Haku

FINE-045004

Tulosta

Asianumero: FINE-045004 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2022

Oliko vuokralainen vastuussa aiheutuneesta vesivahingosta? Tuottamus. Vesivahinko. Vuokralaisen vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettuna oleva vuokralainen on 28.4.2021 laittanut vuokranantajan omistaman pyykinpesukoneen päälle normaalilla tavalla. Noin 10 minuutin päästä vakuutettu huomasi, että pesukoneen kaapin alta tuli vettä lattialle ja sulki pesukoneen hanan. Vettä oli päässyt valumaan kaappiin ja kiinteistön rakenteisiin.  Asunto-osakeyhtiö vaati vakuutettua korvaamaan aiheutuneen vahingon ja vakuutettu haki korvausta edelleen omasta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutetun vastuuvakuutusyhtiö ilmoitti 23.6.2021 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta, koska vakuutettu ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vakuutusyhtiö totesi, että tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut, kun pyykinpesukoneessa olevasta reiästä on päässyt valumaan vettä rakenteisiin. Vakuutettu ei ole havainnut reikää koneessa aiemmin. Vahinko on aiheutunut koneen äkillisen ja arvaamattoman rikkoutumisen johdosta, eikä vahingon voida käytettävissä olevilla tiedoilla katsoa aiheutuneen vakuutetun virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä. 

25.11.2021 päivätyssä uudelleenkäsittelypäätöksessä yhtiö on todennut, että vakuutetun selvityksen mukaan pyykinpesukoneessa ei ole ollut havaittavissa reikää tai mitään muutakaan vikaa ennen vahinkoa. Vakuutettu on kertonut käyttäneensä pyykinpesukonetta tavanomaiseen huolelliseen tapaan ennen vahinkoa ja heti vahingon havaittuaan sulkeneensa hanan ja olleensa yhteydessä huoltoyhtiöön. Tapauksessa ei ole osoitettu, että pesukoneen rikkoutumisen seurauksena aiheutunut vesivahinko olisi aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ole näytetty vuokralaisen puolelle katsottavaa tuottamusta eikä korvausta vastuuvakuutuksen perusteella suoriteta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsineenä oleva As Oy on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta asiassa. As Oy katsoo, että ei ole pidettävä uskottavana, että tuollainen reikä pesukoneeseen olisi syntynyt käyttäjälle yllättäen. Näin ollen kyseessä on joka tapauksessa jokin vastuuvakuutuksessa vakuutetun henkilön tuottamuksellinen syy, koska muut uskottavat syyt voidaan laiteteknisesti sulkea pois. As Oy viittaa isännöitsijän viestiin, jossa todetaan, että vauriokohtaa katsoessa ymmärtää, että jos konetta on käytetty oikein, ei pesurummusta ole voinut tulla mitään, joka olisi voinut osua konetta käytettäessä tuohon osaan rungossa. Konerikko ja sen käyttäminen ovat kaksi eri tapahtumaa. Vahinko on aiheutunut siitä, että rikkinäistä konetta on käytetty ainakin tuo yksi kerta, joka on aiheuttanut vesivahingon. Vahinko tulisi korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö viittaa 12.1.2022 päivätyssä vastineessaan tapahtumatietoihin ja asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja katsoo edelleen, että ratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta selvitystä tai perusteta, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiasta. Vakuutetulla ei ole ollut lisättävää asiassa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 lähtien) kohdan 8.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta ja oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus vastuuvakuutuksesta.

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus.

Vahingosta saatujen tietojen perusteella vuokralaisena ollut vakuutettu oli laittanut vuokranantajan omistaman pyykinpesukoneen normaalisti päälle ja huomannut noin 10 minuutin kuluttua koneen käynnistämisestä, että pesukoneen alta oli tullut vettä lattialle. Vakuutetun selvityksen mukaan vakuutettu ei ollut huomannut pesukoneessa reikää tai mitään muutakaan vikaa ennen vahinkoa. Vakuutetun käsityksen mukaan reikä oli syntynyt saman pesukerran aikana, jonka yhteydessä pesukone oli päästänyt vedet lattialle. Kartoitusraportin mukaan pesukoneen rummun yläpuolella oleva muoviosa oli rikki. 

FINE toteaa, että vuokralaisen vastuu asunto-osakeyhtiötä kohtaan edellyttää tuottamusta. Vuokralainen on siis velvollinen korvaamaan sellaiset vahingot, jotka vuokralainen on aiheuttanut laiminlyönnillään tai huolimattomalla menettelyllään. Lain vuokralaiselle asettama velvoite huoneiston huolelliseen hoitamiseen ei siten merkitse sitä, että pelkkä jonkin vahingon aiheutuminen vuokra-aikana perustaisi automaattisesti vahingonkorvausvastuun tästä vahingosta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa toimitetun selvityksen perusteella vakuutettuna oleva vuokralainen on laittanut pyykinpesukoneen normaalisti päälle, eikä hän tuolloin ole havainnut pesukoneen muoviosassa reikää tai muuta vikaa. Vakuutetun käsityksen mukaan reikä on syntynyt saman pesukerran aikana, jonka yhteydessä vesivahinko aiheutui. Vahingonkärsineenä olevan As Oy:n käsityksen mukaan ei ole uskottavaa, että tuollainen reikä pesukoneeseen olisi syntynyt käyttäjälle yllättäen.

FINE toteaa asiassa jääneen epäselväksi, mistä syystä pesukoneeseen oli tullut reikä, josta vesi pääsi valumaan lattialle ja rakenteisiin. FINElle toimitetusta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että vakuutettu olisi havainnut vaurioita koneessa ennen vahinkoa tai, että hän olisi omalla toiminnallaan aiheuttanut reiän koneen muoviosaan.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, että asiassa jää näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut vuokralaisen huolimattomuudesta, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole korvausvelvollisuutta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia