Haku

FINE-044973

Tulosta

Asianumero: FINE-044973 (2022)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2022

Traktorin vakuutus. Törmäysvahinko. Kysymys siitä, oliko traktorin voimansiirron myöhemmin havaittu laakerivaurio aiheutunut törmäyksestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan traktori oli ollut pysäköitynä tien oikeaan reunaan traktoriin kytketyn peräkärryn rengasrikon takia. Työkone oli törmännyt 3.11.21 peräkärryyn osuen sen vasempaan takarenkaaseen. Vahinkoilmoituksen 29.11.2021 mukaan traktori oli törmäyksen voimasta liikahtanut eteenpäin ja sen vaihteistoon oli tullut vaurioita.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta traktorin vaurioita korvauspäätöksessä 14.12.2021 vedoten vahinkotarkastajansa raporttiin tarkastuksesta 29.11.2021. Tarkastajan arvion mukaan vahinkotapahtuma ei ollut sellainen, jossa traktorin vaihteiston sisäinen laakeri olisi voinut rikkoutua. Vaurio rajoittui traktoriin kytkettyyn perävaunuun. Vakuutusehtojen mukaan törmäysvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut iskusta, törmäyksestä tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Yhtiön mukaan traktorin vaurioiden ei ollut osoitettu aiheutuneen ulkoisesta iskusta, törmäyksestä tai muusta niiden kaltaisesta syystä.

Asiakkaan vaatimukset

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Lakaisukone oli törmännyt aamulla pimeän aikaan harjakoneen oikealla kulmalla traktoriin kytketyn peräkärryn telin vasempaan takarenkaaseen. Lakaisukoneen omamassa oli 5800 kg. Peräkärryn kuorman ja kärryn yhteispaino oli yli 20 000 kg. Peräkärryn jarruja ei ollut kytketty. Lakaisukoneen kova törmäys oli siirtänyt peräkärryn massaa eteenpäin ja samalla traktoria. Traktorin ollessa pysäköitynä neliveto ja etuakselin jarru oli kytketty kiinni.

Vakuutuksenottaja vetoaa huoltopäällikkö E.P:n 18.11.2021 päivättyyn lausuntoon, jonka mukaan traktori oli tullut korjaamolle kardaaniakselin takapään öljyvuodon vuoksi 10.11.2021. Kardaanijarru oli purettu korjaamolla jarrun akselin huulitiivisteen vaihtamiseksi. Tällöin oli havaittu, että nelivedon ulostuloakselin laakeri oli tuhoutunut ja aiheuttanut akselitiivisteen hajoamisen, öljyvuodon sekä suurempia vaurioita voimansiirrossa. Muun muassa laakerin kansi ja akseli olivat vaurioituneet. Kardaanijarru oli uusittu vuonna 2020 ja traktoria oli huollettu säännöllisesti tehtaan huolto-ohjelman mukaan merkkihuollossa. Lausunnon mukaan vauriot olivat seurausta törmäyksen aiheuttamasta iskusta kardaanijarrun päähän.

Vakuutuksenottaja on toimittanut valokuvia, jossa on kuvattu lakaisukoneen ja traktorin peräkärryn vaurioita. Traktori oli ollut törmäyksen jälkeen töissä 10.11.2021 asti ennen öljyvuodon ilmenemistä. Vakuutuksenottajan mielestä voimansiirron vaurion kehittyminen oli alkanut törmäyksestä. Saatujen tietojen mukaan lakaisukoneen törmäys oli ollut voimakas. Kone oli ollut siirtoajossa ja sen huippunopeus oli noin 35 km/h.

Palveluntarjoajan vastine

Vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt laakerin rikkoutumisen johtuneen mistään vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta, kuten törmäyksestä. Laakeri ei voinut rikkoutua vakuutuksenottajan kertomasta kuormituksesta, sillä siihen ei kohdistunut sen suuntaista voimaa eivätkä vauriot näin ollen olleet alkaneet kehittyä törmäyksestä. Tyypillisesti laakerivaurio ja muut siitä seuraavat vauriot aiheutuvat puutteellisesta voitelusta, ylikuormituksesta tai muusta vastaavasta syystä.

Peräkärryn ja työkoneen vauriot eivät kertoneet voimakkaasta törmäyksestä. Työkone oli ehtinyt tehdä väistöliikkeen vasemmalle ennen törmäystä ja sen harjalaatikko oli osunut peräkärryn vasempaan takarenkaaseen, joka oli ottanut iskun vastaan. Valokuvien perusteella peräkärryn takavalo ja lokasuoja olivat vaurioituneet. Peräkärryn vetoaisan vetosilmukka oli ehjä ja perävaunun jousituksen osat olivat paikoillaan. Ajoneuvoyhdistelmä ei ollut liikkunut törmäyksen voimasta, sillä kärrystä irronnutta maa-ainesta oli vain pyörän ja peräkärryn ympärillä putoamiskohdassaan, mutta ei lainkaan pyörän alla, missä sitä pitäisi olla, jos yhdistelmä olisi liikkunut eteenpäin. Peräkärryn oikealla puolella rikkoutuneen takarenkaan kohdalla ei myöskään näkynyt liukumis- tai pyörimisjälkiä. Renkaan sivussa ja lokasuojassa oli vaakasuuntaiset taaksepäin suuntautuneeseen liikkeeseen viittaavat jäljet.

Vahinkotarkastajan mukaan valokuvista ei voitu todeta nelivedon/seisontajarrun akselille tulleen törmäyksestä suoraa iskua, joka rikkoisi traktorin vaihteiston sisällä olevan yhden laakerin. Korjaamon lausunnon perusteella vahinkomekanismi, jossa törmäysvoima olisi välittynyt etuakselille ja rikkonut laakerin, ei ollut mahdollinen. Akselista ei kohdistunut laakeriin sellaisia voimia, jotka olisivat voineet rikkoa sen. Akseliin välittyvä voima oli luonteeltaan pyörittävä. Laakerin tehtävä oli pyöriä eikä ehjä laakeri voinut hajota pyörivästä voimasta, joka siihen oli vahingossa mahdollisesti tullut. Laakeri ei vastaanottanut pitkittäissuunnassa tulevia kuormia vaan se tuki akselin pyörimistä välyksettömästi ja piti akselin paikallaan. Laakeri ei vastaanottanut vääntöä, vaan ainoa voima oli pyöriminen.

Kardaanijarru oli akselin toisessa päässä. Sen tehtävä oli estää akselin ja samalla renkaiden pyöriminen. Kardaanijarru ei päästänyt akselia pyörimään, mutta laakeriin ei kohdistunut mitään voimaa siitä, että kardaanijarru piti pyöriä paikallaan. Akseliin välittyi kardaanijarrun kautta vain pyörittävä voima, ja vaikka kardaanijarru pyrki estämään renkaan liikkeen, akselin kautta ei välittynyt laakerille sellaista voimaa, joka rikkoisi sen. Laakeri ei voi saada mitään vääntöä tai iskua. Akselin boorit olivat ehjät eikä niissä ollut havaittavissa vikaa. Vain liian suuri pyörittävä voima voisi katkaista akselin tai vääntää booria kierteelle, mitä ei ollut tapahtunut. Tällöinkään laakeri ei vaurioituisi väännöstä. Traktorissa havaittuja vaurioita syntyi tyypillisesti laakeriin, jos akseli pyöri ja heilui reunasta reunaan. Kunnossa oleva akseli pyöri, muttei heilunut.

Vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka aiheutui traktorille tai sen osalle kulumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä taikka puutteellisesta voitelu- tai hydrauliöljyn kierrosta moottorille, vaihteistolle tai hydrauliikalle. Ajoneuvon säännöllinen huolto ei poistanut sisäisen rikkoutumisen tai kulumisen mahdollisuutta.

Sopimusehdot

Sovellettavien maatilavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) maataloustraktorivakuutuksen kohdan 3 (Vakuutusturvan sisältö ja korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksenottaja voi valita kullekin vakuutettavalle maataloustraktorille haluamansa turvatason. Turvataso on merkitty vakuutuskirjaan. Kaikkia turvatasoja koskevat rajoitukset ovat jäljempänä kohdassa 3.7.

Perusturvataso
Perusturva korvaa kohdissa 3.1–3.5 kerrotuista vakuutustapahtumista aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtojen kohdan 3.5 (Törmäysvahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut maataloustraktorille sen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä sekä renkaan rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan vakuutettua maataloustraktoria toisella kulkuneuvolla kuljetettaessa aiheutunut vahinko.

Ehtojen kohdan 3.7 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
− traktorille tai sen osalle kulumisesta, jäätymisestä, syöpymisestä, ruostumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä tai toimintakyvyn lakkaamisesta
− puutteellisesta ilman, voitelu- tai hydrauliöljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille, vaihteistolle tai hydrauliikalle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottajan traktorin rikkoutuminen johtunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä.

FINE toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta ja vahingon määrästä. Jos vakuutusyhtiö vetoaa rajoitusehtoon, sen tulee puolestaan näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut maataloustraktorille sen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä sekä renkaan rikkoutuminen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, jäätymisestä, syöpymisestä, ruostumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä tai toimintakyvyn lakkaamisesta.

Vakuutuksenottaja on vedonnut korjaamon huoltopäällikön lausuntoon, jonka mukaan laakerivaurio on ollut seurausta törmäyksen aiheuttamasta traktorin voimansiirron kardaanijarrun päähän kohdistuneesta iskusta. Vakuutusyhtiön tarkastajansa raporttiin perustuvan kannan mukaan törmäyksen aiheuttama iskuvoima ei ole voinut rikkoa traktorin vaihteiston sisällä olevaa yhtä laakeria. Vakuutusyhtiön mielestä peräkärryn ja työkoneen vauriot eivät myöskään viitanneet voimakkaaseen törmäykseen.

FINE toteaa, että asiakirjojen mukaan traktorin voimansiirrossa havaitut vauriot ovat aiheutuneet voimansiirtoon kuuluneen laakerin rikkoutumisesta. FINEn näkemyksen mukaan asiasta saadun selvityksen perusteella pelkän vapaasti pyörivän laakerin rikkoutuminen törmäyksessä ilman, että vaurioita olisi samalla todettu myös muissa kardaanijarrun kytkettynä ollessa lukittuina olleissa komponenteissa, joihin törmäysvoima on välittömämmin kohdistunut, on pidettävä lähtökohtaisesti epätodennäköisenä. Asiakirjaselvityksen mukaan vauriota ei myöskään ollut havaittu heti 3.11.2021 sattuneen törmäyksen jälkeen, vaan traktori oli ollut sitä ennen ajossa 10.11.2021 saakka ennen öljyvuodon ilmenemistä. FINEn näkemyksen mukaan tämäkin seikka puhuu laakerin välitöntä törmäysvauriota vastaan. Välitöntä törmäysvoimaa heikentäneenä tekijänä on lisäksi ollut kuormatun perävaunun huomattavan suuri massa verrattuna siihen törmänneen työkoneen painoon.

Selostamillaan perusteilla FINE katsoo, että traktorin voimansiirron vaurioiden todennäköisimpänä aiheuttajana on pidettävä laakerin käytönaikaisesta kulumisesta johtunutta rikkoutumista. Vakuutusehdoissa kulumisesta traktorille tai sen osalle aiheutunut vahinko on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön päätös on siten vakuutusehtojen mukainen, eikä FINE suosita siihen muutosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                
Esittelijä Taivalantti

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia