Haku

FINE-045874

Tulosta

Asianumero: FINE-045874 (2022)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 04.05.2022

Lakipykälät: 31, 31.1-3, 33, 34.1

Veneen telakoinnista aiheutunut vahinko. Suojeluohjeiden noudattaminen. Korvauksen alentaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vene nostettiin vedestä ja laskettiin metalliseen venetukeen 8.10.2021. Marraskuussa veneen tyhjennyksen yhteydessä huomattiin, että veneen takaosa makaa alaspäin ja veneen pohja on vinossa taaksepäin. Veneen keskiosassa keittiön kohdalla oli pieniä murtumisjälkiä ja lattian lankut olivat nousseet jonkin verran ylös. Nosto- ja laskutoimenpide tapahtui venekerhon satamakapteenin johdolla ja muun jäsenistön avustamana. Asiakas haki vakuutusyhtiöltä korvausta veneen vahingoista 16.11.2021 päivätyllä vahinkoilmoituksella.

Veneeseen 1.11.2021 tehdystä tarkastuksesta laaditun raportin mukaan vene oli hieman kallellaan taaksepäin niin, että vain kölin takapää makasi pukilla. Näin ollen veneen paino kohdistui kölin takaosaan rasittaen veneen rakenteita takakulman yläpuolella. Tarkastajan arvion mukaan veneen vauriot ovat aiheutuneet siitä, että vene seisoo väärin telakointipukkinsa päällä.

Vakuutusyhtiö katsoi vahingon korvattavaksi, mutta teki korvaukseen 25 prosentin suojeluohjevähennyksen. Vakuutusyhtiön 9.12.2021 asiakkaalle lähettämien viestien mukaan syy vaurioihin on veneen väärin tehty telakoiminen. Venettä ei tulisi telakoida niin, että paino on kölillä. Vakuutusyhtiön asiaan soveltaman suojeluohjeen mukaan, jotta vakuutus on voimassa alentamattomana maissa tapahtuvissa vahingoissa, tulee vene suojata ja käsitellä tarkoitukseen soveltuvin varustein vesillelaskun, noston, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Lisäksi tulee noudattaa valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiakkaan luvalla toimenpiteen tehnyt henkilö samaistetaan asiakkaaseen.

Asiakas oli erimieltä vakuutusyhtiön päätöksestä. Asiakas toteaa 9.12.2021 vakuutusyhtiölle lähettämissään viesteissä, että veneen nosto ja telakointi tapahtui venekerhon satamakapteenin toimesta ja mukana oli joukko kerhon muita jäseniä, mukaan lukien asiakas itse ja veneen toinen haltija. Satamakapteeni johti operaatiota ja ohjeisti muita paikalla olijoita sekä nosturin kuljettajaa. Asiakas ja veneen toinen haltija olivat ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa tapahtumassa, ja heillä oli täysi syy luottaa siihen, että telakointi tapahtuu huolellisesti ja osaavasti venekerhon toimesta. Telakoinnin suorittamisesta maksettiin venekerholle. Epäiltyään mahdollista virhettä telakoinnissa asiakas osti kolme lisäpukkia. Asiakas katsoo, ettei hän ole syyllistynyt mihinkään huolimattomuusvirheeseen, eikä korvauksesta siten voida tehdä 25 prosentin suojeluohjevähennystä.

Asiakas haki asiamiehensä avustuksella päätökseen muutosta 30.12.2021 päivätyllä uudelleenkäsittelypyynnöllä. Pyynnön mukaan venekerhon toimintaa ei voida samastaa vakuutuksenottajaan, eikä suojeluohje siten sovellu tapaukseen.

Vakuutusyhtiö antoi pyynnön perusteella 19.1.2022 päivätyn korvauspäätöksen. Päätöksen mukaan asiakkaalle on mainittu samastamisesta, mutta se ei ole tässä tapauksessa kuitenkaan oleellista. Veneen omistajan tai hänen edustajansa on oltava paikalla veneen noston yhteydessä. Asiakas ja veneen haltija ovat olleet paikalla noston ja veneen pukeille laskun aikana, jolloin asiakkaalla on ollut mahdollista ohjeistaa, kuinka kyseinen vene tulee telakoida. Vakuutuksenottaja ei voi ohjeiden antamatta jättämisellä siirtää vastuutaan venekerholle. Vakuutusyhtiö kertoo lisäksi olleensa yhteydessä venekerhoon, jonka mukaan venekerhoa ei palkata kyseiseen työhön. Asiakkaan vene on nostettu yhteisnoston yhteydessä. Venekerho vuokraa nosturin ja saman päivän aikana nostetaan useita veneitä. Venekerho ei vastaa veneelle tai sen varusteille noston tai telakoinnin yhteydessä tapahtuvista vahingoista.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan asiamiehen laatiman valituksen mukaan vakuutetut eivät ole toimineet vastoin suojeluohjeita. Vakuutusehtojen kohdassa 6 kerrotaan veneen telakoinnin ja kuljetuksen aikana tapahtuvien vahinkojen korvausehdoista. Ehtokohdassa 6.3 todetaan, että vakuutus on voimassa alentamattomana maissa tapahtuvissa vahingoissa, mikäli muun muassa venettä käsitellään ja sitä suojataan noston ja säilytyksen aikana. Näiden huolellisuusvelvoitteiden laiminlyöminen antaisi vakuutusyhtiölle oikeuden vähentää korvausmäärää.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavoista tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, ja että vakuutetun tulee noudattaa kyseisiä suojeluohjeita. Mikäli vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tämän velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä.

Valituksen mukaan suojeluohjesäännöksen pakottavuus merkitsee sitä, että sitä koskeva sääntely tulee noudatettavaksi riippumatta siitä, millä tavoin vakuutusehto on otsikoitu tai mihin se on sijoitettu vakuutusehdoissa. On siten kiistatonta, että vakuutusehtojen kohta 6.3 on vakuutussopimuslain mukainen suojeluohje. Näin ollen asiassa on olennaista soveltaa vakuutussopimuslain suojeluohjeita koskevia pakottavia säännöksiä tapauksen tosiseikkoihin.

Vakuutusyhtiön käsitys vahingon tosiseikoista on virheellinen, eikä korvauspäätös perustu vakuutusehtoihin taikka voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vahinkopäivänä asiakkaan vene oli ensimmäinen monista saman päivän aikana satamasta nostetuista ja telakoiduista veneistä. Nostoa varten venekerhon telakointialueelle oli tuotu nosturi, jonka avulla veneet nostettiin satama-altaasta pukkien päälle. Nosto-operaatiota johti satamakapteeni, joka koordinoi siirtoja nosturissa istuneen nosturinkuljettajan kanssa radiopuhelimen avulla. Veneen telakoinnissa käytettävien pukkien sijainnin määräsi satamakapteeni ja vain hän oli suorassa puheyhteydessä nosturinkuljettajaan. Nosturinkuljettaja ei nähnyt kopistaan veneen tarkkaa sijaintia, vaan toimi satamakapteenin radiossa antamien ohjeiden perusteella.

Veneen nostoa ja telakointia koskeva palvelu oli organisoitu venekerhon toimesta. He määräsivät veneiden nostoajankohdan, maksoivat nosturin ja sen kuljettajan sekä laskuttivat työstä vakuutuksenottajaa. Tämä ilmenee venekerhon asiakkaalle lähettämästä laskusta. Toisin kuin vakuutusyhtiö esittää, vakuutuksenottaja osti kyseisen palvelun venekerholta.

Venekerho tai satamakapteeni eivät missään veneen siirron vaiheessa tiedustelleet asiakkaalta ohjeita veneen telakointia tai pukkien sijaintia koskien. He eivät muutoinkaan osoittaneet, että asiakkaan olisi tullut osallistua telakointiin millään tavalla. Satamakapteeni antoi itse nosturinkuljettajalle käskyn veneen laskemisesta pukeille, jonka seurauksena vakuutuksenottajan vene vaurioitui. Asiakkaalla ei ollut syytä olettaa, että hänen tulisi jollain tavalla puuttua ammattilaisten suorittamaan pukitukseen. Vakuutuksenottaja ja veneen toinen haltija ovat olleet ainoastaan seuraamassa nostoa, eikä heillä ollut tarvittavaa tietotaitoa antaa ohjeita veneen oikeaoppiseksi telakoimiseksi.

Vakuutusyhtiö ei ole yksilöinyt, minkä vakuutusehtojen kohdan perusteella veneen omistajan tai haltijan tulee aina valvoa veneen nostoa. Tällaista ehtokohtaa ei mainita vakuutusehtojen kohdassa 6 tai muussakaan kohdassa.

Vakiintuneen soveltamistavan mukaan suojeluohjeen tulee olla selkeä, yksiselitteinen ja konkreettinen. Vakuutetun tulee suoraan suojeluohjeen sanamuodon perusteella ymmärtää, miten hänen tulisi toimia yksittäisessä tilanteessa, jotta vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta vähentää korvausmäärää suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi. Ellei tällaista selkeää toimintaohjetta voida yksilöidä, vakuutusyhtiö menettää oikeutensa vedota suojeluohjeen laiminlyöntiin sen tulkinnanvaraisuuden perustella.

Mikäli suojeluohjeen laiminlyöntiä pidetään ylipäänsä vähäisenä, vakuutuksenantajalla ei ole oikeutta vähentää korvausmäärää miltään osin. Tällaisena vähäisenä laiminlyöntinä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että suojeluohjeen muotoilu on ollut niin yleisluonteinen tai tulkinnanvarainen, ettei vakuutuksenottaja ole voinut sen perusteella ymmärtää, miten hänen olisi tullut toimia.

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenantaja katsoo, että asiakkaan olisi suojeluohjeen 6.3 perusteella tullut puuttua ammattilaiselta ostetun palvelun suorittamiseen tilanteessa, jossa ammattilaisella on häntä suurempi kokemus veneen oikeaoppisesta telakoinnista. Kyseisessä vakuutusehdossa ei kuitenkaan sanota, että se sisältäisi velvoitteen valvoa toiselta ostetun työsuorituksen suorittamista.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakuutussopimuksen rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti. Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan, jos sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön ja ehdon sisällöstä syntyy epätietoisuutta, on ehtoa joka tapauksessa tulkittava kuluttajan hyväksi.

Vahingosta maksettavan korvausmäärän vähentäminen voisi perustua ainoastaan siihen, että venekerho samastettaisiin asiakkaaseen. Vakuutusyhtiö on vedonnut samastamiseen 9.12.2021 antamassaan päätöksessä, mutta asiakkaan uudelleenkäsittelypyynnön vuoksi 19.1.2022 antamassaan korvauspäätöksessä se on kuitenkin katsonut, ettei samastaminen sovellukaan tapaukseen. Asiassa ei ole siten merkitystä sillä, onko venekerho toiminut huolimattomasti vai ei.

Vakuutusyhtiö ei voi tehdä maksettavasta korvauksesta 25 prosentin suojeluohjevähennystä venekerhon suorittaman huolimattoman telakoinnin vuoksi. Mikäli vastoin asiakkaan näkemystä katsottaisiin, että vakuutusehdot edellyttävät vakuutuksenottajan ohjeistavan ulkopuolisen ammattilaisen työsuoritusta, vakuutusehto 6.3 on joka tapauksessa soveltamisalaltaan niin tulkinnanvarainen ja epäselvä, ettei suojeluohjetta voida soveltaa, koska ohjeen rikkominen olisi joka tapauksessa katsottava korkeintaan vähäiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Veneen tarkastamisesta tehdyn raportin mukaan veneen vaurioitumisen syynä on ollut se, että vene on seisonut väärin telakointipukin päällä. Vakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan venettä tulee käsitellä soveltuvin varustein säilytyksen aikana ja nyt kyseessä ollut pukki on ollut vääränlainen kyseiselle veneelle. Tästä syystä korvausta on alennettu.

Vakuutusyhtiö on haastatellut venekerhon satamakapteenia telakoinnin järjestämisestä ja venekerhon vastuusta sekä siitä, oliko tämän kyseisen veneen kohdalla sovittu erityisiä järjestelyitä. Satamakapteenin mukaan tämän veneen nostossa ja telakoinnissa ei ole sovittu yleisistä ohjeista poikkeavaa, vaan vastuu telakoinnin oikeellisuudesta on aina veneen omistajalla.

Vaikka asiakas on tilannut ja maksanut veneen nostosta ja telakoinnista venekerholle, tehdään telakointi venekerhon ohjeiden mukaan aina veneen omistajan tai hänen valitsemansa edustajan vastuulla. Venekerho ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille noston tai telakoinnin yhteydessä tapahtuvista vahingoista. Venekerho edellyttää, että noston ja telakoinnin aikana veneen omistaja tai haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö on aina paikalla.

Venekerho suorittaa syksyn yhteisen telakoinnin aikana usean veneen noston ja telakoinnin. Venekerholla tai satamakapteenilla ei ole tietoja kaikkien eri veneiden erityispiirteistä tai siitä, kuinka ne tulee telakoida. Tämä vastuu on veneen omistajalla. Siten maksamalla veneen nostosta ja telakoinnista vakuutettu ei ole voinut siirtää vastuutaan veneen oikeanlaisesta telakoinnista venekerholle.

Muilta osin vakuutusyhtiö viittaa antamaansa korvauspäätökseen.

Vakuutusyhtiö toteaa antamassaan lisävastineessa vielä, että vakuutusehtojen esipuheessa todetaan, että venevakuutus koskee sinua vakuutuksenottajana sekä luvallasi venettä käyttävää henkilöä. Venekerho suorittaa nostot talkootyön periaatteella. Venekerho on myös vahvistanut, että heitä ei voi palkata veneen nostoon, vaan perittävät maksut liittyvät yhdessä hankittuun nosturiauton kustannuksiin.

Vakuutetun tulee varmistaa, että vene telakoidaan oikein ja oikeilla varusteilla, jotta se kestää talvisäilytyksen. Nyt telakointia ei ollut suoritettu oikein, jonka vuoksi vene on vaurioitunut. Vene oli asetettu telakointipukille siten, että vain kölin takapää makasi pukilla ja näin veneen paino kohdistui kölin takaosaan, mikä rasitti veneen rakenteita. Venekerhoa ei voida pitää sellaisena ulkopuolisena tahona, joka suorittaisi ammattimaisesti veneiden telakointitoimintaa ja jolle tämän palvelun voisi ulkoistaa. Vastuu oikeasta telakoinnista on siten vakuutetulla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä korvauksesta suojeluohjevähennys.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31.1–3 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34.1 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huo­mioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Venevakuutusehtojen (voimassa 1.2.2021 alkaen) kohdan 6. (Telakointi- ja kuljetusvahingot) alakohdan 6.1 (Vahingot noston, varastoinnin ja siirron yhteydessä) mukaan vakuutusyhtiö korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman veneelle aiheuttamat vahingot
•  vesillelaskun tai noston yhteydessä
•  takiloinnin yhteydessä
•  noston, siirron tai varastoinnin yhteydessä maalla.
Kuljetusvahingon sattuessa tapahtuneesta on ilmoitettava välittömästi kuljetusyhtiölle.

Alakohdan 6.3 (Huolellisuusvaatimukset) mukaan jotta vakuutus on voimassa alentamattomana maissa tapahtuvissa vahingoissa, tulee
•  vene ja traileri suojata ja niitä käsitellä tarkoitukseen soveltuvin varustein vesillelaskun, noston, kuljetuksen ja säilytyksen aikana
•  trailerin olla sopiva veneen pituuteen ja painoon nähden
•  noudattaa valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita.
Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vahingon syntymiseen on esiintyminen alkoholin, vahvojen lääkeaineiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Kohdan 9 (Huolellisuusvaatimukset) mukaan hyvää merimiestapaa kannattaa aina noudattaa sekä vesillä että käsitellessä venettä maissa. Tätä helpottamaan vakuutusyhtiö on koostanut vakuutuksenottajille listan huolellisuusvaatimuksia (huolellisuusvaatimuksilla tarkoitetaan myös vakuutussopimuslain sekä yleisten vakuutusehtojen suojeluohjeita) tavoitteena pienentää vahinkoriskiä. Ohjeet pätevät myös henkilöihin, jotka ovat suostumuksellasi vastuussa vakuutetusta veneestä tai valvoo sitä.

Jos vahinko johtuu siitä, että olet ollut varomaton etkä ole noudattanut huolellisuusvaatimuksia, olet ottanut tietoisen riskin tai tahallisesti aiheuttanut vahingon, ratkaistaan asia tapauskohtaisesti ja korvausta saatetaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Sama koskee kaikkia vakuutuksen osia – venevahinkoja, vastuuvakuutusta ja oikeusturvaa.

Ellet noudata huolellisuusvaatimuksia, alennetaan korvausta tyypillisesti vähintään 25 %. Huomioithan, että korvaus saattaa olla suurempi, pienempi tai se saatetaan evätä täysin riippuen huolimattomuuden asteesta ja vahinkotapahtuman olosuhteista.

Kohdan 17. (Yleiset sopimusehdot) alakohdan 17.6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Asiakkaan omistama vene on laskettu telakointipukille niin, että vain kölin takaosa on ollut pukin päällä. Tällöin veneen paino on kohdistunut kölin takaosaan ja se on rasittanut veneen rakenteita kölin takakulman yläpuolella aiheuttaen veneeseen aiemmin kuvatut vauriot.

Vakuutuslautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti veneen omistajan tulee olla tietoinen veneen oikeaoppisesta telakointitavasta. Ei voida pitää sinänsä yllättävänä, että suurikokoisen veneen telakoiminen telakointipukin päälle niin, että vain kölin takaosa on pukin päällä, aiheuttaa veneen rakenteisiin rasitusta ja vaurioita.

Asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa erilaiset vahinkotapahtumat ja niiden korvattavuus on määritelty omissa osioissaan. Kunkin vahinkotapahtuman osiossa on alakohta ”Huolellisuusvaatimukset”, joissa vakuutusyhtiö antaa toimintaohjeita, joita noudattamalla vakuutus on voimassa alentamattomana. Lisäksi vakuutusehdot sisältävät kohdan 9, jossa on vielä erikseen kerrottu huolellisuusvaatimuksista. Vakuutusehtojen kohdan 9 mukaan jos vahinko johtuu siitä, että olet ollut varomaton etkä ole noudattanut huolellisuusvaatimuksia, olet ottanut tietoisen riskin tai tahallisesti aiheuttanut vahingon, ratkaistaan asia tapauskohtaisesti ja korvausta saatetaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Vakuutussopimuslain 31.1–3 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet). Vakuutussopimuslain suojeluohjesäännöstä koskevien esitöiden (HE 114/1993, s. 46) mukaan vakuutetun on noudatettava ehtomääräystä, jota 1 momentin nojalla on pidettävä suojeluohjeena, riippumatta siitä, onko määräys vakuutussopimuksessa nimenomaisesti otsikoitu suojeluohjeeksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa kyseessä olevissa vakuutusehdoissa määritellyt huolellisuusvaatimukset ovat kokonaisuus huomioon ottaen vakuutussopimuslain tarkoittamia suojeluohjeita.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan tulee vene ja traileri suojata ja niitä käsitellä tarkoitukseen soveltuvin varustein vesillelaskun, noston, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Trailerin tulee olla sopiva veneen pituuteen ja painoon nähden. Lisäksi valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita tulee noudattaa.

Vakuutusehtojen 17.6.1 kohdan sekä vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Kun korvauksen alentamista harkitaan, tulee ottaa huomioon se, mikä merkitys asiakkaan toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin. Korvauksen alentaminen tulee suhteuttaa menettelyn moitittavuuteen.

Vakuutussopimuslain suojeluohjesäännöstä koskevien esitöiden (HE 114/1993, s. 46) mukaan huolimattomuuden astetta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa suojeluoh­jeen muotoiluun. Jos vakuutettu ei ole suoje­luohjeen yleisluonteisuuden tai tulkinnanvarai­suuden takia voinut tietää, miten hänen olisi pitänyt menetellä vahingon ehkäisemiseksi, hä­nen huolimattomuuttaan voidaan pitää vähäi­senä. Näin on asian laita esimerkiksi silloin, kun suojeluohjeessa mainitaan vain velvollisuus noudattaa viranomaisten antamia paloturvalli­suusmääräyksiä selvittämättä, minkä viran­omaisen ja mitä määräyksiä kyseisessä ohjeessa tarkoitetaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole tässä tapauksessa osoittanut, että asiakas olisi laiminlyönyt nyt kyseessä olevaa suojeluohjetta. Vakuutusyhtiö on vastineessaan esittänyt, että telakointipukki on ollut kyseiselle veneelle vääränlainen. Vastineessa ei ole kuitenkaan kerrottu, minkälainen pukki olisi ollut veneelle oikea tai miksi käytetty pukki oli vääränlainen. Veneestä tehdyssä tarkastusraportissa ei myöskään mainita, että veneen telakointipukki olisi vääränlainen, vaan raportissa todetaan, että veneen köli makaa pukin päällä vain takaosastaan, jolloin veneen paino on rasittanut veneen rakenteita kölin takakulman yläpuolella. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole tässä tapauksessa osoittanut, että telakoinnissa tai veneen säilytyksessä olisi käytetty vääränlaisia varusteita.

Suojeluohjeessa ei ole annettu ohjeita menettelytavasta tai muusta järjestelystä, joita vakuutetun tulisi noudattaa venettä telakoidessaan. Vakuutuslautakunnalle toimitetuissa selvityksissä ei ole mukana valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita, eikä asiassa voida siten arvioida, onko asiakas toiminut kyseisten ohjeiden mukaisesti. Vakuutuslautakunta toteaa näin ollen, ettei vakuutusyhtiö voi tehdä korvauksesta 25 prosentin suojeluohjevähennystä.

Koska asia ratkeaa edellä selostetuin perustein, Vakuutuslautakunta ei katso tarpeelliseksi ottaa kantaa samastamisesta esitettyihin perusteisiin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa korvauksen kokonaisuudessaan ilman suojeluohjevähennystä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pippola

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia