Haku

FINE-045946

Tulosta

Asianumero: FINE-045946 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.09.2022

Lakipykälät: 32, 61

Pelastuslaitos rikkonut oven asukkaan pelastamiseksi. Perustasoinen kiinteistövakuutus. Murtovahinko. Vahingonteko. Pelastamiskustannukset.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön vahinkoilmoituksen mukaan huoneiston ovi oli jouduttu rikkomaan palokunnan toimesta, kun asukas oli pelastettu huoneistosta. Vanhan oven purkamisesta ja uuden oven asentamisesta aiheutuneista kuluista haettiin korvausta asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ollut aiheutunut mistään asunto-osakeyhtiön perustasoisen kiinteistövakuutuksen perusteella korvattavasta tapahtumasta. Kyse ei ollut ehtojen mukaisesta murtovahingosta eikä vahingonteosta.

Asunto-osakeyhtiö pyysi arvioimaan asiaa uudelleen todeten, että ehdoissa ei mainita, että vahingonteon olisi oltava rikos. Huonetilaan oli murtauduttu rakennetta vahingoittaen. Asunto-osakeyhtiö katsoi myös, että vakuutusyhtiö ei voi hakea määritelmää vakuutusehtojen mukaiselle vahingonteolle rikoslaista. Epäselvää ehtokohtaa tuli tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Vakuutusyhtiö viittasi rikoslain mukaiseen vahingonteon määritelmään, jonka mukaan joku oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta. Pelastuslaitoksella on ollut oikeus rikkoa ovi henkilövahingon takia. Kysymys ei myöskään ollut vahingon torjumiskustannuksista. Pelastuslaitoksen toiminnalla ei ollut torjuttu välittömästi uhkaavaa kiinteistövakuutuksesta korvattavaa vakuutustapahtumaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiön näkemyksen mukaan vakuutusehdoissa ei edellytetä vahingon tekemisen motiiviksi rikosta tai ilkeyttä. Ehdoissa on kuvattu murron määritelmäksi, että rakennukseen liittyvään huonetilaan on murtauduttu sen rakenteita ja lukkoja vahingoittaen. Pelastuslaitos on ehtokohdan mukaisesti murtanut rakenteita päästäkseen asuntoon. Epäselvää ehtokohtaa tulee tulkita laatijansa vahingoksi. Vakuutusyhtiö on korvannut aiemmin vastaavia vahinkoja myös perustasoisesta vakuutuksesta. Asunto-osakeyhtiö pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, tulisiko viranomaisen murtama ovi korvata murtovahinkona tai vahingontekona, vaikka oven rikkomisen motiivina ei ole rikoksenteko.

Asunto-osakeyhtiö korostaa lisäksi, että Kielitoimiston sanakirjan määritelmässä vahingonteolle on mainittu myös asia, joka ei liity rikoslain mukaiseen määrittelyyn (”myyrien vahingonteot puutarhassa”). Kielitoimiston sanakirjan oikeustieteellinen määrittely ei määritä termiä kokonaisuudessaan. Vahingonteolla voidaan tarkoittaa myös sitä, että joku tekee vahingon tai vahinkoa jollekin. Asunto-osakeyhtiö toteaa vielä murtovahinkoja koskevasta ehtokohdasta, että jos murto on aiheuttanut vahingonteon, vahinko voidaan korvata myös murtona.

Vakuutusyhtiö toteaa Kielitoimiston sanakirjaan viitaten, että vahingonteolla tarkoitetaan toisen omaisuuden tahallista vahingoittamista ilman laillista oikeutta. Rikoslain 35 luvun 1 § mukaan vahingonteossa oikeudettomasti hävitetään tai vahingoitetaan toisen omaisuutta. Lisäksi Kielitoimiston sanakirjan mukaan murrolla tarkoitetaan tunkeutumista väkivalloin (varastamisaikeissa) toisen asuntoon tai suljettuun säilytyspaikkaan. Ehtokohdan 3.6 voidaan jo otsikoinnin perusteel­la katsoa koskevan oikeudetonta tekoa, joka motiivina on rikos.

Vakuutusyhtiö katsoo vahingonteon korvaamisen kiinteistön täysarvovakuutuksesta edellyttävän, että kyse on tahallisesta, oikeudettomasta vahingoittamisesta. Ja edelleen, jotta kyse olisi murrosta, tunkeutumisen tulisi tapahtua väkivalloin varastamisaikeissa. Vahingonteolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti rikosvahinkoja, joissa tekijä tahallisesti ja oikeudettomasti aiheuttaa vahinkoa. Tahallista vahingontekoa on vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. Vakuutusyhtiö katsoo, että tämä ilmenee ehtokohdista 3.6 ja 3.8. Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi pelastuslain säännöksiin ja toteaa, että viranomainen ei lähtökohtaisesti tunkeudu oikeudettomasti rakennukseen, vaan pelastuslaitoksella on oikeus virkatehtäväänsä suorittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vakuutusyhtiö toteaa, että annetut korvauspäätökset ovat yhtiön korvauskäytännön mukaisia ja perustuvat vakuutusehtoihin. Vakuutuksen kohdetta uhkaavan vahingon torjumisesta ei ole saatu selvitystä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 32 § (Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita. […]

Vakuutussopimuslain 61 § (Pelastamiskustannusten korvaaminen) mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Pelastuslain 32 § (Pelastustoiminnan sisältö) mukaan pelastustoimintaan kuuluu:
1) hälytysten vastaanottaminen;
2) väestön varoittaminen;
3) uhkaavan onnettomuuden torjuminen;
4) onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen;
5) tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen;
6) 1–5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat.

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi. […]

Pelastuslain 36 § (Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet) mukaan tulipalon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi sekä muun onnettomuuden torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran välttämiseksi alueen pelastusviranomaisella ja sisäministeriön pelastusviranomaisella on oikeus, jos tilanteen hallitseminen ei muutoin ole mahdollista:
1) määrätä ihmisiä suojautumaan sekä panna toimeen suojaväistö;
2) ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle;
3) määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvikkeita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusaineita;
4) ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin. […]

Rikoslain 35 luvun 1 § (Vahingonteko) mukaan joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen, voimassa 1.1.2021 alkaen, kohdan ES 3 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännöt) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Vakuutusehtojen kohdan 3.6 (Murto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut varkaus tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin huonetiloihin tai kiinteästi asennettuun kassakaappiin tai tallelokeroon on
- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai
- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.

Ehtojen kohdan 3.8 (Vahingonteko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut tahallinen vahingonteko. […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys huoneiston oven kärsimän vahingon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Pelastuslaitos oli rikkonut oven mennessään pelastamaan asukasta. Vakuutusyhtiön lisätietopyynnöistä huolimatta tapauksessa ei ole saatu tarkempaa tietoa siitä, minkä vuoksi palokunta joutui menemään huoneistoon.

FINE toteaa, että ovelle aiheutuneen vahingon korvattavuuden edellytyksenä kohdan 3.6 mukaisena murtovahinkona on se, että vahingon syynä on vahingonteko, kun huonetiloihin on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja rikkoen. Vahingontekoja koskevassa vakuutusehtokohdassa 3.8 on puolestaan korvauksen edellytyksenä, että vahingon on aiheuttanut tahallinen vahingonteko

FINE toteaa, että vakuutuskäytännössä vahingonteolla on vakiintuneesti tarkoitettu nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa tehtyä tekoa, jossa tekijän aikeena on ollut rikkoa, tuhota tai vahingoittaa omaisuutta. FINEn käsityksen mukaan tämä tulkinta vastaa myös käsitteen vahingonteko tyypillistä yleiskielistä merkitystä. Tätä osaltaan tukee vakuutusyhtiön viittaama rikoslain määritelmä (joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta) sekä se, että edellä mainitut ehtokohdat vakiintuneesti liittyvät nimenomaan omaisuusrikosvahinkojen korvaamiseen.

FINEn näkemyksen mukaan asiassa on sinänsä riidatonta, että pelastuslaitos ei ole rikkoessaan huoneiston oven tehnyt tätä edellä todetussa vahingoittamistarkoituksessa, vaan kyse on ollut viranomaistoimintaan liittyvästä pelastustehtävän suorittamisesta. FINE katsoo, ettei oven rikkomisessa ole tällöin kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta vahingonteosta tai murtovahingosta, eivätkä oven korjauskulut näin ollen tule kiinteistövakuutuksesta korvattaviksi. FINE ei myöskään pidä tapauksessa sovellettuja vakuutusehtokohtia sillä tavoin tulkinnanvaraisina tai epäselvinä, että tällä perusteella olisi perusteltua arvioida ratkaisun lopputulosta toisin kuin edellä on todettu.

Tapauksessa ei ole toimitettu selvitystä siitä, että huoneistoa olisi välittömästi uhannut jokin omaisuusvahinko, kuten palo tai vuoto, joka voisi tulla tämän kiinteistövakuutussopimuksen perusteella korvattavaksi. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta oven vaurioitumisesta aiheutuneista kuluista myöskään sattuneen tai välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneina pelastamiskustannuksina.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia