Haku

FINE-042782

Tulosta

Asianumero: FINE-042782 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 03.10.2022

Lunastuskorvaus. Käypä hinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuoden 2019 Toyota Corolla-merkkinen auto tuhoutui, kun vastaantuleva paikallisliikenteen linja-auto törmäsi kohtaamistilanteessa kuljettajan puoleiseen etukulmaan 5.8.2021. Vakuutusyhtiö arvioi ajoneuvon käyväksi arvoksi 26 000 euroa.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole lainkaan huomioinut lunastushinnassa polttoainekäyttöistä lisälämmitintä. Vahinkotarkastuspalveluita tuottavan yritys A Oy:n edustaja otti vakuutusyhtiön toimeksiannosta asiakkaaseen yhteyttä 13.8.2021 ja kertoi näkemyksensä lunastushinnasta. Asiakkaan mukaan A Oy:n edustajalla ei tuolloin ollut tietoa lisälämmittimestä. Tiedon saatuaan edustaja ei kuitenkaan muuttanut lunastushintaa. Asiakkaan mukaan lisälämmittimen hinta on 2 800 euroa asennettuna. Lisäksi ajoneuvossa on myös asennettuna vetokoukku, jota ei ollut vertailuajoneuvoissa. Ajoneuvon arviointi on tehty Espoossa, vaikka se on fyysisesti ollut tuolloin Rovaniemellä. Autolla on ajettu vain 22 692 kilometriä, mutta arvion mukaan auto oli tyydyttävässä kunnossa. Asiakas on vaatinut näyttöä siitä, miksi se ei arvioijan mielestä täytä arvostelukriteeriä kunto hyvä eli 2. Arvostelukohteina olivat kori, maalaus, sisustus ja moottori, jotka asiakkaan mukaan ovat virheettömiä. Asiakkaalla on tästä 50 valokuvaa päivättynä 31.8.2021.

Asiakas vaatii, että polttoainekäyttöinen lisälämmitin otetaan huomioon auton lunastusarvossa ja hänelle maksetaan 1 700 euron lisäkorvaus. Asiakas on toimittanut valituksensa tueksi myyntipäällikkö B:n lausunnon lisävarusteiden arvosta auton arvoon. Lausunnon mukaan polttoainekäyttöinen lisälämmitin on vahva myyntiargumentti pohjoisen olosuhteissa ja autosta saadaan myös korkeampi hinta kuin vastaavasta ilman tätä varustetta olevasta autosta. Uuden asentaminen maksaa noin 3 000 euroa. B toteaa lausunnossaan, että varusteet vaikuttavat hinnoitteluun, mutta paljonko hinta on korkeampi, määräytyy myyjän ja ostajan neuvotteluin.

Asiakas viittaa verrokkiautojen arvoihin ja huomauttaa, että vakuutusyhtiö on kiinnittänyt huomiota vain halvimpaan verrokkiautoon, eikä esimerkiksi ajoneuvoon, jonka pyyntihinta on ollut 25 900 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja perustelunsa. Yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan suoranaisissa esinevahingoissa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen, sen osan tai varusteen käypä arvo tai vakuutusehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa uusarvo.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon esinekohteen päivän markkinahinta, yksilöllinen kunto, käyttöaika, vuosimalli, käyttötapa ja muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käyvällä arvolla ei siten tarkoiteta autoliikkeen ulosmyyntihintaa, autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä autokaupan sisäänostohintaa. Käypään arvoon eivät vaikuta tunnearvot eivätkä henkilökohtaiset oletukset ajoneuvon käyttöarvosta. Auton käyttökuntoa ylläpitävät korjaukset ja kunnostus eivät nosta käypää arvoa.

Yhtiö viittaa A Oy:n 18.8.2021 päivättyyn ajoneuvon käypää arvoa koskevaan lausuntoon. Lausunnon mukaan vertailussa olleiden ajoneuvojen toteutuneet hinnat olivat 24 880 – 25 990 euroa.  Asiakkaan autossa oli lisälämmitin ja vetokoukku, joita hintavertailun autoissa ei ollut, mutta vertailuautoissa oli muutoin vastaavat varusteet.

Lausunnon mukaan tehdas- tai jälkiasennetut lisävarusteet eivät suoraan vaikuta ajoneuvon käypään arvoon samalla rahamäärällä, mikä niiden hinta on uutena, tai mitä niiden asentaminen jälkikäteen maksaisi. Lisäksi lausunnossa korostetaan, että käypää arvoa koskevan lausunnon vertailuajoneuvot on hinnoiteltu asiakkaan ajoneuvoa halvemmiksi ja että ajoneuvon käypä arvo, jonka useampi henkilö olisi ollut todellisuudessa ennen vahinkoa valmis maksamaan asiakkaan autosta, olisi ollut korkeintaan 26 000 euroa.

Lausunnon laatija on ensimmäisessä asiakkaan kanssa käymässään keskustelussa luvannut selvittää, onko käypää arvoa perusteltua korottaa. Kyseessä olevan ajoneuvon käyvän arvon lausunnosta käy ilmi, että kaikki hintavertaillut ajoneuvot on myyty halvemmalla kuin asiakkaan ajoneuvolle määritelty käypä arvo. Yksi hintavertailun ajoneuvoista oli myynnissä käyvän arvon lausuntoa laadittaessa ja tuon ajoneuvon pyyntihinta oli 1 000 euroa vähemmän kuin asiakkaan ajoneuvolle arvioitu käypä arvo.

Hintavertailuajoneuvoista puuttuvat lisävarusteet lausunnossa on huomioitu siten, että asiakkaan ajoneuvolle on määritelty korkeampi käypä arvo kuin hintavertailluilla ajoneuvoilla on ollut. Markkinadataan perustuva pyyntihintasuositus 26 350 euroa tukee lausunnossa määritettyä ajoneuvon käypää arvoa. Lisäksi ajoneuvon lunastus on sovittu yksillä renkailla, ja käyvän arvon lausunnon hintavertailun kaikissa ajoneuvoissa yhtä lukuun ottamatta on maininta toisesta rengassarjasta.

Sopimusehdot

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.7.2020 alkaen) kohdan 3 (Korvauksen määrittäminen) alakohdan 3.1 (Omaisuuden arvo) mukaan suoranaisessa esinevahingossa [vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen, sen osan tai varusteen käypä arvo tai vakuutusehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa uusarvo.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai sen osan yksilölliset kuntotekijät, yleinen saatavuus sekä muut ajoneuvon hintaan vaikuttavat tekijät (esim. käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa sekä ajetut kilometrit). […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse asiakkaan henkilöauton osalta maksettavan, ajoneuvon käypään arvoon perustuvan lunastuskorvauksen suuruudesta.

FINE toteaa, että käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti arvioitaessa ajoneuvon käypää arvoa. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon kyseisen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät suoraan vastaa todellisia myyntihintoja. Lisäksi erityisesti autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät suoraan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, sillä näihin hintoihin sisältyy käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä.

Edelleen FINE toteaa, että vakuutuskäytännössä käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien ajoneuvojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen ajoneuvon yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypään arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Normaalia parempi varustelutaso on ajoneuvon myytävyyttä ja myös sen käypää arvoa korottava tekijä. Lisävarusteet eivät kuitenkaan korota ajoneuvon käypää arvoa hankintahintansa määrällä, ja niiden vaikutus hinnanmuodostukseen myös vähenee ajoneuvon ikääntyessä. Myöskään ajoneuvon aiempi ostohinta ei sellaisenaan osoita sen vahinkohetkisen käyvän arvon suuruutta. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvauksen määrästä.

Vakuutusyhtiö on perustanut näkemyksensä asiakkaan ajoneuvon käyvästä arvosta hankkimaansa lausuntoon, joka pohjautuu neljään myynnissä olleeseen, asiakkaan ajoneuvoa lähinnä vastaavaan verrokkiajoneuvoon sekä markkinadataan perustuvaan pyyntihintasuositukseen. Hintaa korottavina seikkoina lausunnossa on huomioitu, että autossa on polttoainekäyttöinen lämmitin sekä vetokoukku; toisaalta toinen rengassarja ei ole sisältynyt lunastussopimukseen.

Lausunnossa on todettu ajoneuvosta saatujen tietojen perusteella, että asteikolla 1–5 ajoneuvon kori, maalaus, sisustus ja moottori sijoittuvat kuntoluokkaan 3 (tyydyttävä kunto, normaalista käytöstä johtuvaa kuluneisuutta). Hintavertailuaineistossa autoliikkeissä myynnissä olleiden vastaavanlaisten ajoneuvojen myyntihinnat ovat vaihdelleet 24 880 – 25 990 euron välillä ja yksityishenkilön myynnissä olevan ajoneuvon pyyntihinta on ollut 25 000 euroa. Markkinadataan perustuva pyyntihintasuositus on puolestaan ollut 26 350 euroa.

Asiakas on vaatinut lisäkorvausta vedoten siihen, että ajoneuvossa on lisälämmitin. Asiakkaan mukaan lisälämmittimen hinta on 2 800 euroa asennettuna. Lisäksi ajoneuvossa on myös asennettuna vetokoukku, mitä ei ollut vertailuajoneuvoissa. Ajoneuvon arviointi on tehty Espoossa, vaikka se on fyysisesti ollut tuolloin Rovaniemellä. Autolla on ajettu vain 22 692 kilometriä, mutta arvion mukaan auto oli tyydyttävässä kunnossa. Asiakas on vaatinut myös näyttöä siitä, miksi se ei arvioijan mielestä täytä arvostelukriteeriä kunto hyvä eli 2. Asiakas on lisäksi toimittanut myyntipäällikkö B:n lausunnon, jonka mukaan lisävarusteet vaikuttavat hinnoitteluun, mutta se, paljonko hinta on korkeampi, määräytyy myyjän ja ostajan neuvotteluin.

Asiakkaan toimittaman selvityksen ja esittämien väitteiden osalta FINE toteaa, ettei B:n lausunnosta ilmene hänen omaa arviotaan asiakkaan ajoneuvon käyvästä arvosta. Asiakas ei myöskään ole esittänyt ajoneuvon arvosta muutakaan selvitystä kuin oman arvionsa lunastushinnasta. Lisäksi FINE katsoo, ettei ajoneuvon käypää arvoa koskevan lausunnon tekemisen ajoneuvoa paikan päällä näkemättä ole tässä osoitettu heikentävän arvion luotettavuutta. Ajoneuvon ominaisuudet, myös kuntoluokitukseen vaikuttavien tekijöiden osalta, tulevat huomioiduksi hinta-arviossa, kun vertailussa on käytetty mahdollisimman vastaavia verrokkiajoneuvoja.

FINE katsoo, että verrokkiajoneuvoista vertailukelpoisin on auto, jonka pyyntihinta yksityisellä myyjällä on ollut 25 000 euroa sisältäen vetokoukun ja lohkolämmittimen sekä vastaavat lisävarustepaketit kuin asiakkaan ajoneuvossa. Erona asiakkaan ajoneuvoon on se, että kyseinen ajoneuvo ei ole sisältänyt lisälämmitintä. Toisaalta verrokkiajoneuvossa on kaksi rengassarjaa, asiakkaan ajoneuvossa yksi.

Asiakas ei ole esittänyt asiassa näyttöä ajoneuvonsa käyvästä arvosta vaan hänen vaatimuksensa pohjautuu väitteeseen, että lisävarusteiden vaikutus käypään arvoon on yhtiön hankkimassa lausunnossa jäänyt huomioimatta. FINE toteaa asiassa osittain jäävän epäselväksi, onko käyvän arvon lausunnon laatinut henkilö jo alkuperäisessä arviossaan huomioinut lisälämmittimen sekä vetokoukun vaikutuksen ajoneuvon käypään arvoon. FINE kuitenkin katsoo, ettei tällä seikalla ole asiassa ratkaisevaa merkitystä, vaan asia on ratkaistava osapuolten ajoneuvon käyvästä arvosta esittämän näytön perusteella. Lisäksi FINE katsoo, että lähtökohtaisesti ei ole perusteltua arvioida yksittäisen lisävarusteen vaikutusta ajoneuvon käypään arvoon jälkiasennushintojen perusteella tai muutoinkaan erillisenä kysymyksenä, vaan kyse on koko ajoneuvon käyvästä arvosta.

Vakuutusyhtiön toimittaman selvityksen ja näytön osalta FINE kiinnittää huomiota siihen, että yksityisen myyjän myymän ajoneuvon pyyntihinta on ollut 1 000 euroa vähemmän kuin yhtiön maksama lunastuskorvaus ja että todennäköisesti toteutuva kauppahinta on jonkin verran pyyntihintaa alhaisempi. Autoliikkeiden myymien verrokkiajoneuvojen myyntihinnoista esitetyn selvityksen samoin kuin markkinadataan perustuvan pyyntihintasuosituksen osalta FINE toteaa, että käypää arvoa määritettäessä tulee huomioida myyntihintoihin sisältyvät autoliikkeiden liiketoimintaerät. Kun lisäksi huomioidaan, että lunastushinnan ulkopuolelle on jäänyt asiakkaan ajoneuvon toinen rengassarja, katsoo FINE asiassa jääneen näyttämättä, että asiakkaan ajoneuvon käypä arvo olisi siinä olleet lisävarusteet huomioiden ennen vahinkohetkeä ylittänyt yhtiön maksaman lunastuskorvauksen 26 000 euroa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Taivalantti

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia