Haku

FINE-043925

Tulosta

Asianumero: FINE-043925 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 19.05.2022

Viemäriputken liitoksen irtoaminen. Rakennus- tai asennusvirhe. Routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 2003 rakennetun omakotitalon alapohjan ryömintätilassa kulkeva viemäriputki on irronnut liitoksestaan, ja talon jätevesiä on valunut ryömintätilaan jonkun aikaa. Vahinkoalue on noin 10–15 m2. Asiakas ilmoittaa havainneensa tilanteen 27.10.2021 ja kohteessa on tehty vahinkokartoitus 2.11.2021.

Kartoitusraporttiin on kirjattu, että asukkaan kertoman mukaan maahan vievä putki on perusmaan päälle sijoitettu. Kartoittajan ulkoisen tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että maa on mahdollisesti ajan kanssa hieman painunut, joka on aiheuttanut mahdollisesti liitoskohdan irtoamisen toisistaan.

Kartoittaja pyysi lausunnon putkiasentajalta, joka kävi kohteessa 9.11.2021. Havaintojen mukaan viemäri kulkee talon alta noin 1,5–2 m syvyydessä kahden pihalla olevan tarkastuskaivon kautta liittyen tiellä olevaan kunnallistekniikkaan. Ensimmäinen kaivoista on pihan murskeen alla ja toinen tien vieressä, nurmikolla. Tämä kaivo on asennettu jälkeenpäin kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä. Viemäri kuvattiin toisesta kaivosta (kaivon syvyys 1,8 m) taloon päin. Viemärit olivat puhtaat eikä pahempia notkelmia havaittu.

Putkiasentaja lausui, ettei havainnut minkäänlaista asennusvirhettä näkyvissä olevissa putkissa. Muoviset viemäriputket on kannakoitu reikänauhalla tiheästi alapohjaan kiinni, eivätkä ne liiku ala- eikä sivuttaissuunnassa. Lausunnossa on mainittu, että asukkaan kertoman mukaan talo on rakennettu savimaalle paaluttamalla.

Lausunto jatkuu, että viemäriputki on irronnut liitoksestaan luultavammin pohjaviemärin painumisen takia. Muutama vuosi sitten talon edessä oleva tie on avattu ja sen alle on saneerattu kunnallistekniikka. Tällöin syntynyt tärinä on voinut pehmentää viemärikaivannon pohjaa, ja viemäriputki on ajan kuluessa painunut alaspäin ja irronnut alapohjaan kiinnitetystä hajotusviemäristä.

Vakuutusyhtiö viittasi asiassa tehtyihin selvityksiin ja teki 12.11.2021 korvauspäätöksen, jossa katsoi, ettei vahinko ole korvattava, koska maan painumisen aiheuttamat vahingot on rajattu vakuutusehdoilla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo, ettei maan painumiselle ole esitetty minkäänlaisia perusteita ja vaatii, että vahingosta aiheutuneet kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Vakuutusyhtiö on 13.12.2021 antamassaan vastineessa katsonut, että putken todennäköisimmäksi irtoamisen syyksi on katsottu se, että maaperä on ajan kanssa hieman painunut, mikä on aiheuttanut viemäriputkien välisen liitoskohdan irtoamisen toisistaan. Vakuutusyhtiö viittaa myös selvityksiin, joiden mukaan maassa kulkeva viemäriputki on perusmaan päälle perustettu.

Vakuutusyhtiö toteaa, että koska ryömintätilassa näkyvillä kulkevissa putkissa ei todettu mitään asennusvirhettä, eivätkä ontelolaatan alapintaan kannakoidut putket pääse selvitysten mukaan liikkumaan ala- eikä sivuttaissuunnassa, jää ainoaksi putken liitoksen irtoamisen syyksi maaperässä kulkevan viemärin painuminen maan mukana. Painuma on ollut ilmeisen tasaista koko viemärilinjan osalta, koska pahempia notkelmia ei kuvauksessa havaittu. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että raporttien valokuvista on havaittavissa, että maasta tuleva viemäriputki on kokonaan painunut pois paikaltaan, eli putken painuman suuruus on noin 50 mm.

Vakuutusyhtiö viittaa vielä putkiliikkeen korjaussuositukseen, jossa irronneen liitoskohdan ja pihalla olevan ensimmäisen kaivon väliltä tulisi putki kaivaa esiin ja irrottaa, jonka jälkeen kaivannon pohja tulee täryttää ja tarvittaessa lisätä mursketta ja hiekkaa, jotta viemärin pohja on suora eikä painu.

Vakuutusyhtiö vetoaa rakennusmääräysten D1 1987 kohtaan 3.2, jonka mukaan viemäri on asennettava maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen, maaperän syövyttävyyden ja sijaintipaikan mahdollisen painumisen aiheuttamat vaikutukset.

Vakuutusyhtiö jatkaa, että jos viemärit asennetaan maahan, joka saattaa painua, on tasauskerroksen alapuolelle tehtävä tukirakenne eli kaivanto on perustettava. Kaivannon perustaminen tehdään maaperätutkimuksen pohjalta laaditun perustamissuunnitelman mukaan.

Yleisesti maassa kulkevat putket perustetaan arinalle sekä asennusalustalle. Jos pohjamaa on hieman pehmeämpää ja halutaan tasata painumaeroja, käytetään teräsbetonilaattaa tai teräspoimulevyä. Erittäin pehmeissä pohjamaaolosuhteissa maaperä voidaan stabiloida tai käyttää teräsbetoniarinan alla paaluja.

Vakuutusyhtiö lausuu lopuksi, että selvitysten perusteella voidaan todeta viemärin liitoksen irtoamisen aiheutuneen maan painumisesta, josta aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lisäksi voidaan todeta, että maanvaraisen putkilinjan perustus ei ole ollut toteutettu hyvän rakentamistavan mukaisesti, koska putkisto on päässyt painumaan maan mukana, eli tältä osin voidaan todeta kyseessä olevan myös rakennusvirhe. Vakuutusyhtiö katsoo myös, että tapahtumana maan hidas painuminen ajan saatossa ei ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei vahinko ole korvattava.

Asiakas esitti vielä näkemyksen, että putki on voinut irrota myös muusta syystä kuin maan painumisen takia, esimerkiksi paineiskun vuoksi.

Vakuutusyhtiö totesi tähän, että raportin valokuvista on nähtävissä, että maasta tuleva viemäriputki on kokonaan irronnut muhvistaan ja painunut osin myös pois alapohjaan kannakoidun viemärin linjasta. Koska alapohjaan kannakoitu viemäri on alkuperäisellä paikallaan, ei syyksi voida osoittaa muuta mahdollisuutta, kuin se, että maasta tuleva putki on siirtynyt eli painunut alaspäin.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan mainitsema syy, esim. paineiskun mahdollisuus, ei ole voinut aiheuttaa maassa noin 2 m syvyydessä kulkevan viemärin irtoamista ja painumista noin 50 mm alaspäin, koska siitä aiheutuva viemäriin kohdistuva voima ei voi painaa maan sisällä kulkevaa ja määräysten mukaisesti tuettua viemäriä alaspäin.

Sopimusehdot ja rakentamismääräykset

Laajan kotivakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan F21.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan F21.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä. Esimerkiksi, jos vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon tai korokerenkaan epätiiviistä liitoksista tai läpiviennistä, vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut lattiakaivollisesta tilasta.

Kohdan F21.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai itse rakennukselle aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan F21.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pakkasesta, hallasta, jäästä, jäätymisestä, kuumuudesta, kondenssivedestä, sateesta, kuivuudesta, routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

D1 Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, Määräykset ja ohjeet 1987

3.1 Yleiset määräykset

Kiinteistön jätevesilaitteiston tulee viemäröidä jätevesi siten, että terveydellistä vaaraa, epämiellyttäviä hajuja, viemäritulvia tai muita haittoja ei aiheudu.

Jätevesilaitteisto on sijoitettava kiinteistöön tarkoituksenmukaisesti ja sen tulee olla riittävän kestävä ja käyttövarma.

3.4.2 Sijoittaminen

Määräykset

Rakennukseen asennettava viemäri on sijoitettava siten, että se voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä ja rakenteita särkemättä korjata tai vaihtaa.

Viemärin sijoittaminen muulla tavalla sallitaan seuraavin edellytyksin:
- viemäri tehdään putkista, jotka sellaisenaan tai sijaintipaikan olosuhteiden edellyttämällä tavalla suojattuna antavat hyvän varmuuden syöpymistä ja muuta vahinkoa vastaan
- viemäri tiiviydeltään ja kestävyydeltään vastaa yhtenäistä putkea

Viemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, ettei siihen pääse syntymään haitallista painumaa ja siten, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. Milloin jäteveden virtauksesta syntyvien voimien vuoksi on tarpeellista, on viemäri ankkuroitava.

Viemäri on asennettava maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen, maaperän syövyttävyyden ja sijaintipaikan mahdollisen painumisen aiheuttamat vaikutukset.

3.4.3 Kestävyys

Määräykset

Jätevesilaitteiston vaihdettavissa oleva osa on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin ja kannakkein, että saavutetaan riittävä kestävyys ja toimintavarmuus sopivan uusimisvälin aikana. Laitteiston osa, jota ei voida vaihtaa, on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksin ja kannakkein, että laitteisto kestää rakennuksen käyttöön nähden kohtuullisen ajan.

Jätevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan omakotitalon alapohjan ryömintätilassa kulkeva viemäriputki on irronnut liitoksestaan noin 50 mm, minkä seurauksena rakennuksen ryömintätilaan on valunut jätevesiä.

Asiakkaalla olevan laajan kotivakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja, jollaisena rakennuksen LVISA-laitteistoon kuuluvan viemäriputken vuotoa on lähtökohtaisesti pidettävä.

Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa siihen, että talosta tulevan viemäriputken ja maan alle jatkuvan viemärin välisen liitoksen irtoamisen on aiheuttanut korvausrajoituksissa mainittu maan liikkuminen tai painuminen taikka rakennus- tai asennusvirhe. FINE toteaa, vakuutusyhtiöllä on vakuutuksen rajoitusehtoihin vedotessaan näyttötaakka rajoitusehdossa tarkoitettujen olosuhteiden olemassaolosta.

Osapuolten toimittaman selvityksen perusteella viemäriputki on talosta tulevan osuutensa osalta kannakoitu tiheästi alapohjan ontelolaattaan, eikä kyseinen putki ole päässyt liikkumaan alaspäin tai sivusuunnassa. FINE myös toteaa tulleen selvitetyksi, että viemäröinti on sijoitettu perusmaan päälle ja itse talo on rakennettu paaluttamalla savimaan päälle.

FINE toteaa, että tällaisessa tilanteessa, kun rakennus on ankkuroitu paaluttamalla paikoilleen, tulisi myös viemäröinnin asennukseen kiinnittää erityistä huomiota. Rakentamismääräyskokoelmassa D1 (1987) on todettu kohdassa 3.4.2 seuraavaa: ”Viemäri on asennettava maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen, maaperän syövyttävyyden ja sijaintipaikan mahdollisen painumisen aiheuttamat vaikutukset.”

Huomioiden viemärin kannakointi alapohjaan sekä talosta lähtevän viemäriputken sijainti 1,5–2 m syvyydessä maaperässä FINE katsoo, että putken irtoaminen liitoksesta on mahdollista vain maaperän painumisen seurauksena. Lisäksi FINE toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, joka olisi irtoamisen aiheuttanut ja jota oikein asennettu viemäri ei olisi kestänyt. Käytössään olevan selvityksen perusteella FINE katsookin, että maaperän painumisen lisäksi vahingon syntymiseen on vaikuttanut vastoin rakennusmääräyksiä tehty viemärin asennus.

Vakuutusehtojen korvausrajoituksissa sekä maan painumisesta että rakennus- ja asennusvirheistä aiheutuvat vahingot on rajattu korvauksen ulkopuolelle. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo viemärivuodon aiheutuneen näistä syistä ja vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen siten olevan vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Paasikoski

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia