Haku

FINE-045555

Tulosta

Asianumero: FINE-045555 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.10.2022

Kaskovakuutus. Auton vaurioituminen renkaanvaihdon yhteydessä. Ovatko auton vauriot kaskovakuutuksesta korvattavia?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan tekemän vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli vaihtamassa autoon talvirenkaita 29.10.2021, kun auto liukui nostotunkin päältä aiheuttaen vaurioita auton helmapeltiin. Asiakas haki korvausta sattuneesta vahingosta auton kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 16.11.2021 kielteisen päätöksen vedoten auton vauriotarkastuksessa tehtyihin huomioihin. Tarkastuksessa todettiin, että auton pohjassa on nostotyyny kynnyksen alla, josta autoa tulisi tunkilla nostaa. Vakuutusyhtiön mukaan tunkki on asetettu 15–20 cm nostotyynyn takapuolelle. Vakuutusyhtiön kannan mukaan kyseessä on näin ollen käsittely- tai työvirhe, josta aiheutuvia vahinkoja vakuutuksesta ei korvata.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön päätös on virheellinen ja perustuu virheellisiin olettamuksiin tunkin sijainnista nostotapahtumassa. Asiakas toteaa, että auton korjausliikkeen ottamista valokuvista ilmenee, että vauriot ovat nostotyynyn välittömässä läheisyydessä, ei 15–20 cm nostotyynyn takana, kuten vakuutusyhtiö on väittänyt. Asiakkaan mukaan vaurioiden sijainti todistaa, että autoa on nostettu oikeaoppisesti nostotyynyn kohdalta ja tunkki on liukunut nostotyynyltä vaurioittaen autoa. Asiakas toteaa, että jos autoa olisi nostettu väärästä kohdasta, olisi vaurio sattunut jo autoa nostettaessa, eikä auton takapyörää olisi tällöin pystynyt irrottamaan. Asiakas selventää myös tunkin osuutta vahingossa. Asiakas toteaa, että tunkin nostotyyny oli ehjä ennen nostotapahtumaa, mutta auton nostamisen jälkeen nostotyyny oli haljennut. Näin ollen asiakas pitää mahdollisena, että vahingon aiheuttaja on ollut nostotyynyn rikkoutuminen auton nostamisen yhteydessä.

Asiakkaan 1.7.2022 toimittamassa lisäkirjelmässä asiakas toteaa nostaneensa kyseisen korimallin autoja yhdeksän vuoden ajan ja tietävänsä mistä kohtaa autoa tulee tunkilla nostaa. Asiakas myös lisää, että auton nostaminen tunkilla onnistui ja auto pysyi ilmassa niin pitkään, että toinen takarengas saatiin poistettua, ennen kuin auto liukui tunkilta.

Vakuutusyhtiön 6.6.2022 toimittaman vastineen mukaan vahinko on aiheutunut auton nostamisesta tunkilla siihen soveltumattomasta kohdasta. Vakuutusyhtiön teknisen asiantuntijan lausunnon mukaan vauriotarkastuksen tehneen korjaamon ottamista valokuvista näkee, että tunkki on ollut nostohetkellä pohjamuovin päällä olevan pyöreän reiän kohdalla. Pohjamuovin liukkauden seurauksena tunkki on lähtenyt luistamaan suoraan sivulle ja aiheuttanut kynnysvauriot. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas on erehtynyt luulemaan pohjamuovin uloketta oikeaksi nostopaikaksi. Vakuutusyhtiön mukaan autoa ei olisi pitänyt nostaa kyseisestä kohdasta, joten kyseessä on vakuutuksen yleisten rajoitusehtojen mukainen tapahtuma, jota ei näin ollen korvata vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) ehtokohdan 3.1 (Törmäysturva) mukaan törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma (…).

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset), alakohdan 1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvolle sen suunnittelu-, asennus-, huolto-, käsittely- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko autolle aiheutuneet vauriot korvata auton kaskovakuutuksesta.

Yleisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Jos vakuutusyhtiö puolestaan haluaa vedota korvausvastuutaan rajoittavaan vakuutuksen rajoitusehtoon, vakuutusyhtiöllä on näyttötaakka rajoitusehdossa tarkoitetun syyn olemassaolosta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattavan tapahtuman on oltava äkillinen, ennalta arvaamaton, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Vakuutukseen sovellettavien rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa muun muassa vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvolle muun muassa sen käsittely- tai työvirheestä.

Asiakkaan kertoman mukaan hän on nostanut autoaan tunkilla vaihtaakseen autoon talvirenkaat. Auto on pysynyt ilmassa jonkun aikaa, mutta valunut lopulta tunkin päältä alas. Tunkilta valumisen seurauksena auton helmapelti on vaurioitunut. Asiakkaan toimittamien valokuvien perusteella auton vauriot ovat viistosti auton pohjassa olevan nostotyynyn vieressä. Kyse on naarmuista auton pohjassa sekä isommasta lommosta auton helmapellissä. Vauriokuvien perusteella auton pohjan vauriot ovat aiheutuneet ulkoisesta tapahtumasta. Asiakas on toimittanut valokuvia myös rikkoutuneesta tunkista ja sen nostotyynystä. Kuvista käy ilmi, että tunkin nostotyyny on vaurioitunut ja tyyny on haljennut.

FINE toteaa asiassa olevaan riidatonta, että asiakkaan auton vauriot ovat aiheutuneet auton noston yhteydessä. Asiassa esitetty selvitys tapahtumien kulusta koostuu auton vauriojäljistä otetuista kuvista, asiakkaan kertomuksesta sekä vakuutusyhtiön vauriojälkien perusteella esittämästä näkemyksestä. FINE katsoo, ettei vauriojälkien perusteella voida tässä yksiselitteisesti todeta, miten vauriot ovat syntyneet. FINEn näkemyksen mukaan auton vauriojäljet kuitenkin sopivat asiakkaan kertomuksen mukaisesti aiheutuneiksi, huomioiden myös tunkin kumisen nostotyynyn rikkoutumisen. Koska vahinko on sattunut autoa tunkilla nostaessa, on vahingon aiheuttanut vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi määritelty äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, ja vakuutusyhtiöllä on näin ollen näyttötaakka korvausvelvollisuuttaan rajoittavan syyn olemassaolosta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole varmuudella pääteltävissä, että vahinko olisi aiheutunut siitä, että autoa olisi nostettu tunkilla väärästä kohdasta. Asiassa jää näin ollen näyttämättä, että auton vauriot olisivat johtuneet vakuutukseen sovellettavien rajoitusehtojen mukaisista ajoneuvon huolto-, käsittely- tai työvirheistä.

Näillä perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole ollut perusteltua syytä evätä asiakkaan korvausta ja suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen asiakkaalle.                                   

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen asiakkaan autolle aiheutuneista vaurioista.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Talvitie

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia