Haku

FINE-045846

Tulosta

Asianumero: FINE-045846 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2022

Onko kysymyksessä matkan keskeytyminen tai matkan peruuntuminen? Yksi vai useampi matka. Onko lapsella todettu koronavirustauti matkasairaus vai jo ennen matkaa ollut sairaus? Kohtuuttomuus. Covid-19-tauti. Koronavirustauti.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli lähdössä perheineen matkalle Oulusta Helsingin kautta Thaimaahan. Perheen oli tarkoitus lentää Helsinkiin 17.12.2021 ja yöpyä Helsingissä, josta oli tarkoitus lentää Thaimaahan 18.12.2021. Asiakas perheineen oli ottanut matkakohteeseen vaaditut koronavirustestit Oulussa 16.12.2021. Perheen ollessa 17.12.2021 lentokentällä Oulussa odottamassa Helsinkiin suuntautuvaa lentoa, tuli tieto perheen 3-vuotiaan lapsen positiivisesta koronavirustestituloksesta. Lapsi määrättiin tartuntatautilain mukaisesti eristykseen covid-19-virusinfektion eli koronavirustaudin vuoksi. Perhe palasi alle kaksi tuntia kotoa lähdön jälkeen lentokentältä takaisin kotiin. Asiakas haki korvausta perheen matkustajavakuutuksesta Thaimaan matkasta siltä osin kuin matkanjärjestäjä ei suorittanut maksunpalautuksia, edestakaisista lennoista Oulusta Helsinkiin ja hotelliyöpymisestä Helsingissä. Korvausta haettiin myös perheen paluusta takaisin lentokentältä kotiin kahdella taksilla.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 20.1.2022. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas perheineen oli jo matkalla, joten kysymyksessä ei ole matkan peruuntuminen. Vakuutusyhtiö ei myöskään korvannut vahinkoa matkan keskeytymisenä katsoen, että lapsen sairaus ei ole alkanut matkalla, koska lapsella on testituloksen mukaan ollut koronavirustauti jo ennen matkan alkua. Vakuutusyhtiön mukaan, vaikka tieto sairaudesta tuli matkalla, ei kyseessä ole matkasairaus.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas vaatii vähintään korvausta Thaimaan matkan peruuntumisesta. Lisäksi asiakas vaatii korvausta matkan keskeytymisen perusteella Helsingin matkasta, mikäli Helsingin matkan katsotaan keskeytyneen, sekä taksikuluista lentokentältä kotiin.

Asiakkaan mukaan lapsella on äkillisesti alkanut tartuntavarallinen tauti, jonka selviäminen ennen matkaa olisi oikeuttanut matkan peruuttamiseen ja vakuutuskorvaukseen. Mikäli tieto sairaudesta olisi saatu ennen matkaa, olisi matka luonnollisesti peruttu ennen kotoa lähtöä. Asiakkaan mukaan kotoa oli ehditty ajaa lentokentälle noin 40 kilometrin matka. Asiakkaan mukaan matka ehti kestää alle kaksi tuntia. Asiakkaan mukaan lisäksi, mikäli testi olisi otettu vasta lentokentällä Oulussa tai Helsingissä, olisi kyseessä ollut korvattava tilanne. Asiakkaan mukaan on epäoikeudenmukaista ja epäeettistä evätä vakuutuskorvaus sillä perusteella, ettei perhe saanut lapsen koronatestin vastausta ennen matkan alkua, vaan vastaus tuli kahden tunnin viiveellä. Asiakas kokee, että heitä rangaistaan siitä, että he ottivat vaadittavat testit ajoissa.

Lisäkirjelmässään Vakuutuslautakunnalle asiakas toteaa, että lapsen koronvirustesti on otettu ennen matkaa vain sen vuoksi, että Thaimaa vaati tuolloin kaikilta matkustajilta kyseiset testitulokset ennen matkaa. Asiakkaan mukaan perheen tarkoituksena oli tulostaa matkalle tarvittavat todistukset, kuten testitulokset, Helsingissä, johon ensimmäinen matka asiakkaan mukaan olisi suuntautunut. Asiakas katsoo, että toinen matka eli Thaimaan matka peruuntui, koska se ei ehtinyt edes alkaa. Toisaalta asiakas katsoo, että asiaa voidaan tarkastella myös matkan keskeytymisenä, koska lapsen eristysmääräys annettiin, kun matka oli jo ehtinyt alkaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä on yksi matka ajalla 17.12.2021–6.1.2022 Oulusta Helsingin kautta Thaimaahan, joten vakuutusyhtiön mukaan asiaa käsitellään yhtenä matkana. Vakuutusyhtiön mukaan matkan peruuntuminen on ehtojen mukaan matkalle lähdön estyminen, joten matka voi peruuntua vain ennen kuin matkalle on ehditty lähteä.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu on käynyt koronavirustestissä 16.12.2021 ennen matkan alkamista, joten kyseessä ei ole matkalla alkanut sairastuminen, vaan ennen matkaa ollut sairaus, jonka testitulos on tullut matkan aikana. Siten vakuutusyhtiön vastineen mukaan kysymyksessä ei ole matkasairaus, eikä vakuutusehtojen tarkoittama matkan keskeytyminen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas perheineen oikeutettu korvaukseen matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisen tai matkan keskeytymisen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalain 4 luvun (Sopimuksen sovittelu ja tulkinta) 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Vakuutussopimus ja -ehdot

Asiakkaalla on 1.8.2021–31.7.2022 vakuutuskautta koskevan vakuutuskirjan mukaan jatkuva matkustajavakuutus. Vakuutuskirjan mukaan vakuutettuina ovat asiakas perheineen. Vakuutuskirjan mukaan vakuutus on voimassa ulkomaan lomamatkoilla enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta.

Vahinkotapahtumaan sovellettavaksi tulevat matkustajavakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Vakuutusehtojen kohdan F300.3 (Vakuutuksen voimassaolo) alakohdan F300.3.1 mukaan jatkuva vakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella ja laajuudessa enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta lukien.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.2.1 mukaan matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.2.2 mukaan matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3 (Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen) kohdan F300.4.3.1 mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti alla mainituista syistä:
- vakuutetun tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuudella tarkoitetaan sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ehtojen kohdan F300.4.3.3 mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti seuraavista syistä:
- vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuus tarkoittaa sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ehtojen kohdan F300.4.3.4 mukaan matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä tarkoitetut muut henkilöt ovat vakuutetun puoliso, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, puolison vanhemmat, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan. Puoliso on henkilö, joka asuu samassa osoitteessa kuin vakuutettu ja elää hänen kanssaan avioliitonomaisessa suhteessa tai avioliitossa.

Vakuutusehtojen kohdan F300.5.2 (Matkan peruuntuminen) mukaan matkan peruuntumisesta korvataan
- ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matka- tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. Vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai palveluntarjoajalle matkan peruuntumisesta. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta saamatta jäänyt hyvitys.

Vakuutusehtojen kohdan F300.5.3 (Matkan keskeytyminen) alakohdan F300.5.3.1 mukaan matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan
- välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla, ei kuitenkaan liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia
- kohtuulliset matkakulut uudesta menomatkasta matkakohteeseen, jos tämä on vakuutuksen voimassaoloaikana välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkumisen vuoksi
- vakuutetun korvattavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi sairaalassa vuodepotilaana olon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia menetetyistä matkapäivistä korvaus, joka on niin suuri osa ennen matkan alkamista maksetuista välittömien matkakulujen yhteismäärästä kuin menetettyjen matkapäivien ja kaikkien matkapäivien välinen suhde osoittaa. Korvaus maksetaan sairastuneen tai vammautuneen vakuutetun lisäksi vain yhdelle matkakumppanille. Korvauksen maksamisen edellytys on, että kyseinen henkilö on myös itse vakuutettu matkustajavakuutuksella Fenniassa.

Vakuutusehtojen kohdan F300.5.3.2 mukaan matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, jolloin sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti, jolloin matkan tuli päättyä. Jos ensimmäinen tai viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi.

Jos vakuutettu menettää kolme neljäsosaa kaikista matkapäivistään, katsotaan hänen menettäneen kaikki matkapäivänsä.

Asian arviointi

Asiakas perheineen on ollut Oulun lentokentällä lähdössä Helsinkiin, josta perheen on ollut tarkoitus jatkaa matkaa seuraavana päivänä Thaimaahan. Thaimaan viranomaisvaatimusten mukaiset koronavirustestit oli otettu edellisenä päivänä. Perhe sai lentokentällä ollessaan tiedon, että perheen lapsella on koronavirustauti ja lapsi määrätään tartuntatautilain mukaisesti eristykseen. Perhe palasi kotiin noin kahden tunnin kuluttua kotoa lähdöstä. Arvioitavana on, onko perhe oikeutettu korvaukseen matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisen tai matkan keskeytymisen vuoksi.

Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan F300.3.1 mukaan vakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla. Vakuutuskirjan mukaan vakuutus on voimassa ulkomaan lomamatkoilla enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että ulkomaan matkalla tarkoitetaan yleisesti sellaista matkaa, joka alkaa Suomesta ja suuntautuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Vakiintuneen käytännön mukaan vakuutettuun ulkomaanmatkaan kuuluu myös se osuus matkasta, joka kohdistuu Suomessa tapahtuneeseen matkan osuuteen. Siten Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa perheen lomamatka Oulusta Thaimaahan arvioidaan yhtenä matkana.

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.1 mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen. Asiakas on vedonnut muutoksenhaussaan mm. siihen, että mikäli tieto lapsen koronavirustartunnasta olisi tullut kaksi tuntia aikaisemmin, olisivat he olleet oikeutettuja matkan peruuntumisen korvaukseen. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas perheineen oli lähtenyt lentokentälle, vaikkakin vain alle kaksi tuntia aikaisemmin, kun tieto lapsen koronavirustaudista saatiin. Koska matkalle oli jo lähdetty, Vakuutuslautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole matkan peruuntuminen.

Arvioitavaksi jää, onko nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kysymyksessä matkustajavakuutuksesta korvattava matkan keskeytyminen. Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun vakuutusehdoissa mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan vakuutusehtojen mukaan lääketieteellisin perustein.

Vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on matkalla alkanut odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Vakuutusehtojen kohdan F300.4.2.2 mukaan matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. Koska näyte koronatestiä varten oli otettu ennen matkan alkamista, ja testi siten kertoi lapsen kantaneen virusta jo ennen matkaa, vakuutusehdon sanamuotoa tiukasti tulkiten kyseessä ei voitaisi katsoa olevan matkasairaus.

Asiakkaan muutoksenhaun mukaan on epäoikeudenmukaista ja epäeettistä evätä vakuutuskorvaus sillä perusteella, ettei perhe saanut lapsen koronatestin vastausta ennen matkan alkua, vaan vastaus tuli kahden tunnin viiveellä. Asiakas katsoo myös, että perhettä rangaistaan siitä, että he ottivat matkaa varten tarvittavat testit ajoissa.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Korkeimman oikeuden julkaistujen ratkaisujen KKO 1993:18 ja KKO 2001:135 mukaan sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavaa vakuutusehtoa voidaan ennakkopäätösten perusteella vain poikkeuksellisesti pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että sitä voitaisiin sovitella tai jättää se huomioimatta huolimatta siitä, että sanamuotonsa mukaan ehtoa voitaisiin pitää selvänä.

Lautakunta katsoo, että vakuutusehdon kohtuullistamisen puolesta voidaan ottaa huomioon muun muassa se, onko vakuutusehdon muotoilu tavanomaisesta poikkeava tai muuten ennalta arvaamaton. Lisäksi kohtuullisuusarvioinnissa tulee ottaa huomioon se, onko tapauksessa käsillä sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä olevan vakuutusehdon soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka että sitä voitaisiin pitää yllättävänä tai ankarana. Mikäli ehdon sanamuoto on joiltain osin tulkinnanvarainen, voidaan sitä pitää myös sovittelua puoltavana seikkana. Muita harkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa se, kuinka keskeinen ehto on ollut kysymyksessä ja millaiset mahdollisuudet vakuutuksenottajalla olisi ollut vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Niin ikään sovittelussa ja sopimusehdon mahdollisessa kohtuullistamisessa otetaan huomioon kussakin tapauksessa vallitsevat yksilölliset olosuhteet.

Lautakunnan näkemyksen mukaan nyt käsiteltävänä oleva matkan keskeytymistä ja matkasairautta koskeva vakuutusehto on sinänsä sanamuodoltaan selkeä, ja vakuutusehto vastaa vastaavan kaltaisissa vakuutuksissa käytettyjen vakuutusehtojen muotoilua.

Sovittelua puoltavana seikkana voidaan lautakunnan mukaan pitää käsillä olevassa tapauksessa sitä, että tapauksessa on täysin sattumanvaraista, että tieto lapsen edellisenä päivänä otetun koronavirustestin positiivisesta tuloksesta saatiin kahden tunnin viiveellä kotoa lähdön jälkeen, eikä perheen ollessa vielä kotona. Mikäli testitulos olisi tullut perheen ollessa vielä kotona, olisi kysymyksessä ollut ehtojen mukaisesti korvattava matkan peruuntuminen.

Lautakunta antaa tapauksessa merkitystä myös matkustajavakuutuksien aikaisempien infektiosairauksien vakiintuneeseen tulkintakäytäntöön, jonka mukaan matkan aikana ilmenneet ja todetut infektiosairaudet korvataan matkasairautena siitä huolimatta, että infektiotartunta ja sairastuminen olisi lääketieteellisen tiedon mukaan kiistatta tapahtunut jo ennen matkaa, mikäli tauti on ollut oireeton ennen matkaa ja ilmentynyt ja todettu vasta matkan aikana. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa lapsen koronavirustaudista ja -tartunnasta saatiin tieto, eli lapsen koronavirustauti todettiin, alle kaksi tuntia kotoa lähdön jälkeen, ja lapsi määrättiin lääkärin määräyksellä tartuntatautilain perusteella eristettäväksi. Tapauksessa käytettävissä olevien selvityksien mukaan asiakkaan lapsella ei todettu koronavirustautiin viittaavia oireita tai koronavirustartuntaepäilyä ennen matkaa. Lasta ei myöskään tukittu, eikä koronavirustestiä otettu, sairausoireiden tai koronavirustartuntaepäilyn vuoksi ennen matkaa.

Nyt käsiteltävänä olevan tapauksen seikkoja kokonaisuutena arvioiden Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä yksittäisessä tapauksessa on sellaisia painavia syitä, joiden perusteella lautakunta katsoo, että matkan keskeytymistä koskevan ehdon soveltaminen sen sanamuodon mukaisesti johtaa tässä tapauksessa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomuuteen, eli kohtuuttomaan lopputulokseen vakuutuskorvausta hakeneen perheen kannalta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on kohtuullista sovitella matkan keskeytymistä koskevaa ehtoa siten, että perheen matkan keskeytyminen tulee korvattavaksi perheen matkustajavakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa asiassa korvaukset perheelle matkan keskeytymisenä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Lappi

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia