Haku

FINE-042723

Tulosta

Asianumero: FINE-042723 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 02.02.2022

Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Asennusvirhe. Hyllyn tippuminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on vahinkoilmoituksessaan 16.8.2021 kertonut edellisenä päivänä kiinnittämänsä 115 cm levyisen tauluhyllyn tippuneen ja vaurioittaneen alla ollutta tv-tasoa, seinää ja lattiaa. Hylly oli kiinnitetty seinään kaksipuoleisella asennusteipillä.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 26.8.2021 todennut asiakkaan käyttämän teipin sen tuoteominaisuuksien mukaan kiinnittyvän useimmille sileille, riittävän koville pinnoille. Teippi on tarkoitettu ohuille esineille 10 mm vahvuuteen asti. Tippuneen tauluhyllyn syvyys on 12 cm. Tauluhyllyn tuotetietojen ja kokoamisohjeiden mukaan se kiinnitetään ruuveilla mekaanisesti seinään. Vakuutusyhtiö on päätöksessään todennut, että hyllyn putoamisen syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että hyllyn putoamiseen on selvä syy-yhteys asennusvirheellä ja puutteellisella kiinnityksellä.

Uudelleenkäsittelypyynnössään asiakas on katsonut kyseessä olevan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman, johon ei liity syy-yhteydeltään selvää asennusvirhettä. Asiakas kertoo käyttämänsä teipin olevan nimenomaan tarkoitettu korvaamaan seinään poraamalla ja ruuvein tehtäviä asennuksia. Tauluhyllyn asennusohjeen osalta hän toteaa, että siinä ei ole huomioitu kaikkia mahdollisia vaihtoehtoisia kiinnitystapoja ja hän katsoo voineensa olettaa teipin soveltuvan korvaamaan ruuviasennuksen. Asennusteipin pakkaukseen ja valmistajan ohjevideoihin viitaten asiakas toteaa teipin soveltuvan huomattavasti yli 10 mm paksujen esineiden kiinnittämiseen. Ja vaikka näin ei olisikaan, toissijaisesti asiakas esittää, että kyseisten kuvien ja videoiden perusteella hän on ollut tuossa käsityksessä.

Asiakkaan näkemyksen mukaan tauluhyllyn putoamisen tosiasiallinen syy on ollut betoniseinän paksu maalikerros, joka on lähtenyt irti seinästä ja aiheuttanut hyllyn putoamisen. Maalikerroksen paksuuden osalta asiakas toteaa, ettei se ole ollut hänen havaittavissaan ennen vahingon sattumista.

Vastauksessaan uudelleenkäsittelypyyntöön vakuutusyhtiö viittaa edelleen hyllyn asennusohjeeseen ja toteaa, että usea maalikerros muodostaa seinän pintaan paksun pehmeän kerroksen, jolloin teippiä ei asiakkaan kertomalla tavalla ole asennettu kovaan ja tasaiseen betoniseinään. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei asiakkaan tietoisuudella maalikerroksen paksuudesta tai hänen käsityksellään teipin soveltuvuudesta hyllyn kiinnittämiseen ole merkitystä vahingon korvattavuutta arvioitaessa. Yhtiö ei muuttanut aiempaa korvauspäätöstään.

Asiakkaan uudistettua vaatimuksensa vakuutusyhtiö on vielä todennut, että tapahtumassa on kyse asennus- tai käyttövirheestä, kun kiinnitysteippi on kiinnitetty seinäpintaan, joka ei ole valmistajan tarkoittama riittävän kova pinta. Teipin irtoaminen ei ole äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, koska teippiä on käytetty ohjeen vastaisesti eikä teippi sovellu käytettäväksi kyseille pinnalle.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan asiakas toistaa aiemmin kertomansa ja toteaa kyseessä olevan äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Lisäksi asiakas kiistää asennusvirheen olevan selvässä syy-yhteydessä vahinkoon. Asiakas toteaa, että teippi on asennettu kovaan ja tasaiseen betoniseinään ja että tauluhyllyn ohjeissa ei ole otettu huomioon kaikkia mahdollisia vaihtoehtoisia kiinnitystapoja. Ottaen huomioon asennusteipin käyttötarkoitus sekä pakkauksen ohjeet, toteaa asiakas voineensa objektiivisesti arvioiden olettaa teipin soveltuvan tauluhyllyn kiinnittämiseen. Asiakas myös toteaa, ettei teipin ohjeissa mainita, että se ei soveltuisi käytettäväksi maalatulle betonipinnalla. Tosiasialliseksi syyksi hyllyn putoamiselle asiakas katsoo edelleen seinän paksun maalikerroksen, joka ei ole kiinnitystä kestänyt.

Lisävastauksessaan asiakas toistaa aiemmin esittämänsä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineissaan vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset ja uudistaa antamiensa korvauspäätösten perustelut. Yhtiö toteaa, että vahingon korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella ja että vakuutusehdot korvaavat äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys asennusvirheellä.

Edelleen vakuutusyhtiö toteaa, ettei asiassa ole tullut ilmi mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut vahingon. Hyllyn asennusohjeen yhtiö toteaa olevan yksiselitteisen ja selkeän, hylly kiinnitetään seinään kolmella ruuvilla. Yhtiö myös toteaa, että paksu maalikerros ei tee vahingosta äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamaa rikkoutumisvahinkoa ja että sillä, mitä asiakas on teipin ohjeiden ja valmistajan muun materiaalin perusteella käsittänyt, ei ole asiassa merkitystä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössä

  • tippuneen hyllyn asennusohje
  • teippipakkauksesta otettuja kuvia

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko hyllyn tippumisessa kyse äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisvahingosta ja soveltuuko asennusvirhettä koskeva korvausrajoitus tapaukseen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Asiaan sovelletaan 1.7.2020 voimaan tulleita kotivakuutuksen vakuutusehtoja.

Kohdassa KO140 todetaan, että vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä taikka suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä taikka rakentamismääräysten, rakentamista koskevien ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisella rakentamisella taikka työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Kohdassa KO 148 Rikkoutuminen todetaan, että vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Korvaussäännöksen lisäksi ratkaistavana on asennusvirhettä koskevan korvausrajoituksen soveltuminen.

Asiakkaan kiinnittämä valokuvahylly sillä olleine esineineen on tippunut kiinnittämistä seuraavana päivänä. Asiakirjoista ei ilmene, mitä ja kuinka painavia esineitä hyllyllä on ollut, mutta vakuutusyhtiö ei ole esittänyt esineiden painoa vahingon syyksi, vaan kyse on asennusteipillä tehdyn kiinnityksen asianmukaisuudesta.

Asiakkaan mukaan varsinainen syy hyllyn tippumiseen on seinän paksuksi osoittautunut maalikerros, joka ei ole kestänyt teipillä kiinnitetyn hyllyn painoa. Vakuutuslautakunta toteaa, että kiinnitettäessä esineitä seinälle on kiinnityksen yhteydessä, erityisesti käytettäessä muuta kuin asennusohjeessa mainittua menetelmää, varmistuttava menetelmän sopivuudesta kyseiseen kiinnitykseen. Asiakkaan toimittaman selvityksen perusteella hänen käyttämänsä teippi lähtökohtaisesti soveltuu kyseessä olevan hyllyn kiinnittämiseen, mutta kiinnitys ei kuitenkaan ole kestänyt vuorokautta pitempään. Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tilanteessa hyllyn tipahtamisessa, mihin ei ole esitetty liittyvän mitään ulkoisia tekijöitä, ei ole kysymys ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisvahingosta.

Hyllyn asennusohjeesta ilmenee, että hylly on tarkoitus kiinnittää seinään kolmella ruuvilla. Lisäksi asennusohjeessa todetaan, että pakkaus ei sisällä ruuveja seinäkiinnitystä varten koska erilaisiin seinämateriaaleihin on käytettävä erilaisia ruuveja.

Asennusvirhettä koskevan korvausrajoituksen osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoituksen soveltaminen edellyttää asennusvirheellä olevan selvä syy-yhteys vahingon syntyyn. Asiakas on toimittanut käyttämänsä asennusteipin käyttötarkoituksen osalta selvitystä, jonka hän katsoo osoittavan, ettei ole tehnyt hyllyä kiinnittäessään asennusvirhettä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että niin vahingon ennalta arvaamattomuutta kuin hyllyn kiinnityksen oikeellisuuttakin on arvioitava objektiivisesti. Asennusohjeen mukaan hylly kiinnitetään seinään tarkoitukseen soveltuvilla ruuveilla, mutta asiakas on käyttänyt kiinnittämiseen kaksipuoleista asennusteippiä. Lautakunta toteaa, että vastuu muun kuin asennusohjeessa kerrotun kiinnitystavan soveltumisesta hyllyn kiinnittämiseen on kiinnityksen tekijällä, tässä siis asiakkaalla.  

Hyllyn tiputtua ilman minkään äkillisen ulkoisen tekijän vaikutusta kiinnittämistä seuraavana päivänä Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinnitykseen käytetty teippi ei ole tarkoitukseen soveltunut ja että hyllyn kiinnityksessä on siten tehty vakuutusehtojen tarkoittama virhe. Asiakkaan selvitys siitä, millä perustein hän on teipin valinnut, ei vaikuta siihen, että asennusvirheellä on tässä vakuutusehtojen edellyttämä selvä syy-yhteys vahingon syntyyn. Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön voivan vedota asennusvirhettä koskevaan korvausrajoitukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Korpelainen

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

 

 

Tulosta