Haku

FINE-043746

Tulosta

Asianumero: FINE-043746 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2022

Lakipykälät: 31, 33, 34

Vuotovahinko. Suojeluohjeet. Rakennuksen riittävästä lämmityksestä huolehtiminen. Oliko suojeluohjevähennyksen tekemiselle riittävät perusteet?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan vuonna 1999 rakennetun saunarakennuksen seinän viereisen lattian, hirsisen seinärungon alaosan ja mahdollisesti myös lattiarungon oli havaittu kastuneen 25.7.2021. Vahinko oli aiheutunut, kun käyttämättömän vesihanan päätösliitos oli vuotanut tiputtamalla.

Yritys L korjasi hanan. Korjausta koskevan laskun (päivätty 27.7.2021) mukaan kesäkeittiössä hana oli vuotanut tulpatusta putkesta ja pakka oli väljän tuntuinen. Yritys oli vaihtanut hanaan uuden säätöosan ja kuulasulkuventtiilit. Hanan putket olivat olleet hieman turvonneet, minkä vuoksi yritys epäilee, että hana oli päässyt jäätymään talvella.

Vuotovahinko kartoitettiin yritys P:n toimesta 29.7.2021. Kartoituksesta tehdyssä raportissa todetaan, että putkimieheltä saadun tiedon mukaan kyseessä oli jäätymisen aiheuttama vaurioituminen. Raportin mukaan asiakas oli kertonut, että tilassa oli ollut talvella +10 asteen peruslämpö. Edelleen raportissa kerrotaan, että asiakkaan edustajalta saadun tiedon mukaan vahinkoa edeltäneen talven aikana alueella oli ollut kovia pakkasjaksoja sekä sähkökatkoja, jotka ovat voineet aiheuttaa häiriöitä sähkölaitteissa ja lämpötilan laskun alle jäätymisrajan. Talvella rakennuksen pääsulku oli ollut kiinni ja se oli avattu kesällä, eikä vuotoa ollut huomattu kaapin sisältä.

Raportin mukaan rakennuksen korokepuulattia oli kastunut noin 2 m² alueelta, hirsiseinän alaosa oli kastunut 2–3 metrin matkalta ja laatikoston runko oli vaurioitunut. Raportissa todetaan vauriolaajuuden selviävän tarkemmin purkutöiden yhteydessä.

Vakuutusyhtiö antoi asiakkaalle 3.9.2021 päivätyn korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinko korvataan päätöksessä mainituin vähennyksin. Päätöksen mukaan vahingosta tehtiin omaisuuden ikään perustuvia vähennyksiä sekä suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi 20 prosentin vähennys. Suojeluohjeen mukainen vähennys tehdään korvauksen määrästä, jossa on huomioitu omavastuu ja ikävähennykset.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että suojeluohjeen mukaan rakennuksen riittävästä lämmityksestä on huolehdittava. Tässä tapauksessa lämpötilaa oli pidetty vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan liian alhaalla. Asiakkaan kertoman mukaiset lämpötilat eivät ole riittäviä laitteiden jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi.

Asiakas haki korvauspäätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Muutoshakemuksessaan asiakas vaati, että vakuutuskorvaus maksetaan hänelle täysimääräisenä ilman suojeluohjeen laiminlyönnistä tehtyä 20 prosentin vähennystä. Asiakas totesi, että suojeluohjeita on noudatettu vakuutussopimuksessa ja vakuutussopimuslaissa vaaditulla tavalla. Lähtökohtaisesti yleisiä sopimusehtoja on tulkittava laatijansa vahingoksi, mikäli ehtojen osalta on epäselvyyttä. Korvauspäätöksessä oleva tulkinta siitä, että talvella pidetty peruslämpö +10 C° ei olisi riittävä lämmön ylläpitämiseksi, ei ole asiakkaan mielestä uskottava. Mikäli vakuutusyhtiö olisi määritellyt tietyn ylläpidettävän peruslämmön esimerkiksi vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti, olisi asiakas tätä lämpötilan ylläpitoa koskevaa ehtoa myös noudattanut.

Edelleen asiakas kertoi muutoshakemuksessaan, että saunarakennuksen lämpötila on pidetty patterilämmityksen avulla +10 lämpöasteessa, jota on pidettävä riittävänä ”peruslämpönä” muun ohjeistuksen puuttuessa. Saunarakennus on myös hirsinen, jonka lämmöneristys on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi lautarakenteisen. Talveksi oli katkaistu myös veden pääsulku. Asiakas viittasi muutoshakemuksessaan nettiartikkeliin, jonka mukaan sopiva peruslämpö mökille on noin +10° C. Tässä lämpötilassa putket eivät jäädy ja mökin sähkölaitteet pysyvät kunnossa.

Asiakas viittasi vakuutussopimuslain 31 §:ään katsoen, että vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudella. Vahingon syystä ei ole varmuutta, vaikka vahinkoraportissa ja korvauspäätöksessä näin väitetään. Kyse on ollut vakuutuksenottajan vaikuttamispiiriin kuulumattomasta vahingosta, joka on vakuutussopimuksen mukaisesti korvattava täysimääräisenä ilman suojeluohjevähennystä. Muutoshakemuksensa lopussa asiakas kävi vielä läpi korvauskäsittelyn kestoon liittyviä asioita.

Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen 28.10.2021 antamassa korvauspäätöksessä todetaan, että vakuutusehdoissa ei voida määritellä tarkkaa lämpötilavaatimusta, koska se, mikä kulloinkin on riittävä lämmitys, riippuu monesta seikasta, kuten rakennuksen sijainnista. Vakuutusyhtiön käytettävissä olleiden selvitysten perusteella hana on päässyt jäätymään, joten on ilmeistä, ettei rakennuksen riittävästä lämmityksestä ole tässä tapauksessa huolehdittu.

Vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa on laiminlyöty rakennuksen riittävää lämmitystä koskevaa suojeluohjetta. Yhtiön näkemyksen mukaan suojeluohjeiden laiminlyönti on vaikuttanut suoraan vahingon syntymiseen, eikä huolimattomuutta voida pitää vähäisenä. Suojeluohjemääräys on asianmukainen ja linjassa korvauskäytännön kanssa. Vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempaa korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vahinko korvataan ilman 20 prosentin suojeluohjevähennystä. Talvisäilytyksessä olleen saunarakennuksen vesihanan käyttämättömän päätösliitoksen oli havaittu vuotaneen. Suojeluohjeita oli noudatettu ja +10 °C on katsottava riittäväksi lämpötilaksi.

Vakuutusehdoissa ei ole määritelty tiettyä lämpötilaa, joka rakennuksissa tulisi ylläpitää talvisäilytyksen aikana. Mikäli tiettyä lämpötilaa olisi vaadittu ylläpidettäväksi, olisi näin tehty. Yleisen käsityksen mukaan +10 °C on katsottava riittäväksi lämpötilaksi tyhjillään olevan rakennuksen säilyttämistä varten. Asiakas viittaa aiemman oikaisupyyntönsä yhteydessä esille tuotuun artikkeliin.

Rakennuksessa on ollut peruslämpö päällä ja vedentulo on suljettu niin sanotun pääsulun kautta. Asiakkaan mielestä rakennuksen talvisäilytyksessä on menetelty suojeluohjeiden mukaisesti. Maksettavaa korvausta ei voida näin ollen alentaa, kuten vakuutusyhtiö on nyt tehnyt. Kirjallisia ohjeita, eli ehtoja, on noudatettu. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että tarkkaa lämpötilavaatimusta ei voida määritellä vakuutusehdoissa, koska riittävä lämmityksen taso riippuu monesta seikasta, kuten rakennuksen sijainnista. Epäselvää kuitenkin on, miten sijainti liittyy tähän asiaan.

Asiakas katsoo, että tähän tapaukseen ja vakuutussopimukseen on sovellettava epäselvyyssääntönä tunnettua tulkintaperiaatetta, jonka mukaan epäselvästi laadittua vakioehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vakuutusehdoissa ei ole määritelty tarkkaa lämpöastetta talvisäilytykselle. Saunarakennus on suojaisessa paikassa oleva hirsinen rakennus, joka jo sinällään pitää talvella lämpöä itse rakennuksessa. Tämän lisäksi valvonnasta ja riittävästä lämmityksestä on huolehdittu. Myös saunarakennukselle tuleva veden pääsulku on ollut kiinni.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan tapahtumakuvauksen ja viittaa korvauspäätöksissä esitettyyn. Rakennuksen vesiputket eivät muuta muotoaan, ellei niihin kohdistu ulkoista voimaa tai ellei niiden sisällä oleva vesi jäädy laajentaen samalla putkea. Hanan putkien turpoamiselle ei ole jäätymisen lisäksi esitetty mitään vaihtoehtoista selitystä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut putkien jäätymisen seurauksena.

Pitkään jatkunut sähkökatkos voi aiheuttaa sähkölämmitteisessä tilassa niin suuren sisälämpötilan laskun, että vesiputki jäätyy sen seurauksena. Asiakas ei ole kuitenkaan osoittanut talven aikana tapahtuneen tällaista sähkökatkosta.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asiakkaan siteeraamassa artikkelissa kerrotuilla tiedoilla ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa suojeluohjeen noudattamista, vaan asiaa tulee tarkastella objektiivisesti ja tapauskohtaisesti sekä ottaen huomioon paikalla vallitsevat olosuhteet ja fasiliteetit. Pakkasen kiristyminen talvella ei ole Suomessa ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusyhtiö katsoo, että putken jäätyminen ja vesivahinko johtuivat yksin pakkasesta ja liian alhaisesta sisälämpötilasta. Vakuutusyhtiö esittää, ettei korvauspäätöstä suositeta muutettavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä 20 prosentin vähennys suoritettavasta korvauksesta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutussopimuslain 31 §:n 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 3 momentin mukaan jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.2.2020 alkaen) osan Suojeluohjeet kohdan 1 (Suojeluohjeiden merkitys) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

Ehtokohdan 4 (Omaisuuden suojelu vuotovahingoilta) mukaan vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittävästä lämmityksestä ja valvonnasta on huolehdittava. Mikäli rakennus jätetään ilman valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttövesivesipumppu kytkettävä pois käytöstä. Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana, on vesijohtoverkosto ja LVI-laitteet tyhjennettävä ja rakennuksen ulkopuolella oleva tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, 31 § ja 34 §) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Omaisuuden vuotovahingoilta suojelemista koskevan suojeluohjeen mukaan vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittävästä lämmityksestä on huolehdittava. Mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttövesivesipumppu kytkettävä pois käytöstä. Mikäli rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana, on vesijohtoverkosto ja LVI-laitteet tyhjennettävä ja rakennuksen ulkopuolella oleva tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

Vakuutuslautakunta pitää korjaustyötä koskevan laskun merkintöjen perusteella asiassa näytettynä, että hanan putki on jäätynyt talven aikana. Tällöin on myös selvää, että talven aikana rakennuksen sisälämpötila on jossakin vaiheessa laskenut siten, että jäätyminen on ollut mahdollinen.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olleiden asiakirjojen mukaan asiakas on kertonut pitäneensä rakennuksessa pattereiden avulla +10 °C:n sisälämpötilaa. Rakennuksen pääsulku oli ollut talvella kiinni. Lautakunta toteaa vakuutusalalla olevan yleistä, että vuotovahinkojen estämistä koskevissa suojeluohjeissa riittävänä sisälämpötilana on pidetty noin 10 asteen lämpötilaa. Tässä tapauksessa kyseessä olevassa suojeluohjeessa ei ole kuitenkaan määritelty mitään tiettyä lämpötilaa, joka katsottaisiin riittäväksi. Suojeluohjeessa ei myöskään edellytetä vesijohtoverkoston ja LVI-laitteiden tyhjentämistä muuten kuin silloin, jos rakennusta ei lämmitetä kylmänä vuodenaikana.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 sekä vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Kun korvauksen alentamista harkitaan, tulee ottaa huomioon se, mikä merkitys asiakkaan toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen

Vakuutusyhtiöllä on suojeluohjeiden laiminlyöntiin vedotessaan näyttötaakka siitä, että perusteet korvauksen alentamiselle ovat olemassa. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö ei ole suoranaisesti kiistänyt sitä, että rakennuksen lämpötila on asiakkaan kertomin tavoin talven aikana pidetty noin +10 °C:n tasolla, mitä Vakuutuslautakunta pitää sinänsä putkien ja LVI-laitteiden jäätymisen estämiseksi riittävänä lämpötilana. Lautakunnan näkemyksen mukaan se, että putki on jäätynyt, osoittaa kuitenkin rakennuksen sisälämpötilan jossakin vaiheessa laskeneen asiakkaan kertomaa lämpötilaa alhaisemmaksi.

Joitakin päiviä vahinkotapahtuman havaitsemisen jälkeen laaditussa kartoitusraportissa on ollut maininta siitä, että kyseisellä seudulla on ollut talven aikana sähkökatkoksia, jotka ovat voineet yhdessä kovien pakkasten kanssa aiheuttaa lämpötilan laskemisen alle jäätymisrajan. Vakuutusyhtiö ei ole korvauspäätöksissään lausunut sähkökatkojen merkityksestä, mutta on lautakunnalle annetussa vastauksessaan katsonut tällaisten sähkökatkosten jäävän riittävästi näyttämättä. Vakuutusyhtiö ei ole korvauskäsittelyn yhteydessä ryhtynyt omasta puolestaan toimenpiteisiin sähkökatkosten selvittämiseksi. Yhtiö ei myöskään ole ohjannut asiakasta toimittamaan vakuutusyhtiölle selvitystä mahdollisista sähkökatkoista ja niiden kestosta. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan sähkökatkoja koskevat tiedot olisivat olleet vaikeuksitta selvitettävissä sähköyhtiöstä. Koska näyttötaakka suojeluohjeiden laiminlyönnistä on vakuutusyhtiöllä, Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että asiakas olisi laiminlyönyt rakennuksen riittävää lämmitystä koskevan suojeluohjeen noudattamisen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei suojeluohjevähennyksen tekemiselle ole tässä tapauksessa perusteita.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon ilman suojeluohjevähennyksen tekemistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin                                                 
Sihteeri Pippola

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vuori
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia