Haku

FINE-042689

Tulosta

Asianumero: FINE-042689 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2022

Kaskovakuutus. Kolariturva. Matkailuvaunun etuikkunan irtoaminen ajon aikana. Vahingon syy. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan matkailuvaunun pleksistä valmistettu etuikkuna oli 29.8.2021 irronnut ajon aikana, tippunut tielle ja rikkoutunut. Asiakas epäili, että ikkuna oli jäänyt epähuomiossa sulkematta kunnolla ja haki korvausta kaskovakuutuksen kolariturvasta.

Vakuutusyhtiö on evännyt etuikkunan korvauksen. Yhtiö on katsonut 29.8.2021 antamassaan korvauspäätöksessä, että ikkunaan ei ole kohdistunut äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vahinkotarkastuksen yhteydessä on todettu, että ikkunan lukitussalvat eivät ole olleet lukitusasennossa, vaan ikkuna on ollut kiinni omalla painovoimallaan ja tästä syystä ilmavirta on päässyt ikkunan alle ja tempaissut sen ikkunan rajoittimia vasten. Vahingon on aiheuttanut sulkematon ikkuna, joka on hajonnut normaalissa ajossa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii etuikkunan ja sen asennuskulujen korvaamista kolariturvasta tai   lasivakuutuksesta. Sittemmin asiakas totesi, ettei lasivakuutusta ole, perui vaatimuksena tältä osin ja palasi alkuperäiseen vaatimukseensa vahingon korvaamisesta kolariturvasta.

Kirjelmissään asiakas toteaa, että ikkuna oli jäänyt ennen lähtöä sulkematta kunnolla. Ikkuna on sisältäpäin lukittava, ja koska ikkuna on painava hän ei ulkoapäin tarkastusta tehdessään huomannut, ettei se ollut sisältä lukittu. Asiakas kertoo ajaneensa 80 kilometrin tuntinopeudella, jolloin vaunun etuikkunaan kohdistui ulkopuolinen voima, ilmanvastus, joka nosti yläreunastaan saranoidun etuikkunan osin auki. Tämän jälkeen ilmanvastus kohdistui suoraan osin avoimena olevaan ikkunaan niin voimakkaana, etteivät ikkunaa paikoillaan pitäneet tukivarret enää kestäneet ja ikkuna irtosi lentäen vaunun yli maantielle ja hajosi palasiksi. Ikkunan irtoaminen oli suoraa seurausta siihen ulkoapäin vaikuttaneesta ulkoisesta voimasta ja kyseessä on liikkuvan kappaleen pinnan ja ilman välisestä vuorovaikutuksesta.

Asiakas toteaa muun ohella, että suojeluohjeissa tai rajoitusehdoissa ei edellytetä ikkunoiden lukitsemisen varmistamista ennen liikkeelle lähtöä, eikä tällaiseen rajoitukseen voida vedota. Hän kiistää yhtiön näkemyksen siitä, että vahingon on aiheuttanut sulkematon ikkuna, joka on hajonnut normaalissa ajossa ja toteaa, että ikkuna on ollut suljettuna, mutta lukitsematon. Asiakas katsoo, että tapahtuma oli äkillinen, hänelle itselleen ennalta arvaamaton ja ulkoisesta syystä eli ikkunaan kohdistuneesta ulkoisesta ilmanpaineesta aiheutunut.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineissaan, että kolarivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vakuutusehtojen kohtaan 4.1 sisältyvien rajoitusten mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, kun se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole vakuutusehtojen 4.1 mukainen vakuutustapahtuma. Vahinkotapahtuma ei täytä kolarivakuutuksen vakuutustapahtuman määritelmää äkillisestä, ennalta-arvaamattomasta ja ulkoapäin vaikuttavasta tapahtumasta. 

Matkailuvaunun normaaliin liikennöintiin kuuluvat 80 km/h nopeudet ja vaunuun kohdistuvat ilmavirtaukset, ilmanvastus ja ilmanpaineen vaihtelut. Matkailuvaunun tulee kestää normaalia liikennöintiin kuuluvaa ajamista vaurioitumatta. Vahingon on aiheuttanut sulkematon ikkuna, joka on hajonnut normaalissa ajossa. Ikkunaan ei ole kohdistunut äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Ikkunan lukitussalvat eivät ole olleet lukitusasennossa, vaan ikkuna on ollut kiinni omalla painovoimalla, jolloin ilmavirta on päässyt ikkunan alle ja tempaissut sen ikkunan rajoittimia vasten. Vahingon on aiheuttanut lukitsematon ikkuna ja sen irtoaminen maantieajossa ilmavirran vuoksi ei ole ennalta-arvaamaton tapahtuma, vaan sen todennäköinen seuraus; avoin ikkuna pääsee liikkumaan ilmavirran seurauksena liikkumaan voimakkaasti irrottaen ikkunan kiinnikkeistään. Ikkunaan ei ole kohdistunut ulkoinen tekijä eikä kyseessä ole korvattava vahinkotapahtuma.

Sopimusehdot

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen, voimassa 1.11.2019 alkaen, kohdan 4.1 (Kolarivakuutus) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. […]

Kohtaan 4.1 sisältyvien rajoitusten mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, […]

  • kun se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus. […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on riitaa siitä, tuleeko autovakuutuksen kolarointiturvasta korvata matkailuvaunun etuikkuna korjauskustannuksineen, kun ikkuna oli ollut suljettu, mutta ei salvalla lukittu ja se oli ajon aikana ajoviiman vuoksi auennut, irronnut ja tielle pudottuaan rikkoutunut. Asiassa on riidatonta, että vakuutukseen ei sisälly tuulilasivakuutusta.

Yleisen vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Korvausta saadakseen asiakkaan tulisi siis tässä tapauksessa osoittaa, että etuikkunan vaurio on seurausta ajoneuvoon kohdistuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta.

Asiakas katsoo, että ikkunan aukeaminen oli vakuutuksen korvaussäännöksen mukainen äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoapäin vaikuttaneesta voimasta eli ikkunaan kohdistuneesta ilmanpaineesta aiheutunut tapahtuma.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko johtui siitä, ettei ikkunaa ollut lukittu. Lukitsemattoman ikkunan irtoaminen maantieajossa ilmavirran vuoksi ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan sen todennäköinen seuraus. Avoin ikkuna pääsee liikkumaan ilmavirran seurauksena liikkumaan voimakkaasti irrottaen ikkunan kiinnikkeistään. Ikkunaan ei ole kohdistunut ulkoinen tekijä ja tapauksessa jää näyttämättä, että kyse olisi korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoja, joka on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen.

FINE käsittelee riita-asiat sille esitettyjen asiakirjojen perusteella. Asiakas on kertonut, että hän ei ulkoapäin tarkastusta tehdessään huomannut, ettei etuikkuna ollut sisältä lukittu eli salvat eivät olleet lukitusasennossa. Etuikkuna aukesi ajoviiman vuoksi ja siihen kohdistuneen ilmanvastuksen seurauksena ikkuna irtosi ja rikkoutui. Aiemman ratkaisukäytännön osalta FINE viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 205/07. Kyseisessä tapauksessa auton käyntiin saamiseksi sen konepelti oli pitänyt avata ja sulkea ja vakuutuksenottajan mukaan konepelti suljettiin normaalilla tavalla, mutta jostain syystä se ei ollutkaan lukittunut kunnolla. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan pakkanen oli aiheuttanut konepellin lukituksen toimimattomuuden. Lautakunta katsoi kyseisessä tapauksessa, että konepellin aukeamisen ei ollut osoitettu johtuneen mistään törmäysvakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ulkoisesta syystä.

FINE toteaa edellä mainitun tapauksen olevan vahinkomekanismiltaan hyvin samankaltainen matkailuvaunun ikkunan irtoamisen kanssa ja vaikka vakuutusehdot eivät täysin samanlaiset olekaan, niin kummassakin tapauksessa korvaussäännös edellyttää vahingon aiheuttaneen syyn olevan äkillinen ja vaikuttaneen vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin. Kuten aiemmassa tapauksessa, myös tässä on kyse ajoneuvon osan irtoamisesta ajon aikana ajoneuvon normaaliin käyttöön liittyvän tavanomaisen ja odotettavissa olevan ilmanvastuksen seurauksena, ilman törmäystä tai vakuutusehdoissa tarkoitettua muuta ulkoista syytä. Näillä perusteilla FINE katsoo, ettei asiakas ole osoittanut vahingon syyksi kolarivakuutuksen vakuutusehdoissa määriteltyä tapahtumaa, joten FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                                                                                             
Esittelijä Pippola

 

Tulosta