Haku

FINE-042938

Tulosta

Asianumero: FINE-042938 (2022)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 15.02.2022

Arvo-osuustili. Ulkomaisten osakkeiden siirto. Sopimusehdot.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla oli arvo-osuustilillään kirjattuna erään amerikkalaisen yhtiön osakkeita, jotka hän halusi siirtää paikalliselle osakerekisterinhaltijalle voidakseen hyötyä osakkeista maksettavista osingoista. Siirtoon liittyen hän kysyi ohjetta kotimaiselta palveluntarjoajaltaan ja vaikka hän toimi saamiensa ohjeiden mukaisesti, niin siirto ei onnistunutkaan.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan palveluntarjoajan toiminta ja toimet eivät vastaa sitä, mihin se on omissa ehdoissaan sitoutunut. Lisäksi asiakkaan mukaan yhtiön kieltäytymiselleen antamat perusteet eivät pidä paikkaansa. Yhtiön omien ehtojen mukaan siirron pitäisi olla mahdollinen, minkä lisäksi asiakkaan käsityksen mukaan olisi olemassa jopa useita tapoja siirtää ja uudelleen rekisteröidä osakkeet, joten kyse on lähinnä palveluntarjoajan haluttomuudesta tehdä siirto, jonka taustalla asiakas epäilee mahdollisesti olevan jotain epäselvyyksiä osakkeiden tosiasiallisen olemassaolon ja omistuksen suhteen.

Asiakkaan mukaan vastaavantyyppiset siirrot ovat onnistuneet useista muista Euroopan sijoituspalveluita tarjoavista yrityksistä, eikä Suomen tai Yhdysvaltojen laissa kuten myöskään siirrot suorittavan tahon säännöissä ole mitään siirtoa estävää pykälää, minkä vuoksi asiassa on kyse yhtiön itsensä toiminnasta, eikä heidän käyttämänsä säilytyspankin teoista tai perusteluista. Asiakas tuo esille lopulta itse ja omalla kustannukselleen saaneensa suurimman osan osakkaistaan siirretyksi, mutta vaatii palveluntarjoajaa vielä siirtämään loput osakkeensa antamansa valtakirjan mukaisesti ulkomaiselle osakerekisterinhaltijalle.        

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja toteaa olevansa suora jäsen Pohjoismaisissa pörsseissä ja arvopaperikeskuksissa, mutta erityisesti kansainvälisessä kaupankäynnissä ja säilytyksessä käyttävänsä yleisen tavan mukaisesti yhteistyökumppaneinaan kansainvälisiä toimijoita, mistä saattaa aiheutua joitain rajoituksia asiakkaan siirron yhteydessä valittavissa olevien palveluntarjoajien suhteen etenkin jos niiden siirtorutiinit ja -prosessit ovat standardoimattomia eivätkä vastaa yleisiä käytäntöjä. Asiakkaan valitsema toimija on ns siirtoagentti, eikä se käytä normaaleja säilytyspankkien rutiineja.

Asiaan liittyen palveluntarjoaja kertoo kuitenkin olleensa yhteydessä kyseiseen toimijaan, mutta valitettavasti sen ehdottomat protokollat eivät ole olleet palveluntarjoajan käyttämälle säilytyspankille mahdollisia. Halutessaan asiakas voisi kuitenkin siirtää kyseiset osakkeensa palveluntarjoajalta sellaiselle säilyttäjälle, jonka kautta ne olisi mahdollista siirtää hänen haluamalleen säilyttäjälle tai myydä osakkeet ja ostaa ne takaisin haluamansa välittäjän kautta haluamaansa säilytykseen.

Palveluntarjoaja korostaa, ettei se rajoita asiakkaidensa mahdollisuuksia siirtää rahoitusvälineitä sinänsä, mutta asiakkaat eivät voi kuitenkaan vapaasti valita tiettyä välittäjää tai siirtoagenttia. Yhtiö toteaa tarjonneensa asiakkaalle vaihtoehtoisia toimintatapoja ja näkemyksensä mukaan muutenkin toimineensa tilanteessa sopimusehtojensa ja sääntelyn mukaisesti, minkä vuoksi se ei ole velvollinen toimimaan asiakkaan vaatimalla tavalla.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • palveluntarjoajan yleiset ehdot liittyen rahoitusinstrumenteilla käytävään kauppaan
  • palveluntarjoajan säilytystili/tilisopimuksen yleiset ehdot
  • asiakkaan palveluntarjoajalle antama valtakirja osakkeiden siirtoa varten
  • asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä reklamaatiokeskustelua
  • asiakkaan toimittamat ulkomaalaisen palveluntarjoajan yleiset säilytysohjeet

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden, Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko palveluntarjoaja menetellyt tilanteessa ehtojensa vastaisesti tai muutoin tavalla, mikä velvoittaisi sen toimimaan asiakkaan edellyttämällä tavalla.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Asiassa on kyse sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:n 7 kohdan mukaisesta oheispalvelusta, mihin soveltuvat normaalit lain 10 luvun mukaiset palveluntarjoajan yleiset velvoitteet, joiden mukaan palveluista on lähtökohtaisesti tehtävä asiakkaan kanssa kirjallinen sopimus, josta ilmenevät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä muut sopimuksen ehdot. Sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa, minkä lisäksi sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Osapuolten välisessä säilytyssopimuksessa ei ole erillisiä ehtoja liittyen osakkeiden tai arvo-osuuksien siirtoon, mutta siinä on määritelty muita ja tapaukseen soveltuvia yhtiön säilytyksessä oleviin arvopapereihin liittyviä sitoumuksia ja velvoitteita. Kyseissä ehdoissa on ulkomaisten rahoitusinstrumenttien osalta todettu muun muassa, että ”Ne osakkeet ja velkasitoumukset, joihin ei sovelleta kohtaa B.2 ja jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla ETA-maiden ulkopuolella tai MTF-järjestelmässä, sisältyvät yhtiön tehtävään – tämän osalta otetaan huomioon mahdolliset poikkeukset, joita voi aiheutua kohdassa B.1.6 mainituista – ryhtyä samoihin toimenpiteisiin kuin vastaavien suomalaisten rahoitusinstrumenttien osalta, mikäli yhtiö arvioi toimenpiteet käytännössä mahdollisiksi ja sopiviksi mm. asiakkaan edun kannalta. Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että joidenkin arvopaperikeskuksen tai vastaavan ETA-alueen ulkopuolisen toimijan rekisteröimien ulkomaisten osakkeiden osalta asiakkaalla osakkeenomistajana voi sen toimintojen supistamisen vuoksi olla rajoitetut mahdollisuudet käyttää tiettyjä oikeuksiaan esim. yhtiökokouksiin osallistumisen sekä arvopapereiden liikkeeseenlaskun sekä näistä tiedon saamisen osalta.” B2 kohdassa on määritelty yhtiön velvoitteet liittyen suomalaisiin rahoitusinstrumentteihin ja B.1.6 kohdassa yhtiön toimintamahdollisuudet tilanteissa, joissa asiakas ei reagoi hänelle erikseen lähetettyyn tiedotteeseen.

Asian arviointi

Sijoituslautakunta toteaa, että asiaa koskeva lainsäädäntö ei aseta palveluntarjoajalle mitään erityisiä velvoitteita sen suhteen, että miten ja missä laajuudessa sen tulisi palveluitaan asiakkaille tarjota, vaan jättää palvelun yksityiskohtaisen sisällön määriteltäväksi osapuolten välissä sopimuksessa. Mainitusta syystä eri palveluntarjoajien toimintatavoissa sekä niiden kautta käytettävissä olevissa vaihtoehdoissa voi ja saa olla eroavaisuuksia.

Käsiteltävässä tapauksessa kysymys on ulkomaisista ETA-alueen ulkopuolisista osakkeista, joiden osalta palveluntarjoajan ehdoissa on tuotu esiin, että niiden osakkeiden osalta asiakkaalla voi olla rajoitetut mahdollisuudet käyttää tiettyjä oikeuksia.  Ottaen huomioon, että palveluntarjoaja on ollut yhteydessä asiakkaan haluamaan säilytysyhteisöön siirron mahdollistamiseksi sekä tarjonnut myös muita vaihtoehtoja osakkeiden siirtämiseksi, lautakunta katsoo, ettei palveluntarjoaja ole menetellyt tilanteessa ehtojensa vastaisesti tai muutoinkaan siten, että sillä olisi velvollisuus toimia asiakkaan esittämällä tavalla.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet

Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia