Haku

FINE-044445

Tulosta

Asianumero: FINE-044445 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2022

Esinevahingon korvaaminen. Korvauksen määrä. Omavastuun vähentäminen. Oliko kyseessä vakuutuksenottajan suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja R Oy:n toimeksiantona oli As Oy:n saunan paneloinnin ja lauteiden uusiminen. Vakuutettu jätti muovia ja puukappaleen kiukaalle ja kun kiuas 27.10.2021 illalla automaattisesti meni päälle, tuli kohteeseen palo- ja savuvahinko. R Oy on hakenut korvausta aiheutuneesta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvannut vastuuvakuutuksesta suihkutilalle, oleskelutilalle, WC-tilalle ja käytävätilalle aiheutuneiden haju- ja nokihaittojen puhdistustyöt ja korjaukset. Päätöksessään 9.11.2021 vakuutusyhtiö on todennut, että saunatilan ja kiukaan vaurioituminen ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella, koska niiltä osin vahinko on aiheutunut rajoitusehdossa 3.2.3 tarkoitetulle työn kohteelle sekä työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneelle omaisuudelle, joka on ollut R Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä päätös ei muuttunut.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

R Oy on pyytänyt vahingon korvattavuudesta FINEn ratkaisusuositusta. R Oy toteaa valituksessaan, että As Oy hoiti kaikki urakan valmistelut As Oy:n oman huoltoyhtiön kanssa. Valmistelut sisälsivät R Oy:n mukaan työn informoinnin osakkaille ja kiukaan kytkemisen pois päältä. Työn kuluessa kiuas kuitenkin meni illalla automaattisesti päälle. Kiuasta ohjataan sähkökaapista etäohjauksella, eikä R Oy:llä ole ollut pääsyä sinne. R Oy toteaa lisäksi, että As Oy ja isännöitsijä ovat sopineet uuden kiukaan hankinnasta keskenään ja hankinnan on katsottu kuuluvan R Oy:lle. R Oy katsoo, ettei uutta kiuasta olisi tarvinnut hankkia, koska vahingoittuneen kiukaan olisi voinut puhdistaa. R Oy vaatii, että kiukaan hankkimisesta aiheutuneet kulut korvataan vastuuvakuutuksesta omavastuuta vähentämättä.

Lisäkirjeessään R Oy toteaa vielä, että ennen vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusyhtiön tarkastaja ja taloyhtiön isännöitsijä olivat keskustelleet vahingosta puhelimessa. Isännöitsijä oli ilmoittanut taloyhtiön tarvitsevan uuden kiukaan ja tämän jälkeen vakuutustarkastaja soitti R Oy:lle ja kysyi, hankkiiko vakuutusyhtiö omalta alihankkijalta kiukaan vai hankkiiko urakoitsija sen. R OY ilmoitti puhelimessa, että kiuas hankitaan paikalliselta Harvia-edustajalta. R Oy katsoo, että vakuutusyhtiön tarkastaja antoi ymmärtää vakuutuksen korvaavan kiukaan. Todellisuudessa vanha kiuas olisi ollut toimintakuntoinen kivien vaihdolla.

Toisessa lisäkirjeessään R Oy toteaa, että toisin kuin yhtiö väittää, urakkatyö ei vahingon sattuessa ollut valmis. Saunan paneloinnin pohjatöitä oli vasta aloitettu ja saunan panelointityö valmistui noin viikon päästä yhteydenotoista. Varsinaisen panelointityön jälkeen tehtiin kiukaan asennus.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa ja viitannut niissä esitettyihin perusteluihin ja vakuutuksen ehtoihin. Vaurioitunut kiuas oli ollut työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä ja se on ollut rajoitusehdon 3.2.3 tarkoittamalla tavalla R Oy:n vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Vakuutusyhtiö on todennut myös, ettei R Oy:lle ole annettu sellaista tietoa, että uusi kiuas korvattaisiin vastuuvakuutuksesta. Lisäksi yhtiö on todennut, ettei vastuuvakuutuksesta korvata isännöinnin laskua lisätöistä, koska kyse on ollut tavanomaisesta asioiden hoidosta, eivätkä ne kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2021 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka

  • todetaan vakuutuskauden aikana ja 
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)
     

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, käsiteltävänä taikka muulla tavoin työn kohteena,
  • säilytettävänä,
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • muulla tavoin huolehdittavana.

Vakuutusehtojen kohdan 7.6 mukaan jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeuden käyntikustannusten yhteismäärästä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, voidaanko vakuutusyhtiön R Oy:lle myöntämän toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtoihin sisältyvää rajoitusehtoa suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista soveltaa puheena olevaan kiukaalle aiheutuneeseen vahinkoon. Lisäksi kyse on siitä, tuleeko isännöintitoimiston lasku lisätöistä korvata vastuuvakuutuksesta, sekä omavastuuosuuden vähentämisestä.

Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja R Oy oli tehnyt taloyhtiön saunan panelointi ja lauteiden uusimistyötä. Päivän työn valmistuttua R Oy jätti muovia ja puukappaleen kiukaalle ja kun kiuas illalla automaattisesti meni päälle tuli kohteeseen palo- ja savuvahinkoja. Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutuksesta suihkutilalle, oleskelutilalle, Wc-tilalle ja käytävätilalle vahingosta aiheutuneiden haju/nokihaittojen puhdistustyöt ja korjaukset. Kiukaan ja saunan rakenteiden osalta vakuutusyhtiö on todennut, että niiden vaurioituminen ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella, koska ne ovat olleet vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 3.2.3 tarkoittamalla tavalla R Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena sekä työnkohteena ja huolehdittavana. Asiassa on riidatonta, ettei kyseinen kiuas ole ollut R Oy:n työn kohteena. R Oy on katsonut, että korvaus kiukaasta tulisi suorittaa omavastuuta vähentämättä.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että työn suorittajalla, kuten urakoitsijalla, on yleinen velvollisuus huolehtia paitsi työn kohteesta myös työn välittömässä vaikutuspiirissä olevasta muusta omaisuudesta. Erilaisten työsuoritusten yhteydessä tällaiseen omaisuuteen kohdistuu normaalia suurempi vahingonvaara, jonka vuoksi kyseiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei voida järkevin kustannuksin kattaa vastuuvakuutuksella.

Tästä syystä toiminnan vastuuvakuutusten vakuutusehtoihin sisältyy tavanomaisesti suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja koskeva rajoitusehto. Korvausrajoitus tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa vakuutuksenottajan vahinkoa aiheuttaneen toiminnan tai työsuorituksen luonne eli valittu työtapa on edellyttänyt työn ympäristöön tyypillisesti aiheuttamien vaikutusten vuoksi sen varmistamista, ettei ympäröivä omaisuus työtä suoritettaessa vahingoitu, ja tarvittaessa tuon omaisuuden suojaamista työn vaikutuksilta. Se, millainen ja kuinka kaukana varsinaisesta työn kohteesta oleva omaisuus voi kuulua suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen ja siten rajoitusehdon piiriin, riippuu työsuorituksen laadusta ja sen ympäristöön tyypillisesti aiheuttamista vaikutuksista. Tämän vuoksi rajoitusehdon soveltamisala on aina jossain määrin tilannekohtainen.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskevaa rajoitusta onkin sovellettava vain niihin tilanteisiin, joissa jo työsuoritukseen ryhdyttäessä on tunnettua, että työn vaikutukset ulottuvat ympäröivään omaisuuteen tavalla, joka väistämättä aiheuttaa vahinkoa tai sisältää merkittävän riskin tietynlaisen vahingon aiheutumisesta. Tämä omaisuus on ennen työn aloittamista tarpeen suojata tai vahingon aiheutumista on työn aikana nimenomaisesti varottava. Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset hitsaus, maalaus- ja hiontatyöt, joiden yhteydessä ympäristö on suojattava haitallisten roiskeiden ja pölyn kulkeutumista vastaan.

Koska rajoitusehdossa mainitulle omaisuudelle aiheutuvat vahingot on kokonaan rajattu vakuutuksen ulkopuolelle, kulloinkin tarvittujen suojaustoimenpiteiden laadulla, mahdollisella suojaustarpeesta erehtymisellä tai toteutetun suojauksen mahdollisella epäonnistumisella ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Rajoitusehdon soveltamiseen ei vaikuta myöskään se, kenelle suojaustoimenpiteistä huolehtimisen on työmaalla sovittu kuuluneen tai oliko tehokkaita keinoja työn vaikutuspiirissä olleen omaisuuden suojaamiseksi mahdollisesti edes ollut olemassa. Vahingollisten seurausten korjaaminen ja tämän kustannukset voivat tällöin olla osa työn väistämättömiä tapahtumia ja kuluja, joita vastuuvakuutuksella ei ole tarkoitus kattaa.

Rajoitusehtoa on lautakuntakäytännössä tulkittu suppeasti ja katsottu, ettei sitä tule soveltaa siten, että kaikki omaisuus, johon työsuorituksen vaikutukset saattavat kohdistua, jäisi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

FINE toteaa, että arvioitaessa sitä, mikä omaisuus kuuluu huolehdittavana olevaan omaisuuteen, olennaista on se, mikä on normaalisti sujuvan työsuorituksen välitön vaikutuspiiri. Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vahinko kiukaalle on aiheutunut R Oy:n jo lopetettua panelointityöt vahinkopäivältä. FINEn käsityksen mukaan vahinko ei tässä tapauksessa ole aiheutunut minkään tiettyyn panelointityöhön sisältyvän tavanomaisen ja väistämättömän vaikutuksen seurauksena, vaan R Oy:n yksittäisestä virheestä eikä kyseessä ollut ns. normaali työsuoritus. Edellä mainitun perusteella FINE katsoo, että vahinko on sattunut yksittäisen ja satunnaisen virheen seurauksena ja omaisuudelle, joka ei ollut vakuutusehdon 3.2.3 mukaisen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

Siltä osin, kun As Oy on vaatinut isännöitsijän ylimääräisistä töistä aiheutuvaa kulua korvattavaksi vastuuvakuutuksesta, FINE toteaa, ettei isännöitsijän kuluja tavanomaisessa korvausasioinnissa vakuutusyhtiön kanssa voida lähtökohtaisesti pitää vahingonkorvauslain mukaisena muuna tarpeellisena kuluna ja siten vastuuvakuutuksesta korvattavana eränä. Vahingonkärsineellä on yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan velvollisuus omilla toimillaan estää ja rajoittaa vahingon syntymistä. Esinevahingoissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pikaista ryhtymistä korjaustoimiin vahingon pahenemisen estämiseksi. Jokaisella vahinkoa kärsineellä on velvollisuus omalla kustannuksellaan osallistua vahingon selvittelyyn. 

FINE toteaa, että isännöitsijän 15.11.2021 päivätty lasku koostuu laskuerittelyn perusteella saunan tulipalovaurioiden katselmoinnista ja selvityksestä ( 2 h) sekä lisäselvityksistä vakuutusyhtiön kanssa (puhelut 0,5 h). Kyse on FINEn käsityksen mukaan yleisestä ja tavanomaisesta vahinkoasian hoitamisesta, joka ei kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. FINE ei siten suosita korvausta vastuuvakuutuksesta korvausasiointiin liittyvien isännöintikulujen osalta.

R Oy on vaatinut kiukaan hankkimisesta aiheutunutta kulua korvattavaksi omavastuuta vähentämättä. Tältä osin FINE toteaa, että omavastuun vähentäminen perustuu R Oy:n ja vakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimukseen, joten vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vastuuvakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta omavastuun mukainen rahamäärä.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingoittuneen kiukaan R Oy:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Muilta osin FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia