Haku

FINE-043795

Tulosta

Asianumero: FINE-043795 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Lakipykälät: 5, 9

Vuokrasuhdetta koskeva riita-asia. Rajoitusehdot. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

A:n omistamassa mökkikiinteistössä vuokralla ollut henkilö vaati A:lta vuokranalennusta, johon A ei suostunut. Lisäksi A:lla ja vuokralaisella oli riitaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyen. A haki vakuutusyhtiöltä riitaan oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö B:n 9.3.2022 päivätyn korvauspäätöksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhdetta. Koska A:n asiassa oli kyse vuokrasuhdetta koskevasta riita-asiasta, vakuutusyhtiö ei myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.

A:n mökkikiinteistö oli vielä vuoden 2019 alkupuolella vakuutettuna kotivakuutuksen yhteydessä vakuutusyhtiö C:ssä, joka B:n vuonna 2018 suorittaman C:n vakuutuskannan ostamisen myötä sulautui keväällä 2019 vakuutusyhtiö B:hen. A soitti C:hen helmikuussa 2019 ja kertoi, että hänellä on useampi sijoitusasunto ja tiedusteli, onko yhtiön valikoimassa sellaista vakuutusta, joka soveltuisi vuokranantajan tarpeisiin. A kertoi lisäksi, että hänen aiemmin omassa vapaa-ajan käytössään ollut mökkikiinteistö on nyt vuokrattu, minkä vuoksi hän tarvitsee mökille vakuutuksen, joka soveltuu vuokralla olevan kiinteistön vakuuttamiseen. C totesi, ettei sen tuotevalikoimassa ole vuokranantajille suunnattua sijoitusasuntovakuutusta, mutta mökki voitaisiin vakuuttaa kiinteistövakuutuksella, joka erityisesti kiinteistövakuutuksen yhteydessä olevan vastuuvakuutuksen osalta soveltuisi A:n tarpeisiin paremmin kuin kotivakuutuksen vastuuvakuutus nyt, kun mökki on vuokralla. Puhelussa vakuutusyhtiö C vielä kertoi A:lle, että B on ostanut C:n ja jos A hyväksyy kiinteistövakuutustarjouksen, on vakuutus ensimmäisen vuoden voimassa tarjotun kiinteistövakuutuksen vakuutusehdoilla ja hinnalla, mutta vakuutuskauden vaihtuessa vakuutus muuttuu B:n vakuutukseksi.

A soitti C:hen uudelleen huhtikuussa 2019 ja kertoi, ettei hän ollut ehtinyt vastata kiinteistövakuutuksen tarjoukseen, ja pyysi yhtiötä lähettämään tarjouksen uudelleen. Puhelun aikana A kertoi pitävänsä oikeusturvavakuutusta tärkeänä, koska hän halusi varautua mahdollisiin riitoihin vuokralaistensa kanssa. Yhtiö kertoi, että A:lle tarjotussa kiinteistövakuutuksessa on mukana vastuu- ja oikeusturvavakuutus, mikä on hyvä sen vuoksi, ettei A:n voimaan jäävän kotivakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta ole apua mökkiä koskevien vahinkotapahtumien osalta, koska mökki ei ole A:n omassa käytössä. A hyväksyi tarjouksen ja mökin kiinteistövakuutuksen ensimmäinen vakuutuskausi oli 8.4.2019 – 31.3.2020.

Kiinteistövakuutuksen ensimmäisen vakuutuskauden lähestyessä loppuaan B lähetti A:lle asiakastiedotteen, jossa se totesi C:n sulautuneen B:hen ja että yhdistymisen myötä se yhtenäistää vakuutuksiaan. A:n kiinteistövakuutus irtisanottaisiin päättymään vakuutuskauden loppuun. Samalla B tarjosi A:lle omaan tuotevalikoimaansa kuuluvaa vakuutusta, joka tiedotteen mukaan oli A:n vakuutusturvaan perustuva vastaava vakuutus ja joka vastaisi mahdollisimman hyvin nykyistä vakuutusta. A hyväksyi tarjouksen uudesta kiinteistövakuutuksesta, jonka vakuutusehtoihin B:n 9.3.2022 päivätty korvauspäätös perustuu.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiö B:n päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

A toteaa ottaneensa vuonna 2019 vakuutusyhtiö C:hen yhteyttä, koska hänen tarkoituksenaan oli alkaa vuokrata mökkikiinteistöä, joka aiemmin oli hänen ja hänen perheensä vapaa-ajan käytössä. A pyysi, että mökin olemassa oleva vakuutus päivitetään niin, että siinä on vuokraukseen soveltuva omaisuus- ja oikeusturvavakuutus. A:n haettua korvausta oikeusturvavakuutuksesta hänelle kerrottiinkin, ettei oikeusturvavakuutus kata vuokrasuhteeseen liittyviä riitoja.

A viittaa B:n hänelle toimittamaan asiakastiedotteeseen, jossa on kerrottu C:stä ostetun kiinteistövakuutuksen irtisanomisesta sekä mahdollisuudesta ottaa B:n tarjoama uusi kiinteistövakuutussopimus maksamalla uutta sopimusta koskeva vakuutusmaksulasku. A toteaa kyseisen tiedotteen olleen ensimmäisenä asiakirjanivaskassa, jonka B hänelle lähetti aiemman vakuutussopimuksen irtisanomisen yhteydessä. Vakuutusyhtiö kertoo tiedotteessaan, että tarjottu vakuutusturva vastaa mahdollisimman hyvin tuolloin voimassa ollutta vakuutusturvaa ja että kokonaishinta pysyy samana. Se, ettei oikeusturvavakuutus katakaan vuokrasuhteeseen liittyvistä riita-asioista syntyneitä kuluja, kerrotaan pienellä präntillä tiedotteen mukana olleissa muissa asiakirjoissa. A kokee, että B:n tapa esitellä asia on ollut harhaanjohtava, koska se väitti vakuutuksen pysyvän samana, mutta todellisuudessa A:lle vuokranantajana oleellisin sisältö olikin tiputettu pois.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö B toteaa, ettei sen 9.3.2022 antamaa korvauspäätöstä ole syytä muuttaa.

C:n tarjoamaan vakuutukseen sovellettiin kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoja, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneenvuokrasuhdetta. B toteaa, että A on soittaessaan helmikuussa 2019 C:hen pyytänyt tarjousta vakuutuksesta, joka soveltuu vuokranantajan tarpeisiin ja hän on nimenomaan korostanut tarvitsevansa turvaa vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen varalle ja vuokralaisen kanssa riitelyyn. B katsoo, että vakuutusyhtiö C on tehnyt virheen tarjotessaan asiakkaalle vakuutusta, joka ei soveltunut A:n tarpeisiin vuokranantajana.

C:n sulautuessa B:hen A:lle lähetettiin noin 1,5 kuukautta ennen uuden vakuutuksen voimaan saattoa tiedote, jossa ilmoitettiin vanhan kiinteistövakuutuksen irtisanomisesta ja samalla tarjottiin uutta B:n vakuutusehtojen mukaista kiinteistövakuutusta. Tiedotteen liitteenä oli tarjotun vakuutuksen vakuutuskirja, tuote-esite ja tuotekuvauslomake. Maksamalla laskun A hyväksyi tarjouksen ja vakuutus tuli voimaan 1.4.2020. B:n 9.3.2022 päivätty korvauspäätös perustuu edellä mainitun vakuutuksen ehtoihin.

A on katsonut tiedotteen olleen harhaanjohtava. B ei ole tästä samaa mieltä, koska irtisanottu C:n vakuutuskaan ei kattanut vuokrasuhdetta koskevia kuluja. Oikeuskäytännössä on käsitettä ”vastaava vakuutus” B:n mukaan muutenkin tulkittu niin, ettei uuden vakuutuksen tarvitse olla täsmälleen samanlainen kuin vanha. Riittävää on, että uusi vakuutus on vakuutuksenantajan tuoteportfoliossa lähinnä vanhaa vastaava vakuutus. B:n tuotevalikoimissa ei edes ole sellaista yksityishenkilöille tarjottavaa tuotetta, joka kattaisi vuokrasuhdetta koskevia oikeusriitoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö B antanut A:lle vakuutussopimuslain 5 §:n mukaiset tiedot tarjotessaan A:lle uutta kiinteistövakuutussopimusta irtisanottavan kiinteistövakuutussopimuksen tilalle. Lisäksi tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö tarjouksen yhteydessä antamassaan asiakastiedotteessa antanut A:lle vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vaikuttavat A:n oikeusturvavakuutuksen sisältöön.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/ 543) 5 §:n 1 momentin (20.4.2018/238) mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. […]

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutuskaudella 8.4.2019 – 31.3.2020 voimassa olleet vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2014 alkaen) kohdan 51 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 54 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kohdan 55.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneenvuokrasuhdetta.

Vakuutuskaudella 1.4.2020 – 31.3.2021 voimassa olleet vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.11.2012 alkaen) kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Kohdan 5.4 (Huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhde) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhdetta.

Asian arviointi

Käsiteltävänä olevassa asiassa A vaatii, että hänen oikeusturvavakuutuksensa korvauspiiriin katsotaan kuuluvaksi asiat, jotka koskevat vuokrasuhdetta. A perustaa vaatimuksensa ennen muuta siihen, että hän katsoo vakuutusyhtiö B:n antaneen hänelle harhaanjohtavia tietoja asiakastiedotteessa, jossa tarjottiin uutta kiinteistövakuutussopimusta irtisanottavan kiinteistövakuutussopimuksen tilalle. Lisäksi A katsoo, että irtisanottu kiinteistövakuutussopimus olisi kattanut nyt kyseessä olevan riita-asian kulut.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot. (HE 114/1993 vp, s. 26)

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentissa puolestaan todetaan, että jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että markkinointikäsite on ymmärrettävä laajasti. Vakuutusten tarjonnan, myynnin, mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan lisäksi myös esimerkiksi sopimusneuvottelujen yhteydessä vakuutuksesta annetut tiedot kuuluvat markkinoinnin piiriin. (HE 114/1993 vp, s. 29)

A on ratkaisusuosituspyynnössään kertonut pyytäneensä C:ltä tarjouksen vakuutuksesta, joka korvaa myös mahdollisen mökin vuokrasuhdetta koskevan riita-asian kulut. Vakuutuslautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että B on toimittanut sille helmi- ja huhtikuussa 2019 A:n ja C:n välillä käytyjen puhelinkeskusteluiden puhelutallenteet, joiden sisältöä on selostettu tämän ratkaisusuosituksen tapahtumatiedoissa. A on puheluiden aikana tuonut selvästi esille sen, että hän tarvitsee nimenomaan vuokranantajan tarpeisiin soveltuvan vakuutuksen. Huhtikuussa 2019 A:n ja C:n välillä käydyssä puhelinkeskustelussa C kertoo, ettei kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus korvaa kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin vakuutetun käytössä olevaan asuntoon tai kiinteistöön. Tämän jälkeen A tiedustelee C:ltä, eikö tarjottu kiinteistövakuutuskaan tällaisia kuluja kata, jolloin C vastaa, että kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tällaisia kuluja ei korvata, mutta kiinteistövakuutuksessa on mukana vastuu- ja oikeusturvavakuutus juuri sen vuoksi, ettei kotivakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa mökkiin liittyviä vahinkoja, kun mökki ei ole asiakkaan omassa käytössä.

Vakuutusyhtiö B:n lautakunnalle toimittamista asiakirjoista ei ilmene, onko vakuutusyhtiö C:n A:lle lähettämän kiinteistövakuutustarjouksen liitteenä ollut lisäksi tuoteselostetta tai muita asiakirjoja, eikä asiassa ole näin ollen osoitettu, että C olisi täyttänyt vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. A:n hyväksymään kiinteistövakuutustarjoukseen on merkitty toimialaksi ”Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta”, minkä lautakunta toteaa voineen luoda A:lle osaltaan mielikuvan siitä, että vakuutuksesta korvataan laajasti vahinkoja, jotka liittyvät mökin vuokraamiseen.

Vaikka vakuutusyhtiö B on katsonut vastineessaan, ettei tässä asiassa kyseessä olevan riita-asian kuluja olisi voitu korvata myöskään vakuutusyhtiö C:n kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan, on A edellä kerrottujen puhelimessa C:ltä saamiensa tietojen perusteella voinut aiheellisesti jäädä siihen käsitykseen, että oikeusturvavakuutus kattaa myös vuokrasuhdetta koskevista riita-asioista aiheutuvia kuluja. Ottaen lisäksi huomioon se, ettei lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista selviä, onko tarjouksen liitteenä ollut tuoteselostetta tai muita vakuutuksen sisältöä kuvaavia asiakirjoja, toteaa Vakuutuslautakunta C:n tarjoaman oikeusturvavakuutuksen tulleen voimaan niin, ettei siihen sovelleta huoneenvuokrasuhdetta koskevien riita-asioiden rajoitusehtoa.

A on ratkaisusuosituspyynnössään katsonut B:n antaneen hänelle vanhan vakuutuksen irtisanomista ja uuden vakuutuksen tarjoamista koskevassa asiakastiedotteessa puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja, koska tiedotteessa on todettu B:n tarjoaman kiinteistövakuutuksen olevan irtisanottavaa vakuutusta vastaava, eikä A katso tämän pitävän paikkaansa. B:n Vakuutuslautakunnalle toimittamassa edellä mainitussa asiakastiedotteessa kerrotaan C:n yhdistymisestä B:hen, jonka myötä B toteaa yhtenäistävänsä vakuutukset. Lisäksi tiedotteessa todetaan, että ”Nykyiset vakuutukset päättyvät ja tarjoamme tilalle nykyiseen vakuutusturvaan perustuvan vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva vastaa mahdollisimman hyvin nykyistä ja kokonaishinta pysyy entisellä tasolla.” Asiakastiedotteessa kerrotaan, että sen liitteenä on tarjottavan vakuutuksen vakuutuskirja, tuotekuvaus ja esite. Tarjotun vakuutuksen on saanut voimaan vakuutusmaksulaskun maksamalla.

Tuote-esitteen sivulla 12 on kerrottu kiinteistön oikeusturvavakuutuksen tarkoituksesta ja vakuutuksen kattavuudesta. Sivulla on korostusvärillä merkitty osio, jossa on kerrottu oikeusturvavakuutuksen tärkeimmät rajoitukset. Kyseisessä osiossa kerrotaan, ettei vakuutuksesta korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, kun ne liittyvät huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhteeseen. Kaksisivuisen avaintietoasiakirjan ensimmäisellä sivulla kohdassa ”Mitä vakuutus ei kata?” kerrotaan muun muassa, että oikeusturvavakuutus ei korvaa kuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi vuokrasuhteisiin liittyvistä riita-asioista. B:n mukaan kyseiset asiakirjat on toimitettu A:lle edellä mainitun asiakastiedotteen yhteydessä.

Vakuutuslautakunta huomauttaa selvyyden vuoksi, että tuote-esitteessä ja avaintietoasiakirjassa kerrotaan, ettei oikeusturvavakuutus korvaa vuokrasuhteisiin liittyvien riita-asioiden kuluja, kun taas vakuutusehdoissa olevan rajoitusehdon sanamuodon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhdetta. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että ”liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan asiaan, kun taas termillä ”koskee” tarkoitetaan, että asian tulee nimenomaisesti koskea rajoitusehdon tarkoittamaa asiaa. Nyt puheena olevassa asiassa on kuitenkin lautakunnan näkemyksen mukaan kyse riita-asiasta, joka vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla koskee rakennuksen vuokrasuhdetta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka A:n on ollut perusteltua käsittää ennen nyt kyseessä olevaa vakuutusta voimassa olleen oikeusturvavakuutuksen korvaavan myös vuokrasuhdetta koskevien riita-asioiden kuluja, on A:n täytynyt B:n hänelle toimittaman asiakastiedotteen perusteella ymmärtää, ettei tarjottu vakuutus ole välttämättä vakuutusehdoiltaan täysin samanlainen kuin edellinen vakuutus. B:n asiakastiedotteessa todetaan tarjotun vakuutuksen vastaavan mahdollisimman hyvin voimassa olevaa vakuutusta, mikä lautakunnan näkemyksen mukaan ei objektiivisesti arvioiden voi luoda asiakkaalle sellaista käsitystä, ettei vakuutussopimus ehtoineen olisi miltään osin erilainen voimassa olevaan vakuutussopimukseen verrattuna. Näin ollen A:lla on ennen tarjouksen hyväksymistä ollut velvollisuus tutustua asiakastiedotteen liitteinä olleisiin asiakirjoihin, joista tieto nyt kyseessä olevasta rajoitusehdosta olisi löytynyt vaivattomasti. Vakuutuslautakunta toteaa vakuutusyhtiön täyttäneen vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaisen tiedonantovelvollisuutensa vakuutuksen tarjoamisen yhteydessä, eikä sen voida katsoa antaneen A:lle asiakastiedotteessa harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Pippola

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia