Haku

FINE-046058

Tulosta

Asianumero: FINE-046058 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2022

Rankkasadetulva. Vesistötulva. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen poikkeuksellinen tulvavahinko?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan mökkirakennukset ja irtaimisto kärsivät kosteusvaurioita tulvassa 25.8.2021. Pieni järvi, jonka rannalla mökki sijaitsee, oli tulvinut rankkasateen jälkeen. Järven pinta oli vahinkokartoitusraportin mukaan noussut 80–100 cm. Mökin rakenteet olivat kastuneet noin 60–80 cm korkeuteen asti. Vielä kartoitushetkellä noin viikko vahingon huomaamisen jälkeen vettä oli pihapiirissä noin 20–40 cm korkeuteen asti.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta 28.1.2022 kielteisen korvauspäätöksen vedoten vakuutusehtojen määritelmiin korvattavasta poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta ja vesistötulvasta. Vakuutusehtojen mukaan poikkeuksellisena pidetään sadetta, jonka määrä on vahinkopaikalla vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena vedenpinnan nousuna pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta tulvasta aiheutuneista vahingoista. Asiakkaan mielestä kyseessä ei ole normaali tulva, kun veden pinta nousee lähes metrin. Jos tämä olisi normaalia, mökki olisi tuhoutunut jo aiemmin. Asiakas katsoo, että kyseessä oli poikkeuksellinen vesistötulva.

Asiakas viittaa Suomen ympäristökeskuksen 21.1.2022 päivättyyn lausuntoon, jonka mukaan ympäristöhallinnolla ei ole hydrologista havaintopaikkaa, jota voisi käyttää vedenkorkeuden toistuvuuden arviontiin. Havaintopaikat sijaitsevat lähtökohtaisesti suuremmissa vesistöissä. Pienissä vesistöissä tulvat ovat äärevämpiä ja voivat muodostua nopeasti. Tässä tapauksessa tulvan todennäköisin syy on ollut rankkasade. Tämän järven kokoisella alueella rankkasade voi aiheuttaa tulvan, joka ei olisi välttämättä havaittavissa suuremmilla vesistöillä. Näin ollen suurempien vesistöjen havaintojen käyttäminen toistuvuuden arvioimiseksi ei sovellu tähän tapaukseen. Lausunnon mukaan tämän järven tulvan toistuvuuden arvioiminen luotettavasti ei ole mahdollista. Mikään tarkastelussa ei viittaa poikkeukselliseen tulvaan, joka toistuisi harvemmin kuin kerran 50 vuodessa, mutta poikkeuksellista tulvaa ei myöskään voida poissulkea.

Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa on lueteltu elokuun sademääriä aiemmilta vuosilta vahinkopaikkaa lähinnä sijaitsevalta Ilmatieteen laitoksen havaintopaikalta. Havaintopaikka sijaitsee noin 12 km etäisyydellä vahinkopaikasta. Asiakkaan mielestä tiedot eivät ole todellista näyttöä vahinkopaikan säätilanteesta.

Asiakas toteaa myös, että Ilmatieteen laitoksen lausunnossa 12.1.2022 todetaan, että on mahdollista, että vuorokausisademäärä on ollut elokuiseksi sademääräksi harvinainen. Vuorokausisademäärä on ollut Ilmatieteen laitoksen tutkakuvan mukaan 36 mm ja lähistöllä jopa 47–48 mm.

Asiakas on toimittanut otteita uutisista, jotka ovat koskeneet paikkakunnan rankkasateista aiheutuneita tulvia sekä otteen kunnan toimielimen pöytäkirjasta, jossa on käsitelty rankkasateista johtunutta tulvimista ja siitä aiheutuneita vahinkoja ja niiden korjauksia. Asiakas on lisäksi toimittanut naapurin kuvaaman videon tulvasta vahinkopaikalla.

Vakuutusyhtiö toteaa, että tapauksessa ei ole erimielisyyttä siitä, etteikö vettä olisi satanut runsaasti, jolloin järven pinta on noussut. Kysymys on siitä, että sademäärät vahinkopaikalla eivät täytä vakuutusehdoissa poikkeukselliselle rankkasadetulvalle asetettuja sademääräedellytyksiä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että Ilmatieteen laitoksen lausunnon perusteella sademärät vahinkopaikalla eivät ole yltäneet vakuutusehdoissa määriteltyihin poikkeuksellisiin sadelukemiin. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että poikkeuksellisia vesisateita koskeva ehto on vakuutusalalla yleinen ja että korvauspäätökset tehdään nimenomaan vahinkopaikan sademäärätietoihin perustuen.

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen lausuntojen perusteella kyseessä ei ole niin poikkeuksellinen vesistötulva, että se täyttäisi vakuutusehtojen edellytyksen vahingon korvaamiselle, eli veden korkeuden esiintymistodennäköisyys olisi ollut kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Vakuutusehtojen mukaan sateen aiheuttaessa vesistön tulvimisen vahingon korvattavuuden edellytyksenä on esiintymistodennäköisyyden lisäksi, että kyseessä on poikkeuksellinen sade.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Laaja Kotivakuutus) mukaan Laaja Kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan. […]

Kohdan 3.2 (Perus Kotivakuutus) mukaan Perus Kotivakuutus korvaa kohdissa 3.4.1-3.4.15 kerrotuista tapahtumista aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Kohdan 3.4.6 (Poikkeuksellinen tulva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön ja suoranainen e­si­ne­vahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai me­ri­ve­si­tul­va siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen, sen rakenteisiin tai siinä olevaan ir­tai­mis­toon suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen a­sen­net­tu­jen putkistojen kautta.

Vakuutuksesta korvataan myös poikkeuksellisesta vesistö- ja merivesitulvasta johtuvan jään liikkumisen aiheuttama vahinko.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta (keskituulennopeus yli 15 m/s), ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on vahinkopaikalla vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena vedenpinnan tai merenpinnan nousuna pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys asiakkaan mökin tulvavahingon korvattavuudesta. Pienehkö järvi, jonka rannalla mökki sijaitsee, on tulvinut siten, että sen vedenpinta on noussut noin 80 cm. Tapauksessa on riidatonta, että järven tulvimisen syynä on ollut alueella ollut runsas sade.

Tulvassa vaurioitunut mökkirakennus ja piharakennukset ovat olleet vakuutuskirjan mukaan vakuutettuna perustasoisella kotivakuutuksella. Vapaa-ajan asunnon irtaimisto on ollut vakuutettuna laajalla kotivakuutuksella.

Vakuutusehtojen mukaan sekä laajasta kotivakuutuksesta että perustasoisesta kotivakuutuksesta korvataan poikkeukselliset tulvavahingot ehtokohdan 3.4.6 mukaan. Ehtokohdan mukaan korvataan muun muassa vahinko, jonka syynä on poikkeuksellinen rankkasade- tai vesistötulva, jossa vesi tunkeutuu rakennukseen suoraan maanpinnalta. FINEn näkemyksen mukaan tapahtuman korvattavuutta tulee arvioida sekä rankkasadetulvaa että vesistötulvaa koskevien vakuutusehtokohtien pohjalta.

Korvattavuus rankkasadetulvana

Vakuutusehtojen mukaan rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen. Vakuutusehtojen mukaan poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on vahinkopaikalla vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa.

Ilmatieteen laitoksen lausunnossa (sadeselvitys 25.8.2021 mökin osoitteeseen) todetaan, että kyseisen päivän vastaisena yönä lännestä maan länsiosan yli itään liikkui laaja sadealue ja vielä 25. päivänä esiintyi monin paikoin sadekuuroja. Lähimmät sadetta mittaavat Ilmatieteen laitoksen havaintoasemat ovat noin 36 km päässä luoteessa ja noin 36 km päässä kaakossa.

Näillä asemilla vuorokauden sademäärät ovat olleet klo 8:00 aikaan 24. ja 25. päivän aamuina 20,6 mm ja 18,8 mm sekä 13,8 mm ja 14,9 mm. Luoteessa sijaitsevalta asemalta oli lisäksi tuntisademittaukset, suurimmaksi tuntisademääräksi oli mitattu 4,8 mm klo 4:00–5:00 välillä.

Sadetutkahavaintojen perusteella mökin osoitteessa sademäärät olivat olleet luoteessa sijaitsevaan havaintoasemaan verrattuna noin 1,7–1,8-kertaisia. Ilmatieteen laitoksen lausunnossa on esitetty tällä kertoimella korjattu sademäärän kertymä mökin osoitteeseen sekä osoitteen ympäristöön.

Tutka-analyysin perusteella Ilmatieteen laitoksen lausunnossa arvioidaan sadetta kertyneen vuorokaudessa 24.8. klo 21:00–25.8. klo 21:00 vahinkopaikalla noin 32 mm ja suurimman tunnin sadekertymän olleen noin 6 mm. Sadetutka-analyysiin on merkitty sademääräkertymiä samalta ajalta muutamien kilometrien päähän vahinkopaikkaa ympäröivältä alueelta. Lähialueilla vuorokauden sadekertymä on sadetutka-analyysin mukaan ollut 29–49 mm. Lausunnossa todetaan, että tutkamittauksiin liittyy aina epävarmuutta. On mahdollista, että vuorokausisademäärä on ollut osoitteessa elokuiseksi sademääräksi harvinainen, mutta sen sijaan on epätodennäköistä, että sademäärä olisi ollut poikkeuksellisen suuri elokuinen sademäärä, jollaiseksi lausunnossa mainitaan yli 50 mm.

Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan 12 km päässä sijainneen havaintopaikan koko elokuun 2021 sadantasummaksi oli mitattu 154,6 mm. Lausunnossa todetaan myös, että viiden vuorokauden sadantasumma vahinkopäivänä on ollut 46,1 mm.

Asiakkaan toimittamissa uutisleikkeissä on kerrottu, että paikkakunnalla satoi vettä paikoin lähes 40 mm noin vuorokauden aikana. Uutisissa on mainittu myös, että maakunnassa satoi kovien tulvien aikana 20–40 mm vuorokaudessa. Lähipaikkakunnilla oli satanut 48 tunnin aikana 30–40 mm. Lisäksi mainitaan viemäreiden ja ojien tulvimisesta, maansortumista sekä veden kerääntymisestä maanteille.

FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan edellytyksenä sille, että vahinko korvataan rankkasadetulvana, on vakuutusehdoissa määritellyn sademäärän täyttyminen. Tässä tapauksessa asiakkaan, jolla on korvauksen hakijana näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut, tulisi siis pystyä osoittamaan, että sademäärä on ollut voimakkuudeltaan vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen lausuntojen mukaan tällaisia sademääriä ei kuitenkaan ole ollut todettavissa. Myöskään asiakkaan toimittamissa uutis- ja muissa materiaaleissa ei ole tuotu esiin näin voimakkaaseen sateeseen viittavia sademääriä.

Tässä tapauksessa sade on ollut verraten voimakasta ja pitkäkestoista, mutta vakuutusehdoissa määritelty sademääräraja ei kuitenkaan ole FINEn käytettävissä olleiden selvitysten perusteella ylittynyt. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa vahingon korvaamista rankkasadetulvaa koskevien vakuutusehtojen perusteella.

Korvattavuus vesistötulvana

Vakuutusehtojen mukaan vesistötulvalla tarkoitetaan muun muassa järven poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista. Sateen poikkeuksellisuus on määritelty vakuutusehdoissa edellä selostetulla tavalla, toisin sanoen sateen tulee olla vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena vedenpinnan nousuna taas pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Suomen ympäristökeskuksen lausunto on koskenut nimenomaisesti vedenkorkeuden toistuvuutta. Lausunnossa todetaan, että vedenkorkeuden toistuvuuden arviointiin käytettävää hydrologista havaintopaikkaa ei ole ollut. Pienissä vesistöissä tulvat ovat äärevämpiä ja voivat muodostua nopeasti. Havaintojen puuttuessa ympäristökeskuksen ylläpitämällä vesistömallilla voidaan arvioida valuntaa. Arvio on kuitenkin vain suuntaa antava ja mallinnetusta valuma-alueesta kyseinen järvi on hyvin pieni osa. Vesistömallin suurin valunta-arvo elokuulta 2021 on ollut toistuvuudeltaan hyvin yleinen.

Lausunnon mukaan myös sadehavaintoja voidaan käyttää suuntaa antavina tietoina sateiden aiheuttamassa vesistötulvassa. Noin 12 km päässä sijainneen Ilmatieteen laitoksen havaintopaikan elokuun sadesumma 154,6 mm oli ylittynyt havaintohistoriassa vuosina 2013, 2011, 2008, 2007, 2006 ja 1996. Viiden vuorokauden sadantasumma 46,1 mm oli ylitetty havaintohistoriassa vuodesta 1991 alkaen yli 30 kertaa. Sadanta ei ollut ollut poikkeuksellista 12 km päässä sijainneella havaintopaikalla.

Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa todettiin, ettei tulvan toistuvuuden arvioiminen luotettavasti ole mahdollista. Suomen ympäristökeskuksen tarkastelussa ei ollut todettu viitteitä harvemmin kuin kerran 50 vuodessa toistuvaan tulvaan, vaikka sitä ei voitukaan täysin poissulkea.

Vakuutusehtojen mukaan vesistötulvan korvattavuuden edellytyksenä on sateen poikkeuksellisuus, eli vähintään 30 mm sademäärä tunnissa tai 75 mm sademäärä vuorokaudessa. Lisäksi edellytetään, että vedenpinnan vedenkorkeus on ollut poikkeuksellinen siten, että sen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. FINE toteaa, että tapauksessa ei ole osoitettu sademäärän olleen vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellinen. Ympäristökeskuksen lausunto tai muukaan asiassa esitetty selvitys ei osoita vedenkorkeuden olleen tässä tapauksessa vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellinen, toisin sanoen enintään kerran 50 vuodessa tai harvemmin esiintyvä. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa vahingon korvaamista myöskään vakuutusehtojen mukaisena vesistötulvana.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              
Esittelijä Salo                                           

Tulosta