kan anses som en tvist. Därmed beviljade bolaget inte rättsskyddsförmån i ärendet.

Kundens yrkanden hos FINE och tjänsteleverantörens ståndpunkt

Kunden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut och yrkar på beviljande av rättsskyddsförmån i tvisteärendet.

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande hänvisat till sitt beslut av 9.12.2021 och konstaterat att det inte har något ytterligare att anföra i ärendet.

Försäkringsvillkor/Avtalsvillkor/Lagstiftning

Hemförsäkringsvillkor (gäller från 1.6.2012)

40. Rättsskyddsförsäkring

1. Försäkringens ändamål
Ändamålet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som anges i punkt 4. Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som kan behandlas enbart av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. länsstyrelser, försäkringsdomstolen, eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppkommer i Finland eller i ett annat nordiskt land och som direkt kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i motsvarande nordiska domstolar, utan föregående behandling i annat organ.

I tvist som har sin grund i händelse eller omständighet som inträffat utanför Norden får du rättsskydd endast om händelsen eller omständigheten inträffat när du var på resa, och tvisten gäller dig i egenskap av resenär.

4.1 Med försäkringsfall avses tvist som uppkommit eller åtal som anhängiggjorts under försäkringens giltighetstid. En tvist har uppkommit då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.

Om försäkringen härvid varit i kraft mindre än två år bör också den händelse eller omständighet, som tvisten eller åtalet grundar sig på, ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas den tid, under vilken försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit i kraft i ett eller flera bolag.

Avgörande

Ändamålet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrade för i försäkringsvillkoren specificerade kostnader som förorsakats av anlitande av ett juridiskt ombud eller biträde. Enligt försäkringsvillkoren är uppkomsten av tvist ett försäkringsfall som försäkringen ersätter när det är fråga om ett tvisteärende. Meningsskiljaktigheten mellan parterna gäller huruvida en tvist har uppkommit på det sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren, då det i ärendet är fråga om att besvär hos jorddomstolen har anförts över ett beslut av Lantmäteriverket.

Jorddomstolen är en sammansättning vid tingsrätten som behandlar jorddomstolsärenden. Sådana är bl.a. besvär över förrättningar enligt lagen om enskilda vägar.  FINE konstaterar att det är fråga om uppkomst av tvist när någon som är part vid förrättning av enskild väg anför besvär hos jorddomstolen över det avgörande som träffats vid förrättningen. FINE konstaterar därmed att försäkringsbolaget inte kan underlåta att bevilja rättsskyddsförmån på den grunden att ingen tvist har uppkommit.

Slutsats

FINE rekommenderar att försäkringsbolaget behandlar ärendet på nytt i enlighet med försäkringsvillkoren.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen

Sektionschef Hanén
Föredragande Pippola                                  

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia