Haku

FINE-045288

Tulosta

Asianumero: FINE-045288 (2022)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 31.08.2022

Opintolaina. Sovellettavat ehdot. Kokonaiskorko.

Tapahtumatiedot

Asiakas on nostanut 12.8.2016 allekirjoitetulla velkakirjalla opintolainan pankista. Velkakirjan ehdon mukaan siitä perittävä korko on 0,500 %-yksikköä yli 12 kk euribor-koron. Pankki on uudistanut opintolainoja koskevia yleisiä ehtojaan 1.1.2017 alkaen. Kyseisissä uusissa ehdoissa ei ole alkuperäisten yleisten ehtojen mukaista mainintaa, jonka mukaan velankorkoa laskettaessa viitekoron arvo olisi aina vähintään 0 %.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että lainan  korkoa korjataan takautuvasti 1.1.2017 alkaen niin, että kokonaiskorko on marginaalin (0,500 %) ja 12 kuukauden euribor-koron summa kuitenkin niin, että lainan kokonaiskorko ei voi olla negatiivinen.

Vaatimustaan asiakas perustelee sillä, että allekirjoitushetkellä voimassa olleiden yleisten ehtojen mukaan "vaihtuvakorkoisen velan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista" ja "velan korkoa laskettaessa viitekoronarvo on aina vähintään 0 %". Edelleen ehtojen "Pankilla on oikeus muuttaa luottosopimusta ilmoittamalla muutoksista velalliselle pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. – Muussa tilanteessa velallisen katsotaan hyväksyneen pankin ehdottamat sopimusehtojen muutokset, ellei velallinen muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä". Uudet ehdot ovat tulleet voimaan 1.1.2017 alkaen, eikä niissä ole mainintaa, että velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo olisi aina vähintään 0 %.                                         

Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on yleisten ehtojen mukaisesti muuttanut luottosopimusta, eikä muutos ole vähentänyt velallisen oikeuksia. Uudet ehdot ovat tulleet voimaan 1.1.2017 alkaen, koska asiakas ei ole niitä vastustanut. Päinvastoin kuin pankki väittää, sanamuodon mukaisesti näitä ehtoja tulisi soveltaa 2017 alkaen kaikkiin sen myöntämiin opintolainoihin, riippumatta siitä milloin lainat on nostettu. Kyseisissä uusissa ehdoissa ei ole mainintaa, että niitä ei sovellettaisi myös aiemmin nostettuihin opintolainoihin. Asiakkaan mukaan joka tapauksessa kyse on vähintään epäselvyydestä, jota myös ns. epäselvyyssäännön mukaan tulisi tulkita sen sopimuspuolen vahingoksi, joka on laatinut ja muotoillut sopimustekstin ja että kyseinen sopimusehto viitekoron vähimmäisarvosta tulisi jättää ottamatta huomioon kohtuuttomana.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaan vaatimuksen ja toteaa, että ehtomuutoksen taustalla olevaa kuluttajansuojalain muutosta ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyihin luottosopimuksiin, mikä on todettu myös lain voimaantulosäädöksessä. Näin ollen 1.1.2017 voimaantulleet ehdot eivät vaikuta taannehtivasti asiakkaan ja pankin väliseen sopimukseen ja sen ehtoihin. Myöskään uudet ehdot eivät sisällä mainintaa siitä, että niitä sovellettaisiin myös ennen ehtojen voimaantuloa tehtyihin luottosopimuksiin.

Pankki korostaa myös, että uusien yleisten ehtojen otsikossa todetaan ”Käytössä 1.1.2017 alkaen”, minkä johdosta niitä sovelletaan yksiselitteisesti kyseisen päivämäärän jälkeen solmittuihin uusiin luottosopimuksiin. Pankki tuo myös esiin, että se voi ylipäätään muuttaa velan ehtoja vain rajoitetusti. Yleisten ehtojen mukaan pankilla on oikeus muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta etukäteen velalliselle. Pankki voi myös muuttaa velan ehtoja, mikäli muutos johtuu lain muutoksesta. Jälkimmäisessä tilanteessa muutos tulee voimaan ilman velallisen hyväksyntääkin.

Pankki ei ole muuttanut ennen vuotta 2017 tehtyjen luottojen ehtoja eikä ole ollut siihen myöskään velvollinen. Asiakkaan opintolainaan sovelletaan siten velkakirjan allekirjoitushetkellä vuonna 2016 voimassa olleita ehtoja, joiden mukaan viitekoron arvo ei voi olla negatiivinen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Valtion takaaman opintolainan ehdot, käytössä 1.1.2017 alkaen
  • alkuperäiset velan ehdot, Valtion takaama opintolaina 2015
  • asiakkaan allekirjoittama velkakirja 12.8.2016
  • asiakkaan toimittama kuvakaappaus pankin sivuilta
  • pankin ja asiakkaan välistä reklamaatiokeskustelua
  • asiakkaan ja FINEn välistä keskustelua tapauksen neuvontakäsittelyn yhteydessä

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asian ratkaisemiseksi arvioitava, ovatko osapuolten välisen luottosopimuksen ehdot muuttuneet osapuolten omasta aloitteesta tai muulla perusteella asiakkaan esittämän mukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Velkakirjan Velan korko -kohdan mukaan
Velasta perittävä korko on 0,5000 %-yksikköä yli seuraavan viitekoron:
12 kuukauden euriborkorko.
Viitekoron arvon muutos vaikuttaa velasta perittävään korkoon velan yleisten ehtojen kohdan 3.2 mukaisesti

Valtion takaaman opintolainan velan yleisten ehtojen (vuosi 2015) kohdan 3.1 (Vaihtuvakorkoisen velan korko) mukaan
Vaihtuvakorkoisen velan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista.
Velan yleisten ehtojen kohdan 3.2 (Viitekoron arvon muutoksen vaikutus velan korkoon) mukaan
Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0 %  
Euriborkorko
[…]
Velan viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivää edeltävän arkipäivän arvon mukaiseksi. […] Velan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut.

Valtion takaaman opintolainan yleisten ehtojen (vuosi 2017) kohdan 3.1 (vaihtuvakorkoisen velan korko) mukaan
Vaihtuvakorkoisen velan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista.
Velan yleisten ehtojen kohdan 3.2 (Viitekoron arvon muutoksen vaikutus velan korkoon) mukaan
Euriborkorko
[…]
Velan viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivää edeltävän arkipäivän arvon mukaiseksi. […] Velan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut.

Sekä vuoden 2015 että 2017 yleisten ehtojen mukaan pankilla on oikeus muuttaa luottosopimusta ilmoittamalla muutoksista velalliselle pysyvällä tavalla etukäteen silloin, kun muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Velalliselle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Muutos tulee voimaan ilman velallisen hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muussa tilanteessa velallisen katsotaan hyväksyneen pankin ehdottamat sopimusehtojen muutokset, ellei velallinen muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.

Asian arviointi

Riidatonta asiassa on, että luottosopimusta solmittaessa vuonna 2016 sopimusehdoissa on pankin ja asiakkaan välillä sovittu, että "vaihtuvakorkoisen velan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista" ja "velan korkoa laskettaessa viitekoronarvo on aina vähintään 0 %".

Sopimusehtojen mukaan pankilla on ollut mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoa, kuten velan korkoehtoa, asiakkaan eduksi sopimuksessa sovitulla muutosmenettelyllä ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Pankkilautakunta toteaa, että asiassa saadun selvityksen perustella pankki ei ole tätä mahdollisuutta asiakkaan kohdalla käyttänyt. Sen sijaan pankki on vuonna 2017 lainsäädännön muutosten johdosta laatinut uudet sopimusehdot 1.1.2017 jälkeen solmittaviin uusiin luottosopimuksiin, jossa korkoehdosta on poistettu kohta: "velan korkoa laskettaessa viitekoronarvo on aina vähintään 0 %". Nämä uudet, asiakaskunnalle edullisemmat sopimusehdot eivät kuitenkaan ole tulleet osaksi asiakkaan voimassa olevaa luottosopimusta. Kyseisellä lainsäädännön muutoksella ei ole ollut suoraan taannehtivia vaikutuksia lain voimaantuloa ennen solmittuihin luottosopimuksiin, mikä on lainsäädännön valmisteluasiakirjoissa myös selvyyden vuoksi todettu.

Lautakunta toteaa, että käsiteltävän luottosopimuksen osalta ei siten ole tehty osapuolten eikä myöskään lainsäätäjän aloitteesta toimia, joiden myötä sopimuksen ehdot olisivat muuttuneet alkuperäisistä. Ehtoja tai niiden muotoilua ei myöskään tältä osin ole pidettävä epäselvinä tai asiakkaan esittämän mukaisesti kohtuuttomina.  

Lopputulos

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää                                    
Sihteeri Sainio

Jäsenet

Ahlroth
Atrila
Laine
Tervonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia