Haku

FINE-046131

Tulosta

Asianumero: FINE-046131 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2022

Vattenskada förorsakad av en spik i bruksvattenröret. Ersättning av skadan. Begränsningsvillkor. Installations- eller byggfel.

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden observerade i juni 2021 att glasfibertapeten bredvid badrumsdörren hade lossnat. Nära golvlisten observerades kraftigt ökad fuktighet. Väggen öppnades och det fanns rikligt med vatten ovanpå fästbrädet.

Skadekartläggaren granskade skadan den 15 juni 2021. Enligt fuktkartläggningsrapporten fanns läckaget inne i väggen mellan bastun och omklädningsrummet. Orsaken till läckaget var en spik som i samband med sanering av bastun 2012 träffat kopparröret för bruksvarmvatten som löpte från takbjälken till mellanväggen. Röret installerades 1990.

Försäkringsbolaget hade den 30 juni 2021 fattat ett ersättningsbeslut enligt vilket spiken inte genomträngt röret vid byggnadstillfället, men med tiden hade spiken gjort ett hål i röret som hade läckt inne i väggen och blött ner husets byggkonstruktion. Konstruktionerna bakom det läckande röret var våta med mycket svampbildning. Läckaget hade pågått ”någon tid”. Skadan är inte ersättningsbar ur försäkringen eftersom personen som byggde om badrummet 2012 inte vid ombyggnaden hade beaktat att en del av byggnadens rör fanns omedelbart bakom väggen. Om ombyggnaden och monteringen av väggarna hade genomförts på rätt sätt hade spiken inte träffat röret och inget läckage hade uppstått. Försäkringen ersätter inte skador som beror på installations- eller byggfel.

Kunden har den 8 juli 2021 sökt ändring i försäkringsbolagets ersättningsbeslut med hänvisning till att skadan har varit oförutsägbar. Skadeplatsen har varit gömd inne i väggkonstruktionerna och bakom fuktspärrana till de våta utrymmena. Det första synliga tecknet på vattenskada har varit den fuktskada som kunden konstaterade i väggen mellan badrummet och omklädningsrummet, varefter kunden omedelbart gjorde skadeanmälan.

Enligt kunden kan skadan anses ha uppstått plötsligt och inom en kort tid eftersom husets ägare under tiden mellan skadeanmälan och skadekartläggningen, då vattentillförseln stängdes (10.6.-15.6.), avlägsnade 1,5 liter vatten dagligen från den öppnade väggen i omklädningsrummet. Skadorna har sannolikt uppstått inom en kort tid efter att läckaget uppstått.

Kunden anser också att det inte var fråga om ett byggfel utan snarare byggnadsentreprenörens ovarsamhet. Det är fråga om ett byggfel när en avsiktlig handling eller ett beslut av entreprenören beror på hans bristande yrkesskicklighet eller om han avsiktligt avviker från gällande byggbestämmelser och god byggnadssed. Det har nu varit fråga om ett förståeligt misstag som byggnadsentreprenören inte kände till.

I sitt nya ersättningsbeslut av den 17 augusti 2021 konstaterade försäkrings-bolaget att en väsentlig omständighet när det gäller ersättningsbarheten är orsaken till skadan. Skadan är inte ersättningsbar endast på grund av att fuktskadan har hittats. Försäkringsvillkoren förutsätter inte att skadan observeras genast efter att skadan inträffat men för ersättningsbarheten är det väsentligt att veta varför skadan inträffade, orsaken till skadan har varit att en spik slagits i ett kopparrör. Skadan kan inte anses vara oförutsägbar eftersom det vid ombyggnaden inte har utretts var rören går. Skador som är en följd av felaktig verksamhet anses bero på byggfel och de ersätts inte enligt punkt 6.17 i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget ändrade inte sitt ersättningsbeslut.

Kundens yrkanden hos FINE och tjänsteleverantörens ståndpunkt

I sitt besvär anser kunden att skadan ska ersättas i sin helhet eller delvis. Han kräver ersättning för reparationskostnaderna och sitt eget arbete.

Kunden upprepar sina tidigare motiveringar och hänvisar dessutom bl.a. till följande omständigheter:

 • Vattenskadan uppstod inte genast utan först när spiken hade rostat tillräckligt.
 • Eftersom röret befinner sig inne i en vattenisolerad mellanvägg kunde läckaget observeras först efter att vatten kunde konstateras i väggen mellan badrummet och omklädningsrummet.
 • När kunden köpte huset 2016 utfördes en konditionskontroll och fuktighetsmätning men i badrummet konstaterades ingenting avvikande.
 • Kunden har tecknat en hemförsäkring som täcker rörläckage för att täcka ekonomiskt om sådana skador uppstår.
 • Kunden gjorde genast skadeanmälan efter att han observerat läckageskadan.

Kunden berättar att han kontaktade byggföretaget som utförde saneringen och som erkände att de förorsakat skadan. Byggföretagets ansvariga försäkringsbolag ansåg dock inte att skadan var ersättningsbar. Efter detta var inte heller byggföretaget villigt att ersätta skadan.

Försäkringsbolaget bestrider kundens krav och hänvisar till sina tidigare ersättningsbeslut. Enligt bolaget framgår det av granskningsberättelsen att varmvattenröret som träffades av spiken i samband med ombyggnaden hade oxiderats och frätts samt börjat läcka vid stället som träffats av spiken. Sålunda förorsakades läckageskadan ostridigt av spiken som träffade röret och inte exempelvis av en inre korrosion av röret.

Försäkringsbolaget konstaterar också att röret så småningom har frätts sönder över tid. Enligt försäkringsbolagets bedömning går det inte att med säkerhet konstatera när röret har börjat läcka och om läckaget till en början varit ett mindre droppläckage som så småningom ökat. Försäkringsbolaget anser att skadan förorsakats enligt beskrivningen i villkorspunkt 6.1 som ett småningom fortskridande fenomen och inte plötsligt. Läckaget som förorsakats av frätning är inte heller objektivt uppskattat en oförutsägbar händelse.

Försäkringsbolaget konstaterar att skadans oförutsägbarhet bedöms objektivt och utgående från skadans orsak och inte dess följd. Därför anser försäkringsbolaget att tidpunkten för observationen och anmälan inte har någon betydelse för skadans ersättningsbarhet. Försäkringsbolaget anser fortfarande att bolagets ersättningsavgörande överensstämmer med försäkringsvillkoren.

Avtalsvillkoren

De hemförsäkringsvillkor som tillämpas, trädde i kraft 1.4.2021:

5.1 Försäkringsfall som ersätts

Försäkringen ersätter sådana direkta sakskador på den försäkrade egendomen som förorsakats av en nedan beskriven händelse, om händelsen har varit plötslig och oförutsedd och om det skydd på basis av vilket skadan ska ersättas var i kraft när försäkringsfallet inträffade.

Om ett försäkringsfall är oförutsett eller inte avgörs objektivt och utifrån skadeorsaken, inte utifrån följderna av skadan.

I försäkringen ingår alltid skydd mot brand och naturfenomen. Det är dessutom möjligt att inkludera följande valfria
skydd i försäkringen:

 • skydd mot brott
 • skydd för maskiner och anordningar
 • skydd mot rörledningsläckage
 • skydd mot bräckage och förlust.
   

De skydd som har valts för den försäkrade egendomen finns antecknade i försäkringsbrevet.

5.1.4 Skydd mot rörledningsläckage
Ur skyddet mot rörledningsläckage ersätts läckageskador som förorsakats av vätska som plötsligt och oförutsett strömmat ut direkt ur byggnadens egen fasta rörledning eller ur en fast rörledning som är avsedd för byggnadens användning, eller ur en till denna rörledning ansluten bruksanordning.

Ersättning för den rörledning eller bruksanordning från vilken läckaget började, betalas inte ur detta skydd.             

6 Skador som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte
6.1 skador till följd av slitage, korrosion, frätning, förskämning, mögelbildning, förmultning, svampbildning, lukt, materialtrötthet eller av något annat liknande småningom fortskridande fenomen

6.17 planerings-, grundläggnings-, installations- eller byggfel eller skador som förorsakats av sådana fel. Försäkringen ersätter inte heller skador som orsakats av byggande som strider mot byggbestämmelser eller -anvisningar

Rekommendation till avgörande

I detta fall är det fråga om kundens besvär på grund av hemförsäkringsbolagets ersättningsbeslut. I fråga om byggföretagets ansvarsförsäkring behandlas ärendet av Försäkringsnämnden med ärendenummer FINE-046510 om vilket nämnden senare ger en separat rekommendation till avgörande.

Det är i ärendet fråga om bedömning av om det är fråga om en plötslig och oförutsebar läckageskada som ersätts ur hemförsäkringen eller om skadan förorsakats av byggfel eller ett fenomen som framskrider småningom som avses i begränsningsvillkoren.

Den som söker ersättning har bevisningsskyldighet om huruvida en ersättningsbar försäkringshändelse har inträffat. När försäkringsbolaget hänvisar till försäkringens begränsningsvillkor har bolaget skyldighet att bevisa att skadan har skett av den orsak som avses i begränsningsvillkoret.

Det är i ärendet ostridigt att en spik har slagits in i det varma bruksvattenröret i samband med saneringen av bastun 2012 och skadat röret. Röret har i något skede efter detta börjat läcka och skadan har observerats i juni 2021.

Enligt försäkringsvillkoren punkt 6.17 ersätter försäkringen inte installations- eller byggfel eller skador som förorsakats av sådana fel. Enligt den utredning som gjorts i ärendet har man vid saneringen av badrummet 2012 inte tillräckligt beaktat att det finns bruksvattenrör inne i väggen mellan bastun och omklädningsrummet. Utgående från karteringsrapportens fotografier eller någon annan framförd utredning går det inte att dra slutsatsen att rören skulle ha funnits på en överraskande plats. FINE anser att ett yrkesmässigt och omsorgsfullt genomförande av ett saneringsarbete av detta slag förutsätter att man säkerställer vattenrörens placering innan man utför arbetsskeden som kräver spikning eller skruvning. FINE anser att det faktum att röret gått sönder i detta fall beror på byggfel. Läckaget, som är en följd av frätningen av röret som skadats av spiken, kan anses vara en följd av byggfelet. Eftersom det sålunda i skadefallet är fråga om ett byggfel som avses i villkorspunkt 6.17 och en läckageskada till följd av felet anser FINE att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är enligt försäkringsvillkoren.

Eftersom ärendet avgörs utgående från tillämpning av begränsningsvillkoret för byggfel är det inte nödvändigt att i ärendet uttala sig om skadan också förorsakats av frätning eller annat småningom inträffande fenomen som avses i villkorspunkt 6.1.

Slutresultat

FINE rekommenderar ingen ändring i ärendet.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen

Ledande jurist Siirala                                         
Föredragande Paasikoski                                     

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia