Haku

FINE-045581

Tulosta

Asianumero: FINE-045581 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2022

Todennäköinen syy-yhteys Comirnaty-koronavirusrokotteen ja A:n niveloireiden välillä? Tuliko niveloireet korvata lääkevahinkona? Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvaus.

Tapahtumatiedot

A (s. 1956) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 19.9.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai ensimmäisen Comirnaty-koronarokoteannoksen 3.5.2021.

Pian Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen A:lla ilmeni kipua vasemmassa polvessa. Sittemmin kivut levisivät käsiin ja muihin niveliin. Nivelkipuja- ja jäykkyyttä tutkittiin laajasti mm. reumasairauksien poliklinikalla, mutta mitään reumasairautta A:lla ei todettu. Neurologian poliklinikalla ENMG-tutkimuksessa A:lla todettiin lieväasteinen sensorinen aksonaalinen polyneuropatia, mikä ei kuitenkaan selittänyt A:n niveloireita. A katsoi, että niveloireet olivat aiheutuneet hänen saamastaan Comirnaty-rokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 18.11.2021 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu polyneuropatia oli todennäköisesti itsenäinen sairaus, eikä sen syy-yhteys annettuun Comirnaty-rokotteeseen ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi vakuutusehtojen tarkoittama lääkevahinko. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei se ole velvollinen suorittamaan korvausta polyneuropatiasta eikä siihen liittyvistä nivelkivuista tai liikuntakyvyn heikkenemisestä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A kertoo, että hänellä rokotteen saamisen jälkeen alkanut tunnistamaton niveltulehdus on edelleen olemassa. Vaikka hänen kuntonsa on hieman kohentunut ja hän pystyy kävelemään nyt jo pieniä matkoja, nivelten jäykkyys ja turvotus vaivaavat edelleen. A katsoo, että hänen nivelsairautensa on erittäin todennäköisesti Comirnaty-rokotteen aiheuttama.

A vaatii korvausta liikuntakyvyn huomattavasta heikentymisestä ja tilapäisestä haitasta, jota on kestänyt kahdeksan kuukauden ajan. A:n euromääräinen korvausvaatimus on 90 000 euroa. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Ratkaisusuosituspyynnössä ei ole esitetty mitään sellaista, minkä perusteella aikaisemmin annettua korvauspäätöstä olisi syytä muuttaa. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että syy-yhteys Comirnaty-rokotteen ja A:lla todetun sensorisen aksonaalisen polyneuropatian välillä ei ole todennäköinen.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:lle suoritetuissa tutkimuksissa polyneuropatian syy on jäänyt avoimeksi. Comirnaty-rokotteen ei tiedetä aiheuttavan polyneuropatiaa, eikä pelkkä ajallinen yhteys oireiden alkamisen ja annetun rokotteen välillä osoita syy-yhteyttä todennäköiseksi.

Lisäksi yhtiö toteaa, että A:n esittämä 90 000 euron korvausvaatimus on joka tapauksessa vakuutusehtoihin ja lakiin perustumaton. Mikäli Vakuutuslautakunta katsoisi syy-yhteyden todennäköiseksi, on korvattavan tilapäisen haitan määrä korkeintaan noin 3 300 euroa. Korvaus sijoittuu yhtiön näkemyksen mukaan Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa tarkemmin määriteltyyn haittaluokkaan 3 (vuoden 2021 korvausasteikossa).

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 8.6.2021-26.1.2022.

11.6.2021 päivätyn terveyskeskuksen hoitokertomusmerkinnän mukaan A saapui lääkärin vastaanotolle niveloireiden vuoksi. Hänellä oli ollut kahden viikon ajan sorminivelissä aamujäykkyyttä. Päiväsaikaan sormien nyrkistämisessä oli ollut ongelmia. Myös ranteissa, nilkoissa ja kyynärpäissä oli ollut oiretta. A oli pohtinut oireilun mahdollista yhteyttä hänen 3.5.2021 saamaansa koronavirusrokotteeseen. Suvussa ei ollut nivelreumaa. 21.6.2021 A hakeutui akuuttivastaanotolle vaikeiden kipuoireiden vuoksi. Sormissa oli tikustelua ja turruutta ja ranteissa kipua ja turvotusta. Jalkapohjat ja nilkat olivat kipeät. Oireiden mainitaan alkaneen koronavirusrokotteen saamisen jälkeen.

2.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A:n käsien oireet olivat edelleen vaikeat. A ei ollut saanut käsiään nyrkkiin toukokuun jälkeen. A oli ollut tutkimuksissa yliopistollisen sairaalan reumapoliklinikalla 20.7.2021. Reumatologin arvion mukaan A:n niveloireilu ei viitannut nivelreumaan, fibromyalgiaan eikä lihasreumaan. Muutakaan oireita selittävää ei ollut todettu. Röntgentutkimuksessa oli kuitenkin todettu nivelissä pientä kalkkeumaa kondrokalsinoosiin viitaten.

9.9.2021 päivätyn neurologian poliklinikan hoitokertomustekstin mukaan A:lla on perussairautena astma, krooninen keuhkoahtaumasairaus ja nivelrikkoa polvissa. Oikeassa polvessa on osaproteesi. A tuli neurologin arvioon nivelkivun- ja jäykkyyden sekä toimintakyvyn aleneman vuoksi. Oireilu oli alkanut toukokuussa 2021 vasemman polven oireilulla. Sittemmin oireilu oli levinnyt käsiin. Sormissa oli ollut tikustelun tunnetta. Ranteita oli särkenyt ja oikeassa olkapäässä ja olkavarressa oli ollut jatkuvaa kipua. Nilkkojen kipu ja jäykkyys oli ollut hankalaa ja vaikeuttanut kävelyä. Oireiden vuoksi A:n toimintakyky oli alentunut aikaisempaan verrattuna. Aikaisemmin aloitettu kortisonikuuri oli auttanut kipuun ja turvotuksiin, mutta ei jäykkyysoireisiin.

Neurologian poliklinikalla tehdyssä ENMG-tutkimuksessa A:lla todettiin lieväasteinen sensorinen aksonaalinen polyneuropatia. Myopatiaan viittaavaa ei todettu. Diagnostisina selvittelyinä päätettiin tehdä vielä lisätutkimuksia.

13.10.2021 päivätyn neurologian poliklinikan hoitokertomustekstin mukaan polyneuropatian vuoksi oli tehty vatsan ultraäänitutkimus, jossa ei todettu poikkeavaa. Myöskään keuhkokuvassa ei todettu poikkeavaa. Myös laboratoriotutkimusten tulokset olivat normaalit, eikä kliinisesti todettu mitään polyneuropatiaan viittaavaa.

2.11.2021 päivätyn sisätautien poliklinikan hoitokertomustekstin mukaan A:n oirekuva oli hieman helpottunut alkukesään nähden, mutta liikkumisen mainittiin olevan edelleen hyvin vaikeaa. Hoitava lääkäri on kuvannut A:n kävelyä töpöttäväksi ja varovaiseksi. Kämmen- ja sormiluun välisissä nivelissä mainitaan olleen edelleen turvotusta. Ranteissa, kyynärnivelissä ja vasemmassa polvessa turvotusta ei enää ollut. Kaularangan liikkeisiin on mainittu liittyvän kipua ja lievää rajoittuneisuutta.

25.1.2022 päivätyn terveyskeskuslääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:n oirekuvassa oli ollut hidasta paranemista. A sai sormet koukkuun ja pystyi kävelemään kaksi kilometriä. Jäykkyysoire oli edelleen hallitseva oire. Laajoissa tutkimuksissa ei ollut todettu mitään A:n niveloireita selittävää syytä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen ilmennyt niveloireilu korvata Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona. Jos niveloireilussa katsotaan olevan kyse korvattavasta lääkevahingosta, tulee asiassa edelleen arvioitavaksi lääkevahingon johdosta maksettavan kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan määrä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a – 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. (…)

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Asian arviointi

Syy-yhteys

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lla on perussairautena astma, krooninen keuhkoahtaumasairaus ja nivelrikkoa polvissa. A sai Comirnaty-rokotteen 3.5.2021. Pian rokotteen saamisen jälkeen A:n vasen polvi alkoi oireilla. Sittemmin kipu-, jäykkyys- ja turvotusoireita ilmeni myös muissa nivelissä. A:n käsien oireet olivat usean kuukauden ajan niin hankalat, ettei hän saanut käsiään nyrkkiin. A:n ranteita särki ja oikeassa olkapäässä ja olkavarressa oli jatkuvaa kipua. Jalkapohjat ja nilkat olivat kipeät. Nilkkojen kipu ja jäykkyys oli ajoittain niin vaikeaa, että kävely oli hankalaa. A:lle tehtiin laajat tutkimukset nivelkipujen ja –jäykkyyden syyn selvittämiseksi. Reumasairautta ei todettu. ENMG-tutkimuksessa todettiin lieväasteinen sensorinen aksonaalinen polyneuropatia, mikä ei kuitenkaan selittänyt A:n niveloireita. Kliinisesti ei myöskään todettu mitään polyneuropatiaan viittaavaa. Laajoista tutkimuksista huolimatta A:n niveloireita selittävää syytä ei löydetty.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A sairastaa polvinivelrikkoa ja hänen oikeassa polvessaan nivelrikko on edennyt niin pitkälle, että polveen on asetettu osaproteesi. Nivelrikko ei kuitenkaan selitä A:lla useissa pienissä nivelissä esiintyneitä epäselviä tulehdusoireita, jotka alkoivat vain muutama viikko rokotteen saamisen jälkeen. Vakuutuslautakunta toteaa, että ajallinen yhteys A:n saaman Comirnaty-rokotteen ja A:n epäselvän niveloireilun välillä on vahva. A:lla ilmenneen tulehdustyyppisen niveloireilun alkamiselle pian Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen ei ole lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista löydettävissä muuta syytä. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että nivelrikkoon liittymätön, tulehdustyyppinen niveloireilu on todennäköisesti A:n saaman Comirnaty-rokotteen aiheuttamaa.

Tilapäinen haitta

A vaatii korvausta lääkevahingosta aiheutuneesta tilapäisestä haitasta 90 000 euroa. 

Vakuutusyhtiö on katsonut, että tilapäisen haitan määrä on A:n tapauksessa korkeintaan 3 300 euroa. Korvaus sijoittuu yhtiön näkemyksen mukaan liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa määriteltyyn haittaluokkaan 3 (lievää vaikeammat vammat).

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain mukaisen kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksen arvioiminen on kokonaisharkintaa, jossa huomioidaan vamman laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä tilapäisen haitan kestoaika. Korvauksen määrän arvioinnissa käytetään korvauskäytännön yhtenäistämiseksi ja vahingonkärsineiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi apuna erilaisia normistoja, kuten henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia ja liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normien ja ohjeiden (2021) mukaan luokkaan 3 (lievää vaikeammat vammat, korvausasteikko 1 200–3 900) kuuluville vammoille on ominaista, että
- niiden hoito voi vaatia verenkierron elvytystä, mutta ei tehostettua hoitoa,
- niihin tai niiden hoitoon ei liity lievää vaikeampia komplikaatioita,
- niiden jatkohoidossa ei tarvita vaativia korjausleikkauksia,
- niiden hoitamiseen tarvitaan sairaalahoitoa 1–3 viikkoa,
- toiminnallinen toipuminen tapahtuu 3-7 kuukaudessa,
- niiden aiheuttama pysyvä toiminnallinen haitta on lievä.

Luokkaan 4 (vaikeat vammat, korvausasteikko 3 900-9 300 euroa) kuuluville vammoille on ominaista mm., että
- niiden hoito saattaa vaatia tehohoito-osastolla lyhytkestoista hengityskonehoitoa,
- ne tarvitsevat sairaalahoitoa 3-8 viikkoa,
- toiminnallinen toipuminen vaatii yli 8 kuukautta ja
- niiden jättämä pysyvä toiminnallinen haitta on merkittävä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksen määrittämisessä otetaan huomioon A:lle Comirnaty-rokotteesta aiheutunut tulehdustyyppinen niveloireilu.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan niveloireilu alkoi toukokuussa 2021 vasemman polven kipuna. Sittemmin kipu-, jäykkyys- ja turvotusoireita ilmeni useissa eri nivelissä eri puolilla kehoa. Oireet alensivat A:n toimintakykyä ja vaikeuttivat liikkumista. Marraskuun 2021 alussa A:n oirekuvan on mainittu helpottaneen aikaisempaan verrattuna, mutta liikkuminen on ollut edelleen vaikeaa. Tammikuussa 2022 eli noin kahdeksan kuukautta rokotteen saamisen jälkeen, A:n oirekuvan on mainittu vähitellen lieventyneen. A on tuolloin saanut sormet koukkuun ja pystynyt kävelemään kaksi kilometriä. Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:n lääkevahinko ei ole edellyttänyt leikkaustoimenpiteitä tai sairaalahoitoa. Vahinkoon tai sen hoitoon ei ole myöskään liittynyt komplikaatiota.

A:n lääkevahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu sekä haitan kestoaika huomioiden, Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko sijoittuu liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaiseen luokkaan 3 (lievää vaikeammat vammat). Lautakunta pitää vakuutusyhtiön esittämää 3 300 euron korvausta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle korvausta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 3 300 euroa viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia