Haku

FINE-043728

Tulosta

Asianumero: FINE-043728 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.04.2022

Sadeveden tunkeutuminen rakenteisiin myrskytuulen vuoksi. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitaloon oli päässyt vettä sisään rankkasateella 10.8.2021. Omakotitalossa suoritettiin vahinkotarkastus 12.8.2021. Vahinkotarkastusraportin mukaan sade oli tullut viistosti tuulen kanssa ikkunaa päin. Sade oli ollut asukkaiden kertoman mukaan poikkeuksellisen voimakasta. Ulkoseinän sisäpinnalla ruokailutilan ikkunan yläpuolella ja yläkerran ikkunan alapuolella havaittiin valumajälkiä ja lieviä värimuutoksia. Vuotokohdaksi epäiltiin yläkerran ikkunapellitystä sekä ulkoseinärakenteen massiivihirren ja puurungon liitoskohtaa. Tarkastusraportin mukaan ulkoseinärakenteen liitoskohdassa ei havaittu selkeää kosteusjälkeä, josta olisi voinut päätellä tuulenpaineen nostaneen vettä seinää pitkin rakenteisiin.

Ulkoseinän avauksen jälkeen 26.8.2021 tarkastusraporttiin lisätyissä tiedoissa mainitaan, että ulkoseinärakenteen avauksessa oli havaittu yläkerran ikkunan pellityksen alla puurakenteissa kosteutta. Vuotokohta oli suurella todennäköisyydellä ikkunapellityksen kohdalla. Lisäksi 30.8.2021 raporttiin on lisätty tieto siitä, että rakennusmiesten kertoman mukaan ikkunapellitys ei ollut ollut tiiviisti kiinni ikkunan karmirakenteessa.

Vakuutusyhtiö antoi 9.9.2021 vahingosta kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei ollut ennalta arvaamatonta, että vettä pääsi rakenteisiin, jos ikkunapellitys ei ollut tiiviisti kiinni ikkunan karmirakenteessa.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas kertoi, että 26.8.2021 keskusteluissa tarkastajien kanssa tarkastajat olivat sanoneet, ettei vuotokohta ollut vielä löytynyt, vaan tutkimuksia piti jatkaa. Tarkastajien mukaan vuotokohta saattoi olla ikkunan pelti, joka kuitenkin oli hyvin tehty, mutta sade oli ollut niin kova, ettei rakenne ollut kestänyt. Tämän käynnin jälkeen päivitetyssä raportissa ei lukenut ikkunan pellityksestä mitään, mutta 31.8.2021 saapuneessa uudessa versiossa luki, että pelti olisi ollut puutteellisesti kiinni ikkunakarmin rakenteessa. Tarkastajien paikan päällä lausumat tiedot ja raporttiin kirjatut tiedot olivat ristiriidassa. Vesivahingon äkillisyyden osoitti se, ettei vettä ollut aiemmin valunut rakenteista sisälle. Talossa oli tehty vuonna 2020 homekoiratutkimus, jossa merkkausta ei ollut tullut kohtaan, josta vesi valui nyt seinän sisällä. Vesivahingon aikana sade ja tuuli olivat ukkosmyrskyn takia poikkeuksellisen voimakkaita, mikä aiheutti äkillisen vesivahingon.

Asia käsiteltiin vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä. Vakuutusyhtiö totesi, että kotivakuutuksen perusteella korvattavat vahinkotapahtumat oli tyhjentävästi lueteltu vakuutusehdoissa. Nyt kyseessä ollut vahinko ei ollut seurausta mistään vakuutusehdoissa kuvatusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vesi ei ollut rankkasateella tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vahinkoasian uudelleenkäsittelyä. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö teettää uuden tarkastuksen, joka rajaa vahinkoalueen selkeästi ja osoittaa tarkan vuotokohdan. Asiakas vaatii myös tarkan kosteusmittauspöytäkirjan laatimista sekä lupaa avata rakenteet ja aloittaa kuivaustyöt vakuutusyhtiön laskuun. Asiakas on toimittanut raportit vuonna 2020 tehdyistä homekoiratarkastuksesta ja asuntokauppaa varten tehdystä kuntotarkastuksesta.

Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön päätöksessä ei huomioitu sitä, että kyseessä oli nimenomaan myrskytuulen aiheuttama vahinko. Vesi tunkeutui sisälle myrskytuulen vuoksi. Asiakas vetoaa vakuutusehtojen luonnonilmiövahinkoja koskevaan ehtokohtaan. Ikkunan yläreunaan ei ole kuulunut laittaa peltiä, joten rakenne ei ole virheellisesti tehty. Asiakas korostaa, että tarkastusraportti, johon päätös perustuu, on puutteellinen. Veden vuotokohtaa on vain arvailtu ja tämä on muuttunut useaan kertaan. Asiakkaalle ei ole pyynnöstä huolimatta esitetty todisteita siitä, että ikkunapelti olisi ollut puutteellisesti kiinni ikkunakarmin rakenteessa.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että vahinko ei ole vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 nojalla korvattava rankkasadevahinko. Kyse ei ole myöskään myrskytuulesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta aiheutuneesta vahingosta, koska asiakkaan vaatimus perustuu rakenteissa havaittuun kosteuteen. Vakuutusyhtiö katsoo, että tuulen aiheuttamasta vahingosta on kyse esimerkiksi silloin, kun tuulenpuuska repii kattopeltiä irti alustastaan tai muutoin vahingoittaa rakennusta fyysisesti. Vakuutusyhtiö vetoaa lisäksi muun muassa vakuutusehtojen rakennustyövirhettä koskevaan rajoitusehtoon. Vakuutusyhtiö katsoo, että käytettävissä ollut selvitys, mukaan lukien homekoiratutkimus, ei sisällä näyttöä äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman sattumisesta. Ilman perusteltua epäilystä vakuutuksesta korvattavan tapahtuman sattumisesta vakuutusyhtiö ei ole velvollinen teettämään asiakkaan vaatimaa uutta tarkastusta, mittauspöytäkirjaa tai rakenteiden avaamista ja kuivaamista.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen 1.4.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
- rikosturva
- laiterikkoturva
- putkistovuototurva
- särkymis- ja menetysturva.
Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 (Palo- ja luonnonilmiöturva) mukaan palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan luonnonilmiövahinkona vahinko, joka on aiheutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti
- myrskytuulesta, trombista, ukkospilven laskuvirtauksesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai tuulenpuuskasta
- vesistö- tai merivesitulvasta rakennukselle tai huoneiston osille ja rakennuksen sisällä olevalle irtaimistolle
- jään liikkumisesta, joka johtuu vesistö- tai merivesitulvasta
- vakuutettuun omaisuuteen suoraan iskeneestä salamasta, joka on pirstonut mekaanisesti omaisuutta. Salamaniskusta aiheutuneen ylijännitteen aiheuttamat vahingot korvataan laiterikkoturvasta.
- rankkasateesta rakennukselle tai huoneiston osille ja rakennuksen sisällä olevalle irtaimistolle, kun vesi on tunkeutunut suoraan maanpinnalta tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta. […]

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.5 (Särkymis- ja menetysturva) mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys asiakkaan omakotitalolle aiheutuneen kosteusvahingon korvattavuudesta kotivakuutuksesta. Talon ulkoseinästä oli päässyt ukkosmyrskyn aikaan kovan tuulen ja vesisateen vuoksi tunkeutumaan vettä sisään. Tarkkaa vuotokohtaa ei saatu selville, mutta vuotokohdaksi on epäilty yläkerran ikkunanpieliä.

Asiakas on katsonut, että vahinko on aiheutunut myrskytuulesta, koska sadevesi on päässyt rakenteisiin nimenomaan myrskytuulen vuoksi. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä tapahtumasta.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan ehdoissa tarkemmin määritellystä tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Palo- ja luonnonilmiövahinkoja koskevassa ehtokohdassa on määritelty korvattavaksi toisaalta vahinko, joka on aiheutunut myrskytuulesta, trombista, ukkospilven laskuvirtauksesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai tuulenpuuskasta sekä toisaalta vahinko, joka on aiheutunut rankkasateesta rakennukselle tai huoneiston osille ja rakennuksen sisällä olevalle irtaimistolle, kun vesi on tunkeutunut suoraan maanpinnalta tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.

FINE toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Rankkasadevahinkoja koskevan ehtokohdan mukaan rankkasateesta aiheutuva vahinko on korvattava silloin, kun vesi tunkeutuu rakennukseen joko suoraan maanpinnalta tai vaihtoehtoisesti kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta. Tässä tapauksessa vesi on tunkeutunut rakennukseen rakennuksen ulkoseinästä, selvitysten mukaan yläkerran ikkunanpielistä. Näin ollen FINE katsoo, että vahinko ei ole rankkasadevahinkoja koskevan ehtokohdan mukaan vakuutuksesta korvattava tapahtuma.

Vakuutusehtojen mukaan luonnonilmiövahinkona vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti myrskytuulesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai tuulenpuuskasta. FINEn käytettävissä olleissa selvityksissä ei ole ollut tarkempia tietoja tuulen voimakkuudesta vahinkopaikan alueella vahinkoaikana. Selvityksistä ei myöskään käy ilmi, että tuuli olisi jollain tavoin rikkonut rakennuksen rakenteita. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella FINE katsoo, ettei asiakas ole osoittanut kyseessä olleen myrskytuulen tai muun vastaavan poikkeuksellisen voimakkaan tuulen tai tuulenpuuskan, mitä vahingon korvattavuus edellyttäisi. FINE katsoo myös, että Suomen sääoloissa tuulta ja sadetta ei voida pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana ja että ulkoseinärakenteen tulee kestää tavanomaiset ja voimakkaatkin sään vaihtelut.

FINE toteaa lisäksi, että vakuutusehtojen kohdan 5.1.5 mukaisesta särkymis- ja menetysturvasta ei korvata luonnonilmiöistä aiheutuneita vahinkoja.

Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia