Haku

FINE-043362

Tulosta

Asianumero: FINE-043362 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.09.2022

Hajuhaitta irtaimistolle. Johtuuko irtaimiston vahingoittuminen kotivakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta? Rajoitusehtojen soveltaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli menehtynyt asunnossaan. Vakuutuksenottaja ehti olla asunnossa kuolleena useamman viikon ajan. Asunnon rakenteisiin oli valunut ruumiinnesteitä ja koti-irtaimisto oli vaurioitunut ruumiinnesteiden ja niin sanotun kalmanhajun johdosta. Rakenteille ja asunnon kiinteälle sisustukselle aiheutunut vahinko korvattiin kiinteistövakuutuksesta. Vakuutuksenottajan kuolinpesän osakkaat hakivat korvausta koti-irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta vakuutetun kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö korvasi vahingon kotivakuutuksesta siten, että korvausta suoritettiin ruumiinnesteiden kanssa kosketuksessa olleista lipastosta ja matoista. Hajun vahingoittamista esineistä ei suoritettu korvausta, koska vakuutuksesta ei sen ehtojen mukaan korvata hajusta aiheutunutta vahinkoa.

Asia käsiteltiin myös kuolinpesän osakkaiden muutoksenhaun perusteella vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä. Vakuutusyhtiö pitäytyi kielteisessä korvauspäätöksessään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vakuutuksenottajan kuolinpesän osakkaat (jäljempänä asiakas) ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Asiakkaan mukaan ruumiin hajoaminen oli edennyt pitkälle aiheuttaen mittavat vahingot. Asunnon siivoamisesta vastannut siivousyritys suositteli hävitettäväksi keittiössä, olohuoneessa ja makuuhuoneessa olleet huonekalut ja irtaimiston ruumiinnesteiden aiheuttaman kontaminaation vuoksi. Asiakkaan mukaan kuolinpesän osakkaat arvioivat hinta-arviot siivousyrityksen hävitettävien esineiden listauksen perusteella vakuutusyhtiötä varten. Asiakas huomauttaa, että valokuvista näkee selvästi, että iso ja keskeinen osa lattiapinta-alasta oli ruumiinnesteiden ja kärpästen peitossa. Asiakas korostaa, että kyseessä ei ole vain hajuhaitta, vaan myös kontaminaatio. Asiakas toteaa lisäkirjelmässään, että korvausta on haettu myös mikrobien ja pieneliöiden aiheuttamasta kontaminaatiosta, ei pelkästään hajun aiheuttamasta kontaminaatiosta. Asiakas vaatii täyttä korvausta aiheutuneesta vahingosta. 

Vakuutusyhtiön toistaa vastauksessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vastauksen mukaan korvaus on maksettu sen omaisuuden osalta, joka on ollut suoranaisessa yhteydessä ruumiinnesteiden kanssa. Huoneistossa olleelle muulle omaisuudelle ei hajun aiheuttamasta kontaminaatiosta ole maksettu korvausta. Vakuutusyhtiön lisäkirjelmän mukaan mikrobien ja pieneliöiden ei ole todettu suoranaisesti aiheuttaneen äkillistä vahinkoa irtaimistolle, vaan vahinko aiheutuu hajusta, jota vakuutus ei korvaa.

Sopimusehdot

Tapauksessa sovellettavaksi tulevat kodin omaisuusvakuutusehdot, jotka ovat voimassa 15.6.2019 alkaen.

Vakuutusehtojen kohdassa ”Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä” äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko määritellään nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena syntyneeksi vahingoksi, jota normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ei ole voitu välttää. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
[…]
4) hajusta
[…]

Vakuutuksen ehtojen kohdan 6.1.1 (Välitön esinevahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti. Korvaamisperusteena esinevahingossa on välittömästi vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä esinettä ei aina korvata uuden esineen hinnasta.
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko irtaimistovahinko aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä, vai onko kyse vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta tilanteesta.

Vakuutuksenottaja menehtyi asunnossaan, jolloin asunnolle ja irtaimistolle aiheutui vahinkoa ruumiinnesteistä ja hajusta. Vakuutusyhtiö korvasi vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta ne koti-irtaimiston vaurioituneet esineet, jotka olivat joutuneet suoraan kosketukseen ruumiinnesteiden kanssa. Vakuutusyhtiö on perustanut evätyn irtaimiston osalta korvauspäätöksensä siihen, että kyse on hajun aiheuttamasta kontaminaatiosta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hajusta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. FINE pitää käsiteltävänä olevassa tapauksessa selvitettynä, että koti-irtaimiston pilaantuminen on ollut seurausta vakuutusehtojen mukaan korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. FINE myös toteaa, että vakuutusehdoissa nimenomaisesti todetun mukaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hajusta. FINE toteaa, että vakuutukseen sisältyviä rajoitusehtoja tulee tulkita suppeasti. Tämä huomioiden FINE katsoo, että kyseistä rajoitusehtoa ei voida tulkita niin laajasti, että se aina rajaisi kaikki hajuvahingot korvauspiirin ulkopuolelle. FINE myös viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-010653, jossa lautakunta on muun muassa homehtumista koskeneen rajoitusehdon osalta päätynyt vastaavaan tulkintaan. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa haju on aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi tulevasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tapauksen olosuhteet huomioiden FINE katsoo, ettei hajua koskevaa rajoitusehtoa voida vahinkoon soveltaa ja että irtaimiston vaurioitumisessa on siten kyse vakuutuksesta korvattavasta välittömästä esinevahingosta.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutetulle koti-irtaimistolle aiheutunut vahinko. FINE ei voi ottaa kantaa korvauksen määrään, koska vakuutusyhtiö ei ole vielä tehnyt päätöstä tältä osin.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vahingoittuneesta koti-irtaimistosta korvauksen vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                              
Esittelijä Lappi                              

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia