Haku

FINE-045782

Tulosta

Asianumero: FINE-045782 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 27.07.2022

Kattoluukun irtoaminen tuulella. AR-vakuutus. Vesikaton vuoto. Vesikaton rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan yöllä 19.-20.5.2021 oli ollut kova myrsky. Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kerrostalon erään huoneiston kattoon oli ilmestynyt ruskeita läikkiä. Vahinkoilmoituksen tietojen mukaan paikalla käynyt huoltoyhtiö oli todennut kattoluukun irronneen. Vahinkotarkastusraportin mukaan ilmanvaihtokanavien huoltoluukku oli auennut ja sadevesi oli valunut alapuolella olevaan asuntoon ilmanvaihtokanavien läpiviennistä. Huoltoaukon kansiluukku oli lentänyt huoltoaukon lähelle katolle. Luukkua ei ollut kiinnitetty mekaanisesti.

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään 6.7.2021, että vahingon tapahtuma-aikana vahinkopaikkaa lähimmällä Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemalla oli mitattu tuulta enimmillään 8,8 m/s. Tapahtuma-aikana ei ollut myrskytuulta, joka olisi aiheuttanut kiinteistön vesikattoon tai kattoluukkuun äkillisen rikkoutumisen. Vakuutusyhtiö vetosi myös RT-korttiin 85-10658, jonka mukaan saranaton kattoluukku tuli varustaa ketjulla tai vaijerilla. Vakuutusyhtiö katsoi, että kattoluukun siirtyminen pois paikoiltaan ja siitä syntynyt vuotovahinko oli seurausta hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta, eikä vahinkoa voitu pitää ennalta arvaamattomana. Vahinkohetkellä ei ollut mitattu myrskytuulta, eivätkä kattoluukku tai vesikatto olleet menneet mekaanisesti rikki. Vahinkoa ei korvattu taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

Taloyhtiö pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään vahinkoa uudelleen todeten, että vaatimus saranoinnista tai mekaanisesta ketjusta tai vaijerista koskee vain sisäpuolisen yhteyden kulkutiellä olevaa luukkua. Tässä tapauksessa oli kyse ilmanvaihtokanavien nuohousluukusta, johon kuljetaan vain ylhäältä päin. Taloyhtiön näkemyksen mukaan RT-kortti ei ohjeistanut tällaisesta luukusta mitään. Ketju tai vaijeri ei myöskään estäisi luukun siirtymistä pois paikoiltaan. Kyse ei ollut hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Vakuutusyhtiö totesi, että kattoluukku on ollut kiinnittämätön, joten kyse ei ollut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Asia käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä, mutta korvauspäätöksen lopputulosta ei muutettu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, joka tulisi korvata AR-vakuutuksen ehtojen mukaan. All Risk -laajennuksessa ei ole määritelty tuulirajaa, jonka täyttyessä vahinko tulisi korvattavaksi. Taloyhtiö pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, onko vakuutusyhtiön päätös ehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö toteaa, että All Risk -laajennuksen ehtokohdassa 4.8.3 todetaan, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuotamisesta, ellei syynä vuotamiseen ole ollut äkillinen, ennalta arvaamaton ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen. Kattoluukku on osa vesikatetta. Vakuutusyhtiö viittaa FINEn aiemmin antamaan ratkaisusuositukseen FINE-040617.

Osapuolet ovat lisäksi puolin ja toisin esittäneet laajaa argumentaatiota siitä, onko kyseinen luukku sellainen RT-kortissa 85-10658 tarkoitettu kattoluukku, jota koskevat mainitun ohjeen mukaiset kiinnitysvaatimukset. 

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutuksen 1.9.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.8 (All risk -laajennus) alakohdan 4.8.1 (Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko) mukaan jos vakuutuskirjaan on merkitty rakennukselle All Risk -laajennus (AR-laajennus), korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle ai­heu­tu­nut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko silloin, kun vahinkoa ei korvata koh­tien 4.1–4.7 perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 4.8.3 (Vesikaton vuoto) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuotamisesta, ellei syynä vuotamiseen ole ollut äkillinen, ennalta arvaamaton ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys kattoluukun irtoamisesta aiheutuneen kosteusvahingon korvattavuudesta. Vahinkoilmoituksen mukaan ilmanvaihtokanavien huoltoaukon reunallinen kansi oli lentänyt huoltoaukon päältä kovalla tuulella.

Rakennus on ollut vakuutettuna All Risk -laajennuksen sisältävällä kiinteistövakuutuksella. All Risk -laajennuksen perusteella korvataan omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko silloin, kun vahinkoa ei korvata muiden kiinteistövakuutuksen turvien perusteella. All Risk -laajennukseen sisältyy kuitenkin nimenomainen rajoitus vesikaton vuotamisesta aiheutuneista vahingoista. Näitä vahinkoja korvataan vain silloin, kun syynä vesikaton vuotamiseen on ollut äkillinen, ennalta arvaamaton ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen.

Mekaanisena rikkoutumisena on lautakuntakäytännössä pidetty esimerkiksi murtumista, halkeamista, katkeamista tai muulla vastaavalla tavalla rikki menemistä. Tässä tapauksessa kiinnittämätön luukku on vahinkoilmoituksen mukaan noussut tuulen voimasta pois paikoiltaan. Luukku tai ilmanvaihtokanavien huoltoaukko eivät ole selvitysten mukaan rikkoutuneet. Näin ollen tapauksessa ei ole tapahtunut vesikattovuodon korvattavuuden edellytyksenä olevaa vesikaton äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoapäin tapahtunutta mekaanista rikkoutumista.

Asian ratketessa vesikattovuotoja koskevan rajoituksen perusteella FINE katsoo, että asiassa ei ole tarpeen enemmälti käsitellä sitä, ovatko RT-kortin RT 85-10658 ohjeet koskeneet nyt kyseessä olevan luukun kiinnitystapaa.

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              
Esittelijä Salo

                                           

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia