Haku

FINE-043899

Tulosta

Asianumero: FINE-043899 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Lakipykälät: 73

Korjaamon toiminnan vastuuvakuutus. Veneen moottorin rikkoutuminen korjauksen seurauksena. Korvausvaatimuksen vanhentuminen. Oliko vahinkoilmoitus tehty vakuutusehtojen mukaisessa määräajassa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva A Oy suoritti asiakkaalleen B:lle veneen moottoriremontin keväällä 2019. Remontin jälkeen B ehti ajaa veneellään noin 20 tuntia, kunnes vene hajosi. Hajoamisen jälkeen moottori purettiin ja mahdollista takuukorjausta varten paikalle kutsuttiin tavarantarkastaja, joka antoi asiassa lausuntonsa. B oli edelleen tyytymätön tilanteeseen ja nosti asiassa kanteen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 1.10.2021, jossa se katsoi A Oy:n olevan vahingonkorvausvelvollinen B:n veneen moottoririkosta.

A Oy haki korvausta B:n esittämän vahingonkorvausvaatimuksen johdosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan 11.10.2021.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se totesi, että käytettävissä olevan selvityksen mukaan A Oy:n on katsottava saaneen ilmoituksen ja näin myös tiedon sattuneesta vahingosta ja siihen liittyvästä korvausvaatimuksesta jo kesällä 2019, mutta vakuutusyhtiölle on tehty asiassa vahinkoilmoitus vasta 18.9.2021. Näin ollen koska A Oy ei tehnyt vakuutusyhtiölle korvaushakemusta vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen edellyttämässä ajassa, eli vuoden kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vahinkoseuraamuksesta, ei vahinkoa voida käsitellä A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A Oy toistaa asian tapahtumatiedot ja asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. A Oy:n edustajan näkemyksen mukaan ei vuonna 2019 ole voitu vielä varmuudella tietää, että A Oy:tä tullaan pitämään vahingonkorvausvelvollisena käsillä olevassa asiassa. Näin ollen korvauksen hakemisen alkamisaika tulee laskea siitä, kun A Oy on oikeuden päätöksellä todettu korvausvelvolliseksi moottorin rikkoutumista koskevassa asiassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja tapauksen kannalta olennaiseen lainsäädäntöön.

Vastineessa yhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-026391 (2021), jossa lautakunta on todennut, että arvioitaessa vakuutuksenottajan korvausvaatimuksen esittämiselle varatun ajan alkamishetkeä vahingonkorvausvelvollisuuden varalta otettua vastuuvakuutusta koskevissa asioissa, ratkaisevana on pidettävä sitä ajankohtaa, jolloin vakuutuksenottaja on saanut sellaiset tiedot aiheutuneen vahingon laadusta ja vahingonkorvausvastuunsa perusteista, että vakuutuksenottajalla on niiden perusteella ollut syytä olettaa voivansa joutua asiassa korvausvelvolliseksi. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan on tullut vahingon laatu ja vakuutuksenottajan toimiala huomioon ottaen heti moottoririkon ilmettyä ymmärtää, että hän saattaa joutua korvausvastuuseen vahingosta.

Yhtiö toteaa myös, että käräjäoikeus on tuomiossaan viitannut asiassa pyydettyyn tavarantarkastuskertomukseen, josta käy ilmi, ettei moottorivauriota olisi tapahtunut, jos viallinen kampiakseli olisi vaihdettu uuteen kampiakseliin. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että A Oy on laiminlyönyt suorittaa kampiakselin särötutkimuksen kampiakselin kunnon selvittämiseksi ja A Oy:n olisi tällöin alan ammattilaisena pitänyt suorittaa särötutkimus. Näin ollen, koska A Oy ei ole toiminut alan ammattilaisen velvoitteiden mukaisesti, on tämän täytynyt ymmärtää olevansa mahdollisesti korvausvastuussa syntyneestä vahingosta.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, että A Oy on kesällä 2019 tiennyt vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja 18.9.2021 tehty korvausvaatimus on siten vanhentunut eikä vahinkoa voida käsitellä A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A Oy:n vahinkoilmoitus 18.9.2021 tehty vastuuvakuutuksen osalta vakuutuksen yleisten sopimusehtojen mukaisessa määräajassa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n (426/2010) 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 9.1 mukaan vakuutuksenottajan pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle välittömästi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Vakuutusturvan päättyessä pitää vahinkoilmoitus tehdä vakuutuksen voimassaoloaikana todetusta vahinkotapahtumasta yhden (1) vuoden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä.

Vakuutusyhtiö ei korvaa edellä mainittujen määräaikojen jälkeen ilmoitettuja vahinkoja.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Vakuutusehtojen mukaan korvausvaatimuksen esittämisaika alkaa, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Asiassa on olennaista se, mistä hetkestä lukien vakuutuksenottaja on ollut tietoinen vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Toisin sanoen on arvioitava, onko vakuutuksenottaja A Oy tullut tietoiseksi vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta silloin, kun B ei ole hyväksynyt asiassa pyydettyä tavarantarkastajan raporttia ja nostanut asiassa kanteen käräjäoikeudessa vai silloin kun käräjäoikeus on antanut asiassa tuomionsa, jossa A Oy on todettu vahingonkorvausvelvolliseksi B:n veneen moottorin vaurioitumisesta.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan nyt käsillä oleva veneen moottorin rikkoutuminen on tapahtunut kevätkesällä 2019. A Oy:n edustaja kertoo saaneensa tuolloin myös ilmoituksen sattuneesta vahingosta ja tiedon B:n korvausvaatimuksesta. Aiheutuneiden vaurioiden johdosta asiassa on suoritettu tavarantarkastus tammikuussa 2020 ja toinen keskuskauppakamarin hyväksymän tarkastajan suorittama tavarantarkastus kesäkuussa 2020. Vahingonkorvausta koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeudessa 12.10.2020 ja tuomio annettiin 1.10.2021. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että osapuolten kesken ei ole riitaa siitä, etteikö A Oy:n edustaja olisi ollut tietoinen vakuutuksen voimassaolosta.

Vakuutuslautakunta on aiemmassa ratkaisukäytännössään (FINE-012096, 2018) katsonut, että tieto vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta edellyttää vastuuvakuutuksessa sitä, että vakuutettu tai muu vakuutuskorvauksen hakija on saanut olennaiset tiedot vahinkoseuraamuksesta ja vahingonkorvausvastuun perusteista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että hänelle esitetään riittävän yksilöity selvitys siitä, millainen vahinko on ollut kyseessä ja millainen korvausvastuu siitä hänelle on mahdollisesti aiheutumassa. Tietoisuuden edellytyksenä ei ole tarkka tieto korvausvaatimuksen rahamäärästä tai varmuus siitä, että korvausvastuu realisoituu.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy:n olisi tullut B:n jo kesällä 2019 esittämän vahinkoilmoituksen ja siihen sisältyneen korvausvaatimuksen perusteella tullut ymmärtää, että sille voi syntyä asiassa vahingonkorvausvelvollisuus. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukainen vuoden määräaika korvauksen hakemiselle on alkanut kulua, kun A Oy on saanut tietoonsa edellä mainitun B:n esittämän korvauusvaatimuksen. Vahinkoilmoitus 18.9.2021 on siten tehty myöhässä. Lautakunta katsoo, ettei A Oy:n tai sen edustajan oma käsitys korvausvaatimuksen oikeellisuudesta vaikuta asian arviointiin. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia