Haku

FINE-042668

Tulosta

Asianumero: FINE-042668 (2022)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2022

Lakipykälät: 59, 60

Omaisuusvakuutus. Tuotevastuu- ja takaisinvetovakuutus. Oliko kyse monivakuutuksesta? Kuljetinlaitteesta irronneiden metallisäikeiden joutuminen vakuutuksenottajan valmistamaan elintarvikkeiden raaka-aineeseen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja X Oy:n valmistaman elintarviketuotannon raaka-aineen pakkaamolla oli havaittu 6.7.2018 keruumagneettiin jääneitä alle 1 cm:n pituisia metallisäikeitä. Tutkimuksissa metallisäikeiden todettiin olleen peräisin X Oy:n toisen tuotantolaitoksen valmistuslinjan kolakuljettimen kuluneesta teräsvaijerista. X Oy:n arvion mukaan raaka-ainetta ja tuotteita, joiden joukkoon metallisäikeitä oli saattanut joutua, oli valmistettu 28.2. – 17.7.2018 noin 558 000 kiloa. X Oy oli 18.7.2018 päättänyt vahingon piiriin kuuluneiden tuote-erien takaisinvedosta. Osa raaka-aineesta oli X Oy:n omissa varastoissa ja osa oli ehditty toimittaa koti- ja ulkomaisille asiakkaille ja X Oy:n tytäryhtiölle. Vakuutusyhtiö A oli maksanut vahingosta myöntämänsä tuotevastuu- ja takaisinvetovakuutuksen perusteella X Oy:lle yhteensä 3 100 927,48 euron korvaukset.

X Oy oli hakenut korvausta omiin varastoihinsa pysäyttämistään tuote-eristä myös omaisuusvakuutuksestaan, jonka oli myöntänyt vakuutusyhtiö B. Vakuutusyhtiö B oli ilmoittanut X Oy:lle 17.1.2019, ettei se pitänyt vahinkoa omaisuusvakuutusehtojen edellyttämänä äkillisenä vahinkona, koska vaijerin paloja oli joutunut tuotteen sekaan pitkän ajan kuluessa. Vakuutusyhtiö A vaati kuitenkin 22.12.2020 vakuutusyhtiö B:tä korvaamaan sille puolet maksetun vakuutuskorvauksen määrästä. Vakuutusyhtiö A perusteli vaatimusta sillä, että kyseessä oli vakuutussopimuslain mukainen monivakuutustilanne ja vahinko oli korvattavissa myös vakuutusyhtiö B:n omaisuus- ja keskeytysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö B kiisti vakuutusyhtiö A:n vaatimuksen sähköposteilla 11.2.2021, 23.3.2021 ja 24.8.2021 vedoten siihen, että sen omaisuus- ja keskeytysvakuutus oli toissijainen, vaijerin kulumisesta johtunut vahinko ei ollut korvattava ja kyse oli X Oy:n valmisteen kontaminaatiosta, joka oli rajoitettu vakuutuksen ulkopuolelle. Kyse ei ollut monivakuutuksesta, sillä vakuutuksia ei ollut myönnetty samalle etuudelle saman vahingon varalta, eikä vahinko myös­kään kuulunut omaisuusvakuutuksen ”Deterioration of stock -lisäturvan piiriin.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, tuliko vakuutusyhtiö B:n suorittaa sille monivakuutuksen perusteella puolet X Oy:lle korvatusta määrästä. Vakuutusyhtiö A oli myöntänyt X Oy:lle takaisinvetovakuutuksen ja vakuutusyhtiö B omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen. Perusteluinaan vakuutusyhtiö A on lausunut seuraavan.

Vakuutuksen toissijaisuus

Vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen toissijaisuutta koskeva Other insurance -rajoitusehto oli vakuutusyhtiö A:han nähden pätemätön. Kyse oli vakuutussopimuslain 60 §:n mukaisesta monivakuutustilanteesta, jossa vakuutettuna oli sama etuus. Lain valmisteluasiakirjojen mukaan lakia sovellettiin, elleivät vakuutuksenantajat olleet keskenään sopineet toisin. Oikeuskirjallisuudessa (Vakuutusoikeus, Mika Hemmo, Esko Hoppu, 2006, s. 236) on todettu, etteivät vakuutuksenantaja ja -ottaja voineet vakuutussopimuksessaan puuttua vakuutuksenantajien keskinäiseen vastuunjakoon, sillä vakuutuksenantaja ja -ottaja eivät voineet keskenään määrätä kolmannen eli toisen vakuutuksenantajan oikeudesta. Asia on todettu myös vakuutussopimuslain 59 §:n perusteluissa.

Vakuutusyhtiö A on kertonut vakuuttaneensa takaisinvetokustannusten lisäksi myös itse tuotteen ja sen takaisinvedosta aiheutuneen taloudellisen vahingon. Takaisinvetovakuutus liitettiin vakuutuskäytännössä usein tuotevastuuvakuutukseen erillisellä laajennusehdolla. Sen kattamat kustannukset eivät olleet vahingonkorvausvastuuta, vaan tuotevirheestä valmistajalle itselleen aiheutuneita kustannuksia. Ratkaisevaa oli, että molemmat vakuutusyhtiöt olivat vakuuttaneet saman tuotteen ja sen vahingoittumiseen liittyneen taloudellisen menetyksen. Molemmat vakuutukset kattoivat näin ollen saman riskin.

Vakuutusyhtiö B:n omaisuusvakuutuksesta korvattiin X Oy:n valmistamille tuotteille aiheutuneet vahingot riippumatta siitä, havaittiinko ne heti valmistusprosessin aikana vai vasta jakeluvaiheessa. Vakuutusyhtiö A:n myöntämä General Third Party and Product Liability Insurance (GLPL) kattoi vakuutuksen laajennusehdon (Endorsement) 14 mukaisesti kaikki vakuutetun tuottamat, valmistamat, jakamat, myymät tai toimittamat tuotteet. Vakuutuksen laajennusehdon 22 Recall REC 1:1 mukaisesti vakuutus kattoi takaisinvetovahingot. Takaisinvetovakuutus REC 1:1 kattoi ehdon 4 mukaisesti vakuutuksessa eritellyt tuotteet, jotka oli toimitettu asiakkaille. Tämän lisäksi vakuutuksen laajennusehdon 27 Products not yet delivered perusteella vakuutus kattoi myös tuotteita, jotka olivat vielä tuotannossa tai joita valmisteltiin myytäväksi.

X Oy:n vakuutusyhtiö A:ssa vakuuttama etuus oli asiakkaille jo toimitetut tuotteet sekä vielä tuotannossa olleet tuotteet eli omaisuus vakuutuksen ehtojen täyttyessä. Vakuutus koski siis samaa etuutta saman vahingon varalta kuin vakuutusyhtiö B:n omaisuusvakuutus. Lisäksi vakuutuksen laajennusehdon 23 Loss of Net Profit mukaisesti vakuutus kattoi takaisinvedosta aiheutuneen nettovoiton menetyksen. Vakuutettu etuus oli takaisinvedosta johtuneen tuotannon menetyksen aiheuttama keskeytysvahinko ehtojen mukaisessa laajuudessaan eli sama etuus kuin vakuutusyhtiö B:n keskeytysvakuutuksessa.

Vahinkotapahtumaa koskevat rajoitusehdot

Vahinko oli aiheutunut, kun kuljettimen vaijeri oli rikkoutunut ja siitä oli irronnut metallisäikeitä valmistetun raaka-aineen joukkoon. Vakuutusyhtiö B ei ollut näyttänyt, että vahinko olisi johtunut hitaasti tapahtuneesta ilmiöstä tai kulumisesta (”gradual deterioration, wear and tear”). Raaka-aineen vahingoittuminen oli äkillisesti aiheutunut vahinko, johon kulumista koskevaa rajoitusehtoa ei voitu soveltaa. Vaijeririkon seurauksena raaka-aineeseen oli äkillisesti ja yllättäen pudonnut metallisäikeitä. Vaikka itse konerikon katsottaisiin olleen rajoitusehdon piirissä, oli raaka-aineen vahinko seurannaisvahinkona korvattava.

Vakuutusyhtiö A on vedonnut vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen rajoitusten kohtaan: “…unless physical damage not otherwise excluded by this Policy results, in which case, this Policy shall cover only such resulting damage”. Omaisuusvakuutusten ratkaisukäytännössä oli yleisesti katsottu, että vaikka vahingon juurisyy johtui hitaasti ilmenneestä tapahtumasta kuten korroosiosta, sen seurannaisvahingot olivat korvattavia, mitä rajoitusehdon sanamuotokin ilmensi.

Raaka-aineen tuote-erä oli vahingoittunut heti, kun metallisäikeitä oli ensimmäisen kerran irronnut kuljettimesta. Sillä, ettei metallisäikeiden alkuperää ollut ensi vaiheessa pystytty yhdistämään kuljettimeen, ei ollut merkitystä. Vakuutusyhtiö B ei toisaalta ollut osoittanut, että kuljettimen vahinkokaan olisi johtunut rajoitusehdon mukaisesta tapahtumasta. Kuljettimen ensimmäinen tuoteajo oli tehty 19.10.2017. Koska kyseistä raaka-ainetta valmistettiin erissä, kuljettimelle ei ollut kertynyt kuin 45 käyttökertaa ennen metallisäikeiden havaitsemista 28.2.2018. Rikkoutuminen oli tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa, joten vahingon ei voitu katsoa aiheutuneen rajoitusehdon mukaisesta hitaasti tapahtuneesta ilmiöstä tai kulumisesta.

Vakuutusyhtiö A:n mielestä myöskään kontaminaatiota koskeva rajoitusehto ei soveltunut vahinkoon. Raaka-aine oli vahingoittunut, kun sen joukkoon oli päässyt siihen kuulumattomia metallisäikeitä. Raaka-aine ei ollut kontaminoitunut vakuutusehdon tarkoittamalla tavalla, vaan se oli muuttunut elintarvikkeisiin liittyvistä tuoteturvallisuussyistä käyttökelvottomaksi. Kontaminaation käsitettä ei määritelty vakuutusyhtiö B:n vakuutusehdoissa eikä sille muutenkaan ollut yleiskielessä vakiintunutta määritelmää. Rajoitusehto oli epäselvä ja sitä tuli tulkita vakuutuksenantajan vahingoksi. Jos rajoitusta sovellettiin vakuutusyhtiö B:n esittämällä tavalla, sitä voitiin soveltaa käytännössä mihin tahansa tilanteeseen, jossa raaka-aine vahingoittui. Oikeuskäytännössä oli katsottu, että rajoitusehdon laaja soveltaminen merkitsisi sitä, ettei vakuutusyhtiö tarjonnut asiakkaalleen käytännössä mitään turvaa.

Vakuutuksen Deterioration of Stock -lisäturva

Vakuutusyhtiö A:n mielestä vahinko tuli korvata myös vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen Deterioration of Stock -lisäturvasta. Lisäturvan ehtojen mukaan:

Unless covered elsewhere under this insurance policy, this policy is extended to cover property damage and loss of profit arising from the deterioration and/or contamination of stock (including raw stock, stock in progress and finished stock) insured as a result of:
- Failure of public utilities covered by this policy
- Unintentional act and/or error committed by employee(s) and/or third party.

Lisäturvassa ei ollut rajoituksia eivätkä vakuutusyhtiö B:n mainitsemat muut rajoitusehdot soveltuneet siihen. Ehtojen soveltamisjärjestyksen (Schedulen kohta Terms and Conditions) johdosta lisäturvia (Endorsements) sovellettiin ennen muita vakuutusehtoja, kuten rajoitusehtoja. Näin ollen vahinko oli joka tapauksessa korvattava lisäturvan perusteella.

Vahinkoon liittyvistä E Oy:n raporteista ilmeni, että vaijerin kulumisen syynä oli ollut vaijerin ja taitto-/vetopyörien kontakti ja lastauspään taittopyörään kohdistunut tärinä. Vahinko oli johtunut asennusvirheestä tai tuotteen valmistuksessa tapahtuneesta virheestä. Ratkaisevaa oli, että vahinko oli johtunut työntekijän tai kolmannen osapuolen toiminnasta. Vakuutusehto oli soveltamisalaltaan hyvin laaja ja tahatonkin (unintentional) toiminta riitti. Korvattavuuden edellytys täyttyi, kun vahinko oli johtunut ihmisen toiminnasta.

Ehdon soveltaminen ei edellyttänyt, että vahingon aiheuttanut teko tai laiminlyönti yksilöitiin. Laitteen rikkoutuminen oli yksin riittävä osoitus siitä, että vahinko oli johtunut joko X Oy:n tai kolmannen osapuolten toiminnasta. Kuljettimen vaijeri ei olisi rispaantunut, jos laite tai sen asennus olisi ollut asianmukainen. Mitään muuta ulkopuolista syytä vahingolle ei ollut kuin virheellinen asennus tai tuote. Ulkopuolinen syy saattoi olla jokin luonnonilmiö. Vahinko tuli joka tapauksessa korvata tämän lisäturvan perusteella.

Vakuutusyhtiö A:n lisäkirjelmä 21.1.2022

Vakuutusyhtiö A on vedonnut vakuutusyhtiö B:n kanssa aiemmin kahdessa tapauksessa noudatettuun käytäntöön, jossa monivakuutustilanteena oli pidetty vakuutusyhtiö A:n myöntämää takaisinvetovakuutusta, jossa oli ollut vakuutettuna myös tuotannossa ollut vakuutuksenottajan tuote ja liikevoiton menetys, kun vakuutusyhtiö B oli myöntänyt samalle omaisuuserälle omaisuus- ja keskeytysvakuutukset. X Oy olisi voinut vaatia ja saada korvausta kummalta vakuutusyhtiöltä tahansa. Vahingon perussyy oli tyypillinen omaisuusvahinko, kuljettimen vaijerin rikkoutuminen. Vakuutusyhtiö A:n mielestä vahinko kuului joka tapauksessa vakuutusyhtiö B:n myöntämän lisäturvan korvauspiiriin ja olisi ollut kokonaisuudessaan korvattavissa vakuutusyhtiö B:n vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö A on lausunut vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen Deterioration of Stock -lisäturvan osalta, että vakuutusyhtiö B:n mukaan vahinko korvattiin, jos se oli johtunut jonkun tekemästä virheestä. Ehto oli laveasti kirjoitettu. E Oy:n raporttien mukaan vaijerin kulumisen pääasiallisena syynä oli ollut lastauspään taittopyörään kohdistunut tärinä, joka olisi voitu välttää oikealla suunnittelulla, asennuspaikan valinnalla ja sopivalla laitteella, joka toimi tärinästä huolimatta. Uusi vaijeri ei rikkoutunut, jos kaikki oli laitteen ja asennuksen osalta kunnossa.

Vakuutusyhtiö A:n mielestä vahinko ei ollut tapahtunut itsestään vaan siihen olivat vaikuttaneet usean eri tahon virheet tai laiminlyönnit:

  • Kuljettimen toimittaja ei ollut huomioinut riittävästi kuljettimelle aiheutunutta tärinää tai asennuspaikka oli virheellinen.
  • Vaijerin hankautumisen ja rispaantumisen estämistä ei ollut huomioitu laitteen valmistuksessa ja asennuksessa.
  • X Oy:n omavalvonnassa ei käytetty magneettia, joka olisi havainnut alle 2 mm:n metallisäikeet.
  • X Oy ei ollut toteuttanut huolto-ohjelman mukaista laitteen seurantaa, jossa vaijereiden rispaantuminen olisi huomattu.

Vakuutusyhtiö A:n lisäkirjelmä 11.3.2022

Vakuutusyhtiö A on toistanut lausumansa vakuutusyhtiöiden välillä olleista kahdesta aikaisemmasta monivakuutustilanteesta. Ensimmäisessä oli ollut kyse tuotteen e-coli-kontaminaatiosta, josta vakuutusyhtiö A oli korvannut vakuutuksenottajalle muun muassa jo toimitetun tuotteen valmistuskustannukset. Vahinko oli kuulunut myös vakuutusyhtiö B:n omaisuusvakuutuksen piiriin, ja vakuutusyhtiö B oli tehnyt asiassa monivakuutuslaskelman. Toisessa tapauksessa oli ollut kyse tuotteen salmonellakontaminaatiosta, ja vakuutusyhtiö B:n omaisuusvakuutus oli kattanut muun muassa oman varaston esinevahingon ja vahingosta aiheutuneen katemenetyksen. Osa vahinkoeristä oli molempien vakuutusyhtiöiden korvattavia ja monivakuutustilanteesta oli oltu yksimielisiä.

Vakuutusyhtiö A:n mielestä vakuutusyhtiö B:n näkemys siitä, ettei sen lisäturvavakuutus sisältänyt laiminlyöntiä, oli perusteeton. Virhe (error committed) saattoi tarkoittaa myös laiminlyöntiä eikä sanamuoto edellyttänyt aktiivista tekemistä. Henkilö teki virheen myös jättämällä tekemättä asioita, kun olisi pitänyt toimia. Lisäturvan sanamuodossa tehty jaottelu toimen (act) ja virheen (error) välillä korosti sitä, että turva kattoi niin aktiivisen (act) kuin passiivisenkin (error) toiminnan.

Oli selvää, että metallisäikeiden joutuminen raaka-aineen joukkoon oli johtunut jostakin virheestä laitteen valmistuksessa, asennuksessa tai käytössä. Yleiskielessä virheen tekemisellä tarkoitettiin sekä aktiivista tekemistä että tekemättä jättämistä. Virheen käsitettä käytettiin yleisesti esimerkiksi sopimusoikeudessa. Kauppalaissa puhutaan tuotteen virheestä, jolla tarkoitettiin sitä, ettei tavara ollut sellainen, kuin sovittiin tai sitä yleistä laatua, mitä tuli olla. Vakuutusehtoa ei voitu tulkita niin suppeasti kuin vakuutusyhtiö B esitti.

Vakuutusehdon tarkoittama virhe, oli myös kuljettimen valmistusvirhe. Laitteesta oli pudonnut metallisäikeitä raaka-aineen joukkoon, mikä oli selkeä virhe: kuljetin oli tehty väärin. Korkeimman oikeuden julkaistussa ratkaisussa KKO 1995:108 bensiiniaseman putken valussa tapahtuneen valmistusvian katsottiin olleen vakuutusehtojen mukainen ”satunnainen virhe”. Vakuutusyhtiö A on mielestään esittänyt virheestä riittävän näytön. Vakuutusehto ei edellyttänyt virheen yksilöimistä tai sen osoittamista, kenen virheestä oli tosiasiassa ollut kyse. Ehto kattoi sekä vakuutuksenottajan työntekijöiden että kenen tahansa kolmannen osapuolen virheet. Tässä tapauksessa vahingon aiheutumiseen olivat vaikuttaneet usean eri tahon tekemät virheet.

Vakuutusyhtiön B:n vastine

Yhtiö B on kiistänyt vakuutusyhtiö A:n vaatimuksen perusteettomana ja lausunut perusteluinaan seuraavan.

Kysymyksessä ei ole monivakuutustilanne

Vakuutusyhtiö A:n vakuutusehtojen kohdan 4 ”Covered loss” mukaan The insurance covers allegations of bodily injury and property damage caused to a third party in the conduct of the business insured provided that the insured is legally liable for the damage… . A further precondition for a product liability loss to be covered is that the loss is caused by a defect or lack of safety in a product put into circulation ....”.
Vakuutusyhtiö B:n 1.1.2018 - 31.12.2018 voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan ”C. Perils Insured” (s. 14) mukaan This Policy covers sudden and unforeseen physical loss or damage to the insured property .....

Vakuutusyhtiö B on vedonnut vakuutussopimuslain 59 ja 60 §:ään. Oikeuskirjallisuudessa (Hemmo, Mika - Hoppu, Esko: Vakuutusoikeus, 2016, s. 228) on todettu, että:
”Koska monivakuutus on kysymyksessä vain silloin, jos sama etuus on yhtä aikaa vakuutettu usealla vakuutuksella saman vaaran varalta, vakuutusten täytyy perustaakseen monivakuutuksen koskea saman henkilön etuutta. Monivakuutus ei tämän vuoksi ole esimerkiksi kysymyksessä, jos samalle omaisuudelle mutta eri etuudelle on otettu vakuutuksia saman vahingon varalta. Monivakuutus ei myöskään synny, jos sekä esineen omistaja että pantinhaltija vakuuttavat kumpikin etuutensa eri vakuutuksilla saman vaaran varalta, sillä omistajan vakuutus koskee hänen etuuttaan omistajana ja pantinhaltijan vakuutus taas hänen etuuttaan pantinhaltijana. Vakuutusten kohteena ei ole sama etuus.”

”Koska monivakuutus edellyttää vaaran samanlaisuutta, monivakuutus on kysymyksessä ainoastaan silloin, kun kaksi tai sitä useammat vakuutuksenantajat ovat samanaikaisesti vakuuttaneet etuuden määrätynlaisesta tapahtumasta - esimerkiksi palosta - aiheutuvan vahingon varalta.” (Mainittu teos s. 229.)

Vakuutusyhtiö B:n mielestä kyseisiä vakuutuksia ei ollut myönnetty samalle etuudelle, eikä saman vahingon varalle. Vakuutusyhtiö A:n vakuutuksen etuus oli korvaus tuotteen tuotevirheen tai turvallisuuspuutteen aiheuttamista kustannuksista, kun vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen etuus oli korvaus omaisuudelle aiheutuneesta esinevahingosta. Kyse ei myöskään ollut saman vahingon varalle myönnetyistä vakuutuksista, sillä vakuutusyhtiö A:n vakuutuksessa korvaus edellytti tuotevirhettä tai turvallisuuspuutetta tuotteessa, kun vakuutusyhtiö B:n vakuutus edellytti tuotteen äkillistä ja ennalta-arvaamatonta esinevahinkoa. Ainoa yhtenevyys oli vakuutettu tuote, eli raaka-aine. Siten vakuutusyhtiö A:n takaisinvetovakuutus ja vakuutusyhtiö B:n omaisuus- ja keskeytysvakuutus olivat eri vahinkojen varalle otetuttuja vakuutuksia, eivätkä vakuutussopimuslain edellytykset monivakuutustilanteen syntymisestä täyttyneet.

Vakuutusyhtiö B:n vakuutusehdot                                      

Vahinko ei ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton

Vakuutusehtojen kohdan C. Perils Insured mukaan vahingon korvattavuus edellytti, että vakuutetulle omaisuudelle oli tapahtunut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Tässä tapauksessa ensimmäinen havainto metallisäikeistä oli tehty X Oy:n 22.8.2018 päivätyn tilannekatsauksen mukaan 6.7.2018. Riskieriksi oli tunnistettu 28.2.2018 - 17.7.2018 tuotetut raaka-aine-erät. Raaka-aineeseen oli kyseisenä aikana pudonnut metallisäikeitä useaan otteeseen eli lähes viiden kuukauden ajan, joten vahinko oli tapahtunut pitkän ajan kuluessa, eikä raaka-aineelle voitu katsoa tapahtuneen äkillistä vahinkoa.

Vahinko oli aiheutunut hitaasti tapahtuneen ilmiön ja kulumisen seurauksena

Vakuutusehtojen kohdan Group II: Exclusions Applicable to Section I of This Policy (s. 16) mukaan This Policy does not cover loss or damage caused by or resulting from, 9. gradual deterioration, depletion, rust, corrosion, erosion, wear and tear, inherent vice or latent defect; unless physical damage not
otherwise excluded by this Policy results, in which case, this Policy shall cover only such resulting damage.

Kolakuljettimen ensimmäinen tuoteajo oli tehty 19.10.2017. X Oy:n 22.8.2018 päivätyn tilannekatsauksen mukaan kuljettimelle oli asennettu uusi vaijeri ja tuotantoa oli jatkettu 18.7.2018. Uuden vaijerin kunto oli tarkastettu kolmen ajon jälkeen, jolloin vaijerissa oli jo havaittu rispautumaa. Tämä osoitti, että myös alkuperäinen vaijeri oli alkanut rispautua jo hyvin pian kuljettimen käyttöönoton jälkeen ja vaijerin rikkoutuminen oli tapahtunut noin 4,5 kuukauden aikana. Tätä osoitti myös pitkään jatkunut tuotteen kontaminoituminen. Kuljettimen vaijeri oli siten rikkoutunut hitaasti tapahtuneen ilmiön ja kulumisen seurauksena (gradual deterioration ja wear and tear). Vakuutusyhtiö B on vedonnut E Oy:n 27.9.2018 tekemään vaijerin tutkimukseen, jonka mukaan vaijerin säikeet olivat katkenneet taivutusväsymisen seurauksena.

Rajoitusehdossa oli kyse vahinkomekanismista, vahingon syystä, ei vain vahinkotapahtuman ajallisesta kestosta. Tällaiset vahinkomekanismit oli suljettu vakuutuksen ulkopuolelle. Rajoitusehto soveltui sekä kuljettimen että raaka-aineen vahinkoon, sillä molemmat olivat syntyneet hitaasti tapahtuneen ilmiön ja kulumisen seurauksena. Raaka-aineen vahinkoa ei korvattu myöskään rajoitusehdossa mainittuna seurannaisvahinkona vakuutusehtojen muiden rajoitusten vuoksi.

Raaka-aine oli kontaminoitunut

Vakuutusehtojen kohdan Group II: Exclusions Applicable to Section I of This Policy (s. 16) mukaan This Policy does not cover loss or damage caused by or resulting from, 14. pollution or contamination; unless such damage to the property insured directly results from physical damage not otherwise excluded by this Policy.

Vakuutusehtoja tuli soveltaa sanamuodon mukaisesti ja kokonaisuutena. Vakuutusehdoissa käytetylle terminologialle tuli antaa se merkitys, joka yleisesti kielenkäytössä käsitteille annettiin. Kontaminaatio (contamination) oli yleiskielessä määritelty esimerkiksi seuraavasti: The process or fact of making a
substance or place dirty or no longer pure by adding a substance that is
dangerous or carries disease (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
definition/english/contamination?q=contamination); ja The process of making something dirty or poisonous, or the state of containing unwanted or
dangerous substances (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/contamination).

Esimerkeissä kontaminaatiolla tarkoitettiin nimenomaan tilaa tai tosiasiaa, jossa jokin aine tai materiaali sisälsi ei-toivottuja tai vaarallisia aineita tai materiaaleja. Käsiteltävässä asiassa raaka-aineen sekaan oli joutunut ei-toivottuja ja mahdollisesti vaarallisia metallisäikeitä. Raaka-aine oli kontaminoitunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla, joten vahinko oli suljettu vakuutuksen ulkopuolelle. Raaka-aine ei ollut itsessään vahingoittunut, vaan se oli kontaminoitunut ja muuttunut elintarvikkeisiin liittyvistä turvallisuussyistä johtuen käyttökelvottomaksi. Jos metallisäikeet poistettiin, tuote oli virheetön. X Oy:n vakuutusehdot oli laatinut vakuutusmeklari, joten niitä ei mahdollisessa epäselvyystilanteessa tullut tulkita vakuutuksenantajan vahingoksi. Rajoitus ei tehnyt vakuutusta tyhjäksi, sillä raaka-aine saattoi vahingoittua lukuisilla eri tavoilla

Vakuutuksen lisäturva

Vakuutusehtojen kohdan Deterioration of Stock Endorsement mukaan Unless covered elsewhere under this insurance policy, this policy is extended to cover property damage and loss of profit arising from the deterioration and/or contamination of stock (including raw stock, stock in progress, and finished stock) insured as a result of:
- Failure of public utilities covered by this policy
- Unintentional act and/or error committed by employee(s) and/or third party.

E Oy:n 27.9.2018 päivätyn raportin mukaan kolakuljettimen asennuksessa ei ollut todettu mitään sellaista virhettä tai epäasianmukaisuutta, jonka seurauksena vaijeri oli kulunut. E Oy:n 16.4.2019 suorittaman katselmuksen raportin mukaan vaijerin kireys veto- ja taittopyörällä oli katselmushetkellä vastannut asennusohjetta. Raaka-aineen syöttö kuljettimelle oli tapahtunut laitteesta, jossa oli voimakas tärinä, jota oli vaimennettu kumiyhteellä. Siten tärinä oli otettu huomioon asennuksessa. Kolaketjun valmistajan tutkimuksissa kuljettimessa ei havaittu mitään sellaista vikaa, joka olisi aiheuttanut vaijerin rikkoutumisen.

Ei ollut myöskään osoitettu, että tuotteen valmistuksessa olisi tapahtunut virhe. E Oy:n suorittaman katselmuksen ja tutkimusten perusteella ei ollut mitään viitteitä siitä, että kuljettimen vaijerin valmistuksessa olisi tapahtunut virhe. Vaijerin rikkoutumisen syy oli siten jäänyt epäselväksi. Vakuutuksen lisäturvaehto ei käsittänyt kaikkia sellaisia tapahtumia, jotka olivat voineet tapahtua työntekijän ja/tai kolmannen osapuolen toimesta, vaan ehdon kohta act and/or error committed by edellytti tietyn/tiettyjen työntekijöiden ja/tai kolmansien osapuolten todettua, aktiivista tekoa tai virhettä, jonka seurauksena vahinko oli aiheutunut. Tuotteen valmistuksessa tai asennuksessa ei ollut voitu osoittaa tapahtuneen mitään sellaista tekoa ja/tai virhettä, jonka seurauksena vahinko olisi syntynyt eikä vahinkoa siten korvattu lisäturvasta.

Vakuutusyhtiö B:n lisävastine 14.2.2022

Vakuutusyhtiö B on lausunut, ettei sen ja vakuutusyhtiö A:n välillä ollut monivakuutuskysymyksen osalta sopimussuhdetta, vaan asia tuli käsitellä vakuutussopimuslain mukaisesti. Aiempien tapausten käsitellyllä ei ollut sitovaa vaikutusta tässä asiassa. Vahinko ei kuulunut vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen piiriin.

Vakuutusyhtiö B on toistanut vakuutuksen lisäturvan osalta lausumansa todeten, ettei vakuutusehtojen lisäturvaa koskenut kohta sisältänyt laiminlyöntiä. Virheellä tarkoitettiin yleiskielessä vahingossa väärin mennyttä tai tehtyä asiaa tai erehdystä. Laiminlyönnillä tarkoitettiin jokin asian jättämistä huolehtimatta asianmukaisesti. Tuotteen asennuksessa ei voitu todeta mitään sellaista virhettä, jonka seurauksena vaijeri olisi kulunut. Myöskään tuotteen valmistuksen osalta ei voitu todeta mitään virhettä, vaan vaijerin rikkoutumisen syy oli jäänyt epäselväksi. Se, että vahinko olisi ollut estettävissä laitteen ohjeiden mukaisella tarkistuksella ja tehokkaan metallinpaljastimen ja magneetin avulla ei tarkoittanut, että X Oy:n toiminnassa olisi tapahtunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla jokin tahaton teko tai virhe. X Oy:n mahdollisella laiminlyönnillä ei joka tapauksessa ollut asian kannalta merkitystä, sillä vahinko ei ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla välittömästi seurausta X Oy:n mahdollisesta laiminlyönnistä. Laiminlyönnin mahdollisella myötävaikutuksella vahingon syntymiseen, ei ollut asian kannalta merkitystä.

Vakuutusyhtiö B:n lisäkirjelmä 8.4.2022

Vakuutusyhtiö B on toistanut monivakuutuksen osalta lausumansa. Lisäturvavakuutuksen osalta vakuutusyhtiö B on lausunut, että vakuutusehto edellytti työntekijän ja/tai kolmannen osapuolen todettua, aktiivista tekoa tai virhettä, jonka seurauksena vahinko aiheutui. Termi commit tarkoitti to carry into action deliberately (https://www.merriam-webster.com/dictionary/commit) eli tarkoituksella toimiin ryhtymistä. Sanamuoto by employee(s) and/or third party edellytti, että teko ja/tai virhe todettiin työntekijän ja/tai kolmannen osapuolen aiheuttamaksi. Vakuutusehdossa ei mainittu laiminlyöntiä. Mikäli laiminlyönti olisi ollut tarkoitus kattaa, se olisi nimenomaisesti mainittu, kuten vakuutussopimuksissa ja sopimusoikeudessa oli tavallista.

Vakuutusyhtiö A:lla oli näyttötaakka vakuutustapahtumasta. Tuotteen valmistuksessa tai asennuksessa ei ollut voitu osoittaa tapahtuneen mitään sellaista työntekijän ja/tai kolmannen tekoa tai virhettä, jonka seurauksena vahinko olisi syntynyt. Mitään selvitystä siitä, että vahinko olisi aiheutunut välittömästi ehdoissa määritellystä vakuutustapahtumasta, ei ollut esitetty.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, kuuluuko X Oy:n elintarvikkeiden raaka-aineen tuotannossa 6.7.2018 havaittu vahinko, jossa raaka-aineen joukkoon oli päässyt pieniä kuljetinlaitteesta irronneita metallisäikeitä, sekä vakuutusyhtiö A:n myöntämän tuotevastuu- ja takaisinvetovakuutuksen että vakuutusyhtiö B:n myöntämän omaisuusvakuutuksen piiriin siten, että kyse on vakuutussopimuslaissa tarkoitetusta monivakuutuksesta. Asiassa on kysymys myös vakuutusyhtiö B:n vakuutussopimuksen ehtojen oikeasta tulkinnasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 59 §:n mukaan, jos usea vakuutuksenantaja on myöntänyt samalle etuudelle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vakuutetulle vastuussa niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä, ellei 57 §:n 2 momentista muuta johdu.

Vakuutussopimuslain 60 §:n mukaan, jos usea vakuutuksenantaja on vastuussa samasta vahingosta ja eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tulevan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutuksenantajien kesken vastuumäärien suhteessa.

Vakuutusyhtiö A:n vakuutusehdot

Vakuutusyhtiö A:n 1.5.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen World Wide General Third Party Liability and Products Liability Insurance Conditions for [X Oy] kohdan 4, Covered loss, mukaan The insurance covers allegations of bodily injury and property damage caused to a third party in the conduct of the business insured provided that the insured is legally liable for the damage and that the damage occurs within the policy period. A further precondition for a product liability loss to be covered is that the loss is caused by a defect or lack of safety in a product, manufacture or package put into circulation in the conduct of the business of the insured or, from the fact that the written instructions for the use or storage of the product were incorrect or insufficient.

Takaisinvetovakuutuksen 1.4.2009 alkaen voimassa olleiden (Recall insurance) ehtojen kohdan 2 mukaan The insurance covers costs arising from safety defects - or for cover according to 4.2.1 and 4.2.2.1 in respect of suspected safety defects - discovered by the insured during the policy period and reported to [vakuutusyhtiö] in writing at the latest 12 months after their discovery.

Takaisinvetovakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4,1, Scope, mukaan:
First party recall
The insurance covers the insured's costs — mentioned in clause 4.2 — incurred due to a safety defect in the insured's product which involve a risk of bodily injury or property damage. Unless otherwise stated in the insurance policy, the insurance does not cover costs incurred after 12 months have passed after the recall decision.
Third party recall
The insurance covers costs mentioned in clause 4.2 incurred by others than the insured which the insured becomes legally obliged to pay by reason of liability imposed by law due to a safety defect in his product.
In respect of non-consumer products, the insurance covers costs mentioned in clause 4.2 incurred by others which the insured would have been obliged to pay by reason of liability imposed by law due to a safety defect in the insured product, had it been a consumer product.
The insurance does not cover costs incurred after 12 months have passed from the time the insured received a claim from the third party.

Vakuutusyhtiö A:n X Oy:lle myöntämän vakuutuksen laajennusten 1.5.2018 lukien voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 23, Loss of Net Profit (Recall) mukaan, In addition to what is covered by the terms and condition in REC 1:1 the insurance also covers the insured’s loss of net profit during the indemnity period. The indemnity period is 12 month – if nothing else is written in the policy - from the date the insured became aware of a circumstance leading to a recall. Loss of net profit consists of the reasonable projected pre-tax net profit on the lost sales of the insured’s products, after deducting all variable costs before deduction of any taxation chargeable on profit. […]

Laajennusten kohdan 24, Cost for Repair and Dismantling / Replacing The Recalled Product, mukaan, in addition to what is covered by the terms and condition in REC 1:1 the insurance also covers necessary and reasonable costs incurred by the insured
- in repairing the defective products. Costs incurred by the repair of products may, however, not exceed the replacing of the products with new ones, or
- in dismantling and/or replacing the defective products with new ones and delivering them to customers or their nominated agents or refunding the manufacturing price.

Indemnity under this endorsement is included in the total sum insured as stated in the insurance policy. All other terms and conditions remain unaltered.

Laajennusten kohdan 27, Products not yet Delivered, mukaan in addition to what is covered by the terms and condition in REC 1:1 the insurance also applies to products specified in the insurance policy that has not yet been delivered to customers. In addition to products specified in the insurance policy which have been delivered to customers this insurance also covers products specified in the insurance policy which are in production and products specified in the insurance policy that are being prepared for or are ready for sale. The safety defect may not be due to the fact that the product is in production and not finished. Indemnity under this endorsement is included in the total sum insured as stated in the insurance policy. All other terms and conditions remain unaltered.

Vakuutusyhtiö B:n 1.1.2018 alkaen voimassa olleet vakuutusehdot

Vakuutusyhtiö B:n vakuutusehtojen osan I Property Damage Insurance kohdan C. Perils included mukaan This Policy covers sudden and unforeseen physical loss or damage to the insured property described in the Schedule, except as hereinafter excluded.

Vakuutusehtojen osan I rajoitusten kohdan Group II: exclusions applicable to section I of this policy mukaan This Policy does not cover loss or damage caused by or resulting from:
9.   gradual deterioration, depletion, rust, corrosion, erosion, wear and tear, inherent vice or latent defect; unless physical damage not otherwise excluded by this Policy results, in which case, this Policy shall cover only such resulting damage.
14. pollution or contamination; unless such damage to the property insured directly results from physical damage not otherwise excluded by this Policy.

Vakuutusehtojen osan II Loss of Profits Insurance kohdan A Scope of Cover mukaan This insurance shall cover up to the sums insured stated in the Schedule a loss of the "Interest Insured", if at any time during the "Period of Insurance" occurs a physical loss or damage covered under the Section I Property Damage Insurance which causes an interruption of or interference in the insured business activity.

Alakohdan 1, mukaan The indemnity for the loss of “Interest Insured” shall be in respect of:
1.1 "Gross Profit" the loss actually sustained during the "Indemnity Period" resulting from a reduction in the "turnover" including any "Increased Cost of Working" or
1.2 "Specified Standing Charges"; the amount actually not earned during the "Indemnity Period" resulting from a reduction in the "turnover" including any "Increased Cost of Working" and/or
1.3 Extra Costs or other insurable interests in accordance with that which has been stated in the Schedule, e.g. agreed income, revenue costs or additional costs.

Vakuutusehtojen osan III General Terms and Conditions kohdan 25, Other Insurance, mukaan The Insurer shall not be liable for loss or damage under this Policy if at the time of such loss or damage there is any other insurance which would attach if this insurance had not been effected, except that this insurance shall apply only as excess and in no event as contributory insurance, and then only after all other insurance has been exhausted.

Vakuutusehtojen osan III General Terms and Conditions kohdan 32, Jurisdiction, mukaan, Unless otherwise agreed in writing, this Policy shall be subject to Finnish Law.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö A on perustanut vakuutusyhtiö B:lle asiassa esittämänsä korvausvaatimuksen siihen, että vakuutusyhtiö A:n tulkinnan mukaan X Oy:lle aiheutuneen vahingon osalta kyse olisi vakuutussopimuslaissa tarkoitetusta monivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö B ei ole lautakunnalle toimittamassaan vastineessa vedonnut vakuutusehtojensa määräykseen vakuutuksen toissijaisuudesta. Sen sijaan vakuutusyhtiö B on lausunut, että kysymys mahdollisesta monivakuutuksesta on ratkaistava vakuutussopimuslain perusteella. Vakuutusyhtiö B:n näkemyksen mukaan asiassa ei ole kyse monivakuutuksesta, sillä vakuutusyhtiö B:n ja vakuutusyhtiö A:n vakuutuksilla ei ole ollut vakuutettuna sama etuus eivätkä vakuutukset ole olleet voimassa saman vahingon varalta.

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 59 ja 60 §:n mukainen monivakuutus on kyseessä silloin, kun eri vakuutusten kohteena on sama etuus, vakuutukset on otettu saman vahingon varalta, vakuutukset ovat samanaikaisesti voimassa ja vakuutuksenantajia ja vakuutussopimuksia on vähintään kaksi.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö B on myöntänyt X Oy:lle omaisuusvakuutuksen äkillisen ja ennalta arvaamattoman esinevahingon varalta (sudden and unforeseen physical loss or damage to the insured property) sekä keskeytysvakuutuksen edellä mainitusta omaisuusvakuutuksen piiriin kuuluvasta vahingosta aiheutuvan liiketoiminnan keskeytymisestä tai häiriintymisestä seuraavan liiketoiminnan tuloksen menettämisen tai ylimääräisten kulujen varalta. Vakuutusyhtiö B ei ole väittänyt, että X Oy:n valmistama elintarvikeraaka-aine ja sitä koskenut X Oy:n liiketoiminta eivät olisi olleet vakuutusten kohteina.

Vakuutusyhtiö A:n X Oy:lle myöntämä takaisinvetovakuutus on puolestaan ollut voimassa niiden kustannusten varalta, jotka X Oy:lle aiheutuisivat sen valmistaman turvallisuudeltaan puutteelliseksi osoittautuvan ja henkilö- tai esinevahingon vaaran aiheuttavan tuotteen poistamisesta markkinoilta. Vakuutukseen on liitetty lisäosia, joiden perusteella vakuutus on ollut voimassa myös edellä mainitun tuotteen turvallisuuspuutteen vuoksi tehdyn takaisinvedon aiheuttaman X Oy:n liiketoiminnan tuloksen menetyksen varalta (kohta 23), viallisen tuotteen korvaamisesta tai sen valmistuksesta aiheutuneiden kustannusten varalta (kohta 24) sekä toimittamatta tai vielä tuotannossa olleiden turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden osalta (kohta 27).

Lautakunta katsoo, että siltä osin kuin sekä vakuutusyhtiö A:n että vakuutusyhtiö B:n vakuutukset korvaisivat X Oy:lle sen valmistaman raaka-aineen käyttökelvottomaksi tulemisesta ajalla 28.2. – 17.7.2018 aiheutunutta esinevahinkoa ja siitä mahdollisesti seurannutta liiketoiminnan tuloksen menetystä, vakuutusten kohteena on ollut sama X Oy:n etuus. Vakuutussopimuslain 60 §:n mukaisen monivakuutustilanteen syntyminen edellyttää kuitenkin myös sitä, että molempien vakuutusten on tullut olla voimassa saman vahingon varalta. Lautakunnan näkemyksen mukaan viimeksi mainitulta osin on ratkaisevaa vakuutussopimusten kattaman vahingonvaaran kuvausten vastaavuus.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö A:n X Oy:lle myöntämän takaisinvetovakuutuksen kattama riski on ollut sekä varsinaisen takaisinvetovakuutuksen että siihen liitettyjen lisäturvien osalta sellaisen henkilö- tai esinevahingon vaaran aiheuttavan turvallisuuspuutteen ilmeneminen X Oy:n valmistamassa tuotteessa, että tuote on sen vuoksi vedettävä markkinoilta, ja tästä aiheutuu vakuutuksenottajalle kustannuksia, velvollisuus korvata niitä muille taikka muita vakuutukseen liitettyjen lisäturvien vakuutusehdoissa tarkemmin määriteltyjä vahinkoja ja kustannuksia. Vakuutusyhtiö B:n vakuutusten kattamana riskinä on sen sijaan ollut X Oy:n vakuutussopimuksen piiriin kuulunutta omaisuutta kohtaava äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko ja siitä seuraava liiketoiminnan tuloksen menetys.

Lautakunta katsoo, että juuri lausutun perusteella vakuutusehdoissa korvattavuudelle asetettujen edellytysten täyttyessä vakuutusyhtiö B:n vakuutuksen kattama vahingonvaara on lähtökohtaisesti ulottunut vain X Oy:n omaisuudelle aiheutuneeseen välittömään esinevahinkoon. Vakuutusyhtiö A:n vakuutuksen kattamana vahingonvaarana ovat sen sijaan olleet – esimerkiksi juuri mainitusta esinevahingosta seuranneesta - X Oy:n tuotteen turvallisuuspuutteesta aiheutuvat kustannukset. Siten vakuutusyhtiö A:n ja vakuutusyhtiö B:n vakuutukset eivät ole olleet voimassa saman vahingon varalta eikä vakuutussopimuslain 60 §:n monivakuutusta koskevaa säännöstä voida soveltaa asiaan. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö A:n esittämillä vakuutusyhtiöiden kesken aiemmin monivakuutustilanteina käsitellyillä vahingoilla ole merkitystä tämän tapauksen ratkaisemisen kannalta.

Näin ollen vakuutusyhtiö B ei ole velvollinen suorittamaan vakuutusyhtiö A:n vaatimaa korvausta. Asian ratketessa jo tällä perusteella, lautakunta katsoo, ettei muista vakuutusyhtiö B:n vakuutusehtojen soveltamista koskevista kysymyksistä ole tarpeen antaa ratkaisusuositusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiö B:n kielteistä korvausratkaisua asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Käenmäki
Makkula
Vierula

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia