Haku

FINE-042946

Tulosta

Asianumero: FINE-042946 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.03.2022

Lakipykälät: 32, 61

Yleisavaimen varkaus huoltoautoon murtautumalla. Avainvahinko. Yleisten tilojen lukkojen sarjoituskulujen korvaaminen. Pelastamiskustannukset. Tuliko pelastamiskustannuksina korvata myös huoneistojen lukkojen sarjoitus?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 25.7.2018 mukaan kohteen käyttämän huoltoyhtiön päivystysautoon oli murtauduttu ja varastettu päivystysavaimet 14.7.2018. Taloyhtiö vaati, että lukitus pitäisi uusia, mutta huoltoyhtiö on ilmoittanut korvaavansa ainoastaan uusien päivystysavainten teettämisen. Taloyhtiö haki korvausta kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö korvasi ulko-ovien ja yleisten tilojen lukituksen uusimiskuluja, mutta epäsi korvauksen huoneistojen lukituksen uusimisen osalta. Huoneistojen lukituksen osalta korvausta tulisi hakea asukkaiden kotivakuutuksista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Taloyhtiöllä on yhteinen pysäköintihalli kuuden muun taloyhtiön kanssa. Pysäköintihallin ulko-ovet ovat runsaalla käytöllä, eivätkä estä ulkopuolisten pääsyä pysäköintihalliin pääsyoikeuden omaavien kulkiessa autolla pysäköintitilasta ulos tai sinne sisään. Pysäköintihallista on hätäpoistumistiet taloyhtiön porraskäytävään. Nämä ovat lukitsemattomia.

Jos ulkopuolinen yleisavaimen haltuunsa saanut henkilö pääsee pysäköintihalliin, hän voi päästä esteettömästi taloyhtiön porraskäytävään ja yleisavaimella asuntoihin sekä asukkaiden varastotiloihin. Tästä syystä kiinteistön kuorisuojaukseen tulisi sisällyttää myös asuntojen ulko-ovet sekä varastotilojen varastokoppien lukitus. Vakuutuspaikan kaikkien ulko-ovien uudelleensarjoitus ei tässä tapauksessa ole ollut riittävä torjumaan vahingonvaaraa (tulipalo, ilkivalta, varkaus) taloyhtiön rakenteille ja talotekniikalle sekä asukkaiden omaisuudelle.

FINElle 2.12.2021 toimittamassaan lisäkirjelmässä taloyhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 6.2, joka koskee vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuutta. Taloyhtiö korostaa, että kaikki tästä vahingosta aiheutuneet kulut liittyvät vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täytäntöönpanoon.

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan taloyhtiön lisäkorvausvaatimukset. Päivystysautoon tehdyn murron seurauksena päivystysavainten varkaus on vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukainen tapahtuma. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Tällaiseksi toimenpiteeksi katsotaan rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi edellä tarkoitettuihin lukkoihin. Jos lukon haitan vaihtaminen ei ole mahdollista, korvataan kyseisen lukon uusiminen.

Vakuutusyhtiö on korvannut saatujen selvitysten perusteella asunto-osakeyhtiön yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen töineen ja yhtiön avaimet. Yleisten tilojen lukkoihin kohdistuneiden sarjoitustöiden seurauksena anastetulla avaimella ei pääse asunto-osakeyhtiön tiloihin ulko-ovesta eikä pääsyä ole myöskään niihin tiloihin, jossa on asunto-osakeyhtiön irtainta omaisuutta säilytyksessä.

Vakuutusyhtiö on maksanut nämä kulut uhkaavan vahinkotapahtuman torjumiskuluna, joten korvauksessa ei ole huomioitu vakuutuksen omavastuuosuutta.  Yhtiö toteaa, että kyseisen vakuutuksen perusteella ei korvata huoneistojen ja varastokoppien lukkojen sarjoitusta tai vaihtoa, koska näissä tiloissa ei ole säilytyksessä kiinteistövakuutuksessa vakuutettua irtainta omaisuutta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 1.1.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus. Rakennus käsittää vakuutuksenottajan omistamat kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikan alkuperäisen, tai koko rakennukseen jälkeenpäin uudistetun tasoisena.

Talotekniikkaan kuuluvat
- rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus-, ja säätölaitteet, -laitteistot ja -koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka. Rakennuksen ulkopuolella olevat johdot, kaapeloinnit, putket ja kanavat ovat vakuutuksen kohteena kuitenkin enintään 100 metrin matkalta rakennuksesta.
Metrimääräinen rajoitus ei koske maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuputkistoa
- rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat
- rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet.
Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa rakennuksessa vakuutuksen kohteena olevaan talotekniikkaan kuuluvat myös asukkaiden yhteiskäytössä olevan pesutuvan pesukone, mankeli ja kuivain sekä asukkaiden yhteiskäytössä olevien kylmäsäilytystilojen jäähdytyslaitteistot ja asukkaiden yhteiskäytössä olevan saunan kiuas.
Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole
- rakennuksen osat, tilat ja muutokset, joiden rakentamista varten ei ole saatu asianmukaista rakennus- tai toimenpidelupaa tai josta tehtyä toimenpideilmoitusta ei ole hyväksytty
- yksinomaan rakennuksessa harjoitettavaa liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevat koneet, laitteet, laitteistot, säiliöt, putkistot, johdot, rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet
- osakkeenomistajan, vuokralaisen tai rakennuksen muun käyttäjän hankkimat ja omistamat rakenteet ja varusteet, kuten parveke- ja erikoislasit, mainoskilvet ja -teipit, markiisit, antennit sekä valvonta- ja hälytyslaitteet
- rakennustaide, kuten patsaat, veistokset, reliefit sekä seinä- ja kattomaalaukset
- rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet, kuten paalutukset ja kevennysperustukset
- ulkona tai lämpöeristämättömissä tiloissa sijaitsevien tasojen tai kulkuväylien sulana pitämiseen käytettävät laitteet ja laitteistot ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt
- lämmöntuotantolaitteet, joiden teho on yli 1 MW tai jotka palvelevat muitakin kuin tämän vakuutuksen kohteena olevia rakennuksia
- pakastamorakennusten ja kylmäsäilytysrakennusten kylmälaitteet ja -aineet

Ehtojen kohdan 1.1.2 (Tontilla sijaitsevat tavanomaiset rakennelmat ja rakennuksen ylläpitoon liittyvä irtain omaisuus) mukaan rakennuksen lisäksi vakuutuksen kohteena ovat vakuutuksenottajan omistamat
- rakennuksen tontilla sijaitsevat kiinteästi asennetut aidat ja portit sekä kiinteästi perustetut tavanomaiset rakennelmat yhteensä enintään 10 000 euroon saakka. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole rantarakennelmat eivätkä yli 20 m2:n suuruiset laiturit
- rakennuksen tontilla sijaitsevat enintään 40 m²:n suuruiset auto-, jäte- ja muut katokset - rakennuksen tontilla sijaitsevat enintään 20 m²:n suuruiset lämpöeristämättömät varastot ja piharakennukset
- yksinomaan rakennuksen ja sen piha-alueen hoitoon käytettävät, tavanomaiset työkalut ja enintään 5 kW:n tehoiset työkoneet polttoaineineen. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole veneet, proomut, alukset, ilma-alukset ja lennokit
- rakennuksen lämmitykseen käytettävät polttoaineet enintään 10 000 euroon saakka
- yksityistalouksien vakituiseen asumiseen liittyvät yhteiseen käyttöön tarkoitetut laitteet ja kalusto, kuten esimerkiksi asuinkerrostalon asukkaiden yhteiskäytössä olevan harrastetilan kalusto.

Vakuutusehtojen kohdan 6 mukaan kiinteistövakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot ja muut erikseen mainitut kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että esinevahinko on suoranainen seuraus kohdissa 6.1–6.9 määritellyistä tapahtumista.

Vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaan jos vakuutuksenottajan hallusta on murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilojen avaimia, vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että avain on ilmeisesti sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden anastamisesta.

Tällaisiksi toimenpiteiksi katsotaan rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi edellä tarkoitettuihin lukkoihin.

Jos lukon haitan vaihtaminen ei ole mahdollista, korvataan kyseisen lukon uusiminen. Esimerkiksi siirtyminen useamman avaimen käyttöön ei ole peruste koko lukon uusimiseksi.

Vakuutuksenottajan hallussa oleviksi katsotaan myös avaimet, jotka ovat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijän, hallituksen jäsenen tai huoltoyhtiön tai muun vakuutuksenottajaan sopimussuhteessa olevan kiinteistön ylläpitoon osallistuvan hallussa.

Yritysvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 6.2 (Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan.
[…]

Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys taloyhtiölle aiheutuneiden sarjoituskulujen korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Osapuolten välillä on riidatonta, että tämän taloyhtiön kiinteistövakuutuksella vakuuttamaa omaisuutta lähtökohtaisesti uhkasi avaimen menettämisen johdosta välitön kiinteistövakuutuksesta korvattavan vahingon vaara. Vakuutusyhtiö on korvannut taloyhtiön yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen. Taloyhtiö hakee lisäkorvausta huoneistojen ulko-ovien sekä varastokoppien lukkojen sarjoituksen osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaan jos vakuutuksenottajan hallusta on murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilojen avaimia, vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että avain on ilmeisesti sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden anastamisesta.

Tällaisiksi toimenpiteiksi katsotaan rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi edellä tarkoitettuihin lukkoihin.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiö on täyttänyt vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaisen korvausvelvollisuutensa korvaamalla yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen töineen.

Tästä kiinteistövakuutuksesta korvataan muun muassa palo-, ilkivalta- ja murtovahinkoja. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on riidatonta, että huoltoautoon murtautumisen kautta menetettyä avainta käyttämällä tehdyt varkausvahingot olisivat olleet varkausvakuutuksesta korvattavia. Yleisten sopimusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneiden kustannusten osalta FINE toteaa, että kiinteistövakuutuksessa on määritelty tyhjentävästi kiinteistövakuutuksessa vakuutettuna oleva omaisuus. FINEn näkemyksen mukaan asuntojen ja varastokoppien lukkojen sarjoittamisella on erityisesti torjuttu asukkaiden irtaimistoon kohdistuvaa varkausriskiä. Asukkaiden irtain ei ole kiinteistövakuutuksen kohteena.

Esitetyn selvityksen perusteella ei voida todeta, että varastokoppien tai asuntojen ovien takana olisi ollut sellaista kiinteistövakuutuksella vakuutettua omaisuutta, jota on välittömästi uhannut huoltoautoon murtautumalla saatua avainta käyttämällä tehdyn varkausvahingon vaara. Selvityksestä ei myöskään ilmene viitteitä siitä, että vakuutettuun rakennukseen olisi ainakaan enää yleisten tilojen lukkojen sarjoittamisen jälkeen kohdistunut avaimen menettämisen johdosta välitöntä vaaraa palo- tai ilkivaltavahinkojen sattumisesta.  FINE katsoo näistä syistä asiassa jäävän näyttämättä, että asuntojen ovien tai varastokoppien lukkojen sarjoitustöillä olisi pyritty torjumaan jonkin kiinteistövakuutuksella vakuutetun omaisuuden osalta uhkaavaa vahingonvaaraa.

FINEn näkemyksen mukaan yleisten tilojen lukkojen uudelleensarjoitus on asiassa esitetyn selvityksen perusteella ollut riittävä toimenpide torjumaan vahinkoriskin, joka on kohdistunut kiinteistövakuutuksella vakuutettuun omaisuuteen avainta käyttämällä aiheutettavien vahinkojen osalta. Tämän vuoksi FINEllä ei ole perusteita suosittaa asiassa lisäkorvausta.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Taivalantti                                

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia