Haku

FINE-044048

Tulosta

Asianumero: FINE-044048 (2022)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 21.04.2022

Sijoitusneuvonta. Osake. Osinko-oikeus. Korvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Tarkoituksenaan kotiuttaa voittojaan asiakas myi 12.5.2021 omatoimisesti Nordean osakkeita ajatuksella kuitenkin hyötyä vuosien 2019 ja 2020 maksamattomista osingoista. Asiaan liittyen hän tiedusteli jälkikäteen 17.5.2021 osinkojen maksusta pankista, eikä saamansa vastauksen perusteella ostanut osakkeita takaisin.  

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa, ettei ole minkään firman palveluksessa, vaan että hänen pääasiallinen työ on muun muassa osakkeiden osto- ja myynti, mutta koska korona-aika on ollut poikkeuksellinen myös pankkien osinkomaksujen suhteen, hän halusi tarkistaa oikeutensa olemalla yhteydessä pankkiin ja mikäli vastaus olisi ollut kielteinen, olisi hän ostanut osakkeet takaisin.  Asiakkaan mukaan hänen pankista saamavirheellinen tieto johti siihen, että hän menetti maksamattomia osinkoja yhteensä 8 352 euroa, jonka määrän asiakas vaatii pankki korvaamaan.

Palveluntarjoajan vastine

Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan saama vastaus ei ole tulkinnanvarainen eikä asiakkaalle ylipäänsä ole tapauksessa aiheutunut vahinkoa, mutta siltä varalta, että Sijoituslautakunta olisi asiasta eri mieltä, niin pankki toteaa, ettei asiakas ei ole kyennyt osoittamaan vaatimustaan toteen.

Asiakas on itse päättänyt myydä 12.5.2021 omistamansa Nordean osakkeet, eikä ole selvittänyt osinkoasiaa pankilta eikä ilmeisesti keneltäkään muultakaan. Myynti on tapahtunut ajankohtana, jolloin tiedossa olevat osingot on markkinoilla huomioitu osakkeen hinnassa. Pankin mukaan osake laski 1-4.10.2021 välillä 11.12 eurosta 10,40 euroon, eli täsmälleen irronneen osingon 0,72 euroa verran ja ettei vastaavaa reaktiota tapahtunut enää osakkeen hinnassa yhtiökokouksen yhteydessä. Vaikka asiakas olisi toiminut väitteensä mukaisesti ja ostanut osakkeet uudelleen 17.5.2021 jälkeen, hän olisi maksanut osakkeista sellaisen markkinahinnan, johon maksamattomat osingot ovat vaikuttaneet. Edelleen jos hän olisi sen jälkeen pitänyt osakkeet hallussaan osingonmaksun täsmäytyspäivään saakka, hänen omistamiensa osakkeiden arvo olisi laskenut osingon määrällä, jolloin hänen taloudellinen asemansa olisi ollut lähtökohtaisesti muuttumaton (jos osingonmaksusta tehtävää ennakonpidätystä ei huomioida).

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu asiakkaan pankin edustajalle 17.5.2021 lähettämä kysymysviesti sekä hänen siihen saama vastaus.

Asiakkaan viestin sisältö oli seuraava:
”Myin Nordeat vex viime viikolla, ennen kuin Sampo alkaa myymään omiaan isolla kädellä. Olin kuitenkin Nordean omistaja yhtiökokouksen aikana 24.3 21 eli saanhan osingot vuodelta 21 kun ne joskus vihdoin ja viimein maksetaan?”

Pankin edustajan vastauksen sisältö oli seuraava:
”Kyllä saat maksamattomat osingot joita Nordea pidättää ja maksaa joskus tulevaisuudessa. Saat osingot niiden omistusten mukaan jotka sinulla oli enne osingon irtoamista.”

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden lautakunnan on arvioitava, onko asiakkaan pankista saamaa vastausta pidettävä virheellisenä ja jos näin on, onko siitä aiheutunut asiakkaalle korvattavaa vahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapauksessa on kysymys sijoitusneuvonnasta, mitä koskevaa sääntelyä on sijoituspalvelulaissa. Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä olivat lisäksi voimassa sijoitusneuvontaa koskevat Finanssivalvonnanantamat lakia täydentävät määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Mainittujen säännösten mukaisesti tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Tietoihin liittyviä keskeisiä seikkoja, väitteitä tai varoituksia ei saa peitellä tai vähätellä.

Asian arviointi

Asiassa ei ole edes väitetty, että palveluntarjoaja olisi laiminlyönyt sijoitusneuvontaan liittyviä selonottovelvollisuuksiaan, joten tapauksessa on siten kyse lähinnä asiakkaalle annetun vastauksen sisällön paikkansapitävyyden ja asianmukaisuuden arvioinnista.

Lautakunta toteaa, että asiakas on esittänyt tapauksessa palveluntarjoajalle omaan tilanteeseensa liittyvän lyhyen kysymyksen, johon hän on saanut myös melko lyhyen vastauksen. Asiakkaan kysymyksestä ilmenee, että hän on myynyt kaikki omistansa Nordean osakkeet pois. Palveluntarjoajan vastauksessa puolestaan todetaan asiakkaan saavan osingot tulevaisuudessa niiden irtoamisajankohdan mukaisen omistuksensa mukaisesti.

Lautakunnan näkemyksen mukaan palveluntarjoajan vastauksen ensimmäinen virke on siinä mielessä virheellinen, että se antaa ymmärtää asiakkaan olevan oikeutettu osinkoihin, vaikka hän oli jo myynyt kyseiset osakkeensa. Vaikka palveluntarjoajan edustajan vastauksen toinen virke sinänsä pitääkin paikkansa, niin kokonaisuutena arvioiden vastausta on pidettävä harhaanjohtavana.

Asiakkaan tapauksessa esittämä korvausvaatimus perustuu siihen, että hän olisi pankin vastauksen johdosta päätynyt huonompaa taloudelliseen asemaan kuin missä hän olisi, mikäli pankin vastaus ei olisi ollut virheellinen, sillä tuol­loin hän olisi voinut ostaa osakkeet takaisin ja näin saada oikeuden osinkoon.

Lautakunta toteaa, että sekä rahoitusteoriassa että myös käytännössä tehok-kailla markkinoilla suuren kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen - jollaisia asiakkaan myymät osakkeet ovat olleet - osakkeen arvo muuttuu siitä irron-neen osingon määrän mukaisesti. Palveluntarjoajan toimittaman selvityksen perusteella tällainen hinnanlasku on toteutunut myös käsillä olevassa tapauk­sessa. Tästä seuraa, että vaikka asiakas olisi tiedustelunsa jälkeen ostanut osak­keet takaisin saadakseen oikeuden myöhemmin maksettavaan osinkoon, hä­nen osingosta saamansa hyöty olisi neutralisoitunut osingon irtoamista seuran­neen, osingon määrää vastaavan kurssilaskun myötä. Näin asiakkaalle ei ole näytetty aiheutuneen vahinkoa pankin antaman harhaanjohtavan tiedon vuoksi.

Lopputulos

Osinkojen saamatta jääminen ei edellä todetun mukaisesti ole katsottava johtuneen pankin virheellisenä pidettävästä vastauksesta, minkä vuoksi Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                               
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia