Haku

FINE-043223

Tulosta

Asianumero: FINE-043223 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2022

Ajoneuvon vauriot. Vahingon syy. Näyttövelvollisuus. Ilkivalta. Varkauden yritys. Törmäysvahinko. Vahinkotapahtumien määrä. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan puhelimitse 24.06.2021 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan hänen ajoneuvoaan oli vahingoitettu 23.6.-24.6.2021 välisenä aikana parkkipaikalla. Asiakkaan lisäselvityksen 04.07.2021 mukaan hän oli jättänyt ajoneuvon parkkiruutuun 7, mutta ajoneuvo löytyi parkkiruudusta 10.  Etupellissä, etupuskurissa ja säleikössä sekä takapään puskurissa oli vaurioita. Korvausta vahingoista on haettu ajoneuvon kaskovakuutuksen ilkivaltaosasta.

Vakuutusyhtiö totesi, että korjaamolta tulleiden vauriokuvien perusteella kyseessä on kaksi eri törmäysvahinkoa. Yhtiö korvasi vahingon törmäysturvasta kahdella omavastuulla vähennettynä; etuosan vauriot yhtenä vahinkona ja takaosan vauriot toisena. Yhtiön mukaan etuosan vauriot ja takaosan vauriot eivät ole syntyneet samassa vahingossa. Ajoneuvon etuosassa on kaksi pystysuuntaista painaumaa rekisterikilven molemmilla puolilla. Jäljet ulottuvat etupuskurin alaosasta aina konepeltiin saakka. Törmäys on ollut suhteellisen kova, koska myös konepellissä on merkittävä painauma ja puskuri on haljennut monesta kohtaa. Jäljistä voidaan päätellä, että ajoneuvolla on törmätty johonkin, koska jäljet ovat karheita ja puskurista on irronnut materiaalia. Kyseiset jäljet eivät viittaa ilkivaltaisesti aiheutettuihin vaurioihin. Ajoneuvon ovien lukot ja virtalukko ovat vauriokuvien perusteella ehjiä. Koska vaurioiden ole näytetty aiheutuneen tahallisesta vahingonteosta, vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.

Kaskovakuutuksen ehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan ajoneuvolle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Tahallisella vahingonteolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Tästä syystä esimerkiksi toisen henkilön huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata ilkivaltana. Korvausta hakevan on näytettävä toteen, että kyseessä on ilkivaltaisesti aiheutettu vahinko. Pelkästään vahinko- ja rikosilmoituksen tekeminen ei riitä näytöksi ilkivallasta.

Vahingolla ei ole silminnäkijöitä, joten vaurioiden syntytapa arvioidaan jälkikäteen käytettävissä olevien tietojen perusteella. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan vaurioiden muoto ja sijainti eivät vastaa tahallisen vahingonteon jälkiä. Asiassa ei ole esitetty muutakaan sellaista selvitystä, jonka perusteella vahingon voisi todennäköisesti katsoa olevan seurausta tahallisesta vahingonteosta. Yhtiö viittasi ratkaisussaan Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 641/06.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vahingon korvaamista ilkivaltaturvasta tai varkauden yrityksenä. Kyseessä on yksi vahinkotapahtuma, joten vahingosta tulee vähentää vain yksi omavastuu. Ajoneuvoa on työnnetty ”ees taas” ja tässä yhteydessä sen molemmat päät ovat vaurioituneet, ja ajoneuvo siirtynyt toiseen parkkiruutuun. Asiakas kiistää yhtiön näkemyksen kahdesta erillisestä törmäysvahingosta. On yleisen elämänkokemuksen vastaista, että puolen vuorokauden aikana olisi aiheutettu kaksi eri törmäysvahinkoa, kun ajoneuvon avaimet ovat olleet asiakkaan hallussa, eikä kukaan ole ajoneuvoa luvallisesti käyttänyt.

Vastineessa yhtiö toistaa aikaisemman kantansa. Kyseessä on kaksi erillistä kolarointivahinkoa. Vaurioituminen korvataan törmäysturvasta siten, että etuosan vauriot korvataan yhtenä ja takaosan toisena vahinkotapahtumana.  Kyseessä on törmäysturvasta korvattava vahinko, ei varkauden yritys. Kyseessä ei ole ilkivalta- eikä varkausvahinko, koska vaurioiden ole näytetty aiheutuneen ilkivallasta eli tahallisesta vahingonteosta eikä vakuutusehtojen tarkoittamasta varkausvahingosta.  

Vahinkoilmoituksen mukaan ajoneuvo oli jätetty yöllä parkkiin ja seuraavana päivänä huomattu, että sitä on vaurioitettu ja siirretty. Ajoneuvon etupuskuri, konepelti, säleikkö ja takapuskuri olivat vaurioituneet. Vakuutetun edustaja ei osannut sanoa, mikä ajoneuvoon on osunut ja kertoi, että on mahdollista, että siihen olisi osunut toinen ajoneuvo. Yhtiöön toimitetun vahinkopaikkapiirroksen mukaan ajoneuvo olisi siirretty vastapäiseen parkkiruutuun. Muutoshakemuksessa vakuutetun asiamies kertoo, että ajoneuvo on ollut pysäköitynä ajoneuvon etupää edellä parkkiruutuun, jonka edessä oli ruusupusikkoa. Ajoneuvo oli asiamiehen mukaan siirretty suoraan ajoneuvon takana olleeseen toiseen parkkiruutuun noin kahden autonmitan matkan päähän siten, että ajoneuvo oli samassa suunnassa kuin edellisessä paikassa. Ajoneuvo on asiamiehen mukaan ollut lukittuna vaurioitumisen aikana pysäköintiruudussa ja avaimet, 2 kpl, ovat olleet koko ajan vakuutetun kotona.

Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Korvattavuus edellyttää, että tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta ja vaurioiden syy-yhteydestä korvattavaan vahinkotapahtumaan on korvausta hakevalla. Oikeuskäytännössä on katsottu, että vakuutustapahtumasta annettujen tietojen tulee olla paitsi riittäviä, myös oikeita. Tämä tarkoittaa, että vakuutetun tulee näyttää, että ajoneuvon vauriot ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta ja tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Vakuutetun ajoneuvo tarkastettiin korjaamolla. Vahinkotarkastukseen ei ole vaikuttanut olettama, jonka mukaan ajoneuvoa olisi käytetty luvattomasti vahinkohetkellä. Ajoneuvon etu- ja takaosan vauriot on valokuvattu ja vaurioista on laadittu korjauskustannuslaskelma. Yhtiön vahinkotarkastaja on arvioinut vaurioita ja niiden mahdollista syntytapaa vahinkotarkastustietojen perusteella. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan vaurioiden muoto ja sijainti eivät vastaa tahallisen vahingonteon jälkeä ja korjaamolta tulleiden vauriokuvien perusteella on kyseessä (ainakin) kaksi eri törmäysvahinkoa. Etu- ja takaosan vauriot eivät ole syntyneet samassa vahingossa. Ajoneuvon etuosassa on kaksi pystysuuntaista painaumaa rekisterikilven molemmilla puolilla. Jäljet ulottuvat etupuskurin alaosasta aina konepeltiin saakka. Törmäys on ollut vaurioiden perusteella voimakas. Muun muassa etupuskurin runkopalkki on vääntynyt. Kyseiset jäljet eivät voi syntyä autoa ihmisvoimin työnnettäessä, ja toisaalta yleisen elämänkokemuksen mukaan ne eivät ole tyypillisen ilkivallanteon jälkiä. Myös konepellissä on merkittävä painauma ja puskuri on haljennut monesta kohtaa. Jäljistä voidaan päätellä, että autolla on todennäköisesti törmätty johonkin, koska jäljet ovat karheita ja puskurista on irronnut materiaalia.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan ei ole uskottavaa, että ilkivallantekijän tarkoituksena olisi siirtää vakuutetun ajoneuvo ja sitten aiheuttaa sille ilkivaltaa. Vakuutetun muutoshakemuksen mukaan ajoneuvoa on siirretty noin kaksi autonmittaa. Ajoneuvo on ollut pysäköitynä etuosa ruusupuskaan päin. Ei ole uskottavaa, että ajoneuvon siirtäjä olisi mennyt ruusupuskan ja ajoneuvon väliin ja sieltä työntänyt ajoneuvon toiseen ruutuun vahingoittamistarkoituksessa. Yhtiö katsoo, että vakuutettu ei ole näyttänyt ajoneuvonsa vaurioituneen ilkivaltavakuutuksessa kuvatulla tavalla. Yhtiö on asiakasmyönteisesti päättänyt korvauspäätöksessä kerrotuin tavoin korvata vauriot kahtena kolarointitapahtumana erikseen etuosan ja takaosan osalta, vaikka vakuutettu ei ole antanut vakuutussopimuslaissa tarkoitettua selvitystä siitä, miten törmäysvahingot ovat tapahtuneet.

Valituksessa on vedottu siihen, että kyseessä olisi varkaus. Tutkintailmoituksen mukaan vakuutetun ajoneuvo oli anastettu ja ajoneuvo löytyi myöhemmin viereiseltä parkkipaikalta. Myös korjauskustannuslaskelmassa on mainittu asiakkaan ilmoittaneen, että hänen autonsa oli varastettu ja vahingot tulleet tässä yhteydessä. Vakuutetun mukaan ajoneuvon kaikki avaimet ovat olleet hänellä kotona vahinkoajankohtana. Vahinkotarkastuksessa ajoneuvon ovien lukkojen ja virtalukon todettiin olevan ehjät. Ehtojen mukaa vahingon korvaaminen varkausvakuutuksesta edellyttää, että kyseessä on ollut varkaus, moottoriajoneuvon käyttövarkaus, ajoneuvon luvaton käyttö, tai näiden yritys. Lisäksi teon kohteen on tullut olla lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Varkausvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa.

Vakuutetun ajoneuvo on vuonna 2013 käyttöönotettu Ford Fiesta. Ajoneuvon ajonestojärjestelmä estää sen luvattoman käyttöönoton ilman ajoneuvoon kuuluvaa avainta, jossa on ajoneston tunnistin paikallaan. Ajoneuvon käynnistäminen ilman avaimia on käytännössä mahdotonta. Teoriassa ajonestolaite on mahdollista ohittaa, mutta tämä vaatii ammattitaitoa ja aikaa noin 1-2 tuntia. Ajoneuvon realisointiarvo huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että varas hankkisi ajonestojärjestelmän ohittamiseen tarvittavat komponentit ja käyttäisi työhön runsaasti aikaa. Lisäksi ottaen huomioon ilmoitettu katoamispaikka ja ajoneuvon kerrottu löytyminen vastakkaisesta parkkiruudusta ei ole uskottavaa, että joku olisi varastanut tai yrittänyt varastaa ajoneuvoa. Näyttöä vakuutusehtojen tarkoittamasta varkausvahingosta ei ole, minkä vuoksi vahinko ei ole korvattava varkausvakuutuksesta.

Sopimusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen 1.1.2019 kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus, Törmäysvakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuk­sen kohteelle
1. tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä (…)

Ehtojen kohdan 3.5 (Varkausvakuutus) mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut var­kaus, moottoriajoneuvon käyttövarkaus, ajo­neuvon luvaton käyttö, tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä (…)  

Varkausvakuutuksesta ei korvata vahinkoa
1. jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa
(…)

Ehtojen kohdan 3.6 (Ilkivaltavakuutus) mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheu­tunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoi­tetaan, että teon tekijän nimenomaisena tar­koituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. (…)

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata
1. vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla (…)

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet, VSL 32 §, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tar­peen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko sattu­nut vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kui­tenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdol­lisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä maini­tut selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvi­oimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Vakuutetun tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua vahingon selvittelyyn sekä myötävai­kuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan saamiseen selville. Vakuutettu ei saa poistumalla vahinkopaikalta, nauttimalla vahingon jäl­keen alkoholia tai huumausaineita taikka muulla tavoin vaikeuttaa vahingon selvittämistä. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdy­tään korjaamaan tai hävittämään.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko ajoneuvon vaurioiden osoitettu aiheutuneen ilkivaltaisesti tai varkauden yrityksen seurauksena, ja tuleeko vauriot korvata yhtenä vahinkotapahtumana.

Näyttövelvollisuus siitä, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta, kuuluu korvauksen hakijalle. Korvausta saadakseen asiakkaan on tässä tapauksessa voitava osoittaa, että vahinko on todennäköisesti johtunut vakuutusehdoissa edellytetystä ajoneuvoon kohdistuneesta tahallisesta vahingonteosta tai ehtojen mukaisen varkausvahingon yrityksestä. Tahallisella teolla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan sitä, että tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Tässä tapauksessa vahinkotapahtumalla ei ole ilmoitettu olleen silminnäkijöitä, joten vahingon todennäköisintä syntytapaa joudutaan arvioimaan vauriojälkien ja ajoneuvon sijainnista tehtyjen havaintojen perusteella.

Asiakas on arvioinut, että hänen autoaan on työnnetty pysäköintiruudusta toiseen, missä yhteydessä etu- ja takaosaan on syntynyt vaurioita. Hän on kuitenkin kertonut, että ajoneuvo on ollut lukittuna ja avaimet hänen hallussaan. FINEn näkemyksen mukaan epäselväksi jää, miksi ja kenen toimesta asiakkaan henkilöautoa olisi ryhdytty tahallisessa vahingoittamistarkoituksessa työntämään läheiseen pysäköintiruutuun, ja miten tämä on voinut tapahtua auton ollessa lukittuna ja pysäköitynä, jolloin yleisen elämänkokemuksen mukaan seisontajarru ja/tai vaihde ovat kytkettynä päälle.

Vaurioista esitettyjen valokuvien perusteella ajoneuvon etuosaa vaurioittanut törmäys on ollut verraten voimakas, eivätkä vauriot FINEn mielestä sovi ajoneuvoa pysäköintipaikalla työntämällä aiheutetuiksi, vaan todennäköisempää on, että vauriot ovat aiheutuneet ajoneuvoa kuljetettaessa sattuneesta törmäyksestä. Esitetyn selvityksen perusteella ei voida päätellä, että myöskään takapuskurin vaurio olisi aiheutettu ilkivaltaisesti. Autosta ei ole havaittu murtojälkiä, eikä muukaan asiassa esitetty selvitys viittaa siihen, että ajoneuvon vauriot olisivat aiheutuneet sen seurauksena, että autoa olisi yritetty anastaa.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että ajoneuvon vauriot olisivat ilkivaltaisesti tai varkauden yrityksen seurauksena aiheutuneita. Vakuutusyhtiön ilkivaltaturvasta ja varkausturvasta antamaa kielteistä korvauspäätöstä on näin ollen pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että ajoneuvon vauriot ovat törmäysturvasta korvattavia ja kyseessä on kaksi eri vahinkotapahtumaa, minkä johdosta vahinko on korvattu kahdella omavastuulla vähennettynä. Edellä esitettyyn viitaten ajoneuvon vaurioiden syntymistapa jää pääosin epäselväksi. Vaurioista esitetyn selvityksen perusteella FINEllä ei kuitenkaan ole perusteita arvioida asiaa niin, että auton etu- ja takaosassa olevat vauriot olisivat aiheutuneet samassa yhteydessä. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus vähentää kolarointiturvasta maksettavasta korvauksesta kaksi omavastuuta.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimes Siirala
Esittelijä Aarre         

Tulosta