Haku

FINE-046132

Tulosta

Asianumero: FINE-046132 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2022

Riidan syntyminen. Vaatimusten kiistäminen. Vastapuolen passiivisuus. Oikeustieteellinen asiantuntijalausunto.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut vakuutusyhtiöltä asunnon korjaustöihin liittyvään riita-asiaan oikeusturvaetua. Asiakas on vaatinut asunto-osakeyhtiötä teettämään tietyt korjaustoimenpiteet asuntoonsa. Asunto-osakeyhtiön edustajat eivät vastanneet asiakkaan vaatimuksiin, ennen kuin asiakas toimitti heille vaatimuskirjeen, jonka liitteenä oli lakimiehen kirjoittama lausunto. Asia päättyi siihen, että asunto-osakeyhtiö kertoi teettävänsä asiakkaan asuntoon tarvittavat korjaustyöt.

Vakuutusyhtiö on evännyt asiakkaan oikeusturvaedun sillä perusteella, että taloyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan vaatimuksia, eikä asiassa näin ollen ole syntynyt korvattavaa vakuutustapahtumaa. Lisäksi asiakkaan hakemissa kuluissa on kyse oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta syntyneistä kuluista, joita ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamiin korvauspäätöksiin ja katsoo, että riidasta aiheutuneet asiamieskulut tulisi korvata hänen oikeusturvavakuutuksestaan.

Asiakas on FINElle toimittamassaan valituksessa listannut sähköposteja, joiden hän katsoo osoittavan, että asiassa on ollut hänen ja taloyhtiön välillä kiistaa. Esimerkiksi 8.11.2020 taloyhtiölle lähettämässään viestissä asiakas vaatii taloyhtiötä korjaamaan asuinhuoneistonsa rakennusmääräysten mukaiseen kuntoon. Asiakas on 14.3.2021 kysynyt rakennusvirastolta toimintaohjeita, miten asiassa tulisi edetä, koska taloyhtiön puheenjohtaja ja isännöitsijä eivät ole esittäneet asiakkaalle mitään konkreettisia ehdotuksia asian ratkaisemiseksi.

Asiakas lähetti toukokuussa 2021 taloyhtiölle vaatimuskirjeen, jonka mukaan hän teettää väliseinän korjaamistyöt itse taloyhtiön kustannuksella, mikäli taloyhtiö ei välittömästi ryhdy tarvittaviin toimiin. Asiakas on 14.6.2021 lähettänyt taloyhtiölle viestin, jonka mukaan hän tulee toimimaan 9.6.2021 yhtiökokouksessa lukemansa vaatimuskirjeen mukaisesti, ellei hän saa taloyhtiön hallitukselta ehdotusta tai ratkaisua asiaan 15.6.2021 päivän aikana.

Taloyhtiö vastasi asiakkaalle 14.6.2021, että asian selvittämään vie aikaa ja taloyhtiön juristi on laatimassa asiassa vastinetta. Asiakas sai viimein 5.8.2021 taloyhtiön hallitukselta vastauksen, jonka mukaan taloyhtiö on valmis teettämään kustannuksellaan välttämättömät rakennustekniset toimenpiteet väliseinään ja asunnon käyttötarkoituksen toteuttamiseen liittyen. Hallitus tarkentaa viestissään, että taloyhtiö ei anna asiakkaalle lupaa teettää muutoksia, vaan teettäminen tapahtuu taloyhtiön toimesta.

Saatuaan vastauksen taloyhtiön hallitukselta asiakas kääntyi vakuutusyhtiön puoleen lakimiehen palkkion korvaamisasiassa. Asiakas piti itsestään selvänä, että lakimiehen kulut korvattaisiin hänen oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan taloyhtiö ei ole ainakaan toistaiseksi kiistänyt asiakkaan vaatimuksia, eikä vakuutusyhtiö näin ollen voi korvata asiakkaalle asiassa aiheutuneita kustannuksia. Päätöksen mukaan asian alustava selvittely ja juridinen konsultaatio eivät muutoinkaan kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Edelleen päätöksessä todetaan, että kustannuksia voidaan korvata siitä ajankohdasta lukien, kun vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on syntynyt, eli asiassa esitetyt perusteeltaan ja määrältään yksilöidyt vaatimukset on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty.

Asiakas haki vakuutusyhtiön päätökseen muutosta ja kiinnitti vakuutusyhtiön huomiota oikeusturvavakuutusehtojen kohtaan 7.1.2, jonka mukaan vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, jotka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Asiakas katsoo, että kyseinen ehtokohta soveltuu hänen tapaukseensa. Vakuutusyhtiö kuitenkin vastasi asiakkaalle, että asiakkaan viittaama ehtokohta soveltuu asioihin, joihin oikeusturvaetu on ensin myönnetty, eikä asiakkaan tapauksessa valitettavasti näin ole.

Asiakas ihmettelee, miksi hänen asiansa myönnetään ensin kuuluvan vakuutuksen piiriin, mutta hetkeä myöhemmin se ei valitettavasti kuulukaan. Asiakas toteaa valituksessaan, että ottaessaan kotivakuutuksen, johon kuuluu oikeusturvavakuutus ja josta peritään erillinen maksu, hänelle on silloin myönnetty oikeusturvaetu.

Asiakas toteaa, että asiassa on ollut kiista hänen ja taloyhtiön välillä, jota asiakas ei saanut ratkaistuksi ilman lakimiehen apua. Asiakas ja taloyhtiö sopivat kiistansa viimein ilman oikeudenkäyntiä. Myös vakuutusyhtiö suosittelee, että riita-asioissa pyritään sovintoon ja vakuutusyhtiö lupaa korvata lakimiesavun käyttämisen tällaisissakin tilanteissa.

Asiakas toteaa valituksensa lopuksi, että vakuutusehdot on laadittu ehkä tarkoituksella epäselviksi ja tulkinnanvaraisiksi. Asiakas on liittänyt valitukseensa otteita artikkeleista, joissa on muun muassa käyty läpi niin sanottua epäselvyyssääntöä.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin. Asiakkaan oikeusturvailmoituksen mukaan asiassa on syntynyt riita 8.11.2020. Vakuutusyhtiö pyysi asiakkaalta lisäselvityksiä riidan syntymisen osoittamiseksi, jolloin vakuutusyhtiö vastaanotti asiakkaalta hänen ja taloyhtiön edustajien välillä käytyjä sähköpostiviestejä.

Oikeusturvavakuutus on kulutyyppinen vakuutus, jonka tarkoituksena on riitautuneissa asioissa korvata vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyksillä vakuutetulle tämän asiamiehen käyttämisestä aiheutuvia kuluja. Oikeusturvaetua haettaessa nämä kulut eivät ole yleensä vielä tiedossa. Oikeusturvaetua tulisikin hakea etukäteen, jotta vakuutusyhtiöllä olisi jo ennen asiamieskulujen syntymistä mahdollisuus antaa asiassa korvauspäätös tai pyytää vakuutetulta tarvitsemiaan selvityksiä, sekä kulujen synnyttyä ottaa kantaa näiden korvattavuuteen ja korvauksen määrään.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohta 4.1 ei ole luonteeltaan rajoitusehto, vaan siinä kuvataan yleinen edellytys sille, missä tilanteessa vakuutusta on mahdollista käyttää. Ehtokohdan sanamuoto on selkeä, eikä sitä ole mahdollista tulkita siten, että vastapuolen passiivisuus tai viivyttely vastauksen antamisessa olisi vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Myös Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että sovellettava ehtokohta on sanamuodoltaan ja sisällöltään yksiselitteinen ja selkeä.

Asiakas on näyttänyt esittäneensä vaatimuksia asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella asunto-osakeyhtiö ei kuitenkaan ole kiistänyt asiakkaan vaatimuksia todisteellisesti tai yksilöidysti. Asia ei ole riitautunut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla eikä asiassa siten ole syntynyt vakuutuksesta korvattavaa vakuutustapahtumaa. Asiaan ei näin ollen ole mahdollista myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan pyytämä lakimiehen lausunto on luonteeltaan oikeustieteellinen asiantuntijalausunto, joka osaltaan liittyy sen selvittämiseen, onko asiakkaalla edellytyksiä esittää vaatimuksia asunto-osakeyhtiötä kohtaan ja millaisia vaatimuksia hän voi esittää. Se ei itsessään ole vaatimuskirjelmä. Tällaisesta lausunnosta aiheutuvia kuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksesta ehtokohdan 7.5.5 perusteella.

Asiakas ei ole ratkaisusuosituspyynnössään tuonut esiin sellaista uutta selvitystä, jonka nojalla vakuutusyhtiö voisi muuttaa korvauspäätöstään. Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättö­mät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa

  • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asi­assa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan, jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, hänen on ilmoitet­tava siitä etukäteen kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Ehtojen kohdan 7.5.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

Ratkaisusuositus

Tässä asiassa on kyse oikeusturvavakuutuksesta, jonka tarkoituksena on korvata vakuutetulle oikeudellisen asiamiehen tai -avustajan käyttämisestä aiheutuneita vakuutusehdoissa määriteltyjä kustannuksia. Käsiteltävään asiaan soveltuvilta osin oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi vakuutustapahtumaksi on vakuutusehdoissa määritelty riidan syntyminen.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutusturvan rajoitusehdoissa todetaan erikseen, ettei vakuutuksesta korvata kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa. Vakuutusehtojen kohdan 7.5.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneessa käytännössään katsonut, ettei vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana eli vaatimuksen kiistämisenä perusteen tai määrän osalta. Eräissä yksittäistapauksissa (esim. VKL 803/05 ja VKL 701/02) lautakunta on kuitenkin pääsäännöstä poiketen katsonut, että kyseisen ehtokohdan edellä kerrotun mukainen tulkinta voi johtaa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/1929) tai kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin on voitu katsoa esimerkiksi silloin, kun vastapuoli pyrkii tahallisesti ja perusteetta passiivisella käyttäytymisellään estämään vakuutetun pääsyn oikeuksiinsa ilman, että passiivisuuden syynä on esimerkiksi maksukyvyttömyys tai vaatimukseen perehtymiseen ja sen oikeellisuuden selvittämiseen tarvittava kohtuullinen aika.

Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakas on esittänyt asunto-osakeyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle vaatimuksia korjata hänen omistamansa asunto rakennusmääräysten mukaiseksi. Asunto-osakeyhtiön hallitus tai isännöitsijä eivät ole FINElle toimitettujen asiakirjojen perusteella kiistäneet asiakkaan vaatimuksia, vaan asunto-osakeyhtiön edustajien lähettämissä sähköpostiviesteissä on todettu, että asiaa selvitellään. Yhdessä FINElle toimitetussa sähköpostiviestissä asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja toteaa, että asiakkaan vaatimuksista on puhuttu hallituksessa ja hallitus on pohtinut, että asia on enemmän osakkaan kuin taloyhtiön vastuulla oleva asia. Sähköpostiviestissä kuitenkin todetaan, että isännöitsijä palaa asiakkaalle asiaan, eikä asiakkaan vaatimuksia ole siinä kiistetty.

Asiakas on toimittanut asunto-osakeyhtiön hallitukselle lakimiehen laatiman lausunnon, jossa lakimies suosittelee, että asunto-osakeyhtiölle lähetetään vaatimuskirje koskien huoneiston korjaamista. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on vastannut asiakkaalle, että taloyhtiö teettää asuntoon tarvittavat toimenpiteet.

Käytössään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo, että tapauksessa ei ole syntynyt vakuutuksen ehdoissa määriteltyä korvattavaa vakuutustapahtumaa. Vastapuolen passiivista suhtautumista vaatimuskirjeeseen ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana. Asiassa ei ole myöskään tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella ehdon edellä sanottu tulkinta johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tapauksessa ei siten ole syntynyt vakuutusehdoissa määriteltyä korvattavaa vakuutustapahtumaa.

FINE toteaa lisäksi, että lakimiehen asiakkaalle antamassa lausunnossa ei ole ollut kyse asiakkaan edustamisesta nyt kyseessä olevassa riita-asiassa. Kyseisessä lausunnossa on kerrottu lakimiehen näkemys asunto-osakeyhtiön lain mukaisesta vastuusta asiakkaan vaatimien korjaustöiden teettämisessä ja lisäksi asiakasta on neuvottu vaatimuskirjeen laatimisessa. Kyseinen lausunto on siten oikeustieteellinen asiantuntijalausunto, jonka hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei vakuutusehtojen mukaan korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                  
Esittelijä Pippola

Tulosta