Haku

FINE-045956

Tulosta

Asianumero: FINE-045956 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.08.2022

Henkilövahingon korvaaminen. Syy-yhteys. Tilapäinen haitta. Työkyvyttömyys. Kuinka pitkältä ajalta vahingonkärsineen oireet johtuivat vastuuvahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1994) on 19.10.2021 istunut As Oy:n saunassa, kun lauteet pettivät alta ja asiakas putosi keskilauteille. Vahinkotapahtuman jälkeen asiakkaan selkä kipeytyi. Asiakas haki korvausta hoitokuluista, tilapäisestä haitasta ja ansionmenetyksestä As Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi kyseessä olevan korvatta vastuuvahinko. Vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut, että asiakkaan hoito ja työkyvyttömyys on korvattavissa vastuuvakuutuksesta 9.12.2021 saakka. Yhtiö on katsonut, että hoitokulut ja työkyvyttömyys 9.12.2021 lähtien eivät ole syy-yhteydessä sattuneeseen vahinkotapahtumaan, vaan myöhempi hoidontarve on johtunut jo vuonna 2019 todetusta välilevyrappeumasta. Tilapäisestä haitasta vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaalle 600 euroa.

FINEn hankkiman asiantuntijalääkärin lausunnon perusteella yhtiö suoritti asiakkaalle 200 euron lisäkorvauksen tilapäisestä haitasta.  

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että vahinkotapahtuman jälkeen selkä kipeytyi välittömästi ja alkoi säteillä oikeaan jalkaan. Putoaminen aiheutti lääkärin mukaan lannerangan nikamavälilevyn traumaattisen repeämisen ja hermojuuripinteen, joten kaikki oireet ovat syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan. Asiakas vaatii, että vastuuvakuutuksesta korvataan ansionmenetys koko työkyvyttömyysajalta ja tilapäinen haitta henkilövahinkoasian neuvottelukunnan suositusten kohdan 9.4.2 maksimimäärän mukaan. Asiakas vetoaa hoitavan lääkärin lausuntoon, jossa todetaan, että asiakas on toipunut oireettomaksi vuonna 2019 esiintyneistä selkävaivoista. Asiakas lisää, että myös selän leikkaushoito on syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan, koska ilman leikkausta hermopinne olisi mahdollisesti aiheuttanut pysyviä vammoja. Vahinkotapahtumasta on aiheutunut tilapäistä haittaa useiden kuukausien ajan.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin ja lääketieteellisiin selvityksiin. Yhtiö katsoo, että asiakas ei valituksessaan ole tuonut mitään sellaista uutta selvitystä, jonka nojalla korvauspäätöstä olisi mahdollista muuttaa. Korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä perustetta lisäkorvausten suorittamiselle ole.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutettuna olevalle As Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei ole ollut asiaan lisättävää.

Asiantuntijalausunto

FINE on pyytänyt asiassa asiantuntijalausunnon kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalaiselta.

Karjalainen toistaa tapahtumatiedot ja viittaa käyttävissään olevaan asiakasta koskevaan lääketieteelliseen selvitykseen. Lausunnossaan Karjalainen toteaa, että 20.10.2021 kliinisessä tutkimuksessa asiakkaan yleistila oli hyvä ja kävely ja siirtymiset kunnossa. Varvas- ja kantapääkävely olivat kunnossa. Lannerangassa todettiin kipukohta ja lannerangan sivulihakset olivat kireät. Jatkohoidoksi määräytyi mobilisaatio ja tulehduskipu- sekä lihasjännitystä vähentävä lääkitys. 22.10.2021 kliinisessä tutkimuksessa kävely oli hieman ontuvaa ja etutaivutus rajoittunut. Tunnustellen ranka ei aristanut. Alaraajatoiminnot olivat kunnossa ja kävely hieman ontuvaa. 26.10.2021 vastaanottokäynnillä alaraajatoiminnot olivat kunnossa. 1.11.2021 vastaanottokäynnillä liikkuminen onnistui ketterästi ja toiminnot olivat kunnossa. 8.11.2021 käynnillä toiminnot olivat kunnossa, mutta tunnustellen todettiin arkuutta 3. lannenikaman tasolla. 19.11.2021 vastaanottokäynnillä asiakkaan yleistila oli hyvä ja kulkeminen sujui vapaasti. Varvas- ja kantapäille nousu onnistuivat. Oikealla todettiin hermojuurikireyttä. Röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Alimman lannenikamavälilevyn todettiin madaltuneen aiemmin todettuun tapaan. 30.11.2021 työterveyslääkärin arviossa selkä oli parempi ja kesti jo kävelyä ja pientä rasitusta. Magneettitutkimuksessa 9.12.2021 todettiin 4./5. lannenikamavälilevyn tyrän hieman kasvaneen ja painavan hermojuuren tyveä ja alimman lannenikamavälilevyn vähäisen pullistuman olevan ennallaan. 22.12.2021 ortopedin vastaanottokäynnillä alaraajatoiminnot olivat kunnossa. Oikealla 65 asteessa aiheutui kipu selkään ja jalkaan 90 asteessa. Ortopedi esitti operatiivista hoitoa ja suoritti toimenpiteen 13.1.2022.

Karjalainen katsoo, että vahinkotapahtuman 19.10.2021 johdosta asiakkaalle on aiheutunut lannerangan venähdys. Karjalainen toteaa, että asiakkaalla todetut lannerangan välilevyjen tyrä ja pullistuma ovat välilevyjen rappeumasta johtuvia sairausperäisiä tiloja, eikä niiden synty esitetyllä mekanismilla vahinkotapahtuman yhteydessä ole mahdollinen. Vahingon jälkeen ei myöskään ilmennyt tuoreen, akuutin välilevytyrän oireistoa eikä kliinisiä löydöksiä. Magneettitutkimuslausunnossa mainitaan, että kyseinen lannenikamavälilevytyrä on todettu jo magneettitutkimuksessa vuonna 2019 ja löydös oli siihen verrattuna kasvanut hieman.

Karjalaisen mukaan asiakkaan vammoista aiheutuva tilapäinen haitta arvioidaan liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan asettuen niiden luokkaan 2 (lievät vammat), jonka sisällä vamma sijoittuu luokan alakeskiosaan (800 euroa). Henkilöasiain neuvottelukunnan suositusten perusteella arvioitaessa haitta sijoittuu kohdan 9.3., lannerangan venähdys, keskiyläkolmannekseen (800 euroa). Vahinkotapahtumasta on Karjalaisen mukaan aiheutunut työkyvyttömyyttä 9.12.2021 saakka.

Lopuksi Karjalainen lisää vielä, että välilevytyrän operatiivinen hoito ei ole todetun kliinisen tilan ja tutkimuslöydösten mukaan perusteltu, eikä se kuulu lannerangan venähdyksen hoitoon.              

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen
1. tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2. ansionmenetyksestä;
3. kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4. pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Vakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.  (…)

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsineen vamman tai sairauden voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan tekoon tai menettelyyn. Näyttötaakka vahingon ja oireilun välisestä syy-yhteydestä on korvausta vaativalla.

Syy-yhteyden toteaminen perustuu yleisellä tasolla lääketieteelliseen tutkimustietoon eri vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä sekä sen ohella käsiteltävässä yksittäisessä tapauksessa saatuihin tietoihin tapaturman sattumistavasta, vammamekanismin voimakkuudesta ja todetun vamman laadusta. Syy-yhteyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea siihen, miten hyvin todettujen vammojen ja oireiden laatu sopii yhteen kuvatun tapaturmamekanismin laadun ja voimakkuuden kanssa. Sen sijaan syy-yhteyttä ei voida pitää todistettuna vain ajallisen yhteyden perusteella eli pelkästään sen pohjalta, että oireet ovat ilmaantuneet kuvatun vahingon jälkeen.

FINEn käytössä olevien selvitysten mukaan asiakas on 19.10.2021 istunut As Oy:n saunassa, kun lauteet pettivät alta ja asiakas putosi keskilauteille. Vahinkotapahtuman jälkeen asiakkaan selkä kipeytyi. Ensikäynnillä 20.10.2021 kliinisessä tutkimuksessa asiakkaan yleistila oli hyvä ja kävely ja siirtymiset kunnossa. Varvas- ja kantapääkävely onnistuivat. Lannerangassa todettiin kipukohta ja lannerangan sivulihakset olivat kireät. 19.11.2021 työterveyslääkärin arviossa asiakkaan yleistila oli hyvä ja kulkeminen sujui vapaasti. Varvas- ja kantapäille nousu onnistuivat, eikä röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Alimman lannenikamavälilevyn todettiin madaltuneen aiempaan tapaan. Magneettitutkimuksessa 9.12.2021 todettiin 4./5. lannenikamavälilevyn tyrän hieman kasvaneen ja painavan hermojuuren tyveä ja alimman lannenikamavälilevyn vähäisen pullistuman olevan ennallaan. Kyseinen lannenikamavälilevytyrä on todettu jo magneettitutkimuksessa vuonna 2019.

FINE on pyytänyt asiassa asiantuntijalausunnon kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalaiselta. Asiantuntijalausunnon mukaan asiakkaalle on vahinkotapahtuman yhteydessä aiheutunut lannerangan venähdys, josta on aiheutunut asiakkaalle työkyvyttömyys ja hoidon tarve 9.12.2021 asti. Tämän jälkeen selän oireilu johtuu lausunnon mukaan yksinomaan tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta. Todetut lannerangan välilevyjen tyrä ja pullistuma ovat välilevyjen rappeumasta johtuvia sairausperäisiä tiloja, eikä niiden synty esitetyllä mekanismilla vahinkotapahtuman yhteydessä ole mahdollinen. Asiakkaalla ei vahingon jälkeen ole ilmennyt tuoreen, akuutin välilevytyrän oireistoa eikä siihen viittaavia kliinisiä löydöksiä.

FINEllä käytettävissä olevan selvityksen perusteella ja huomioiden asiantuntijalausunnossa lausutun FINE katsoo, että 19.10.2021 sattuneen vahinkotapahtuman johdosta on asiakkaalle aiheutunut korvattavia hoito- ja tutkimuskululuja 9.12.2021 saakka. Samoin perustein FINE katsoo, että asiakkaan työkyvyttömyyttä voidaan pitää vahingosta aiheutuneena myös 9.12.2021 saakka.

Vakuutusyhtiö on arvioinut tilapäisen korvauksen sijoittuvan luokan 2 keskikolmannekseen ja korvannut asiakkaalle tilapäisestä haitasta yhteensä 800 euroa. Liikennevahinkolautakunnan normien mukaan lieviä vammoja ovat muun muassa ruhjevamma, yksinkertainen luunmurtuma tai nivelen sijoiltaanmeno, joka paranee normaalissa odotetussa ajassa eikä vaadi leikkaushoitoa. Lieville vammoille on ominaista, että ne eivät vaadi elvytys- tai tehohoitoa, eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon, toiminnallinen toipuminen vaatii enintään kaksi kuukautta ja että vammojen pysyväisseuraukset ovat vähäiset.

FINEn käytössä olevan lääketieteellisen selvityksen sekä FINEn hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan asiakkaalle on vastuuvahingon seurauksena aiheutunut lannerangan venähdysvamma. Asiantuntijalausunnon mukaan venähdysvamman johdosta liikennevahinkolautakunnan luokan 2 keskiyläkolmanneksen mukaista korvausta tilapäisestä haitasta on pidettävä riittävänä.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia