Haku

FINE-043050

Tulosta

Asianumero: FINE-043050 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2022

Ravivahinko. Selvitykset. Tuottamus. Oliko ravikilpailun järjestäjä vastuussa aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ennen ravikilpailun alkua 7.6.2019 radalla lämmittelemässä hevosen kanssa. Hevonen säikähti vastaan tullutta kasteluautoa ja säikähtämisen seurauksena kolaroi toisen hevosen kanssa. Törmäyksen johdosta asiakas loukkaantui ja kärryt sekä hevosen varusteet vahingoittuivat. Asiakkaan mukaan kasteluauton nopeus oli tilanteessa liian kova. Korvausta aiheutuneesta esinevahingosta haettiin raviratatoiminnan järjestäjän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon syy ja kasteluauton nopeus on jäänyt riidattomasti selvittämättä. Kasteluauton nopeus on joka tapauksessa ollut sellainen, ettei se ole antanut kilpailun järjestäjän tai tuomariston puolelta aihetta huomautuksiin tapahtumahetkellä tai sen jälkeen. Kyse on ollut normaalista ja ratamestarin ohjeistuksen mukaisesta radan huoltotoimenpiteestä, eikä vahinkoa siitä syystä korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen. Asiakas toteaa, että yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisussa ei ole huomioitu lainkaan neljän 7.6.2019 raveissa ohjastaneen, menestyneen ohjastajan yksimielistä kantaa siitä, että kolarin aiheutti kasteluauton liian kova tilannenopeus. Ratkaisussa ei ole myöskään huomioitu vahingonkärsineen asiakkaan kantaa eikä kolarin toisen osapuolen kirjallista lausumaa asiassa, joissa molemmissa todetaan, että kolari aiheutui kasteluauton liiankovastatilannenopeudesta. Ohjastajilla on pitkä kokemus hevosten käyttäytymisestä eri tilanteissa ja pelkästään heidän lausuntojensa perusteella asia olisi pitänyt ratkaista vahingonkärsineen kannalta myönteisesti. Ratkaisun perusteluissa kasteluautoon liittyvä pohdiskelu on asiakkaan mukaan ontuvaa, eikä auton ajopiirturin nopeudun tarkastelu ole validi ratkaisun kannalta. Raviratojen turvallisuusoppaan mukaan on huomioitava vastaantuleva liikenne, siis hevoset. Kilpailutoimihenkilöiden ja tuomariston kannalla ei ole mitään merkitystä, koska heistä kukaan ei nähdyt kolaria. Sen sijaan ohjastajien kannalla on merkitystä, kun he ajavat ympäri ravirataa ja kohtaavat kasteluauton useita kertoja ravien aikana. Asiakas katsoo, että vastaantuleva kasteluauto, joka suihkuttaa vettä aurinkoisena iltana on hevosen kannalta pelottava. Kasteluauton kuljettajan olisi pitänyt esimerkiksi sulkea vesisuihku valjakot kohdatessaan. Edellä mainituilla perusteilla vahingosta aiheutuneet kulut tulee korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta toimittamassaan lisäkirjeessään asiakas kertoo, että ravikilpailuvalvoja, joka on ylin ravikilpailutapahtumaa valvova ja puolueeton henkilö toteaa, että asiakkaan ohjastama hevonen ilmeisesti pelästyi kasteluautoa.  Jo tämän lausunnon perusteella asiakas katsoo, että vahinko on korvattava. Kokenut ravikilpailuvalvoja pitää siis ilmeisenä, että vahingon aiheutti kasteluauto. Yksiselitteisesti tätä kommenttia tukee myös kolarin toisen osapuolen lausunto. Liitteenä on ollut myös kokeneiden ohjastajien lausunto, ja he ovat kiistattomasti oman alansa asiantuntijoita, joiden kommentteja ei missään olosuhteissa pidä väheksyä. Heidän lausuntonsa tuki myös vahingonkärsineen ja kolarin toisen osapuolen lausuntoa kolarin aiheuttajasta. Toiminnanjohtajan lausunnon osalta asiakas toteaa, että kommentti ei ole faktaa, vaan toiminnanjohtaja vaan arvelee, että poikkeavaa nopeutta tuskin on ollut. Vakuutuksenottajan edustaja ei myöskään missään vaiheessa ole esittänyt lausuntoa kasteluauton kuljettajalta, joka oli osallisena tapahtumassa. Asiakas katsoo, että kiistatonta on, ettei vahinkoa olisi tapahtunut, jos vesiauto ja valjakko eivät olisi kohdanneet. Lisäksi vahingonkärsineen toimittamat asiantuntijalausunnot ovat yksimielisiä, että tapahtuman aiheutti vesiauto.

Vakuutusyhtiön viittaa vastauksessaan asiassa saatuihin selvityksiin ja korvauspäätöksiin ja toteaa, ettei asiakas ole FINEn valituksen yhteydessä toimittanut mitään uutta selvitystä asiaan. Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ole todettavissa korvausvelvollisuuden perustavaa tuottamusta vakuutuksenottajan taholta, eikä asiassa ole siten aihetta muuttaa annettua korvauspäätöstä.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.20161 lähtien) kohdan 1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

  • vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia

(…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutettu ravikilpailun järjestäjä osoittanut toimineensa asianmukaisesta ja tuleeko asiakkaalle aiheutunut vahinko korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Yleisötilaisuuksien ja kilpailujen järjestäjällä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvoite huolehtia tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta. FINE toteaa, että oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kilpailujen järjestäjällä on korostunut huolellisuusvelvollisuus myös suhteessa kilpailujen osallistujiin. (Ståhlberg – Karhu: Suomen vahingonkorvausoikeus 2013 s. 134-135) Vastuu turvallisuudesta on siten normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Tässä tapauksessa ravikilpailun järjestäjä on FINEn näkemyksen mukaan vastuussa siitä, että myös kilpailijoiden turvallisuudesta huolehditaan riittävästi vahinkojen välttämiseksi. Vastuusta vapautuakseen kilpailun järjestäjän on osoitettava toimintansa moitteettomuus. FINE toteaa, että vahingon ennakoitavuutta on arvioitava tilannekohtaisesti kullekin lajille tyypillisten vaaratilanteiden perusteella. Koska ravikilpailun järjestäjän vastuu ei kuitenkaan ole ankaraa vastuuta, korvausvastuun syntyminen edellyttää moitittavaa menettelyä sekä sitä, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä tähän moitittavaan menettelyyn.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahinko on tapahtunut, kun asiakas on ennen ravikilpailun alkua ollut radalla lämmittelemässä hevosen kanssa. Hevonen on säikähtänyt vastaan tullutta kasteluautoa ja säikähtämisen seurauksena kolaroinut toisen hevosen kanssa. Kasteluauton nopeus on ajopiirturiselvityksen mukaan ollut 6 – 24 km /h välillä, mutta selvitystä vahinkohetken ajonopeudesta ei kuitenkaan ole, eikä FINElle ole toimitettu myöskään kasteluauton kuljettajan omaa selvitystä tapahtuneesta. Raviratojen turvallisuusoppaan mukaan vesiauto liikkuu kilpailusuunnan mukaisesti ja ulkoradoilla huomioidaan vastaantuleva liikenne, eikä nopeus saa olla liian kova.  Ravikilpailun tuomaristo ei toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella ole nähnyt vahinkotilannetta, eikä vahinkotapahtumasta ole käytettävissä videotallennetta. Vahinkoa kärsineen ja vahinkoon osallisen toisen ohjastajan mukaan kasteluauton nopeus tilanteessa on kuitenkin ollut vesisuihkun kanssa liian kova, mikä on johtanut hevosen säikähtämiseen ja edelleen törmäykseen. Lisäksi asiassa on toimitettu neljän muun ohjastajan allekirjoittama lausunto vahingosta. Myös tuon lausunnon mukaan vahingon syynä on ollut kasteluauton liian kova vauhti. Käsiteltävässä tapauksessa hevosen säikähtämiselle ja sitä seuranneelle kolarille ei myöskään ole esitetty muuta syytä, kuin kohtaaminen kasteluauton kanssa.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, ettei vakuutuksenottaja käsiteltävänä olevassa tapauksessa ole osoittanut, että se olisi huolehtinut kilpailijoiden turvallisuudesta riittävästi vahinkojen välttämiseksi. Tämän vuoksi FINE katsoo, että vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle aiheutuneen vahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta