Haku

FINE-043831

Tulosta

Asianumero: FINE-043831 (2022)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.05.2022

Onko pankilla ollut oikeus irtisanoa yritysten pankkipalvelut? Tilin irtisanominen. Yritystili.

Tapahtumatiedot

Tapauksessa asiakkaina ovat kaksi osakeyhtiötä, joista toinen on toisen tytäryhtiö. Pankki on 3. ja 4.11.2021 päivätyillä ilmoituksilla irtisanonut yritysten pankkipalvelut päättymään 10. ja 15.12.2021.

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat ovat valituksessaan katsoneet, että vaikka pankilla on sopimuksen mukaan ollut oikeus irtisanoa pankkipalvelut, voi pankki silti syyllistyä joko hyvän pankkitavan vastaisen toiminnan tai yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella sopimusrikkomukseen. Asiakkaat katsovat, että huolimatta sopimuskumppanin oikeudesta irtisanoa sopimus, ei sopimusta hyvän pankkitavan tai sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvoitteen mukaisesti tulisi irtisanoa ilman perustetta tai epäasiallisella perusteella.

Toinen asiakkaana olevista osakeyhtiöistä on lokakuussa 2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla hankkinut omistukseensa toisen asiakkaana olevan osakeyhtiön osakekannan. Kun pankille on ilmoitettu yrityskaupasta, on pankki yllättäen irtisanonut molempien yritysten kaikki pankkipalvelusopimukset

Asiakkaat katsovat, ettei pankilla ollut asiallista perustetta irtisanoa sopi­muksia. Yhtiöiden tileille ei ole tullut rahasuorituksia ETA-alueen ulkopuo­lelta, asiakkaan tuntemisessa ei ole ollut ongelmia eikä yhtiöiden tie­dossa ole muutakaan seikkaa, joka voisi objektiivisesti arvioiden olla peruste pankkisopimusten irtisanomiselle. Asiakkaiden tiedossa ei ole, että yhtiöt tai niiden edustajat olisivat kieltäytyneet tietojen antamisesta, jättäneet vastaamatta pan­kin tiedusteluihin tai antaneet vääriä vastauksia tiedusteluihin. Asiakkaiden käsityksen mukaan pankilla ei ole ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetusta laista johtuvaa syytä irtisanoa pankkipalveluita koskevia sopimuksia.

Asiakkaat katsovat, että irtisanomisen syynä on ollut pelkästään se, että pankkipalveluita koskevien sopimusten irtisanominen on ollut pankille helpompi tapa, kuin noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittami­sen estämisestä annetun lain velvoitteita. Tästä seuraa se, että asiakkaiden käsityksen mukaan pankkipalveluja koskevat sopimukset on irti­sanottu ainoastaan sen vuoksi, että osa yhtiön laillisista edustajista on Suomessa asuvia ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisia. Mi­käli pankki irtisanoo yrityksen pankkipalveluja koskevat sopimuksen sen johdosta, että yrityksen hallituksen jäsenenä on Saudi-Arabian kansalainen, on sopimukset irtisanottu epäasiallisilla perusteilla.

Molemmat yhtiöt ovat olleet pankin asiakkaita useamman vuoden. Pankkipalveluja koskevien sopimusehtojen irtisa­nomisesta seuraa väistämättä se, että yhtiöillä ei käytännössä ole enää mahdollista saada pankkipalveluja toisesta pankista. Tästä seuraa se, että yhtiöiden toimintaedellytykset loppuvat vääjäämättä. Pankki on si­ten irtisanonut sopimuksen ilman, että olisi kohtuudella huomioinut sopimuskumppaninsa edut omassa toiminnassaan Pankki on tällä perus­tella rikkonut yleistä sopimusoikeudellista lojaliteettivelvoitetta.

Asiakkaat pyytävät, että Pankkilautakunta vaatii pankkia ennallistamaan pank­kipalvelut tai vaihtoehtoisesti toteaa pankin irtisanoneen pankkipalveluja koskevat sopimukset vastoin hyvää pankkitapaa ja/tai vastoin sopimusoikeudellista lojaliteettivelvoitetta.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakkaiden osalta palvelut on irtisanottu voimassa olevien palvelukohtaisten sopimusehtojen mukaisesti. Irtisanomista ei ole välttämätöntä perustella. Yrityksillä ei ole ehdotonta oikeutta pankkipalveluihin. Pankki on kokonaisharkinnan jälkeen käyttänyt tilanteessa oikeuttaan päättää asiakkuudet.

Pankki noudattaa toiminnassaan hyvää pankkitapaa kaikilta osin. Pankki ottaa toiminnas­saan huomioon asiakkaan edun eikä kieltäydy asiakassuhteesta asiakasta syrjivällä perus­teella. Pankki tarjoaa pankkipalveluita lain ja sopimusehtojen mukaisesti. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaalla on mahdollisuus järjestää pankkiasiointinsa toisessa pankissa irtisa­nomisajan kuluessa. Tapauksessa pankki ei ole toiminut asiakasta syrjivällä tavalla eikä ole rikkonut hyvän pankkitavan periaatteita irtisanoessaan asiakkuudet.

Pankki haluaa myös tuoda esille sen, että Pankkilautakunta voi ohjesäännön mukaisesti antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien, pienyrittäjien ja muiden niihin verrattavien asiakkaiden valituksiin. Asiassa tulee myös selvittää, onko Pankkilautakunta asiassa sääntöjensä mukaan toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu yritysten tilisopimukset ja niiden ehdot. Lisäksi lautakunnalle on toimitettu yritysten kaupparekisteriotteet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin arvioitava, onko se toimivaltainen käsittelemään asian. Mikäli lautakunta on toimivaltainen, lautakunnan on arvioitava, onko pankilla ollut oikeus irtisanoa osakeyhtiöiden pankkipalvelut ilman perustetta.

Sovellettavat lainkohdat, sopimusehdot ja FINEn ohjesääntö

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 1 §:ssä todetaan hyvän pankkitavan osalta seuraavaa:

”Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, luottolaitoksen on noudatettava hyvää pankkitapaa.”

Tiliehtojen sopimuksen irtisanomista koskevassa kohdassa todetaan seuraavaa:

”Pankilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei sopimuksessa ole sovittu pidemmästä irtisanomisajasta.”

FINEn ohjesäännön 6 §:ssä todetaan lautakuntien tehtävästä ja toimialueesta seuraavaa:

”Pankkilautakunta antaa ratkaisusuosituksia asiakkaan tai pankin lautakunnalle esittämistä, pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.”

Asian arviointi

Pankkilautakunnan toimivalta

Pankki on todennut, että asiassa tulee myös selvittää, onko Pankkilautakunta asiassa sääntöjensä mukaan toimivaltainen käsittelemään asiaa. Pankki on todennut, että Pankkilautakunta voi ohjesäännön mukaisesti antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien, pienyrittäjien ja muiden niihin verrattavien asiakkaiden valituksiin. Pankki ei ole tarkemmin perustellut, minkä vuoksi lautakunta ei olisi toimivaltainen käsittelemään asiaa, mutta oletettavasti pankki katsoo, että asiakkaana olevat osakeyhtiöt eivät ole pienyrityksiä.

Pankkilautakunta toteaa, että FINEn ohjesäännössä todetaan Pankkilautakunnan toimivallan osalta, että Pankkilautakunta antaa ratkaisusuosituksia asiakkaan tai pankin lautakunnalle esittämistä, pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.

Lautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että FINEn ohjesäännön mukaan FINEn toimistona toimivan Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tehtävänä on itsenäisesti muun muassa neuvoa ja auttaa kuluttajia, pienyrittäjiä ja muita niihin verrattavia asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa.

Pankkilautakunta toteaa siten, että pienyrittäjiä koskeva rajoitus koskee vain Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimintaa, eikä se estä Pankkilautakuntaa käsittelemästä asiaa. Lautakunta katsoo siten, että se on siten toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Pankkipalveluiden irtisanominen

Pankkilautakunta toteaa, että sopimusten ehtojen mukaan pankilla on oikeus irtisanoa pankkipalvelut päättymään. Sopimuksessa ei ole asetettu mitään ehtoja irtisanomiselle. Lautakunta on katsonut aiemmin ratkaisusuosituksessaan FINE-025891, että pankki ei voi hyvän pankkitavan vastaisesti väärinkäyttää oikeuksiaan irtisanomalla pankkipalveluita epäasiallisesta syystä, kuten kiusaamis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Pankki ei ole käsillä olevassa tapauksessa perustellut irtisanomista millään tavalla. Asiakkaiden käsityksen mukaan pankkipalveluja koskevat sopimukset on irti­sanottu ainoastaan sen vuoksi, että osa yhtiön laillisista edustajista on Suomessa asuvia ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisia. Yrityksen hallituksen jäsenenä on Saudi-Arabian kansalainen.

Asiakkaiden hyväksymien sopimusehtojen mukaan pankin ei tarvitse perustella pankkipalveluiden irtisanomista. Pankkilautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa pankin irtisanoneen asiakkaiden pankkipalvelut epäasiallisesta syystä. Lautakunta katsoo siten, että pankilla on ollut oikeus irtisanoa yritysten pankkipalvelut.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita pankkia perumaan yritysten pankkipalvelujen irtisanomista.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja   Sillanpää                                     
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia