Haku

FINE-043188

Tulosta

Asianumero: FINE-043188 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2022

Todennäköinen syy-yhteys Spikevax-koronavirusrokotteen ja A:n sairastaman rintasyövän ja sen luustometastasoinnin välillä? Tuliko syövän aiheutuminen tai sen leviäminen korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1949) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 29.5.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai ensimmäisen Spikevax-rokoteannoksen 9.3.2021 ja toisen 1.6.2021.

A sairastaa vuonna 2020 todettua, kainalon alueen imusolmukkeisiin levinnyttä rintasyöpää. Ensimmäisen Spikevax-rokotteen saamisen jälkeen A:lla ilmeni voimakasta väsymystä ja kipua kainalon alueella. Hän hakeutui lääkäriin ja tietokonetomografiatutkimuksessa todettiin 21.4.2021, että syöpä oli lähettänyt etäpesäkkeitä luustoon. A katsoi, että syövän leviäminen luustoon oli seurausta hänen saamastaan Spikevax-rokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 20.9.2021 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla rokotteen saamisen jälkeen ilmennyt väsymys ja kainalon kipeytyminen olivat seurausta hänen saamastaan rokotteesta. Sen sijaan A:lla todettu rintasyövän luustometastasointi ei todennäköisesti ollut syy-yhteydessä A:n saamaan koronavirusrokotteeseen.

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin ja totesi, että korvattavia kustannuksia A:n tapauksessa olivat alkuvaiheen väsymyksen ja kainalon kipeytymisen mahdollisesti aiheuttamat sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut sekä lääkevahingosta mahdollisesti aiheutunut ansionmenetys, mikäli kulut ylittävät 85 euroa. Vakuutusyhtiö kehotti A:ta toimittamaan tarvittaessa tältä osin täydennetyn korvaushakemuksen yhtiöön.

A:lla todetun rintasyövän luustometastasoinnin osalta vakuutusyhtiö katsoi, ettei korvausta voida suorittaa, sillä löydöksen yhteys 9.3.2021 annettuun koronavirusrokotteeseen ei ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksen ehdoissa tarkoitettu lääkevahinko.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A:n mukaan hänellä ei ollut syöpää ennen Spikevax-koronavirusrokotteen saamista. Rintasyöpä ja keväällä 2021 luustossa todetut etäpesäkkeet ovat Spikevax-rokotteen aiheuttamia.

A kertoo, että väsymys vaivaa edelleen ja hänen yleiskuntonsa on laskenut. Myös liikuntakyky on heikentynyt eikä hän pärjää enää ilman pyörätuolia. A katsoo, että hänelle on aiheutunut rokotteesta koko loppuelämään vaikuttava sairaus. A vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että syy-yhteys Spikevax-rokotteen ja A:n sairastaman rintasyövän sekä sen luustometastasoinnin välillä ei ole todennäköinen. Perustelujen osalta yhtiö viittaa korvauspäätöksessä lausumaansa.

Lisäksi yhtiö toteaa, että syövän kehittyminen vie aikaa. Rokote ei ole sellainen mekanismi, joka voisi aiheuttaa syöpää tai pahentaa olemassa olevaa syöpää. A:lla oli ennestään imusolmukkeisiin metastasoitunut rintasyöpä ja uutena löydöksenä todettiin rokotuksen jälkeen luustometastasointi. Löydös ei todennäköisesti liity koronarokotteeseen. Myös vasemman kainalon imusolmukemetastaasin kasvu liittyy todennäköisemmin perussairauden progressioon kuin A:n saamaan Spikevax-rokotteeseen.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 24.3.2021-26.10.2021.

24.3.2021 päivättyjen syöpäklinikan hoitokertomusmerkintöjen mukaan A oli ollut keväällä 2020 lääkärin tutkimuksissa yskän takia. Tutkimuksissa oli tuolloin todettu vasemman rinnan rintasyöpä ja vasemmassa kainalossa kookas imusolmukemetastaasi. A:n keuhkoissa tai luustossa ei ollut todettu metastasointiin viittaavaa. A oli kieltäytynyt syöpähoidoista. 

Ensimmäisen koronarokotteen saamisen jälkeen A:lla oli ilmennyt ankaraa väsymystä. Lisäksi vasemman kainalon imusolmukemetastaasi oli kipeytynyt ja se vaikutti kasvaneen. Hoitavan lääkärin mukaan kyse saattoi olla rokotteeseen liittyvästä immuunivastereaktiosta tai oire syövän etenemisestä.  

29.4.2021 päivätyn syöpäklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan vartalon TT-kuvauksessa todettiin vasemmassa kainalossa vain vähäinen muutos. Selvänä uutena löydöksenä todettiin luustometastasointi. Lantiossa todettiin lyyttisiä metastaaseja ja TH VIII ja X nikamissa lyyttis-skleroottiset metastaasit, jotka aiheuttavat hieman nikamakompressiota. Myös vasemmassa IX kylkiluussa todettiin dorsaalinen metastaasi. Luustometastasoinnin vuoksi hoitava lääkäri suositteli lääkehoidon aloittamista ja A:lle määrättiin anastrotsolilääkitys.

8.6.2021 päivätyn syöpäklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A oli saanut hiljattain toisen koronavirusrokoteannoksen. Rokotteesta aiheutuneet oireet olivat tällä kertaa olleet vähäisemmät kuin ensimmäisen rokotteen jälkeen.

8.6.2021 päivätyn syöpäklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan TT-kuvassa 30.7.2021 luustodestruktiot olivat lisääntyneet. Erityisesti THVIII- ja THX-nikamissa todettiin progressiota. Tällä alueella oli myös kipua. Vastaanotolla vasemmassa kainalossa todettiin kivikova, reilun tennispallon kokoinen, 10 cm halkaisijaltaan oleva imusolmukemetastaasi prominenttina. Muuten erityistä palpoitavaa ei todettu. A:lle tilattiin sädehoito TH-rankaan. Ajatuksena oli, että samalla voisi mahdollisesti sädettää myös vasemman kainalon tuumoria.

2.9.2021 päivätyn syöpäklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A saapui lääkäriin palliatiivista TH-rangan VIII-X nikamien ja vasemman kainalon metastaasien sädehoitoa varten. 26.10.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A oli saanut 9.9.-16.9.2021 palliatiivista sädehoitoa vasemman kainalon alueelle ja TH-rangan VII-XI-nikamiin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutusyhtiön mukaan A:lla Spikevax-rokotteen saamisen jälkeen ilmennyt väsymys ja kainalon kipeytyminen ovat todennäköisesti syy-yhteydessä Spikevax-rokotteeseen. Kyse on vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta lääkevahingosta. Asian ollessa tältä osin riidaton, Vakuutuslautakunta ei ota asiaan kantaa.

Asiassa on osapuolten kesken erimielisyyttä siitä, tuleeko A:n rintasyöpä tai Spikevax-rokotteen saamisen jälkeen todettu rintasyövän leviäminen luustoon korvata rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lla on todettu vuonna 2020 aggressiivinen, kainalon alueen imusolmukkeisiin levinnyt rintasyöpä. A oli kieltäytynyt syöpähoidoista. A sai Spikevax-koronavirusrokotteen 9.3.2021. Rokotteen saamisen jälkeen A:lla ilmeni voimakasta väsymystä. Lisäksi vasemman kainalon imusolmuke-etäpesäke kipeytyi. Tietokonetomografiatutkimuksessa todettiin, että syöpä oli levinnyt luustoon. A aloitti anastrotsolilääkityksen. A sai toisen Spikevax-rokoteannoksen 1.6.2021. Heinäkuussa 2021 sairauden todettiin edelleen edenneen ja syyskuussa 2021 aloitettiin rintarangan ja vasemman kainalon metastaasien palliatiivinen sädehoito.  

Vakuutuslautakunta toteaa, että A sai ensimmäisen Spikevax-rokotteen maaliskuussa 2021 eli noin vuosi sen jälkeen kun, hänellä oli todettu aggressiivinen rintasyöpä. A oli kieltäytynyt syöpähoidoista ja huhtikuussa 2021 todettiin, että syöpä oli levinnyt myös luustoon. Arvioitaessa onko A:n rintasyöpä tai sen leviäminen luustoon seurausta hänen saamastaan Spikevax-koronavirusrokotteesta, Vakuutuslautakunta toteaa, että Spikevax-rokotteen ei tiedetä aiheuttavan syöpää tai vaikuttavan jo olemassa olevan syöpäsairauden etenemiseen. Syövän aiheutuminen tai leviäminen luustoon Spikevax-rokotteen aiheuttamana ei ole myöskään ajallisesti mahdollista. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n rintasyöpä ja sittemmin luustossa todetut etäpesäkkeet eivät ole seurausta A:n saamasta Spikevax-koronavirusrokotteesta. A:n sairastamassa rintasyövässä on kyse rokotteesta riippumattomasta itsenäisestä sairaudesta, ja luustossa todetut etäpesäkkeet ovat todennäköisesti seurausta sairauden luonnollisesta etenemisestä.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta