Haku

FINE-042690

Tulosta

Asianumero: FINE-042690 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 17.12.2021

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Tunnusluvun säilyttäminen. Katoamisilmoituksen tekeminen. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla on tehty Tallinnassa 20.2.2021 klo 23.22–00.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana kahdella eri automaatilla 14 oikeudetonta automaattinostoa yhteisarvoltaan 2.345,0 euroa.

Asiakas on itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran 50 euron automaattinostoon Tallinnan satamassa 20.2.2021 klo 11.37.

Asiakkaan kortti on suljettu 21.2.2021 klo 13:48 (Suomen aikaa) asiakkaan ilmoitettua korttinsa kadonneeksi.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat automaattinostot.

Pankin päätös asiassa perustuu oletuksiin. Asiakas on sanonut, että kortin tunnusluku on mahdollisesti ollut lompakossa. Tämä asia ei ole varma, koska se on vain mahdollista. 

Asiakas on tiedustelut tietotekniikka-ammattilaisilta ja ohjelmoijilta, onko mahdollista hakkeroida ja selvittää kortin pin-koodi eri menetelmin ja vastaus on ollut kyllä. Poliisi ei ole pystynyt todentamaan tekijää eikä sitä, miten pin-koodi on saatu haltuun.

Pankille on ilmeistä, että varkaalla on ollut paperilla oleva tunnusluku, vaikka tämä ei ole varma tieto. Se ettei ole tiedossa yhtään väärinkäyttötapausta, ei osoita, että näin ei voisi tapahtua ja että tunnuslukua ei voisi selvittää erilaisilla menetelmillä kuten esim. hakkeroinnilla tai että korttia ei voisi kopioida.

Palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut, että 20.2.2021 iltana hän on asioinut eri ravintoloissa Tallinnassa. Asiakkaan mukaan hänen lompakkonsa, jossa hänen korttinsa oli, oli tallessa vielä kun hän asioi Living Room Baar -nimisessä ravintolassa. Asiakas on kertonut, että tämän jälkeen hän poistui paikalta ja että hänen ollessa ratikkapysäkillä joku olisi tutkinut hänen taskujaan. Taksimatkalla hotelliin asiakas on huomannut lompakkonsa kadonneen. Asiakas on ilmoittanut kortin kadonneeksi 21.2.2021 klo 13:48 (Suomen aikaa), jolloin kortti on myös suljettu.

Pankin korttijärjestelmästä on nähtävissä, että reklamoidut nostot on tehty käyttämällä kortin sirua ja tunnuslukua. Tekijällä on siis täytynyt olla kortti hallussaan ja kortin tunnusluku tiedossaan.

Asiakas on pankille toimittamassa selvityksessä todennut, että "kortin alkuperäinen pin-tunnus on tallessa kotona mutta se voi olla kirjoitettuna paperille mikä oli lompakossa kun se hävisi". Valituksessaan asiakas on todennut, että kolmas henkilö on voinut saada kortin tunnusluvun haltuunsa esim. "hakkeroimalla".

Sirukortin kopioiminen ja hakkeroiminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämien turvatekijöiden takia. Pankin tiedossa ei ole yhtään väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta. Tämän perusteella pankki katsoo, ettei ulkopuolinen henkilö ole voinut saada kortin tunnuslukua tietoonsa hakkeroimalla. Saamansa selvityksen perusteella pankki katsoo, että sekä kortin että siihen liittyvän tunnusluvun on täytynyt päätyä ulkopuolisen tietoon lompakon varastamisen yhteydessä. Tunnusluvun on täytynyt olla asiakkaan lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon varastanut henkilö on voinut yhdistää tunnusluvun korttiin.

Se seikka, että sekä korttia että siihen liittyvää tunnuslukua on säilytetty lompakossa osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta. Pankki katsoo, että asiakas on asiassa toiminut törkeän huolimattomasti, ja tämän vuoksi pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen asiakkaan riitauttamista korttitapahtumista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen ja katoamisilmoitus -kohdan mukaan

Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin ja sen tiedot (kuten korttinumero, kortin turvaluku, voimassaoloaika) sekä korttiin liittyvän henkilökohtaisen tunnusluvun huolellisesti siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.
Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin.
Kortinhaltijan on tunnuslukua käyttäessään toimittava niin, ettei se sivullisen ole mahdollista nähdä tunnuslukua. Kortinhaltija ei saa säilyttää tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa. Korttia on säilytettävä huolellisesti siten, ettei se vahingoitu tai joudu alttiiksi tavanomaisesti poikkeavalle rasitukselle.
Kortin tai sen tietojen katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava [pankille]. […]

Ratkaisusuositus

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran automaattinoston yhteydessä Tallinnan satamassa 20.2.2021 klo 11.37 ja asiakkaan kortin sisältäneen lompakon anastus on tapahtunut myöhään saman päivän illalla ennen oikeudettomia automaattinostojen alkamista klo 23.22. Asiakkaan mukaan kortin tunnusluku on mahdollisesti ollut anastetussa lompakossa, mutta on myös mahdollista, että oikeudettomien automaattinostojen tekijä on esimerkiksi hakkeroinut kortin tunnusluvun.

FINEn tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. Edelleen FINE katsoo tässä tapauksessa saadun selvityksen viittaavan tavanomaiseen taskuvarkauteen ja kortin oikeudettomaan käyttöön.

Koska tapauksessa asiakkaan anastetulla kortilla on onnistuttu tekemään oikeudettomia automaattinostoja, FINE katsoo, että korttia oikeudetta käyttäneellä on täytynyt olla tiedossaan kortin salainen tunnusluku. Edelleen FINE katsoo, ettei tunnuslukua ole voitu saada asiakkaan asiassa mahdollisena pitämällä tavalla esimerkiksi hakkeroimalla, vaan tunnusluvun on täytynyt päätyä tekijän tietoon muulla tavoin.

Koska asiakas on itse käyttänyt korttia ja sen tunnuslukua viimeisen kerran noin 12 tuntia ennen lompakkonsa anastusta ja kortin oikeudetonta käyttöä, FINE ei pidä todennäköisenä, että tekijä olisi urkkinut tunnusluvun asiakkaan oman asioinnin yhteydessä. Näin ollen FINE katsoo, että kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneen haltuun lompakon anastuksen yhteydessä.

Ottaen huomioon, että kortilla on tehty onnistuneita automaattinostoja ilmeisimmin hyvin pian lompakon anastamisen jälkeen ja korttia oikeudetta käyttänyt on siten näppäillyt tunnusluvun oikein, FINE katsoo lisäksi todennäköiseksi, että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen yhdistettävissä korttiin. Tunnusluvun säilyttäminen lompakossa kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttia ja tunnuslukua siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Henkilökohtainen tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin, eikä tunnuslukua saa säilyttää tunnuslukuaan helposti tunnistettavassa muodossa.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

Edellä esitettyyn viitaten FINE katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet ja asiassa saatu selvitys kokonaisuudessaan huomioon ottaen FINE katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

FINE kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan poistuttua ravintolasta on joku mahdollisesti tutkinut asiakkaan taskuja raitiovaunupysäkillä ja asiakas on taksimatkalla hotellilleen huomannut lompakkonsa kadonneen. Tästä huolimatta asiakas on tehnyt katoamisilmoituksen pankille vasta seuraavan päivän iltapäivällä 21.2.2021 klo 13.48.

FINE toteaa maksupalvelulain 54 §:n ja korttiehtojen mukaisen katoamisilmoituksen tekemistä koskevan velvollisuuden kuuluvan aivan olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan katoamisilmoituksen tekemällä kortinhaltija voi varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

FINE katsoo, että huomattuaan lompakkonsa kadonneen asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä katoamisilmoitus kortistaan viipymättä. Mikäli asiakas oli näin toiminut, olisi kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu mahdollisesti välttyä kokonaisuudessaan. Olosuhteet huomioon ottaen FINE katsoo, että asiakkaan menettely myös tältä osin osoittaa hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin.

Lopputulos

FINE katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 ja 54 §:ien sekä korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen FINE katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten FINE ei suosita asiassa hyvitystä.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija Sainio
Esittelijä Hidén

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia