Haku

FINE-043400

Tulosta

Asianumero: FINE-043400 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.05.2022

Kiinteistönomistajan vastuu. Henkilövahinko. Automaattiovi. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 1.9.2020 kulkemassa liikekiinteistön automaattisista liukuovista, kun liukuovi lähti sulkeutumaan ja asiakas kaatui vasemmalle kyljelle loukaten lonkkansa. Korvausta on haettu kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta. Kiinteistönomistaja on vakuutusyhtiön päätöksen mukaan näyttänyt huolehtineensa ovien säädöistä ja säännöllisestä huollosta asianmukaisesti. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, ettei videotallenteesta selviä kaatumisen syy, vaikka kaatuminen onkin sattunut liukuovien kohdalla.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

 Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että kaupasta lähtiessä liukuovet lähtivät sulkeutumaan ja asiakkaan toinen jalka osui oveen, jolloin asiakas kaatui lattialle ja vasen lonkkaluu murtui. Asiakas kertoo, että tapahtuneesta on liikkeen valvontakameran tallenne. Asiakas vaatii, että vastuuvakuutuksesta suoritetaan korvaus kivuista ja säryistä ja vahingosta aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiön viittaa vastauksessaan antamiinsa korvauspäätöksiin ja vastuuvakuutuksen vakuutusehtoihin. Kiinteistön liukuovissa ei ole todettu vikaa ennen vahinkoa eikä vahingon jälkeen. Yhtiöön toimitetusta videotallenteesta ei myöskään voi selkeästi todeta sitä, miten ja mistä syystä vahinko on tapahtunut. Yhtiö toteaa, että asiassa on pyydetty vakuutuksenottajalta lisäselvitystä liukuovien toiminnasta ja huollosta vastaavan yrityksen lausunnon perusteella yhtiö katsoo, että ovien turvatoiminnot ovat olleet asianmukaiset ja ovet ovat toimineet viatta.  Vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistönomistaja on osoittanut huolehtineensa ovien turvallisuudesta asianmukaisesti, eikä vakuutuksenottajalla siten ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvastuuta vahingosta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen (voimassa 1.1.2016 lähtien) ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot kun,

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja 
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko kiinteistönomistaja osoittanut huolehtineensa automaattiovien turvallisuudesta asianmukaisesti ja tuleeko asiakkaan henkilövahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

FINE toteaa, että rakennusten rakenteiden ja laitteiden tulee olla turvallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus on varustettava siten, ettei sen käyttöön liity sellaista tapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon rakennuksen ennakoitu käyttö. Mikäli ennakoitavissa oleva vaara voidaan torjua teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin toimin, rakennuksen omistajan tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa nämä toimet toteuttaneensa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi turvallisesti liikkua.

Yleisökäytössä olevien automaattiovien osalta yleisin vahinko on liikkuvan ovilehden osuminen ovesta kulkevaan henkilöön. Automaattiovien yleistyessä myös tämän kaltaisten vahinkojen määrä on kasvanut. Tässä suhteessa korkean riskin kohteena voidaan pitää automaattiovea, jonka käyttäjien ja käyttökertojen lukumäärä on suuri ja jota käyttävät myös lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset. Automaattiovien vahinkoriskeihin vaikuttavat muun muassa oven liiketunnistimiin jäävät katvealueet, oven työntövoima, sulkeutumisnopeus ja aukioloaika sekä se, kuinka nopeasti ovet avautuvat kohdatessaan esteen. Suomessa on vuonna 2001 vahvistettu konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuutta koskeva standardi. Vaikka kyseinen standardi koskee lähinnä tavara- ja ajoneuvoliikennettä palvelevia automaattiovia, voidaan siinä esitettyjä vaatimuksia muun sääntelyn puuttuessa pitää vähimmäisvaatimuksina myös jalankulkukäyttöön tarkoitettujen ovien osalta. Kyseisen standardin mukaan vaakasuoraan liikkuvilla ovilla suurin sallittu dynaaminen voima (vaikutusaika alle 0,75 sekuntia) ei saa ylittää 400N. Dynaamisen voiman vaikutuksen jälkeinen staattinen voima ei saa ylittää 150N ja vaikutusaika on viisi sekuntia, jolloin voiman tulee laskea alle arvon 25N.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa automaattiovet ovat lähteneet sulkeutumaan asiakkaan ollessa niiden kohdalla. Asiakkaan selvityksen mukaan ovi on osunut asiakkaaseen, jonka johdosta asiakas on kaatunut vasemmalle kyljelleen satuttaen lonkkansa. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan oviaukon kohdalla ei ole muita katvealueita, kuin lattiasta noin seitsemän (7) senttimetrin korkeudella, joka on oven toiminnan mahdollistamiseksi oltava. Oven maksimi työntövoima on 150N. Tämä määräytyy oven painon mukaan. Kohteen ovet ovat kevyitä, joten voima on pieni. Oven sulkeutumisnopeus on 30 senttimetriä / sekunti ja aukioloaika on kaksi sekuntia. Ovet avautuvat kohdatessa esteen välittömästi.  Oven säätöjä ei ole muutettu 1.9.2020 sattuneen vahingon jälkeen. Kyseiset ovet on vakuutusyhtiön päätöksen mukaan viimeksi huollettu maaliskuussa 2020. Tapauksesta on käytettävissä videotallenne, jossa näkyy, että asiakas kulkee hidasta vauhtia etukumarassa lähellä tuulikaapin oikeaa reunaa. Ovet lähtevät sulkeutumaan asiakkaan ollessa niiden kohdalla, jonka jälkeen asiakas kaatuu.

FINE katsoo, että ovien huollossa ja säädöissä on otettava huomioon myös hitaasti liikkuvat asiakkaat. Asiakkaan selvityksen mukaan hän on liikkunut hitaasti ja etukenossa ja hyvin lähellä tuulikaapin oikeaa reunaa, kun sulkeutuva ovi on osunut hänen jalkaansa. Tästä johtuen asiakas on kaatunut. FINE toteaa, että vaikka tallenteelta ei näy koko tuulikaapin aluetta, ei asiakkaan kaatumiselle ole esitetty mitään muuta syytä, kuin ovien sulkeutuminen asiakkaan ollessa ovien välissä.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut, että liukuovien säädöissä ja turvalaitteissa olisi riittävästi otettu huomioon kiinteistöllä liikkuvien asiakkaiden mahdolliset erityistarpeet. Tämän vuoksi FINE katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut huolehtineensa riittävästi kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta ja näin ollen vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaan henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén  
Esittelijä Hyytiäinen                   

Tulosta