Haku

FINE-044009

Tulosta

Asianumero: FINE-044009 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2022

Trädrötter som trängt in i ett avloppsrör. Avloppsrör som gått sönder. Var det fråga om ett plötsligt och oförutsett skadefall?

Uppgifter om händelseförloppet

Ur golvbrunnen i källarvåningen i kundens egnahemshus (byggår 1961) svämmade det 14.3.2021 ut avloppsvatten på badrums- och bastugolvet. Badrummet och bastun hade renoverats år 2015. Enligt en skadeanmälan som kunden 15.3.2021 gjorde till försäkringsbolaget per telefon berodde översvämningen på att avloppet stockats, men orsaken till stockningen var tills vidare okänd.

Enligt den 16.4.2021 daterade besiktningsrapport som gällde skadorna i egnahemshuset öppnades stockningen med hjälp av spolbil, men orsaken till stockningen var ännu oklar när besiktningen utfördes.

Enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut av 21.4.2021 ersätter försäkringen som följdskada kostnaderna för avlägsnande av avloppsvattnet och för desinficering av bostadsutrymmena i källaren samt skadorna på lösöre. Försäkringen ersätter dock inte kostnaderna för öppnande av avloppsstockningen. Enligt försäkringsbolagets beslut av 25.5.2021 betalades till kunden ersättning för en faktura som hänförde sig till skadan, för kundens eget arbete och för två mattor och en hylla.

 Kunden underrättade försäkringsbolaget 19.9.2021 om att avloppsröret hade filmats sedan det hade stockats på nytt och att det då hade visat sig att orsaken till att avloppet stockats var att trädrötter hade trängt in i avloppsröret.

Enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut av 15.10.2021 är det på basis av den tilläggsutredning som kunden 19.9.2021 sänt inte fråga om en ersättningsgill skada. Skador som orsakas av rötter sker gradvis över en längre tidsperiod, varmed de inte ersätts enligt försäkringens villkorspunkt 21.2.3. Kostnaderna för att filma avloppsröret kan dock ersättas som kostnad för undersökning av skadeorsaken.

Kunden var missnöjd med beslutet och sökte ändring i det genom en ändringsansökan (reklamation) som daterats 22.10.2021. Enligt den hade kunden fått ersättning för en motsvarande skada som inträffat år 2014. I ändringsansökan förundrade sig kunden över att skadan denna gång inte ersattes.

Enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut av 3.11.2021 binder en tidigare utbetald ersättning inte försäkringsbolaget. I fallet som hände 2014 förblev skadans grundorsak oklar och skadan ersattes som en plötslig och oförutsedd händelse. I den skada som nu behandlas har det framkommit att avloppsröret har stockats på grund av att rötter trängt in i det. Detta är inte en plötslig och oförutsedd händelse.

Kundens klagomål

Kunden yrkar på att försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för reparation av avloppsröret. I klagomålet har kunden berättat att kostnaderna består av fotografering och uppgrävning av avloppsröret, rörarbeten och materialkostnader. Enligt kunden uppgår dessa kostnader till sammanlagt 6 350 euro. Dessutom har kunden lagt ner 12 timmar eget arbete.

I sitt bemötande har försäkringsbolaget ansett att fogarna (skarvarna) i avloppsröret varit otäta och att röret därmed installerats i strid med byggbestämmelserna. Kunden konstaterar att försäkringsbolaget inte har besökt platsen fysiskt för att granska skadan och därmed inte har bevisat att skarvarna varit otäta. Kunden har skickat fotografier på avloppet till försäkringsbolaget, och inte heller av dem kan man upptäcka detta.

Försäkringsbolaget har i bemötandet hävdat att skarvarna är otäta på grund av markrörelse. Försäkringsbolagets påståenden om markrörelser är antaganden, varken geodetiska eller seismologiska undersökningar har gjorts. Försäkringsbolaget ersatte kunden år 2014 för kostnaderna för en motsvarande skada, och sedan dess har det har inte skett betydande ändringar i lagstiftningen eller i försäkringsreglerna.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar i sitt bemötande att enligt byggbestämmelserna ska avloppsvatteninstallationer inklusive fogar installeras i marken så, att de håller sig oskadda och fungerande trots påverkan av jordtryck, belastning, jordmånens korroderande inverkan och eventuella sättningar i lokaliseringsort. På detta sätt undviks det att avloppsvattnet orsakar hälsorisker, obehaglig lukt, avloppsöversvämningar, buller eller andra olägenheter.

Enligt filmningen av avloppet hade stoppet orsakats av rötter som hade trängt in i avloppsröret via fogen. På grund av rötterna har stockningen i avloppet uppkommit under en längre tid.

Samma fastighet råkade ut för ett avloppsstopp år 2014. Man fick då inte närmare uppgifter om orsaken till stoppet, och skadan ersattes från hemförsäkringen. Det avloppsrör som det nu är fråga om förnyades i samband med skadan år 2014, och den aktuella skadan om har inte någon anknytning till skadan som inträffade då.

Rötter kan komma in i ett oskadat avloppsrör av plast endast genom otäta rörfogar. Otäta fogar i avloppsrör av plast beror i huvudsak på marksättning/

markrörelser eller andra installationsfel.

Eftersom rötter kunde tränga in i avloppet motsvarar avloppet inte bygg-      bestämmelserna vad gäller täthet. Kunden har inte bevisat t.ex. att avloppet gått sönder. Skadan har inte orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse på det sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

Mellan parterna råder meningsskiljaktighet om huruvida den omständigheten att trädrötter trängt in i ett avloppsrör varit ett plötsligt och oförutsett skadefall och huruvida försäkringsbolaget kan vägra betala ersättning med åberopande av begränsande försäkringsvillkor som gäller installationsfel och långsamt uppkommande skador.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

F21 OMFATTANDE HEMFÖRSÄKRING, gäller från och med 1.1.2021

F21.1 Skador som ersätts
Försäkringen ersätter skada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

F21.2 Försäkringen ersätter inte följande:

F21.2.2
Skador på en byggnad till följd av planerings-, grund-, byggnads-, arbets- och installationsfel, tillverknings- eller materialfel samt av fel användning eller av försummelse av service och underhåll. Till exempel om vatten har trängt in i konstruktioner på grund av brister i fogen vid golvbrunnen eller förhöjningsringen eller genom genomföringen, vatten har trängt genom vattenisoleringen eller vattenisolering har saknats i ett rum med golvbrunn.

F21.2.3
Skador på lösöre eller själva byggnaden till följd av slitage, rost, frätning, förskämning, svampbildning, murknande, materialtrötthet eller motsvarande fenomen som sker gradvis, om detta inte direkt orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse under försäkringens giltighetstid.

F21.2.4
Skador som orsakas av köld, frost, is, frysning, hetta, kondensvatten, regn, torka, tjäle, marksättning eller markrörelse.

Byggbestämmelser och anvisningar

Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer D1, Föreskrifter och anvisningar 2007

4 AVFALLSVATTENINSTALLATION

4.1 Allmänna föreskrifter

4.1.1 Föreskrift
Avfallsvatteninstallationen i en fastighet bör planeras och installeras så, att den inte medför hälsorisk, obehaglig lukt, översvämmande avlopp, oljud eller andra olägenheter.

Avfallsvatteninstallationen bör placeras ändamålsenligt i fastigheten. Den bör vara tillräckligt hållbar och driftsäker.

4.5 Driftsäkerhet

4.5.1 Föreskrift
Avlopp bör fästas i konstruktionen så, att störande svank undviks och att värmeutvidgningen inte medför olägenheter.

I de fall där krafter förorsakade av det strömmande vattnet det kräver, bör avloppsledningen förankras.

Konsolerna och fastsättningstillbehören bör vara korrosionsbeständiga i den omgivning där de används.

4.5.2 Föreskrift
En avloppsledning skall installeras i mark så, att den oskadad och fungerande klarar av jordtryck, belastning och jordmånens korroderande inverkan samt eventuella sättningar i lokaliseringsort.

4.5.3
En avfallsvatteninstallation skall göras av sådant material och med sådana fogar att tillräcklig hållbarhet och funktionssäkerhet säkras för den planerade användningstiden.

En avfallsvatteninstallation inklusive fogar bör göras tät.

Bedömning

Enligt det klagomål som kunden gett in till Försäkringsnämnden råder i ärendet meningsskiljaktighet om huruvida kostnaderna för reparation av avloppsröret är ersättningsgilla. I klagomålet har kunden inte yrkat på att försäkringsbolaget ska ersätta eventuella kostnader för att avloppet svämmat över. Därmed är det i ärendet fråga om att bedöma om den omständigheten att avloppsröret gått sönder är ett med villkoren förenligt plötsligt och oförutsett skadefall och om försäkringsbolaget kan låta bli att ersätta skadan med åberopande av begränsande försäkringsvillkor som gäller installationsfel eller långsamt uppkommande skador.

Kunden har yrkat på ersättning dels för reparation av avloppsröret, dels för kostnaderna för avloppsfotograferingen. Försäkringsnämnden konstaterar till denna del att enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut som daterats 15.10.2021 kan kostnaden för avloppsfotograferingen ersättas som kostnad för undersökning av skadeorsaken, oberoende av om skadan i övrigt ersätts från försäkringen eller inte. Därmed är ärendet inte tvistigt till denna del, och försäkringsbolaget ska ersätta kunden för denna kostnad.

Enligt gällande rätt ska försäkringstagaren kunna bevisa att ett ersättningsgillt skadefall har inträffat. I det aktuella fallet betyder detta att försäkringstagaren ska kunna bevisa att skadan har uppkommit av en orsak som är plötslig och oförutsedd. Om däremot försäkringsbolaget vill åberopa ett begränsningsvillkor som begränsar dess ersättningsansvar, har det bevisbördan för att en omständighet som nämns i försäkringsvillkoren förekommer.

Skadan orsakades av att trädrötter trängde in i avloppet via fogar i ett avloppsrör. Försäkringsbolaget har ansett att det inte är fråga om ett oförutsett och plötsligt skadefall och att stoppet i avloppet har uppkommit under en längre tid på grund av rötterna.

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning kan det inte anses att trädrötters tillväxt i marken är en plötslig eller oförutsedd händelse. Fastän den försäkrade de facto inte har möjlighet att påverka rötternas tillväxt eller vilket område rötterna sprider sig till när de växer kan tillväxten enligt en objektiv bedömning ändå inte anses vara en oförutsedd händelse, trots att det givetvis kan komma som en överraskning för den försäkrade att rötterna tränger in i avloppsrören. Enligt nämndens uppfattning är det inte heller omöjligt att kraftiga trädrötter när de växer tränger in i ett avloppsrör av plast via fogar i röret, även om fogen har installerats rätt. På de grunder som anges ovan anser nämnden att avloppsröret i detta fall inte har gått sönder till följd av ett oförutsett och plötsligt skadefall, och det är härvid inte fråga om en skada som är ersättningsgill i enlighet med de tillämpliga försäkringsvillkoren.

Även om ärendet får sin lösning på de ovannämnda grunderna framför Försäkringsnämnden dessutom sin syn på hur pass tillämpliga de begränsningsvillkor som försäkringsbolaget har åberopat i ärendet är i det aktuella fallet.

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande ansett att fogarna i det avloppsrör som det nu är fråga om inte motsvarar täthetskraven i Finlands byggbestämmelsesamling D1 (Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer D1, Föreskrifter och anvisningar 2007), eftersom rötter har kunnat tränga in i avloppsröret via en fog. Enligt försäkringsbolaget beror otäta fogar i huvudsak på marksättning/markrörelser eller andra installationsfel. Enligt punkt 21.2.2 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte bl.a. skador på en byggnad till följd av installationsfel.

Försäkringsnämnden konstaterar att försäkringsbolaget i detta fall inte har lagt fram någon utredning om att avloppsrörets fogar skulle ha varit otäta. Därmed kan försäkringsbolaget inte bestrida skadans ersättningsbarhet på basis av det begränsningsvillkor som gäller installationsfel.

Enligt försäkringens begränsningsvillkor 21.2.3. ersätter försäkringen inte skador på lösöre eller själva byggnaden till följd av i villkoret nämnda fenomen som sker gradvis, om detta inte direkt orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse under försäkringens giltighetstid. Försäkringsbolaget har i sitt bemötande ansett att stoppet i avloppet hade orsakats av trädrötter som under en längre tid trängt in i avloppsröret, varvid det är fråga om en skada som skett gradvis och som avses i det nämnda villkoret.

Försäkringsnämnden konstaterar att det i detta skadefall är fråga om att ett avloppsrör som löper i tomtmarken har gått sönder. I ärendet är det därmed inte fråga om skador på lösöre eller på själva byggnaden, och det berörda begränsningsvillkoret är därmed inte tillämpligt på detta fall.

Kunden har i sitt klagomål anfört att försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta skadan därför att försäkringsbolaget ersatte honom för en motsvarande skada som inträffade år 2014. Försäkringsnämnden konstaterar att enligt de uppgifter som försäkringsbolaget gett hade orsaken till avloppsstockningen år 2014 förblivit oklar, och bolaget beslutade då att ersätta skadan som en oförutsedd och plötslig skada. Enligt försäkringsbolaget hade avloppsröret också förnyats i samband med att den skadan reparerades.

Försäkringsnämnden konstaterar att det i det aktuella fallet med hjälp av avloppsfotografering har konstaterats att avloppet stockats därför att trädrötter trängt in i avloppsröret. Som ovan konstateras anser nämnden att den omständigheten att avloppet gått sönder härvid inte är ett oförutsett och plötsligt skadefall och att försäkringsbolaget inte är skyldigt att ersätta kostnaderna för att reparera avloppsröret. Nämnden konstaterar också att ett enskilt positivt ersättningsbeslut som försäkringsbolaget har träffat på grunder som eventuellt är felaktiga inte föranleder en skyldighet för försäkringsbolaget att ersätta den försäkrade för liknande skador också i fortsättningen, utan försäkringsbolaget har rätt att behandla nya skador i enlighet med försäkringsvillkoren.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar inte en ändring i ärendet.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Gustav Bygglin         

Sekreterare Jenni-Maria Pippola                    

Medlemmar

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia