Haku

FINE-043571

Tulosta

Asianumero: FINE-043571 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2022

Hissin turvapuhelin. Ikävähennykset. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman hissin turvapuhelin sekä hissikorissa oleva kaiutin- ja mikrofoniyksikkö olivat rikkoutuneet ukkosen aiheuttaman virtapiikin vuoksi. Asiakas haki korvausta turvapuhelimen sekä kaiutin- ja mikrofoniyksikön korjauskuluista kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön 27.10.2021 päivätyssä korvauspäätöksessä todettiin, että hissien korjauskuluista tehtävä ikävähennys on kymmenen prosenttia vuodessa käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta. Tässä tapauksessa ikävähennys oli 20 vuotta x 10 %, eikä korjauskuluista jäänyt maksettavaa.

Asiakas tiedusteli korvauspäätöksen saamisen jälkeen vakuutusyhtiöltä, miksi vakuutusyhtiö on päätynyt kymmenen prosentin vuosittaiseen ikävähennykseen. Asiakas totesi tiedustelussaan, että hissin turvapuhelimen ikävähennysprosentti on kolme prosenttia vuodessa siten kuin muita koneita ja laitteita, säiliöitä, putkistoja, kaapelointeja ja johdotuksia koskevassa vakuutusehtojen kohdassa sanotaan. Vakuutusyhtiö vastasi asiakkaan tiedusteluun, että hissi on kokonaisuus, jonka vuoksi siihen kuuluvaan laitteistoon sovelletaan hissiä koskevaa kymmenen prosentin ikävähennystä. Asiakas vastasi vakuutusyhtiölle ja totesi, että vakuutusehdoissa ei sanota niin, että hissiä voitaisiin katsoa kokonaisuutena, vaan vakuutusehdoissa puhutaan talotekniikasta. Asiakas totesi vastauksessaan, että tässä tapauksessa rikkoutunut talotekniikka ei ole hissi, vaan turvapuhelin, ja pyysi vakuutusyhtiöltä selvitystä siitä, millä perusteella vakuutusyhtiö tulkitsi asiaa kokonaisuutena.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa toisen 4.11.2021 päivätyn korvauspäätöksen. Päätöksen mukaan asiakas ei ole tiedusteluissaan esittänyt mitään sellaista uutta tietoa, minkä perusteella vakuutusyhtiön tulisi arvioida asiaa uudelleen. Vakuutusyhtiö on ollut puhelimitse yhteydessä yritykseen, joka oli antanut turvapuhelimen korjaamisesta tarjouksen. Vakuutusyhtiön mukaan yrityksen edustaja kertoi puhelimessa, että hissin turvapuhelin on hissimääräyksiin kuuluva turvallisuuslaite ja että määräysten mukaan kaikissa hisseissä tulee olla turvapuhelin. Edelleen vakuutusyhtiö kertoi päätöksessään, että hissiin ja sen toimintaan liittyvän turvapuhelimen tulee olla ohjattu ottamaan yhteyttä suoraan valvomoon ja puheyhteyden tulee olla jatkuvaa. Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että turvapuhelin toimii GSM-verkossa eikä puhelimella ole korjaustarjouksen antaneen yrityksen edustajan mukaan yhteyttä talotekniikan kanssa. Vakuutusyhtiön mukaan yrityksen edustaja oli myös kertonut, että hissien kunnossapidosta vastaava hissihuolto tarkistaa hissien turvapuhelinten toiminnan jokaisen huoltokäynnin yhteydessä, jolloin turvapuhelinten huolto ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kuulu kiinteistön hoitamisesta vastaavan yrityksen huolto- tai kunnossapitotehtäviin. Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että edellä mainituilla perusteilla hissin turvapuhelimen rikkoutumiseen sovelletaan hissejä koskevaa kymmenen prosentin ikävähennystä, eikä se muuta aiemmin antamaansa päätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo lausuntopyynnössään, että vahinkoon tulisi soveltaa vakuutusehtojen ehtokohtaa, jonka mukaan muille koneille ja laitteille, säiliöille, putkistoille, kaapeloinneille ja johdotuksille aiheutuneista vahingoista tehdään kolmen prosentin vuosittainen ikävähennys. Asiakas toteaa, että vakuutusehdoissa puhutaan talotekniikasta, eikä hissiä siihen liittyvine laitteineen voida tulkita kokonaisuutena. Asiakas täsmentää, että tässä tapauksessa rikkoutunut talotekniikka on hissin itsenäisenä osana oleva turvapuhelin.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että hissin turvapuhelimen korjaamisesta tarjouksen antaneen yrityksen edustaja on todennut vakuutusyhtiölle puhelimessa 3.11.2021, että hissin turvapuhelin on hissimääräyksiin kuuluva turvallisuusvaruste. Vuonna 1997 annetun määräyksen mukaan kaikissa hisseissä tulee olla turvapuhelin. Hissin ja sen toimintaan liittyvän turvapuhelimen tulee olla ohjattu ottamaan yhteys suoraan valvomoon ja puheyhteyden tulee olla jatkuvaa. Puhelin toimii GSM-verkossa ja vakuutusyhtiön vastineessa esittämien tietojen mukaan edellä mainittu yrityksen edustaja on kertonut heille, että tällä ei ole mitään yhteyttä kiinteistön talotekniikan kanssa, vaan se on hissimääräysten mukainen turvallisuuteen liittyvä hissin osa.

Edelleen vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että hissin turvapuhelin sekä hissikorissa oleva kaiutin- ja mikrofoniyksikkö ovat hissin osia. Hissien osia tai oheislaitteita ei vakuutusyhtiön mukaan tarkastella erikseen irrallisina osina, vaan hissejä tarkastellaan kokonaisuutena. Hissit oheislaitteineen on mainittu vakuutusehtojen ikävähennysryhmässä omana ryhmänään, eikä siinä ole poissuljettu tiettyjä osia, oheislaitteita tai järjestelmiä kyseisen ikävähennysryhmän ulkopuolelle. Näin ollen vahinkoon sovelletaan hissien korjaus- ja jälleenhankintakustannuksia koskevaa kymmenen prosentin vuosittaista ikävähennystä siten kuin vakuutusehdoissa kerrotaan. Hissi on vuodelta 2000, jolloin ikävähennys on 20 vuotta x 10 %, jolloin ikävähennys ylittää 100 %, eikä vahingosta jää korvattavaa osuutta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan lopuksi, että mikäli vastoin sen näkemystä hissin turvapuhelimen oheislaitteineen ei katsottaisi kuuluvan hissikokonaisuuteen, on vakuutusehdoissa kohta, jonka mukaan ikävähennysprosentti on kymmenen prosenttia vuodessa vahingoissa, jotka koskevat tietoliikennelaitteita ja tietokonepohjaisia ohjaus-, säätö-, ja valvontalaitteita ja -järjestelmiä kaapelointeineen. Hissin turvapuhelin toimii GSM-verkossa ja turvapuhelimen SIM-kortin ollessa paikoillaan se soittaa koko ajan hissipäivystysvalvomaan. Tietoliikennelaitteiden osalta ikävähennys on vakuutusyhtiön mukaan joka tapauksessa kymmenen prosenttia vuodessa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahinkoon sovellettavien kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 1.1.1 mukaan talotekniikkaan kuuluvat

  • rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus-, ja säätölaitteet, -laitteistot ja -koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt
  •        […]
  • rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat
  • rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet                                                                                  

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Talotekniikan rikkoutumisvahinkojen ikävähennykset määrittävässä kohdassa 6.4.3 todetaan:
Talotekniikan rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja talotekniikan korjaamisesta tai uusimisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen talotekniikan ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:
[…]

  • tietoliikennelaitteet ja tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen 10 % vuodessa
  • hissit, liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 10 % vuodessa
  • […]
  • muut koneet ja laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset 3 % vuodessa

Käytettävä ikävähennys saadaan kertomalla edellä oleva ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien määrällä.

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Jos koneella, laitteella, laitteistolla, järjestelmällä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttömäärä, jonka mukaan kone, laite, laitteisto, järjestelmä tai sen osa menettää arvonsa edellä määritettyä ikävähennystä nopeammin, sovelletaan ikävähennystä, joka perustuu valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään.

Ratkaisusuositus

Osapuolten erimielisyys asiassa koskee sitä, tehdäänkö hissin rikkoutuneen turvapuhelimen ja hissikorin rikkoutuneen kaiutin- ja mikrofoniyksikön korjaustöiden osalta ikävähennys hissejä vai muita koneita ja laitteita koskevan ehtokohdan mukaan.

Asiassa on riidatonta, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava rikkoutumisvahinko. Vahinkoilmoituksessaan asiakas kertoo ukkosen aiheuttaman virtapiikin rikkoneen turvapuhelimen. Vahinkoilmoituksen liitteenä olevan korjaustöistä tehdyn tarjouksen mukaan korjauskustannukset koostuvat hissin turvapuhelimen uusimisesta.

FINE toteaa, että sovellettavissa vakuutusehdoissa on selkeästi määritelty hisseille ja sen oheislaitteille nimenomainen ikävähennysprosentti. Hissien osalta talotekniikan rikkoutumisvahingot kohdistuvat tyypillisesti juuri hissin eri teknisiin komponentteihin.

Hissin käyttöönoton aikaan on ollut voimassa kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta (564/1997). Päätöksen liitteen 1 ”Hissin ja turvakomponentin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset” kohdan 4.4 mukaan hissi on varustettava välineillä, joilla koriin jääneet henkilöt voidaan pelastaa turvallisesti. Saman liitteen kohdan 4.5 mukaan kori on varustettava kiinteällä kaksisuuntaisella viestintälaitteella, jolla saadaan jatkuva yhteys pelastuspalveluun.

FINE katsoo hissin turvallisuusmääräyksiin liittyvän tekniikan olevan olennainen osa hissikokonaisuutta, eikä kyseisen laitteen asentaminen hissiin ole vapaaehtoista. FINE katsoo, että hissin turvapuhelin on hissikokonaisuuteen kuuluva laite ja ettei asiassa siten ole epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta hissejä koskevan ikävähennyksen soveltumisesta hissin turvapuhelimen uusimis- tai korjaustyön kustannuksiin. FINE katsoo, että ikävähennys on tässä tapauksessa perusteltua tehdä vakuutusehtojen hissejä koskevan kohdan eli kymmenen prosentin mukaan.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia