Haku

FINE-045603

Tulosta

Asianumero: FINE-045603 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2022

Kuinka suuri osuus kantajien vastuulla olevista yhteisistä asianajokustannuksista tuli korvattavaksi asiakkaalle oikeusturvavakuutuksesta? Onko kanteella ajettu muiden kuin kanteeseen osallistuneiden henkilöiden etua?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli kantajana yhdessä viiden muun kantajan kanssa kesäkuussa 2019 vireille tulleessa asiassa, joka koski testamentin tulkintaa. Kanteen mukaan pesänselvittäjän tulkinta B:n tekemästä testamentista on virheellinen. Kanteessa vaadittiin ensisijaisesti, että B:n tekemää testamenttia tulkitaan siten, että B:n kuolinpesään kuuluvat rahavarat kuuluvat kantajana oleville kuudelle B:n sisaruksen lapselle ja neljälletoista kuultavana olevalle B:n sisaruksen lapselle. Asiassa annettiin tuomio joulukuussa 2020. Asiakas haki korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 23.2.2021 korvauspäätöksen, jonka mukaan asiakkaalle myönnettiin oikeusturvaetu asiaan. Päätöksen mukaan asiakkaalle korvataan vain asiakkaan osaksi katsottavia kuluja, ja todettiin, että myötäpuolina asiassa ovat kantajat ja kuultavista 14 henkilöä. Asiakkaalle suoritettiin 3.3.2021 oikeusturvavakuutuskorvauksena kanteesta yhteensä syntyneistä asianajokustannuksista asiakkaan osuutena 1/20. Vakuutusyhtiön mukaan kantajat ovat ajaneet asiaa myös kyseisten kuultavien puolesta, ja heillä on ollut valvottavanaan myös muiden tahojen etu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakkaan mukaan kannetta ajoi vain kuusi henkilöä, ja he vastasivat kaikista oikeudenkäyntikuluista. Vakuutusyhtiön mukaan oikeusprosessissa oli 20 hyötyjää, vaikka kantajia oli vain kuusi. Asiakkaan mukaan, vaikka muut henkilöt todennäköisesti hyötyivät ratkaisusta, oli asiakas ajamassa lähinnä omaa kantaansa ja omalla taloudellisella riskillä. Asiakkaan mukaan muut viisi kantajaa ovat saaneet omista vakuutusyhtiöistään vakuutuskorvauksena syntyneistä oikeudenkäyntikuluista kuudesosan, josta on vähennetty omavastuu. Siten asiakas vaatii korvauksena kuudesosan syntyneistä asianajokustannuksista vähennettynä omavastuulla.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa lisäkorvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osuus kustannuksista silloin, kun asia koskee olennaisesti jonkun muun osallisen intressiä tai vakuutettu valvoo toimenpiteillään myös muiden tahojen etua. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehdon soveltamiseen ei vaikuta se, että vain kantajat todellisuudessa vastaavat oikeudenkäyntikuluista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapauksessa sovellettavaksi tulevat kotitalouden oikeusturvavakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 9.1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 9.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 9.7 (Korvaussäännökset) alakohdan 9.7.3.4 (Yhteinen intressi) mukaan, jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu saamaan korvauksen oikeusturvavakuutuksesta kanteen nostaneiden pääluvun mukaisesti jaettuna, vai vaikuttaako korvauksen määrään se, että kanteen nostaneiden lisäksi asiassa on kyseessä myös muiden kuin kanteen nostaneiden (asiassa todistajina toimineiden henkilöiden) intressistä.

FINE toteaa, että yksittäisen vakuutuksen sisältö määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä vakuutussopimuksessa eli vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja mahdollisissa muissa sopimusasiakirjoissa on sovittu. Näin ollen myös vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ja sen laajuus määrittyvät lähtökohtaisesti vakuutussopimuksen perusteella.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas on nostanut viiden muun henkilön kanssa kanteen asiassa, jossa on kysymys testamentin tulkinnasta. Testamenttia vaadittiin ensisijaisesti tulkittavaksi siten, että B:n kuolinpesään kuuluvat rahavarat perivät yhdessä asiakas, muut viisi kantajaa sekä kuultavana olevista henkilöistä 14 henkilöä, jotka eivät osallistuneet kanteeseen.

Tapaukseen sovellettavaksi tulevien asiakkaan oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan, jos vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa, vaikka kannetta ajoikin vain kuusi henkilöä, oli asiassa ajettavana myös neljäntoista muun kuultavana olleen henkilön asiakkaan etua vastaava etu. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kanteella on ajettu 20:n henkilön etua. Vakuutusehtojen mukaan tällaisessa tilanteessa korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

FINE katsoo edellä esitetyin perustein, että vakuutusyhtiön asiakkaalle suorittama oikeusturvakorvaus, joka on 1/20 kanteen ajamisen kokonaiskustannuksista, on vakuutusehtojen mukainen. Siten FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                 
Esittelijä Lappi

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia