Haku

FINE-046130

Tulosta

Asianumero: FINE-046130 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.04.2022

Lakipykälät: 16

Vakuutuksen irtisanominen. Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus. Kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiö selvittänyt, että sillä oli vakuutuksen irtisanomiselle hyvän vakuutustavan mukainen peruste.

Tapahtumatiedot

S Oy:llä oli vakuutusyhtiössä 18.5.2021 alkanut yritysvakuutus, joka sisälsi toiminnan vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutettuna toimintana oli 18.11.2021 päivätyn vakuutuskirjan mukaan ”Muualla luokitt. rahoituspalvelut” ja ”Henkilöstövuokraus”. Vakuutus oli jatkuva eli sen voimassaolo jatkui vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisanonut sopimusta. Vakuutuksen vakuutuskaudeksi oli merkitty vuosittain 1.1. ja 31.12. välinen aika.

Vakuutusyhtiö ilmoitti S Oy:lle 17.11.2021 päivätyllä kirjeellä irtisanovansa vakuutuksen päättymään 31.12.2021. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutukseen sovellettujen yleisten sopimusehtojen kohtaan YL 16.3, jonka mukaan vakuutuksenantajalla oli oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutusyhtiö kertoi tekevänsä tällaisissa tilanteissa kokonaisvaltaisen arvion siitä, voitiinko kaikkia luottamukseen perustuvia vakuutussopimuksia pitää voimassa. Vakuutusyhtiö ilmoitti irtisanovansa S Oy:n mainitut vapaaehtoiset vakuutukset riskivalinnallisesta syystä ja, ettei se myöntäisi vastaisuudessa S Oy:lle vapaaehtoisia vakuutuksia.

Asiakkaan valitus

S Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusyhtiö menetellyt hyvän vakuutustavan mukaisesti perustellessaan vakuutuksen irtisanomisen vain ilmauksella ”riskinvallinnallinen syy" ja antamalla ymmärtää, että tarkempia perusteluja oli saatavilla, mutta jättäen ne kertomatta. S Oy on vaatinut, että vakuutusyhtiön tuli perustella vakuutuksen irtisanominen hyvän vakuutustavan mukaisesti. S Oy on myös pyytänyt arvioimaan, oliko sen vakuutussopimus irtisanottu vakuutussopimuslain 16 §:n mukaisesti. Mikäli irtisanominen liittyi yrityksen vastuuhenkilöihin, S Oy on vaatinut saada tietää asian perusteet.

Perusteluinaan S Oy on lausunut, että irtisanomisilmoituksen mukaan lisäselvitystä irtisanomisperusteista sai ratkaisun tehneeltä käsittelijältä. Vakuutusyhtiö oli kuitenkin kieltäytynyt perustelemasta asiaa tarkemmin. Vakuutussopimuslain 16 §:n mukaan irtisanomiselle tuli ilmoittaa hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Vakuutusyhtiön ilmoittaman mukaan peruste oli riskienvallinnallinen. FINEn vuodelta 2017 olevan hyvää vakuutustapaa koskevan julkaisun mukaan vakuutuksen irtisanomiseen tuli olla asiallinen syy, kuten vakuutusyhtiön vastuunvalintaperiaatteisiin perustuva yleinen, vakuutettavaan riskiin liittyvä syy. Esimerkkinä on mainittu poikkeava vahinkokehitys.

Vakuutussopimuslain 16 §:n mukaan päätöstä ei tarvitse perustella, jos se liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:n mukaiseen tilanteeseen. S Oy ei ole voinut päätellä, että irtisanominen liittyisi rahanpesulakiin. Mitään kyselyjä vakuutukseen liittyen ei ollut tehty. Vakuutuksen ottamisen jälkeen S Oy:ssä ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vain liikevaihto oli kasvanut. Kaikki laskut oli maksettu ajallaan eikä vastuuvakuutukseen ollut ilmoitettu yhtään tapahtumaa.

S Oy on kertonut lähettäneensä vuonna 2020 vakuutusyhtiön vakuutusmyyjälle erään henkilön tiedot YEL-vakuuttamista varten. Vakuutusmyyjä ei ollut huolehtinut valtakirjan tarkistamisesta, jolloin yksityishenkilö oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen. S Oy on kiistänyt, että kyseinen tapahtuma olisi ollut sen syytä.  S Oy:n luottotietorekisteri oli puhdas ja se harjoitti normaalia liiketoimintaa. S Oy on huomauttanut, että henkilöstövuokrauksen vakuuttaminen johti harvoin vakuutustapahtumiin, sillä työnjohtovalta oli tilaajalla. Tällöin myös mahdolliset vahingot yleensä käsiteltiin tilaajan vakuutusturvan kautta. Vastuuvakuutus oli yritykselle tarpeellinen sekä yritystoiminnassa että sopimusketjuissa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutussopimussuhde perustui luottamukseen. Vakuutusyhtiöllä oli oikeus, ja myös velvollisuus, tehdä asiakasvalinta asiakkuuteen ja asiakkaan toimintaan liittyvän kokonaisarvioinnin perusteella. Vakuutusyhtiön oli noudatettava sitä ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä. Yhtiöryhmässä oli vahvistettu hyvän liiketavan periaatteet, jotka perustuivat eettisesti kestävän yrityskulttuurin ylläpitämiseen ja rakentamiseen ja joita yhtiö noudatti. Päätökset tehtiin lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä yhtiöryhmän periaatteisiin nojaten.

Vakuutusyhtiö on mielestään irtisanonut S Oy:n vakuutukset lainsäädännön ja periaatteidensa nojalla hyvää vakuutustapaa noudattaen ja perustellut irtisanomisen vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vakuutusyhtiö ei katso olleensa velvollinen pitämään irtisanottuja vakuutuksia voimassa nykyisessä riskienhallinnallisessa tilanteessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus irtisanoa S Oy:lle 18.5.2021 myöntämänsä jatkuva vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältänyt yritysvakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa 31.12.2021.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 16 §:n 1 momentin mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

S Oy:llä olleeseen vakuutukseen sovellettavien 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen kohdan 16 Vakuutussopimuksen päättyminen alakohdan 16.3 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanomisilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 19 mukaan vakuutuksessa sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön S Oy:lle myöntämään yritysvakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutussopimukseen on sovellettava vakuutussopimuslakia. Vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa nyt kysymyksessä olevan kaltainen jatkuva vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Vakuutuksenantajan on voitava esittää irtisanomiselle hyvän vakuutustavan mukainen peruste.

Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 63/2009 vp s. 20) irtisanomisen on yleensä perustuttava vakuutettavaan riskiin. Esimerkkinä on mainittu vakuutuksenottajan tavanomaisesta poikkeava vahinkokehitys. Vakuutuksen irtisanominen voi perustua myös vakuutuksenottajan henkilöön liittyviin hyväksyttäviin syihin, miltä osin perusteiden on todettu olevan samat kuin vakuutushakemuksen hyväksyttävän hylkäämisen osalta vakuutussopimuslain 6 a §:ssä on säädetty. Viimeksi mainitun lainkohdan osalta hallituksen esityksessä on todettu muun muassa, että hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi vakuutuksen hakijan aikaisempi syyllistyminen petokseen vakuutusasioissa tai että on perusteltua epäillä vakuutuksen hakijan toimivan sellaisen henkilön lukuun, jonka kanssa vakuutuksenantaja ei tee sopimuksia. Hyväksyttävä syy voi olla myös hakijan uhkaava käyttäytyminen vakuutuksenantajan edustajaa kohtaan.

Vakuutussopimuslain mukainen vakuutussopimuksen irtisanomisoikeus edellyttää lisäksi, että vakuutuksenantajan on myös kerrottava irtisanomisen perusteesta vakuutuksenottajalle irtisanomista koskevassa ilmoituksessaan.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 17.11.2021 päivätyssä irtisanomisilmoituksessaan ainoastaan irtisanovansa S Oy:n vakuutuksen ”riskivalinnallisesta syystä”. Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on oikeus arvioida itsenäisesti vakuutettavalle toiminnalle hyväksyttävänä pitämänsä riskitaso. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole irtisanomisilmoituksessaan maininnut, mikä tai mitkä S Oy:öön tai sen harjoittamaan toimintaan liittyneet ja vakuutuksen kattamaa riskiä lisänneet seikat olisivat olleet vakuutusyhtiön ratkaisun perusteena. Vakuutusyhtiö ei ole asian myöhemmänkään käsittelyn aikana selventänyt näitä riskivalinnallisiksi kutsumiaan syitä. Asiakirjoista ei ilmene, että S Oy olisi ilmoittanut vakuutusyhtiölle yhdestäkään vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 16 § 2 momentin mukaan, ellei irtisanomista ole tehty momentissa säädetyllä tavalla, irtisanominen on mitätön. Koska vakuutusyhtiön 17.11.2021 päivätyssä irtisanomisilmoituksessa ei ole hyvän vakuutustavan edellyttämällä tavalla kerrottu irtisanomisen S Oy:öön tai sen toimintaan liittynyttä tarkempaa syytä, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole irtisanonut S Oy:n yritysvakuutusta vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla, vaan irtisanominen on mitätön eikä vakuutus ole sen johdosta päättynyt.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ilmoittaa S Oy:lle kyseisen vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältävän yritysvakuutuksen olevan edelleen voimassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sjögren

Tulosta