Haku

FINE-042730

Tulosta

Asianumero: FINE-042730 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.01.2022

Esinevahinko. Oliko vahingoittunut omaisuus ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä? Laminaatille liiasta pesuvedestä aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A oli päättänyt pestä silloisen seurustelukumppaninsa B:n lattiat 20.12.2020. Liiallisen veden käytön johdosta laminaattilattian saumoissa huomattiin kohoumaa 23.12.2020. Korvausta B:n lattialle aiheutuneesta vahingosta haettiin A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ja sittemmin myös sen sisäinen muutoksenhakuelin antoivat asiassa päätöksen, jonka mukaan tapauksessa ei ole kysymys yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen korvausrajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa sellaiselle omaisuudelle, joka vahinkotapahtuman hetkellä on tai oli tällä vakuutuksella vakuutetun käsiteltävänä tai huolehdittavana. Yhtiön näkemyksen mukaan vaurioitunut lattia on ollut edellä mainitun ehdon tarkoittamalla tavalla A:n käsiteltävänä ja huolehdittavana, kun A pesi lattiaa eikä vahinkoa voida siten korvata A:n vastuuvakuutuksesta.

Sisäisen muutoksenhaluelimen antamassa päätöksessä yhtiö tarkentaa vielä, että sovellettu rajoitusehto käsittää välittömien työsuoritusten lisäksi minkä tahansa muunkin käsittelyn. Omaisuudelle aiheutettu vahinko jää siten korvaamatta, jos se on ollut vakuutuksenottajan fyysisen työsuorituksen kohteena silloin, kun vahinkoa ai­heuttanut teko tai laiminlyönti tapahtuu. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, perustuuko toiminta toimeksiantoon tai onko toiminta vastikkeellista. Yhtiön tulkinnan mukaan myöskään sillä ei ole rajoitusehdon so­veltamisen kannalta merkitystä, onko työsuoritukseen ollut lupa vai ei. Tämä johtuu siitä, ettei vakuutusehtojen sanamuodon mukaan edellytetä muuta kuin sitä, että omaisuus oli vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa vakuutetun käsiteltävänä, jolloin siis itse työsuorituksen tekeminen on ratkaisevaa.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsinyt B oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan B toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. B huomauttaa, että oli myös itse tiedustellut vahingon korvattavuutta samasta vakuutusyhtiöstä, jossa hänellä itsellään oli niin ikään kotivakuutus ja tällöin hänelle oli sanottu, että vahinko korvattaisiin ilman muuta vastapuolen vastuuvakuutuksesta. Lisäksi B painottaa, että hänen näkemyksensä mukaan hänen omaisuutensa ei voi olla ilman hänen suostumustaan kenenkään käsiteltävänä vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla.

Omaisuutta ei nyt käsillä olevassa tapauksessa ole missään vaiheessa luovutettu vakuutuksenottajalle, vaan hän on oma-aloitteisesti ja B:n tietämättä ryhtynyt pesemään lattioita. B:n näkemyksen mukaan rajoitusehdon tulkintaa ei saa laajentaa koskemaan tilanteita, jossa suoritukselle, jonka yhteydessä vahinko aiheutetaan, ei ole omaisuuden omistajan lupaa. B vaatii edelleen korvattavaksi lattian vaihdosta yhteensä 6.340 euroa.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä B toteaa vielä, että vakuutusehtojen tulee olla muotoiltu siten, että ne näyttäytyisivät kaikille samoina. B:n mukaan, jos ehtoja tulkittaisiin vakuutusyhtiön esittämällä tavalla, niin vakuutuksesta ei tulisi minkäänlainen vakuutustapahtuma korvattavaksi. Niin ikään mikään ei voi olla vakuutetun valmistettavana, asennettavana tai korjattavana ilman omaisuuden omistajan suostumusta. B huomauttaa, että tällaiset toimet ovat myös yleensä vastikkeellisia. Myöskään ”muulla tavoin käsiteltävänä” tai ”muulla tavoin huolehdittavana” -kohdat eivät sovellu käsillä olevaan tilanteeseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessa vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä sen käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella asiassa annettua korvausratkaisua olisi aihetta muuttaa. Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö täsmentää vielä, että lattian voidaan nimenomaisesti katsoa olevan vahinkohetkellä rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun käsiteltävänä. Yksityishenkilöiden toiminnassa aiheutuneissa esinevahingoissa on aiheutumismekanismi huomioon ottaen kyse siitä, että henkilö käsittelee ainakin jonkin aikaa jotakin esinettä, joka vaurioituu mainitun käsittelyn yhteydessä. Lattian voidaan katsoa olevan vakuutuksenottajan käsiteltävänä siitä huolimatta, onko lattian pesemiseen ollut vahingonkärsijän lupa tai onko vahingonkärsinyt ollut toiminnasta tietoinen. Edellä todetun lisäksi on lattia vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ollut myös vakuutuksenottajan muulla tavoin huolehdittavana.

B:n lisäkirjelmän jälkeen vakuutusyhtiö selventää vielä, että esineelle aiheutunut vahinko jää korvaamatta, jos se on ollut vakuutetun fyysisen suorituksen kohteena silloin, kun vahinkoa aiheuttanut teko tai laiminlyönti tapahtuu ja nyt käsillä olevassa tapauksessa lattia on ollut A:n työsuorituksen eli pesemisen kohteena.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajalla olevalla A:lla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys laminaattilattialle sen pesemisen ja liiallisen vedenkäytön seurauksena aiheutuneesta vahingosta ja sen korvaamisesta lattiaa pesseen henkilön vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 8.1 mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
- korvata toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
- selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä
- ... hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn.

Ehtojen kohdan 8.4.2.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
- valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
- säilytettävänä
- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
- muulla tavoin huolehdittavana.

Asian arviointi

Tapauksessa on kyse toisen henkilön omistaman laminaattilattian pesemisestä liian runsaalla vedellä, mikä on vahingoittanut lattiaa. Vakuutettu A ei ollut kysynyt lupaa lattian pesemiseen silloiselta seurustelukumppaniltaan B:ltä eikä B missään vaiheessa ollut pesemistä ehdottanut. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoa ei korvata käsiteltävän olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon vuoksi. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että lattia on sitä pestäessä joka tapauksessa ollut muulla tavoin A:n huolehdittavana.

Arvioitaessa sitä, millaista omaisuuden käsittelemistä tai muulla tavoin huolehdittavana olemista olisi pidettävä vakuutusehtojen kohdan 8.4.2.5 perusteella korvausturvan piirin ulkopuolelle rajoitettuna, tarkastelun lähtökohtana on myös pidettävä sitä, miten vakuutusehtoa lukeva yksityishenkilö voi ehdon vastuuta rajoittavan merkityssisällön yleiskielenkäytön mukaan ymmärtää. Yksityishenkilöiden toiminnassa aiheutuneissa esinevahingoissa on aiheutumismekanismi huomioon ottaen jo lähes määritelmällisesti kyse siitä, että henkilö käsittelee tai muulla tavoin hallitsee ainakin jonkin aikaa jotakin esinettä, joka vaurioituu tai joka vaurioittaa jotakin toista esinettä. Näin ollen on lähdettävä siitä, että esimerkiksi irtaimen esineen käsittelemisen ja hallussa pitämisen on oltava luonteeltaan satunnaisesta tai hetkellisestä esineen koskettamisesta selvästi poikkeavaa esineeseen kohdistuvan toiminnan tai muun käyttämisen harjoittamista. Lautakunta toteaa kuitenkin, että rajoitusehdon soveltavuutta arvioitaessa ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä sille, onko vahingon aiheuttaneesta toiminnasta nimenomaisesti sovittu vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen kesken tai onko toiminnasta sovittu suoritettavaksi vastiketta, etenkin kun otetaan huomioon, että kyse on yksityishenkilölle tarjottavasta vakuutuksesta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että lattia on ollut korvausvelvollisuuden poissulkevassa rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla A:n käsiteltävänä ja huolehdittavana. Lattian pesemistä ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida pitää sillä tavoin vain hetkellisenä, ettei sen voitaisi katsoa olleen A:n käsittelyn kohteena. Lautakunta toteaa näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata lattialle aiheutunutta vahinkoa.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että asian ratketessa edellä mainitun rajoitusehdon perusteella, ei lautakunta katso tarpeelliseksi ottaa kantaa siihen onko A:n toiminnassa ollut osoitettavissa tuottamusta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Korpiola
Koskinen

 

Tulosta