Haku

FINE-042651

Tulosta

Asianumero: FINE-042651 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2022

Liukastuminen. Tuottamus. Kiinteistön omistajan kunnossapitovastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 20.11.2020 noin kello 11:40 ja loukkasi itsensä. Ilmoituksen mukaan liukastumispaikka oli muutaman sentin paksuisen höttölumen peittämä ja lumen alla oli kirkas ja laaja jääpinta, jota ei ollut hiekoitettu. Korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että vakuutuksenottaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Kiinteistön omistaja on antanut vakuutusyhtiölle selvityksen, jonka mukaan huoltomies on käynyt tarkastuskierroksella kiinteistön alueella vahinkopäivänä kello 06.03–06.24. Tällöin huoltomies on todennut pihalla olevan lunta noin 1 senttimetrin paksuudelta ja asfaltin olevan lumen alla sula. Saatuaan tiedon liukastumisesta huoltomies on käynyt kiinteistöllä uudelleen kello 12.46. Kierroksella hän löysi yhden halkaisijaltaan 40–50 cm kokoisen jäätyneen lätäkön lumen alta ja hiekoitti kyseisen kohdan. Lätäkkö sijaitsi talovaraston vieressä. Teknisen isännöitsijän 3.9.2021 päiväämän lausunnon mukaan hän ei ole nähnyt kaatumista, mutta hän kertoo lausunnossaan, että kyseessä oli pakkasaamu eikä hänen muistikuvansa mukaan ollut satanut lunta, mutta kiinteistön piha-alueella hyhmää (sohjoa) oli runsaasti. Yhtiö katsoi, että selvitysten perusteella alueella ei ole ollut tarvetta liukkaudentorjunnalle ennen vahinkoa. Lämpötilat ovat säähistoriatietojen perusteella olleet reilusti plussan puolella useita päiviä ennen vahinkoa. Edellisenä yönä lämpötila on laskenut pakkasen puolelle. Koska lumisateita ei kuitenkaan ole ollut, ei lämpötilan lasku ole aiheuttanut liukkaudentorjunnantarvetta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen. Asiakas viittaa valituksen liitteenä toimittamiinsa asiakirjoihin ja vakuutusyhtiölle korvauskäsittelyn yhteydessä lähettämiinsä muutoksenhakukirjeisiin.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja katsoo, että asiassa annettu päätös on oikea eikä syytä sen muuttamiseen ole.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei olut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt kunnossapitotoimia. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa päivät ennen vahinkotapahtumaa olivat esitetyn selvityksen mukaan olleet poutaisia ja lämpötila oli ollut nollan yläpuolella. Vahinkoa edeltävänä yönä oli kuitenkin satanut jonkin verran vettä, räntää ja lunta ja lämpötila oli laskenut pakkasen puolelle. Osapuolten selvitysten mukaan vahinkopaikka oli ennen vahinkoa ja sen jälkeen muutaman sentin paksuisen höttö/laakerilumen peittämä. Lumen alla vahinkopaikalla oli hiekoittamaton jääpinta.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on 20.11.2020 noin kello 11:40 liukastunut kiinteistön piha-alueella ja loukannut itsensä. Kun huoltoyhtiö on saanut tiedon liukastumisesta, huoltomies on käynyt kiinteistöllä kello 12.46 tekemässä uuden tarkastuskierroksen ja kierroksella hän on löytänyt jäätyneen lätäkön lumen alta. Teknisen isännöitsijän 3.9.2021 päiväämän lausunnon mukaan hän oli käynyt kyseisellä kiinteistöllä vahinkopäivänä. Hän kertoo lausunnossaan, että kyseessä oli pakkasaamu eikä hänen muistikuvansa mukaan ollut satanut lunta, mutta hyhmää (sohjoa) oli runsaasti.  FINEn käyttöön ei ole toimitettu ole selvitystä sademääristä eikä siitä, milloin kiinteistön piha-alue on viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. Ratkaisukäytännössään FINE on edellyttänyt, että kiinteistön omistajan tulee näyttää huolehtineensa liukkauden torjunnasta asianmukaisesti esittämällä liukkaudentorjunnasta huolehtivan tahon antama luotettava selvitys tehdyistä liukkaudentorjuntatoimenpiteistä kuten esimerkiksi kunnossapitopäiväkirja tai muu luotettava selvitys.

FINE toteaa, että marraskuun lopulla tapahtuvassa liukkaudentorjunnassa ei voida rajoittua ainoastaan päivälämpötilojen seuraamiseen, vaan yöpakkasten ja -sateiden mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Liukkaudentorjunta tulee marraskuun loppupuolella tehdä kunkin päivän ja yön lämpötilojen perusteella. Ottaen huomioon tämän sekä toimitetun selvityksen siitä, että vahinkopaikka oli ollut muutaman sentin paksuisen höttö/laakerilumen peittämä peitossa ja lumen alla liukas ja hiekoittamaton, FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisella tavalla huolehdittu ennen asiakkaan liukastumista. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, joten FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia