Haku

FINE-046150

Tulosta

Asianumero: FINE-046150 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2022

Fuktskada. Ansvar för verksamhet. Plötslig och oförutsedd skada. Tillämpning av begränsningsvillkor.

Uppgifter om händelseförloppet

I juni 2021 upptäckte kunden en fuktskada i badrummet. Skadan hade uppkommit i samband med att husets förra ägare år 2012 hade låtit renovera badrummet. När företaget J Kb då renoverade bastun slogs av misstag en spik genom ett bruksvattenrör av koppar som löpte inuti väggen mellan bastun och badrummet. Försäkringsbolaget har avslagit ansökan om ersättning från J Kb:s ansvarsförsäkring för verksamhet med motiveringen att fuktskadan inte har uppstått plötsligt och oförutsett, utan grundar sig på en långsam verkan som uppstår småningom.

Kundens klagomål

Kunden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut och anser att kostnaderna för att reparera fuktskadan ska ersättas helt eller delvis från J Kb:s ansvarsförsäkring för verksamhet.

Fuktskadan uppstod inte genast, utan först när spiken rostat tillräckligt för att läckage skulle uppstå. Vattenröret som gått sönder befann sig inuti en vattenisolerad vägg, Skadan framkom först när fukt upptäcktes i väggen mellan badrummet och omklädningsrummet. Kunden hade köpt huset våren 2016 och då låtit göra en konditionsgranskning och fuktmätning av huset, men inget avvikande kunde konstateras gällande badrummet. I samband med husköpet lade kunden till skydd mot rörläckage i hemförsäkringen. Efter upptäckten av skadan gjorde kunden genast en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, varpå en skadegranskning gjordes och skadestället identifierades. Försäkringsbolaget ansåg dock att det var fråga om ett byggfel och att skadan inte hade uppkommit plötsligt. Därmed ersattes skadan inte från hemförsäkringen. Kunden hade överklagat beslutet hos försäkringsbolaget, men det nya beslutet var oförändrat.

Kunden hade kontaktat företaget som utfört renoveringen, och det medgav att det hade förorsakat skadan. Företaget ansökte om ersättning för skadan från sin ansvarsförsäkring, men försäkringsbolaget avslog ansökan. Efter det beslutet var företaget som utfört renoveringen inte längre intresserat av att ersätta skadan. Kunden har på egen bekostnad renoverat badrummet efter vattenskadan. Detta har betytt en utgift på 15 000 euro samt en egen arbets-insats på ca 300–400 timmar.

Kunden anser att skadan inträffade oförutsett. Bruksvattenröret som spiken hade träffat fanns inuti en vägg och stället har varit dolt från bastusidan av   bastupanel och aluminiumfoliepapper samt från badrumssidan av kakel, fuktspärr samt gipsskiva. Båda utrymmena hade kakelgolv och under detta fanns fuktspärr. Golvens och väggarnas fuktspärrar var hopfogade enligt rådande bestämmelser. På grund av skyddet har kunden inte haft möjlighet att kontrollera väggarnas torrhet utan att förstöra väggarna. Det måste anses orimligt att kräva att husägaren river väggarna utan misstanke om vattenskada.

Den första misstanken om vattenskada kom i samband med att fukt i väggen mellan badrum och omklädningsrum upptäcktes, varvid skadeanmälan gjordes utan dröjsmål. Skadan bör kunna anses ha uppkommit plötsligt, eftersom husägarna från det att skadeanmälan  gjordes tills dess att skadegranskningen utfördes (10–15.6.2021) tömde ut ca 1,5 liter vatten om dagen genom den öppning i väggen i omklädningsrummet som gjorts. Med detta tillflöde av vatten bör de synliga skadorna i väggen ha uppkommit kort tid efter att läckaget i röret startade. I skadegranskningsrapporten noteras tillväxt av mikrober i väggen där det skadade röret var installerat, men mikrobtillväxten visade sig synas endast på materialets yta. Utseendet på träet i den skadade väggen avviker inte heller nämnvärt från motsvarande trädelar i icke skadade väggar i samma utrymme.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget meddelade 19.7.2021 ett beslut om försäkringstagaren J Kb:s verksamhet. Enligt beslutet ersätts skadan inte från J Kb:s ansvarsförsäkring. Skadan  uppkom inte plötsligt och oförutsett utan genom långsam verkan som uppstått småningom. Enligt ett begränsande försäkringsvillkor ersätts från försäkringen inte fuktskador som uppkommit genom långsam verkan som uppstått småningom.

Försäkringsbolaget anser fortfarande att dess beslut är korrekt och i enlighet med försäkringsvillkoren. Kundens klagomål innehåller ingen ny information på basis av vilken beslutet borde ändras. Försäkringsbolaget hänvisar till sitt ersättningsbeslut av 19.7.2021.

Enligt villkoren för ansvarsförsäkring för verksamhet ersätts inte fuktskada, som baserar sig på en långsam verkan och uppstår småningom. En förutsättning för ersättning är att skadan har uppstått plötsligt och oförutsett.

Enligt utredningen som försäkringsbolaget fått har fuktskadan i huset uppstått långsamt och småningom under cirka nio års tid. Uppkomsten av skadan har inte skett plötsligt och oförutsett på det sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren. På grund av detta är reparationskostnaderna inte ersättningsbara på basis av företagets ansvarsförsäkring för verksamhet.

Försäkringsfallets ersättningsbarhet har bedömts på basis av nedannämnda försäkringsvillkor för ansvarsförsäkring för verksamhet. Villkoren trädde i kraft 1.9.2020.

Ansvarsförsäkring för verksamhet

1 Ersättningsbara skador

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten och på försäkringens giltighetsområde orsakats annan part om
- den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig för skadan
- skadan har konstaterats under försäkringsperioden och
- skadan gäller ersättningsanspråk som behandlas på giltighetsområdet i enlighet med gällande rätt i länderna som hör till giltighetsområdet.

2 Ersättningsbegränsningar

2.11 Fukt och översvämning
Från försäkringen ersätts inte skada som orsakats av översvämning på grund av fukt eller regn-, smält-, avfalls- eller avloppsvatten.

Från försäkringen ersätts dock en plötslig och oförutsedd skada som har orsakats av ett sporadiskt och enstaka fel eller försummelse eller av fel eller brist som plötsligt och oförutsett uppstått i byggnad eller anordning. Dessutom krävs att uppkomsten av skadan också skett plötsligt, oförutsett och snabbt och inte baserar sig på en långsam verkan som uppstår småningom eller på fortsatt gärning eller försummelse eller annars upprepade händelser.

Eftersom skadan inte kan ersättas på grund av begränsningsvillkoret har försäkringsbolaget inte tagit ställning till om vållande föreligger.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida den fuktskada som vattenröret som gått sönder har orsakat ska ersättas från företagets ansvarsförsäkring för verksamhet. Närmare bestämt gäller frågan om fuktskadan har uppkommit på det sätt som förutsätts i villkoren, det vill säga plötsligt, oförutsett och snabbt.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Ansvarsförsäkring för verksamhet

1 Ersättningsbara skador

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten och på försäkringens giltighetsområde orsakats annan part om
- den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig för skadan
- skadan har konstaterats under försäkringsperioden och
- skadan gäller ersättningsanspråk som behandlas på giltighetsområdet i enlighet med gällande rätt i länderna som hör till giltighetsområdet.

2 Ersättningsbegränsningar

2.11 Fukt och översvämning

Från försäkringen ersätts inte skada som orsakats av översvämning på grund av fukt eller regn-, smält-, avfalls- eller avloppsvatten.

Från försäkringen ersätts dock en plötslig och oförutsedd skada som har orsakats av ett sporadiskt och enstaka fel eller försummelse eller av fel eller brist som plötsligt och oförutsett uppstått i byggnad eller anordning. Dessutom krävs att uppkomsten av skadan också skett plötsligt, oförutsett och snabbt och inte baserar sig på en långsam verkan som uppstår småningom eller på fortsatt gärning eller försummelse eller annars upprepade händelser.

Bedömning

I fallet gäller det att bedöma om skadan kan anses ha uppstått på det sätt som förutsätts i villkoren, det vill säga plötsligt, oförutsett och snabbt. Den som söker ersättning har bevisbördan för att ett skadefall som ska ersättas från försäkringen har inträffat. Om försäkringsbolaget vill åberopa ett begränsningsvillkor, ska det på motsvarande sätt visa att det är fråga om en situation som avses i begränsningsvillkoret.

Enligt begränsningsvillkor 2.11 ersätter försäkringen inte en skada som orsakats av översvämning på grund av fukt eller regn-, smält-, avfalls- eller avloppsvatten. Försäkringen ersätter emellertid en plötslig och oförutsedd skada som har orsakats av ett sporadiskt och enstaka fel eller försummelse eller av fel eller brist som plötsligt och oförutsett uppstått i byggnad eller anordning. Dessutom krävs att uppkomsten av skadan också skett plötsligt, oförutsett och snabbt och inte baserar sig på en långsam verkan som uppstår småningom eller på fortsatt gärning eller försummelse eller annars upprepade händelser.

Enligt de handlingar som getts in till nämnden konstaterades i badrummet, bastun och omklädningsrummet i kundens hus år 2021 en fuktskada, som konstaterades vara orsakad av ett fel som begicks i samband med att företaget J Kb år 2012 renoverade bastun. Enligt en kartläggningsrapport som V Oy utarbetat (15.6.2021) har fuktskadan orsakats av ett kopparrör som finns inuti en mellanvägg mellan bastun och badrummet. Enligt kartläggningsrapporten träffade en spik kopparröret i samband med att bastun renoverades år 2012. Spiken trängde inte genast igenom kopparröret, utan det hål som konstaterats i röret har uppkommit under en längre tid. Konstruktionerna bakom det läckande röret har varit fuktiga med mycket mikrobtillväxt, läckaget har pågått ett tag.

Försäkringsnämnden konstaterar att J Kb:s förfarande utgör ett i försäkringsvillkoren förutsatt sporadiskt eller enstaka fel eller försummelse. Den omständigheten att fukten spritt sig i konstruktionerna i bastu-, badrums- och omklädningsrumsväggarna, alltså över ett relativt stort område, tyder enligt nämnden ändå på att skadan har baserat sig på en långsam verkan som uppstått småningom, när vatten har runnit ut ur hålet som spiken har gjort. I kartläggningsrapporten nämns dessutom på det sätt som anges ovan att mikrobtillväxt har funnits bakom det läckande röret. Sådan tillväxt bildas inte genast utan kräver tid. Försäkringsnämnden anser att skadans uppkomst har baserat sig på en i begränsningsvillkoret avsedd långsam verkan som uppstått småningom, och att det inte har varit fråga om en ersättningsgill skada som uppstått plötsligt, oförutsett och snabbt. Därmed rekommenderar Försäkringsnämnden inte en ändring av försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Norros                                                
Sekreterare Luukkonen Yli-Rahnasto

Medlemmar

Haapasaari
Karhu
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia