Haku

FINE-045262

Tulosta

Asianumero: FINE-045262 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2022

Toiminnan vastuu. Rajoitusehto. Virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaaminen tai työn uudelleen tekeminen. Sopimusvastuu. Vakuutuksenottajan toimittaman ja asentaman ohjausyksikön oikosulku.

Tapahtumatiedot

T Oy oli toimittanut ja asentanut K Oy:n plasmaleikkuriin sen toiminnan ohjauskeskuksen huhtikuussa 2021. Laitteen servo-ohjaimet olivat alkaneet oireilla toukokuussa 2021, jolloin niistä oli tehty huoltotilaus valmistaja B Oy:lle. Valmistaja oli todennut servo-ohjaimen tehoyksikön vioittuneen ja toimitti tilalle uuden, joka saapui ja asennettiin laitteeseen heinäkuussa 2021. Laite oli toiminut hetken aikaa, kunnes sitä käytettäessä servojen ohjausyksikössä tapahtui oikosulku, joka rikkoi tehoyksikön sekä kaksi kappaletta ohjainyksiköitä. B Oy:n selvityksen mukaan oikosulku oli aiheutunut ohjainyksikön sisälle joutuneista metallilastuista. T Oy haki korvausta vastuuvakuutuksestaan rikkoutuneiden komponenttien 2 119,50 euron, tutkimusten ja mittausten vaatiman selvitystyön 2 800 euron sekä korjaustyön 1 680 euron eli yhteensä 6 599,50 euron kustannuksista.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 20.12.2021, että vahinko oli aiheutunut T Oy:n toimittamille ja asentamille osille. Kyse oli vahingosta, joka voitiin poistaa korjaamalla alkuperäisen työn tuloksen virheellisyys. Koska vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka johtui virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen tekemisestä, vahinkoa ei korvattu. Vakuutusyhtiö perusteli ratkaisuaan myös sillä, että kyse oli sopimusvastuusta, joka ei kuulunut vastuuvakuutuksen piiriin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

T Oy vaatii vahingon korvaamista toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

T Oy katsoo, että kaikki laitteet ja niiden asennukset oli tehty CE-vaatimusten mukaisesti ja laitteistoille oli suoritettu kaikki vaadittavat mittaukset ja tarkistukset ennen, kuin ne oli luovutettu asiakkaalle. Laitteisto oli myös koekäytetty ennen asiakkaalle luovuttamista ja se oli toiminut oikein luovutuksen jälkeen. T Oy:n mukaan ei myöskään tiedetty, miten metallilastut olivat joutuneet ohjainyksikön sisälle.

Vakuutusyhtiö myös toteaa vastauksessaan, ettei asiassa ollut selvinnyt, mistä syystä ja milloin metallilastut olivat päätyneet ohjainyksikköön. Vakuutusyhtiö toistaa vastauksessaan aiemmin esittämäänsä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko oli aiheutunut plasmaleikkurille, joka oli asennettu ja toimitettu toimeksiantosopimuksen perusteella T Oy:ltä K Oy:lle. Toimeksiantosopimuksen mukainen takuuaika oli yksi vuosi.

Laite ei ole toiminut sovitulla tavalla ja sen rikkoutuminen oli johtunut metallilastuista laitteen sisällä. Sillä, ettei T Oy tiennyt virheen syytä, ei ollut asian arvioinnin ja rajoitusehtojen kannalta merkitystä. Kyse on vahingosta, joka voitiin poistaa korjaamalla työn tuloksen virheellisyys eli tässä tapauksessa korjaamalla/uusimalla viallinen plasmaleikkurin ohjauskeskus.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kyse oli toiminnan vastuuvakuutuksesta nimenomaisilla rajoitusehdoilla 2.4 (Virheellinen työsuoritus), 2.5 (Myyty tai luovutettu tuote) ja 2.7 (Sopimusvastuu) korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta vahingosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

T Oy:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2021 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2 (Korvausrajoitukset) alakohdan 2.4 (Virheellinen työsuoritus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Alakohdan 2.5 (Myyty tai luovutettu tuote) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu
- myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu
- luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen oma ominaisuus taikka tuotteen tai siitä annetun tiedon tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus, eikä vahinkoa,
- joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

Alakohdan 2.7 (Sopimusvastuu) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Ratkaisusuositus

T Oy:llä voimassa ollut toiminnan vastuuvakuutus korvaa ehtojensa puitteissa ja voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuksenottajan vahingonkorvausvastuun piiriin kuuluvia vastuuvahinkoja. Vakuutuksen rajoitusehdoissa on rajattu vakuutuksesta korvattaviksi tulevien vahinkojen ja kustannusten piiriä. Toiminnan vastuuvakuutuksella ei pääsääntöisesti voida vakuuttaa elinkeinonharjoittajien tavanomaisen liikeriskin piiriin kuuluvia vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi siitä, ettei elinkeinonharjoittajan suoritus ole lopputulokseltaan tai ominaisuuksiltaan vastannut sovittua. 

Osapuolten kesken on erimielisyys siitä, rajautuvatko vahinko ja sen korjaustoimenpiteiden kustannukset tässä tapauksessa vakuutussopimuksen rajoitusehtojen perusteella vakuutusturvan ulkopuolelle.

Asiakirjojen mukaan T Oy oli solminut K Oy:n kanssa toimitussopimuksen, jossa se oli sitoutunut toimittamaan ja asentamaan K Oy:n plasmaleikkuriin automaation ja sitä ohjaavan ohjauskeskuksen. Asiasta FINElle toimitetun selvityksen perusteella itse K Oy:n plasmaleikkuri ei ollut vahingoittunut T Oy:n toimittamassa ohjauskeskuksessa tapahtuneen oikosulun seurauksena, mutta T Oy:ltä tilattuun toimitukseen kuuluneet ohjausyksikön ja automaation komponentit olivat vaurioituneet, ja ne oli vaihdettava. Vahingon aiheuttaneen oikosulun syyksi ovat saadun selvityksen mukaan paljastuneet ohjausyksilön sisällä olleet metallilastut.

FINE katsoo, että kyse on siten ollut T Oy:n tilaajalleen toimittaman ohjausyksikön virheellisyydestä huolimatta siitä, että syytä metallilastujen joutumiseen ohjausyksikön sisälle ei ole asiassa selvitetty. Kun myös muu mainitusta virheestä seurannut vahinko on kohdistunut T Oy:n sopimuksen perusteella K Oy:lle toimittamiin plasmaleikkurin automatiikan komponentteihin, kyse on ollut T Oy:n myymälle ja luovuttamalle tuotteelle aiheutuneesta vahingosta, joka on vakuutusehtojen kohdassa 2.5 rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Vaurioituneiden komponenttien selvitys- ja vaihtotyön osalta kyse on myös ollut vahingosta, joka on voitu rajoitusehdossa mainituin tavoin poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

Juuri lausutun lisäksi T Oy:n velvollisuus toimittaa K Oy:lle mainitut virheettömät plasmaleikkurin automaatiokomponentit on tässä tapauksessa perustunut vain osapuolten väliseen toimitussopimukseen. Rajoitusehdon 2.7 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Näin ollen kysymyksessä oleva vahinko jää tälläkin perusteella vakuutusturvan ulkopuolelle.

Edellä selostetuin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                
Esittelijä Paasikoski

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia