Haku

FINE-045077

Tulosta

Asianumero: FINE-045077 (2022)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 12.09.2022

Perävetolaitteen rikkoutuminen. Rajoitusehto. Moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutuminen. Ovatko vakuutusehdot harhaanjohtavia? Meriveden pääsy moottoritilaan. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi 10.8.2021 aukealla ja aallokkoisella merellä veneellään, kun veneen perävetolaite hajosi äkillisesti. Veneestä hävisi yhtäkkiä veto ja kierrokset nousivat. Vaihde taaksepäin toimi, mutta vaihde eteenpäin ei kytkeytynyt. Vene hätäankkuroitiin väylälle odottamaan meripelastajia. Koska näiden tuloon olisi mennyt yli puolitoista tuntia, ja reilusti yli 50 cm korkea aallokko aiheutti veneessä olevalle huonovointisuutta, päätti asiakas lähteä kohti lähtösatamaa.

Veneellä pystyi vielä peruuttamaan ja asiakas alkoi peruuttaa venettä aallonnopeudella myötäaallokkoon väylän suuntaisesti. Hetken päästä asiakas huomasi veneeseen tulevan reilusti vettä, ensin moottoritilaan ja sitten ajohyttiin. Merivesi vaurioitti moottoritilan laitteita ja rakenteita.

Matkanteon katkeamisen syyksi paljastui perävetolaitteen eteenpäin vievän hammaspyörän katkeaminen kytkinkartion juuresta.

Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan vetolaitteen ajopuolen vetoratas oli katkennut äkillisesti kesken matkan. Veneellä pääsi vielä takaperin. Vesi oli päässyt veneen sisään venettä peruuttaessa moottoritilan ilmanottoaukkojen kautta, aaltojen lyödessä uimatason päälle.

Vakuutusyhtiö ei korvannut perävetolaitteen tai moottoritilan vahinkoja, koska vakuutus ei kata moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista, eikä meriveden pääseminen veneen sisään venettä peruuttaessa ole vakuutusehdon tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Korvauspäätös ei muuttunut vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kun CE-merkitty vene lähes uppoaa muutaman minuutin myötäaallokkoon peruuttamisen seurauksena. Asiakas vaatii, että tapahtunut vahinko tulee korvata täysimääräisenä. Tämä koskee tarvittavia varaosia, mutta asiakkaan mukaan venettä talviteloille laitettaessa on havaittu, että myös turbo näyttäisi vaurioituneen vahingon yhteydessä.

Lisäksi asiakas kokee, että vakuutusyhtiön tulkinnan mukaan vakuutuksenottajan tulee arvata, mitkä ehtokohdat vakuutuksesta ovat voimassa, ja katsoo, että vakuutuskirjalle on merkitty harhaanjohtavasti, ettei moottorin ja voimansiirtolaitteiden rikkoutumisen kattava ehto VE736 olisi voimassa hänen sopimuksellaan. Vetolaitteesta asiakas tarkentaa, että se on mitoitettu voimakkaammalle moottorille kuin hänen veneessään on, eikä hajonnut kohta ole kuluva osa.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut annettuihin korvauspäätöksiin ja yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisuun, jotka pysyivät kielteisinä ensimmäistä korvauspäätöstä vastaavasti.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että kyseessä ei ole ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma. Vahinko ei ole korvattava, koska meriveden pääsyä veneen sisään ja moottoriin ei voida pitää vakuutussopimusehtojen tarkoittamana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

Vahingon äkillisyyttä ja ennalta-arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisen perustein. Näin ollen korvattavuuden arvioinnissa ratkaisevaa on, voidaanko veden pääsyn veneeseen katsoa johtuva ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä seikasta, ei se, onko se ollut veneessä oleville henkilöille ennalta-arvaamatonta.

Vesi on päässyt moottorin ilmanottoaukoista sisään sen vuoksi, että aallot ovat lyöneet uimatason päälle. Asiakas kertoo itse aaltojen olleen "reilusti yli 50 cm". Veneen peruuttaminen tämän korkuisessa aallokossa, vaikka se olisi myötäaallokko, ja tämän seurauksena veden pääsy veneen uimatasolle ei ole sellainen tapahtuma, jota objektiivisesti ja yleisen elämänkokemuksen mukaan voidaan pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana.

Vakuutusyhtiö toteaa myös, että vaikka kyseessä katsottaisiin olevan äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, ei se muuta sitä seikkaa, että vahinko ei tulisi myöskään korvattavaksi rikkoutumista koskevan rajoitusehdon vuoksi. Rajoitusehdon VE735 Rikkoutuminen mukaan vakuutus ei korvaa moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista. Rikkoutumisvahinko ja siitä seuranneet veden aiheuttamat vauriot eivät siis kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutusyhtiö on todennut asiakkaan väitteisiin vakuutusehtoja koskevasta epäselvyydestä, että vakuutuskirjassa on selkeästi eroteltu ne riskit ja turvat, jotka kyseisen asiakkaan sopimukseen kuuluvat. Vakuutusyhtiö katsookin, että voimassa olevat vakuutusehdot on lueteltu vakuutuskirjalla selkeästi.

Asiakkaan vakuutuskirjalla lukee voimassa olevien ehtojen tunnuksena VE700, ja sen alapuolelle on listattu kaikki tämän ehtokokonaisuuden osat, jotka sopimuksen osaksi ovat tulleet, otsikoittain. Vakuutuskirjalla ei lue voimassa olevien vakuutettujen riskien listassa "moottorin rikkoutuminen" eli ehtoa, jonka tunnus on VE736. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että asiakkaalle ei edes olisi voitu myöntää moottorin rikkoutumisturvaa VE736, sillä sitä ei myönnetä yli viisi vuotta vanhoille veneille ja se päättyy automaattisesti kymmenen vuoden iässä.

Asiakas on täydentänyt lisäkirjelmällä näkemyksiään veden pääsystä moottoritilaan. Asiakas arvioi veneen pituuden ja aallonpituuden olleen juuri sellaisessa suhteessa, että veneen perä on päässyt sukeltamaan osittain aallon sisään. Asiakas on lausunut vielä perälaitteen rikkoutuneen osan kestävyydestä ja vakuutusehtojen harhaanjohtavuudesta. Asiakas on myös huomauttanut rikkoutumisvakuutuksen myöntämisrajoituksista, ettei tuollaista tietoa löydy vakuutusehdoista. Asiakas on myös toistanut näkemyksensä, että asiassa on epäselvää vain se, onko kyseessä kaksi vai yksi vahinkotapahtumaa. Vetolaitteen vaurioituminen tulisi hänen mukaansa korvata ehdon VE736 ja vesivahingot ehdon VE735 nojalla.

Vakuutusyhtiö on tähän vielä täydentänyt, etteivät tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot ole olleet harhaanjohtavia.

Tapaukseen sovelletaan Venevakuutuksen VE700 ehtoja, joiden kohdassa VE730 määritellään vakuutusturvien sisällöt. Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Vakuutusturvan sisältö eli vakuutuksen riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuskirjaa täydentää vakuutusehdot, joissa vakuutusturvien sisältö on tarkemmin yksilöity.

Vakuutusyhtiö tarkentaa vielä, että vakuutuskirjan mukaisesti asiakkaan vakuutukseen valitut riskit ovat tulipalo VE731, luonnonilmiö VE733, rikos VE732, törmäys VE734, rikkoutuminen VE735, kuljettajan vastuu VE 760 ja oikeusturva VE770. Asiakkaalla ei ole vakuutuskirjan mukaisesti vakuutusturvaa moottorin rikkoutumisen VE736 varalta.

Sopimusehdot

Venevakuutusehdot VE700 (Voimassa 1.7.2019 alkaen)
[…]
Venevakuutusehtojen (voimassa 1.7.2019 alkaen) kohdan VE730 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä venevakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Veneturvaan voi valita veneelle ja vesiskootterille tulipalo-, rikos-, murto-, ilkivalta, luonnonilmiö-, törmäys-, rikkoutumis-, rahoitus-, veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskin. Lisäksi veneelle voi valita keskeytysriskin ja moottorin rikkoutumisriskin.
[…]

Ehtokohdan VE735 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman vakuutuksen kohteen rikkoutumisen.

Vakuutus ei korvaa
[…]
- moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista […]

Ehtokohdan VE736 (Moottorin rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa vakuutetun vapaa-ajankäytössä olevan veneen moottorille aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen. Moottorilla tarkoitetaan päämoottoria, sen voimansiirtoa ja potkuria.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko meriveden pääsy veneeseen ja siitä aiheutunut veneen moottoritilan ja sen laitteiden vaurioituminen vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, sekä siitä, kattaako asiakkaan vakuutusturva moottorin sisäisen rikkoutumisen.

Voimassa olevan oikeuden mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Vastaavasti jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutusehtojen rajoitusehtokohtaan, tulee sen osoittaa rajoitusehdon soveltuvuus tapaukseen.

Tapahtuman yhteydessä asiakkaan veneen perävetolaite on ensin hajonnut, minkä vuoksi veneellä ei voinut enää ajaa eteenpäin. Venettä on tämän jälkeen lähdetty peruuttamaan, jolloin merivesi on päässyt veneen moottoritilan ilmanottoaukkojen kautta sisään veneeseen aiheuttaen vaurioita.

FINE toteaa, että vakuutustapahtuma muodostuu lähtökohtaisesti tapahtumasta, joka on välittömänä syynä vahinkoseuraamukselle. Perävetolaitteen hajoaminen ei välittömästi aiheuttanut meriveden pääsyä moottoritilaan. Siten merivedestä aiheutunutta vahinkoa tulee arvioida perävetolaitteen rikkoutumiseen nähden erillisenä vahinkona.

Ehtokohdan VE730 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Ehdon mukaan ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Ehtokohdassa VE735 (Rikkoutuminen) puolestaan todetaan, että vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman vakuutuksen kohteen rikkoutumisen.

FINE toteaa vakuutusehdoissa asetetun korvattavuuden perusedellytykseksi, että kyse on äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta suoranaisesta esinevahingosta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisen perustein, ja korvattavuuden arvioinnissa tältä osin ratkaisevaa on, voidaanko veden pääsyn veneeseen katsoa johtuvan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Se, ovatko veneessä olleet henkilöt kokeneet tapahtuman ennalta-arvaamattomana, ei määritä vahingon korvattavuutta.

Vetolaitteen rikkoutumisen jälkeen asiakas on ensin ankkuroinut veneen hetkeksi, mutta on sitten päättänyt jatkaa matkaa. Tämä onnistui vain ajamalla venettä taaksepäin. Asiakas on kyseenalaistanut vahinkotarkastajan esittämän, että aallot ovat lyöneet uimatason päälle ja siitä ilmanottoaukoille, mutta hän on kuitenkin todennut, että veneen perä on voinut myötäaallokossa päästä sukeltamaan osittain aallon sisään. Esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo, että merivesi on päässyt moottoritilaan siksi, että venettä on ajettu perä edellä myötäaallokossa, jolloin vesi on noussut moottoritilan ilmanottoaukoille. Asiakkaan kertoma huomioiden FINE pitää asiassa sinänsä riidattomana, että merivesi on päässyt sisään moottoritilan ilmanottoaukkojen kautta.

FINE katsoo, että objektiivisesti arvioiden asiakkaan olisi tullut ymmärtää, että perä edellä ajaminen aallokossa nostaa veden pintaa veneen peräosaa vasten ja edelleen moottoritilan ilmanottoaukoille. Kyse on myös ollut tietoisesta toiminnasta, johon ei FINEn näkemyksen mukaan liity vakuutusehtojen edellyttämää äkillistä ja ennalta arvaamatonta, vahingon aiheuttanutta tapahtumaa. Siten FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä korvaamasta meriveden veneelle aiheuttamaa vahinkoa.

Asiassa on näytettyä ja riidatonta, että veneen vetolaitteen ajopuolen vetoratas on katkennut äkillisesti kesken matkan. Vaikka ehtokohdan VE735 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman vakuutuksen kohteen rikkoutumisen, niin kyseiseen ehtokohtaan sisältyvän rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista.

Koska rikkoutuneen osan on selvitetty olevan vetolaitteen tai siihen liittyvän voimansiirtolaitteen osa, katsoo FINE, että vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto soveltuu tapaukseen ja yhtiöllä on ollut oikeus olla korvaamatta vetolaitteen rikkoutumista.

Asiassa on lisäksi erimielisyyttä siitä, sisältääkö asiakkaan vakuutusturva kohdan VE736 mukaisen moottorin rikkoutumisturvan. Kohdan VE736 mukaan vakuutus korvaa vakuutetun vapaa-ajankäytössä olevan veneen moottorille aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen. Moottorilla tarkoitetaan päämoottoria, sen voimansiirtoa ja potkuria. FINE toteaa, että jos vakuutuksessa olisi kyseinen turva, vetolaitteen rikkoutumisen korvattavuutta voitaisiin arvioida tämän ehtokohdan perusteella.

FINE toteaa asiassa olevan riidatonta, että vakuutuskirjalla ei ole merkintää moottorin rikkoutumisturvasta. Asiakas on katsonut, että vakuutuskirjan merkinnät ovat harhaanjohtavia, koska vakuutuskirjalla on mainittu sopimukseen sovellettavien vakuutusehtojen ehtotunnuksena VE700 ja perävetolaitteen rikkoutuminen olisi korvattava tapahtuma kyseisten vakuutusehtojen kohdan VE736 perusteella. Vakuutusyhtiö on todennut ehtotunnuksen VE700 olevan koko venevakuutuksen tunnus, ja vakuutuskirjalle merkityt vakuutetut riskit vastaavat vakuutusehtojen kohdan VE730 Vakuutetut riskit otsikointia.

FINE toteaa, että yhtiön korvauspäätöksessään viittaaman venevakuutusehtojen kohdan VE730 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Kohdan toisessa kappaleessa on todettu, että vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Veneturvaan voi valita veneelle ja vesiskootterille tulipalo-, rikos-, murto-, ilkivalta-, luonnonilmiö-, törmäys-, rikkoutumis-, rahoitus-, veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskin. Lisäksi veneelle voi valita keskeytysriskin ja moottorin rikkoutumisriskin. Ehtokohdissa VE731–VE738 on määritelty edellä mainittujen turvien sisältö.

FINE toteaa, että ehtokohdassa VE730 on siten ensin kerrottu, mitä riskejä vakuutukseen voi valita ja sitten numeroiduissa kohdissa tarkemmin määritetty vakuutusturvan kattavuus kunkin riskin osalta. Vakuutusehdoissa edellä mainituissa kohdissa riskeistä käytetyt nimet ovat samat kuin vakuutuskirjalla kohdassa ’Vakuutetut riskit’ käytetyt nimet. FINE katsoo, ettei asiakkaan vakuutusturvan laajuudesta sopimusasiakirjojen sisältöä kokonaisuutena arvioiden synny perusteltua epäselvyyttä. Koska vakuutukseen ei vakuutuskirjan mukaan sisälly turvaa moottorin rikkoutumisriskin varalta ja koska vetolaitteelle aiheutuneet vahingot on rajattu rikkoutumisturvan ulkopuolelle, katsoo FINE, että vetolaitteen rikkoutuminen ei kuulu asiakkaan vakuutuksesta korvattaviin tapahtumiin.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa korvausta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Paasikoski                                                            

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia