Haku

FINE-046104

Tulosta

Asianumero: FINE-046104 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.05.2022

Toiminnan vastuu. Rajoitusehto. Rakennuksen tonttijohdon virheellisesti tehty liitos. Olivatko vian etsinnän sekä maankaivuun ja -täyttämisen kustannukset aiheutuneet putkiurakoitsijan asennustyön uudelleen suorittamisesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J Oy oli vastannut aliurakkasopimuksen perusteella eräälle asunto-osakeyhtiölle vuonna 2019 rakennetun asuinkerrostalon LVA-urakasta. Syksyllä 2019 rakennuksen sisäänkäynnin edustan kiveyksen oli havaittu painuneen. Korjauksen jälkeen kiveys oli painunut uudelleen keväällä 2020. Heinäkuussa 2020 naapurikiinteistön kellariin havaittiin vuotaneen seinän läpiviennin kautta vettä. Veden arveltiin tulleen vuotavasta sadevesiviemäristä, mutta kun asunto-osakeyhtiön sisäänkäynnin edusta kaivettiin auki syyskuussa, todettiin vuoto J Oy:n asentamassa rakennuksen tonttijohdon liitoksessa.

Korvausta vesijohdon korjauksen aiheuttamista kustannuksista ja naapurikiinteistön vesivahingosta haettiin J Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Rakennuskohteen pääurakoitsijan 7.6.2021 päivätyn selvityksen mukaan naapurikiinteistön vahinkojen korjauskustannukset olivat olleet 4 630,65 euroa ja putkivuodon selvitys- ja korjauskustannukset yhteensä 42 223,79 euroa.

Vakuutusyhtiö korvasi päätöksellä 24.6.2021 J Oy:n vastuuvakuutuksesta naapurikiinteistölle aiheutuneen vahingon vakuutuksen omavastuuosuudella vähennettynä, mutta ei muita kuluja. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen kohdan 2.4 rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka johtui virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suoritti joku muu kuin vakuutuksenottaja. J Oy vaati päätöksen muuttamista vedoten siihen, ettei korvausta ollut haettu sen asentaman tonttijohdon korjauksesta, jonka J Oy oli tehnyt itse, vaan muista töistä ja selvittelykuluista. Vakuutusyhtiö kieltäytyi muuttamasta kantaansa päätöksellä 30.11.2021. Sen mielestä loput kustannukset selvitystyöt mukaan lukien olivat liittyneet kokonaisuudessaan tonttijohdon korjaamiseen ja J Oy:n alkuperäisen työn uudelleen suorittamiseen.

Asiakkaan valitus

J Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisuositusta ja vaatinut aiheutuneen vahingon korvaamista kokonaisuudessaan vastuuvakuutuksesta. J Oy on kertonut tehneensä työn aliurakkasopimuksen perusteella, jonka sisältönä olivat olleet kohteen LVA-työt. Vahinko oli aiheutunut virheellisesti tehdystä tonttivesijohdon liitoksesta rakennuksen ulkopuolella. Virheellisen asennuksen seurauksena maa oli painunut kävelykadulla ja rakennuksen sisäänkäynnillä, ja sen korjaamiseksi oli jouduttu tekemään maanrakennustöitä. Maanrakennustyöt eivät olleet kuuluneet aliurakkasopimuksen mukaan J Oy:lle.

J Oy on lausunut korjanneensa virheellisen työsuorituksensa itse. Korvausta ei haettu siltä osin. Koska maanrakennustyöt ja LVA-urakan mukaiset työt olivat olleet erillisiä aliurakoitaan, ei J Oy:n virheellisen työsuorituksen johdosta kohteessa tehtyjen maanrakennustöiden voitu katsoa olleen J Oy:n työsuorituksen uudelleen tekemistä. Vakuutusehtojen mukaista virheellisen työsuorituksen korjaamista oli vain itse vuotaneen putken korjaus.

Vakuutusyhtiön tulkinta johti siihen, että J Oy olisi vastuussa myös muiden aliurakoiden mukaisten töiden suorittamisesta, mikäli J Oy:n virheellinen työsuoritus aiheutti vahinkoa niiden urakkasuorituksille. Tulkintaa ei voitu pitää kestävänä ottaen huomioon, että vastuuvakuutuksen tarkoitus oli nimenomaan korvata vahinkotapahtumasta toiselle aiheutuneet esinevahingot, joita tässä tapauksessa oli tullut naapurikiinteistölle ja rakennuksen ulkopuolelle.

Vaikka katsottaisiin, että J Oy:n työsuorituksen tekemiseksi oli tarvittu maanrakennustöitä asennuksen sijaittua rakennuksen ulkopuolella maan alla, tuli ottaa huomioon, että virheellinen työsuoritus oli aiheuttanut myös huomattavia maan painumia ja muita vahinkoja rakennuksen ulkopuolelle. Sen seurauksena kohteessa oli jouduttu tekemään huomattavat maanrakennustyöt painumien korjaamiseksi, kuten avaamaan ja korjaamaan lämmitetty kävelykatu.

Kyse ei voinut olla J Oy:n virheellisen työn uudelleen suorittamisesta, vaan virheellisen työsuorituksen aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta. Maanrakennustyöt, joita olisi tarvittu vain tonttivesijohtoliitokselle pääsemiseksi, eivät olisi aiheuttaneet pääurakoitsijan erittelemiä kustannuksia, joissa oli käytännössä kokonaisuudessaan kyse virheestä aiheutuneen esinevahingon korjaamisesta.

J Oy on toistanut lisäkirjelmässä 21.4.2022, etteivät kohteen maanrakennustyöt olleet kuuluneet sille. Vakuutusyhtiön tulkinta johti siihen, ettei vastuuvakuutus korvannut toiselle aiheutuneita esinevahinkoja. Vakuutus ei tosiasiallisesti täyttänyt sitä tarkoitusta, jota varten se oli otettu. Vakuutusyhtiö ei ollut huomioinut vesivuodon rakennuksen ulkopuolelle aiheuttamia vahinkoja. Niiden korjaaminen olisi ollut välttämätöntä, vaikkei maanrakennustöitä olisi tehty virheellisesti asennetulle putkelle pääsemiseksi. Ilman rakennuksen ulkopuolelle aiheutuneita painumia lämmitettyä kävelykatua ei olisi jouduttu avaamaan, vaan maanrakennustöitä oli tarvittu vain virheellisesti asennetun käyttövesiputken kohdalla.

J Oy on toimittanut lautakunnalle maanrakennusurakoitsijan ja pääurakoitsijan töitä koskevat laskuerittelyt. Kaikki 7.6.2021 päivätyn kuluerittelyn mukaiset erät olivat olleet välttämättömiä virheellisen työsuorituksen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt J Oy:n vaatimuksen perusteettomana. Asiassa oli riidatonta, että J Oy oli korjannut ainoastaan asentamansa putken. Muut toimijat olivat tehneet kaikki muut toimenpiteet.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että rajoitusehdossa mainittu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaaminen ja sen laajuus riippuivat siitä, mitä ja missä vakuutuksenottaja oli kulloinkin tehnyt. Esimerkiksi pintavetona virheellisesti asennetun johdon korjaus oli halvempaa, koska se ei edellyttänyt rakenteiden avaamista. Tässä tapauksessa J Oy:n urakkasopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen eli virheellisen asennuksen korjaaminen oli edellyttänyt kaupungin kaivulupaa, kadun avaamista, varapumpun asentamista kaivantoon, sen toiminnan valvontaa, kaivannon sulkemista ja kadun ennallistamista putken korjaustyön jälkeen. Lisäksi oli tarvittu näiden töiden valvontaa ja suunnittelua.
J Oy:n virheellisen työn tuloksen korjaaminen ei olisi ollut mahdollinen ilman kaikkia mainittuja muita toimenpiteitä.

Tämän vuoksi vakuutusyhtiön mielestä oli selvää, että kaikki pääurakoitsijan 7.6.2021 päivätyssä vaatimuksessa nimikkeellä ”Korjaustyöt” olevat kuluerät johtuivat rajoitusehdossa 2.4 mainitusta virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta. Siten ne eivät olleet J Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirissä. Vahinkoerien määrien osalta vakuutusyhtiö on lisäksi lausunut, ettei se hyväksynyt määrältään pääurakoitsijan omia töitä ja maanrakennusurakoitsijan veloittamaa kulua. Maanrakennusurakoitsijan laskusta ei ilmennyt, mitä oli tehty ja miksi. Samoin pääurakoitsijan vaatimus selvitystöistä oli täysin erittelemätön, perustelematon ja ylimitoitettu. Muiden toimijoiden veloittamat määrät olivat hyväksyttäviä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko J Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavaksi hakemissa J Oy:n urakkakohteessa virheellisesti asentaman tonttivesijohdon vuodosta aiheutuneissa kustannuksissa ollut kyse vastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaisista virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

J Oy:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahin­got, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2 korvausrajoitusten alakohdan 2.4, Virheellinen työsuoritus, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön pääurakoitsijan omista kustannuksista ja maanrakennusurakoitsijan laskuttamasta määrästä esittämää varaumaa lukuun ottamatta asiassa on riidatonta, että J Oy:n korvattavaksi hakemat putkivuodon yhteensä 42 223,79 euron selvitys- ja korjauskustannukset ovat aiheutuneet J Oy:n rakennuskohteeseen virheellisesti asentamaan tonttivesijohdon liitokseen tulleesta vuodosta. Osapuolet ovat kuitenkin erimielisiä siitä, ovatko mainitut kustannukset olleet seurausta vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta J Oy:n urakkasuoritukseen kuuluneen työn eli tonttijohdon liitoksen asennustyön korjaamisesta.

Lautakunta toteaa, että kuten vakuutusyhtiö on vastineessaan lausunut, niiden toimenpiteiden laatu ja laajuus, jotka kulloinkin ovat tarpeen vakuutusehtojen kohdan 2.4 mukaisen virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamiseksi, riippuvat vakuutuksenottajan tehtävänä olleen työsuorituksen luonteesta ja työn kohteesta. Erilaisille rakennus- ja asennustöille on tyypillistä, että ne suoritetaan osana muita rakennuskohteessa tehtäviä töitä ja työn tulos on lopulta osa valmista rakennetta. Mikäli työsuoritus myöhemmin osoittautuu virheelliseksi, virheen korjaamiseksi välttämättömien esimerkiksi rakenteiden avaamis- ja ennallistamistoimenpiteiden laajuus määräytyy käytännössä aina kunkin työ- ja asennuspaikan ominaisuuksien mukaan.

Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei rajoitusehtoa voida perustellusti tulkita niin, että sen mukaisena vahinkona olisi pidettävä vain vakuutuksenottajan alkuperäisen urakkasopimuksen tai toimeksiannon mukaista työsuoritusta vastaavaa työkustannusta. Rajoituksen piiriin kuuluviksi onkin luettu esimerkiksi korjaustyön vaatimien ympäröivien rakenteiden purkamisesta ja uudelleen tekemisestä aiheutuvat kustannukset. Sen sijaan muille kuin välittömästi korjauskohteeseen käsiksi pääsemiseksi purettaville ympäröiville rakenteille aiheutuvat mahdolliset vahingot eivät kuulu rajoituksen piiriin.

Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että 7.6.2021 päivätyssä pääurakoitsijan laskelmassa mainitut putken korjaamisesta aiheutuneet maankaivuu- ja katualueen ennallistamiskulut työnjohto- ja valvontakustannuksineen sekä kaupungin veloittamine maksuineen eivät kuulu vastuuvakuutuksen piiriin. Lautakunta toteaa, että käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenevien tietojen mukaan rakennuskohteen sisäänkäynnin edustan painumisen ja naapurikiinteistön kellaritiloissa havaitun vesivuodon aiheuttajaa ei ole tässä tapauksessa asian alkuvaiheessa tiedetty, vaan vuodon alkuperää on jouduttu tutkimuksin selvittämään ennen sen paikallistamista. Lautakunta katsoo, että näissä selvitystöissä ei ole edellä lausutuin perustein ollut kyse J Oy:n virheellisesti suorittaman asennustyön tuloksen korjaamisesta. Pääurakoitsijan edustajan selvityksestä ilmenee myös, että kun piha-aluetta oli vuodon paikallistamiseksi kaivettu auki, vettä oli jouduttu pumppaamaan sen estämiseksi, ettei sitä enää valuisi naapurikiinteistön kellariin. Lautakunta katsoo, etteivät veden pumppauksesta ja siihen 7.6.2021 päivätyn pääurakoitsijan laskelman mukaan liittyneestä päivystyksestä aiheutuneet kustannukset myöskään kuulu vakuutusehtojen kohdan 2.4 rajoituksen piiriin.

Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei ilmene, oliko ja jos niin miltä osin, J Oy:n tekemän putkiliitoksen vuoto vaurioittanut rakennuksen viereisen kävelykadun rakenteita laajemmin kuin niitä oli itse vuotaneen liitoksen korjaamiseksi täytynyt joka tapauksessa kaivaa auki. Asiassa on niin ikään selvittämättä, miltä osin pääurakoitsijan omasta työnjohdosta ja muista töistä veloittamat kustannukset ovat johtuneet itse liitoksen korjaamisen vaatimista töistä, ja miltä osin ne mahdollisesti olivat liittyneet edellä lausuttuihin vakuutuksen piiriin kuuluneisiin töihin ja toimenpiteisiin. Lautakunta katsoo, että tältä osin näyttövelvollisuus aiheutuneiden kustannusten perusteista kuuluu lähtökohtaisesti korvauksen hakijana J Oy:lle, joka voi niin halutessaan esittää viimeksi mainituista seikoista vakuutusyhtiölle tarkemman selvityksen.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen J Oy:n vastuuvakuutuksesta suoritettavan korvauksen laskemiseksi lautakunnan edellä selostamien perusteiden mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Käenmäki
Sarpakunnas
Sjögren
Vierula

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia